Aktuality

Pravidelná odstávka aplikace

Dne 5. 12. 2016 v čase od 17:00 do 18:00 hod. proběhne plánovaná odstávka aplikace GRIS z důvodu její údržby.V průběhu hlášené odstávky dojde k restartu systému. Doporučujeme uživatelům, aby v uvedený čas neprováděli úpravy v posudcích a omezili tím riziko ztráty nově vložených dat.Děkujeme za pochopení.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k zákonu o registru smluv

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) sděluje příjemcům účelové podpory, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) k 1. 7. 2016, budou veškeré smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavřené s MZ vkládány do registru smluv po podpisu obou smluvních stran...

Nové kolo mezinárodní spolupráce NSF vyhlášeno - možnost pro české vědce

Dne 17. června 2016 vyhlásila National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci s NSF v rámci PIRE Technologická agentura ČR (TA ČR) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kromě ČR se...

Výpadek informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Z důvodu množících se dotazů uvádíme, že  v souvislosti s výpadkem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) na straně Úřadu vlády ČR (http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=779290) si Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) dovoluje informovat uchazeče o účelovou podporu v rámci vyhlášené veřejné soutěže VES 2017, že MZ nedisponuje...

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2017 oproti VES 2016

OSOBA NAVRHOVATELE PŘÍP. SPOLUNAVRHOVATELE: 1.3. Vymezení pojmů odst. (12) Navrhovatel (případně spolunavrhovatel) – doplněna podmínka, že „táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.“. - viz také 5.2. Obecné podmínky pro podávání návrhů odst. (3), dále 6.1. Přijímání návrhů projektů...