Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, z pověření ministerstva zdravotnictví, od září 2023 organizačně zajišťuje agendu týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví. Tato partnerství jsou klíčovým nástrojem pro implementaci 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizont Evropa“.

Evropská partnerství jsou tzv. novou generací, která významně přispívá k dosažení politických priorit EU a nahrazuje předchozí formu partnerství, např. ERA-NET Cofund nebo Iniciativy společného programování (Joint Programming Initiatives; JPIs). Existují tři typy partnerství – spolufinancovaná (co-funded), spoluprogramovaná (co-programmed) a institucionalizovaná (institutionalized), přičemž AZV ČR se zapojí do spolufinancovaného (cofundovaného) typu.

V oblasti zdraví Česká republika aktuálně přistoupila – prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a odborného koordinátora prof. MUDr. Milana Macka jr., DrSc. – k Evropskému partnerství „Rare Diseases“, jehož smyslem je přispět k řešení nenaplněných lékařských potřeb v této oblasti a zajistit efektivní transfer inovací k pacientům se vzácnými chorobami žijícím v EU. Důležitým aspektem je rovněž podpořit cíle nového programu EU4Health.

AZV ČR rovněž diskutuje zapojení českých výzkumných týmů do dalších tří Evropských partnerství v oblasti zdraví:

  • „Pandemic Preparedness“ (BE-READY)

Cílem partnerství je přispět k vytvoření soudržného Evropského výzkumného prostoru, který by členským státům, přidruženým zemím a Evropské komisi umožnil rychle a společně podporovat výzkum a inovace v oblasti připravenosti na pandemie.

  • „One Health Antimicrobial Resistance“ (OH AMR)

Cílem partnerství je koordinovat a sladit činnosti a financování v oblasti antimikrobiální rezistence jak mezi jednotlivými zeměmi, tak s Evropskou komisí. Klíčové je zároveň usnadnit soudržnost evropských států na úrovni různých organizací a vládních institucí zodpovědných za různé aspekty antimikrobiální rezistence (např. lidské zdraví, zemědělství, životní prostředí, průmysl, finance).

  • „Personalised Medicine“ (PerMed)

Vizí partnerství je zlepšit výsledky v rámci udržitelných systémů zdravotní péče prostřednictvím výzkumu, vývoje, inovací a zavádět přístupy personalizované medicíny ve prospěch pacientů a celé společnosti.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku Evropských partnerství pro oblast zdraví:
Mgr. Monika Kocmanová
e-mail:
telefon: +420 606 273 871