Archív aktualit

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k zákonu o registru smluv

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) sděluje příjemcům účelové podpory, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) k 1. 7. 2016, budou veškeré smlouvy a...

Nové kolo mezinárodní spolupráce NSF vyhlášeno - možnost pro české vědce

Dne 17. června 2016 vyhlásila National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci s NSF v rámci PIRE...

Výpadek informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Z důvodu množících se dotazů uvádíme, že  v souvislosti s výpadkem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) na straně Úřadu vlády ČR (http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=779290) si Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) dovoluje...

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2017 oproti VES 2016

OSOBA NAVRHOVATELE PŘÍP. SPOLUNAVRHOVATELE: 1.3. Vymezení pojmů odst. (12) Navrhovatel (případně spolunavrhovatel) – doplněna podmínka, že „táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Informace ke změnám v průběhu řešení projektů MZ VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018

Aktuální formulář pro Žádost o schválení změny projektu ke stažení zde: Žádost o schválení změny projektu   Další informace týkající se změn v projektech MZ VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018 najdete po kliknutí na níže uvedený odkaz http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-...

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2016 – 2019 (VES 2016)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících...

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – IGA MZ a AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – účelová podpora na projekty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje požádat...

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2015

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (nově odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled...

Formát dedikace projektů AZV ČR - doporučení pro řešitele

dle zadání Poskytovatele MZ ČR - formát textu dedikace projektů AZV ČR: V ČJ: "Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-.....A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." V AJ: "Supported by Ministry of Health of the Czech...

Stránky