Archív aktualit

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VES 2021

Chtěli bychom Vás informovat, že dle plánu Ministerstva zdravotnictví ČR by měla být v polovině měsíce května vyhlášena nová veřejná soutěž VES 2021. Vyhlášení s přesným datem bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR a AZV ČR. Na základě nesčetných dotazů Vás chceme dále informovat, že postavení...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR přechodné změny ve stanovení...

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2019

Z celkových 283 Dílčích zpráv projektů za rok 2019, které byly odevzdány na počátku roku 2019 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR, bylo doporučeno 280 projektů k pokračování v jejich řešení. U 3 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do...

Pozastavení plánovaných kontrol projektů

AZV ČR sděluje, že vzhledem k mimořádnému stavu se odkládá plánované provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do odvolání.

UPOZORNĚNÍ K ZAHRANIČNÍM PRACOVNÍM CESTÁM V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

Agentura pro zdravotnický výzkum na základě aktuálních dotazů upozorňuje všechny příjemce podpory z VES, že celkové cestovné (ubytování, stravné, jízdné atd.) vč. zahraničního, uhrazené za řešitele či členy jejich týmů i v případě zrušených zahraničních konferencí apod. nemůže být zvýšeno dle...

Výsledek veřejné soutěže VES 2020/J

Výsledky veřejné soutěže VES 2020/J naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2_18550_4012_3.html Přílohy můžete také stáhnout zde.

Ministr zdravotnictví ČR ocenil dne 17.12.2019 nejlepší výzkumné projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum letos na konci léta oslavila páté narozeniny. Právě ona má na starosti nejen výběr projektů, které budou podpořeny ministerstvem zdravotnictví, ale také vyhodnocením nejlepších projektů, které v návaznosti na to včera ocenil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch....

Sběr dat pro KDP - Jednodenní chirurgie

Vážení kolegové, jedním ze schválených a v současné době řešených postupů v rámci evropského projektu „Klinické doporučené postupy (KDP)“, jehož řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum ČR s partnery č. 1 MZČR a č. 2 ÚZIS, je "Jednodenní chirurgie (JCH)". Předmětem nejsou vlastní operační...

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2019

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2019, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány. Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Závěrečné...

Stránky