Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, z pověření ministerstva zdravotnictví, od září 2023 organizačně zajišťuje agendu týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví. Tato partnerství jsou klíčovým nástrojem pro implementaci 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizont Evropa“. Účast v evropských partnerstvích představuje pro Českou republiku jedinečnou příležitost spolupracovat v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na celoevropské úrovni.

V prosinci 2023 uspořádala AZV ČR seminář, na kterém byl prezentován základní vhled do evropských partnerství včetně jejich definice, typů, podmínek zapojení nebo způsobů financování. Zároveň byla představena první pracovní verze metodiky, která detailněji popisuje jednotlivé kroky od samotného vzniku evropských partnerství až po zahájení a vyhlašování spolufinancovaných výzev, specifikuje podmínky a vymezuje obecná pravidla a postupy pro implementaci evropských partnerství.

Prezentace k Evropským partnerstvím pro oblast zdraví
Metodika k Evropským partnerstvím

Evropská partnerství jsou tzv. novou generací, která významně přispívá k dosažení politických priorit EU a nahrazuje předchozí formu partnerství, např. ERA-NET Cofund nebo Iniciativy společného programování (Joint Programming Initiatives; JPIs). Existují tři typy partnerství – spolufinancovaná (co-funded), spoluprogramovaná (co-programmed) a institucionalizovaná (institutionalized).

V rámci 1. Strategického plánu (2021–2024) bylo navrženo 9 evropských partnerství v oblasti zdraví:
*European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA) – spolufinancované

*One Health Antimicrobial Resistance (OH AMR) – spolufinancované

*Personalised Medicine (PerMed) – spolufinancované

*Assessment of Risk from Chemicals (PARC) – spolufinancované

*ERA for Health Research (ERA4Health) – spolufinancované

*Transforming Health and Care Systems (THCS) – spolufinancované

*Pandemic Preparedness (BE-READY) – spolufinancované

*Global Health (EDCTP 3) – institucionalizované

*Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) – institucionalizované

Na základě nově zjištěných skutečností a probíhajících diskuzí se Česká republika prostřednictvím AZV ČR zapojí do 5 spolufinancovaných Evropských partnerství:

* European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA)
Cílem partnerství je koordinace a financování nadnárodního výzkumu až po vysoce integrující a komunitou řízené „interní“ činnosti v oblasti vzácných onemocnění. Jedná se zejména o inovační strategie pro účinné využívání výsledků výzkumu, činnosti v oblasti připravenosti EU na klinické zkoušky, optimalizaci výzkumných infrastruktur a zdrojů, včetně vytváření sítí, odborné přípravy a šíření informací.

* One Health Antimicrobial Resistance (OH AMR)
Cílem partnerství je koordinovat a sladit činnosti a financování v oblasti antimikrobiální rezistence jak mezi jednotlivými zeměmi, tak s Evropskou komisí. Klíčové je zároveň usnadnit soudržnost evropských států na úrovni různých organizací a vládních institucí zodpovědných za různé aspekty antimikrobiální rezistence (např. lidské zdraví, zemědělství, životní prostředí, průmysl, finance).

* Personalised Medicine (PerMed)
Cílem partnerství je zlepšit výsledky v rámci udržitelných systémů zdravotní péče prostřednictvím výzkumu, vývoje, inovací a zavádět přístupy personalizované medicíny ve prospěch pacientů a celé společnosti.

* ERA for Health Research (ERA4Health)
Cílem partnerství je flexibilní společné plánování výzkumných programů, které bude účinně koordinovat většinu financujících organizací, včetně menších poskytovatelů, v rámci EU. Díky efektivnímu propojení veřejných aktérů zdravotnického výzkumu v ERA dojde k návrhu a zavedení společné strategie financování osvědčených postupů v prioritních oblastech různých zdravotních intervencí zaměřených na důležité potřeby veřejného zdraví.

* Transforming Health and Care Systems (THCS)
Cílem partnerství je usnadnit přechod k udržitelnějším, odolnějším, inovativnějším a kvalitnějším systémům zdravotní péče a péče orientované na pacienty. Zároveň je důležité sdružit množství evropských, vnitrostátních, regionálních a mezinárodních vědeckých zdrojů, aby bylo možné účinněji řešit podobné výzvy, kterým čelí systémy zdravotní péče v Evropě i mimo ni. Dalším cílem je usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů mezi jednotlivými zeměmi, propojit institucionální zúčastněné strany a zapojit regionální ekosystémy v oblasti zdraví a zdravotní péče.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku Evropských partnerství pro oblast zdraví: