Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv (VES 2018, VES 2019, VES 2020 a VES COVID) za rok 2023

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2023, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány.

Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Závěrečné zprávy za rok 2023_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2018, VES 2019, VES 2020, VES COVID) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Závěrečná zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající
se části projektu řešené dalším účastníkem.

Součástí obsahu závěrečné zprávy jsou údaje o čerpání uznaných nákladů projektu jak za poslední rok, tak souhrn za celou dobu řešení projektu, tj. poskytnuté účelové podpory i nákladů hrazených z jiných zdrojů. Příjemce přitom uvádí i údaje o hospodaření dalšího účastníka.

Povinnou součástí každé závěrečné zprávy je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor naleznete v příloze článku.

Formuláře Závěrečné zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (vyjma projektů z VES COVID). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a také pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_závěrečné_zprávy_ISVP_2023.pdf“.

U projektů z VES COVID jsou pak formuláře ve formátu Word zaslány do datové schránky příjemce (v případě, že se na projektu podílí taktéž spolupříjemce, je distribuce formulářů na příjemci).

Závěrečná zpráva, vytvořená aplikací ISVP a u VES COVID vyplněná do zaslaného formuláře (Word příp. ve formátu PDF nikoliv však scan), musí být zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – ZZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu závěrečnou zprávu. Po finalizaci (v aplikaci ISVP) bude Závěrečná zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje. Závěrečná zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Závěrečné zprávě vyplněné v ISVP se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB, u projektů z VES COVID se přílohy posílají společně s vyplněnou závěrečnou zprávou do datové schránky AZV.

Závěrečné zprávy za rok 2023 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/. Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to , či v případě projektů z VES COVID na email: , příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu, do kterého byl projekt podán.

Termín odevzdání Závěrečné zprávy je do 31. ledna 2024 do 12 hodin

Pozn. Příjemce je oprávněn požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, který předloží do 31. ledna 2024 společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Odklad odevzdání ZZ je možný o max. 2 měsíce (tj. do 31. 3. 2024). Formulář ZO bude přiložen k danému projektu do aplikace ISVP (v části „Ostatní přílohy“) a současně zaslán do datové schránky AZV ČR (f7eike4). V ISVP se však tato závěrečná zpráva nefinalizuje a ani se nezasílá. Zprávu příjemce zašle do datové schránky (AZV) po jejím dokončení a finalizaci.

Dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je stanoveno období potřebné pro doložení výsledků řešení projektu, a to do 6 měsíců ode dne ukončení řešení projektu (31. 12. 2023). V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu (zasláním do datové schránky AZV), které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ). Také pro projekty s odkladem odevzdání ZZ (viz odstavec výše), však platí termín odevzdání všech výsledků do 6 měsíců od ukončení řešení projektu, tj. od 31. 12. 2023.

Přílohy
Formular_cast-ZO.docx
Implementacni-plan_AZV.docx
Pokyny_pro_vyplneni_Zaverecne_zpravy_za_rok_2023_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES2018_VES2019_VES2020_VES_covid_revize.pdf
Vyplneni_zaverecne_zpravy_ISVP_2023.pdf