Ocenění ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

Od roku 2019 předává ministr zdravotnictví řešitelům vybraných projektů ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji, dosažené na základě účelové podpory poskytnuté MZ ČR. Odborné hodnoticí panely AZV ČR každoročně navrhují několik nejlepších úspěšně dokončených projektů v daném roce, ze kterých vědecká rada a předsednictvo agentury následně vyberou deset kandidátů na ocenění. Pět řešitelských týmů obdrží za své projekty hlavní ocenění, tedy Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, spojenou s finanční odměnou ve výši 100 000 Kč, dalších pět řešitelských týmů získá Čestné uznání ministra zdravotnictví.

Statut ceny ministra zdravotnictví

Ocenění udělená v roce 2023

Cena ministra

* prof. MUDr. David Cibula, CSc. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla – Část 2

* prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství) za projekt Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy

* RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) za projekt Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie

* doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí

* prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie

Čestné uznání ministra

* doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR) za projekt Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One Health

* prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu

* doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery

* prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstu

* doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetu

Cena ministra 2023

Ocenění udělená v roce 2022

Cena ministra

* prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. (Institut klinické a experimentální medicíny) za projekt Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání

* prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (Fakultní nemocnice v Motole) za projekt Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku

* prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. (Fakultní nemocnice v Motole) za projekt Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii

* prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) za projekt Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky

* doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Nové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku

Čestné uznání ministra

* doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut) za projekt Úloha microRNA a jejich cílových molekul v transformaci folikulárního lymfomu a agresivitě chronické lymfocytární leukémie

* prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí

* prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. (Institut klinické a experimentální medicíny) za projekt G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studie

* prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. (Institut klinické a experimentální medicíny) za projekt Role renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelech

* RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) za projekt Stanovení fenotypu a funkce imunitních buněk jakožto prediktorů odpovědi na léčbu u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku

Cena ministra 2022

Ocenění udělená v roce 2021

Cena ministra

* prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Nové prognostické a prediktivní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a v průběhu léčby

* prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) za projekt Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

* prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) za projekt Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě

* RNDr. Hana Hansíková, CSc. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Molekulární mechanismy dědičných poruch glykosylace

* Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.) za projekt Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva

Čestné uznání ministra

* prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Analýza genetických variant asociovaných s mentální retardací a poruchami autistického spektra s využitím sekvenování nové generace

* doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (Fakultní nemocnice Brno) za projekt Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT

*  prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta) z projekt Vývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly

* doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. (Revmatologický ústav) za projekt Role Hsp90 (Heat shock protein 90) u vybraných revmatických onemocnění

* doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta) za projekt Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby

Cena ministra 2021

Ocenění udělená v roce 2020

Cena ministra

* prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Biologie BCR/ABL1-pozitivních leukémií

* prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) za projekt Vývoj a testování nových perspektivních antivirotik a jejich proléčiv aktivních proti viru klíšťové encefalitidy

* prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) za projekt Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj

* doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta) za projekt Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu

* MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Celogenomové a RNA masivně paralelní sekvenování jako nástroj pro objasnění příčin vzácných typů dědičných neuropatií

Čestné uznání ministra

* prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Extensivní genomické profilování pro personalisovanou diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby u dětí

* prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) za projekt Neurodegenerativní procesy u pacientů exponovaných metanolu: prospektivní studie po hromadné otravě metanolem v České republice v roce 2012

* prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) za projekt Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů

* doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. (Endokrinologický ústav) za projekt Nádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstata

* MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. (Institut klinické a experimentální medicíny) za projekt Sledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografie

Cena ministra 2020

Ocenění udělená v roce 2019

Cena ministra

* Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta) za projekt Identifikace nových možností léčby achondroplásie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2

* doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Cílená inhibice BCL2 proteinů v experimentální terapii difuzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL)

* doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Dysregulace imunitního systému: vlastnosti lymfocytů u pacientů s imunodeficiencí a autoimunitními projevy

* prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav) za projekt Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality

* prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta) za projekt Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Čestné uznání ministra

* prof. MUDr. Ladislav Vyklický, Ph.D., DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) za projekt Genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie

* prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Využití masivně paralelního sekvenování panelu genů spojených s dětskou epilepsií a epileptickou encefalopatií pro diagnostiku příčin epilepsie v ČR

* MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Fenotypová plasticita leukemických buněk a její genetický podklad – vztah k terapii a detekci minimální reziduální nemoci

* doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni) za projekt Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje

* prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. (Institut klinické a experimentální medicíny) za projekt Alloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárců

Cena ministra 2019