Aktuality

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2017 oproti VES 2016

OSOBA NAVRHOVATELE PŘÍP. SPOLUNAVRHOVATELE: 1.3. Vymezení pojmů odst. (12) Navrhovatel (případně spolunavrhovatel) – doplněna podmínka, že „táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.“. - viz také 5.2. Obecné podmínky pro podávání návrhů odst. (3), dále 6.1. Přijímání návrhů projektů...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu...

Informace ke změnám v průběhu řešení projektů MZ VES 2015 a VES 2016

Aktuální formulář pro Žádost o schválení změny projektu ke stažení zde: Žádost o schválení změny projektu   Další informace týkající se změn v projektech MZ VES 2015 a VES 2016 najdete po kliknutí na níže uvedený odkaz http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-reseni-projektu-...  

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2016 – 2019 (VES 2016)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (...

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – IGA MZ a AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – účelová podpora na projekty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje požádat příjemce účelové podpory o spolupráci při vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015. Prosíme, aby...