Kontrolní rada AZV
je odborným orgánem AZV.

Kontrolní rada má 7 členů, které jmenuje a odvolává MZ. Minimálně 1 člen Kontrolní rady musí být zaměstnancem MZ. Členství v Kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech AZV. Funkční období členů Kontrolní rady, včetně předsedy, je dvouleté s možností prodloužení o  nejvýše dvě další po sobě následující funkční období.

Členové Kontrolní rady se po dobu funkčního období nemohou ucházet o účelovou podporu v pozici navrhovatele / řešitele / spolunavrhovatele / spoluřešitele. Členové Kontrolní rady se účastní jednání Kontrolní rady a aktivně se podílejí na její činnosti. V čele Kontrolní rady je předseda, kterého jmenuje a odvolává MZ z členů Kontrolní rady. Předseda řídí činnost Kontrolní rady, svolává její jednání a je odpovědný za její činnost.

Členům Kontrolní rady náleží za výkon činností spojených s výkonem funkce odměna, jejíž návrh projedná předseda AZV s MZ. Věta předchozí se nevztahuje na vyslaného zaměstnance MZ.

Kontrolní rada zejména:

a) Dohlíží na soulad procesu vyhlášení resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, přijímání návrhů Projektů, hodnocení návrhů Projektů kontroly podpořených Projektů se Zákonem, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací, Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, dalšími předpisy a vyhlášenými pravidly resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, za tím účelem je oprávněna si vyžádat veškeré podklady, které jsou ostatní součásti AZV povinny Kontrolní radě poskytnout.

b) Objektivně a nezaujatě hodnotí ekonomickou stránku návrhů Projektů doporučených jednotlivými Panely k udělení účelové podpory, a to zejména z hlediska dodržování zadávací dokumentace a přiměřenosti požadované podpory k řešené problematice,

c) Současně hodnotí správnost výpočtu uznaných nákladů z pohledu Zákona a dalších evropských předpisů,

d) Zpracovává písemná stanoviska ke každému jí posuzovanému Projektu,

e) Navrhuje Jednací řád Kontrolní rady.

O přijímaných závěrech jednání a usnesení Kontrolní rady rozhodují její členové hlasováním. Pro schválení závěrů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů Kontrolní rady.


Členové Kontrolní rady AZV ČR:

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (předseda)

Ing. Klára Roubalová

Ing. Michal Kurfürst

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.