Archív aktualit

Programme to support medical applied research in 2015 to 2022

Programme to support medical applied research in 2015 to 2022

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z ÚČELOVÉ PODPORY MZ V RÁMCI VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen “MZ“) a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen "AZV") upozorňuje příjemce účelové podpory MZ na řešení projektů výzkumu a vývoje, aby se při nakládání s účelovou podporou řídili Přílohou 8 Zadávací dokumentace VES 2015, Přílohou 10 Zadávací dokumentace...

Information for VES 2015 reviewers

Dear reviewers we would like to inform you that there were serious technical difficulties in provider (Ministry of health) application. Due to this problems payment for review has been prolonged. Our agency was reassured that intense work was expend to solve these problems. Currently your payments...

Informace pro uchazeče o účelovou podporu MZ VES 2016 – MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY

Dle ZD kap. 5.4.1 odst. (3) lze v rámci Programu hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. této zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z...

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – DOLOŽENÍ SMLOUVY O ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU DLE KAPITOLY 9.8. BODU 1.1. ODST. 5 PLATNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle informací z Ministerstva zdravotnictví ČR je možné, aby příjemci účelové podpory (VES 2015) dodali smlouvy o řešení části projektu 15-xxxxxA (v případě, že se na projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků) nejlépe cca do 2 týdnů od doručení (oboustranně) podepsaných smluv o...

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2016 oproti VES 2015

1.3. Vymezení pojmů – změna dle sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (nově: Aplikovaným výzkumem se dle Rámce rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace.) 2.1. Soutěžní a hodnotící lhůta, délka řešení projektu (dále také 5.3 Návrh projektu...

VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2016 - 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Zřízení Helpdesku

Od 11.5.2015 je plně funkční Helpdesk AZV.  Pro své dotazy prosíme využívejte webový formulář přístupný na www.azvcr.cz/helpdesk nebo telefonujte v době od 8:00 do 16:00 hod na tel. číslo +420 271 019 257, případně konkrétním tajemníkům panelů, jejichž kontakty jsou uvedeny v sekci "Kancelář AZV ČR...

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – doložení smlouvy o řešení části projektu dle kapitoly 9.8. bodu 1.1. odst. 5 platné zadávací dokumentace

Upozorňujeme příjemce, že dle kapitoly 9.8 bodu 1.1 odst. 5, je nutné doložit, v případě, že se na projektu bude podílet jeden nebo více další účastníků, do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy originál či úředně ověřenou kopii smlouvy o řešení části projektu 15-xxxxxA.   Tyto dokumenty...

Stránky