O tom, že se AZV ČR v uplynulých 10 letech stala pevnou součástí podpory výzkumných aktivit v oblasti zdravotnictví a partnerem mnoha různých výzkumných institucí a jejich seniorních i juniorních vědců, svědčí mimo jiné milá „přání k narozeninám“, která si postupně budete moci přečíst nebo poslechnout na této podstránce a kterých si nesmírně vážíme.

Profesor David Cibula
laureát ceny ministra zdravotnictví za rok 2023

„AZV bych popřál, aby se jí dařilo zůstat i v tak malé zemi, kde se všichni znají, kritickou a objektivní. A aby byla více flexibilní, schopná reagovat na to, jak se vyvíjí věda, a byla tak schopna poskytnout takovou podporu, kterou kvalitní projekty budou potřebovat.“

Profesor Pavel Kršek
laureát ceny ministra zdravotnictví za rok 2023

„K letošnímu 10. výročí založení se sluší AZV poblahopřát a poděkovat jí za podporu, která českému zdravotnictví pomáhá udržet krok se špičkovou světovou medicínou. Agentuře bych přál zejména to, aby se díky praktickým výstupům zdravotnického výzkumu uzdravilo co nejvíce pacientů. A dodal bych, že tito šťastní uzdravení mnohdy ani nemusejí vědět, že jim pomohla právě podpora ze strany AZV :-).“

Docent Jan Rusz
laureát ceny ministra zdravotnictví za rok 2023

„AZV bych popřál do dalších let nezávislost a schopnost odolávat různým politickým tlakům, aby nadále byla schopna podporovat co nejvyšší kvalitu namísto kvantity. Vzhledem k tomu, že úroveň zdravotnického výzkumu v ČR kontinuálně roste, a pro hodnotitele je neustále složitější rozhodnout, které projekty jsou nejlepší, přál bych agentuře také vyšší a stabilní rozpočet, aby mohla podpořit co nejvíce kvalitních projektů.“

Profesor Daniel Růžek
laureát ceny ministra zdravotnictví za rok 2023

„AZV přeji, aby i nadále zůstala úspěšnou institucí podporující kvalitní zdravotnický či biomedicínský výzkum a aby měla potřebnou oporu politických a vládních reprezentací, která by se promítla do přidělovaného rozpočtu. Zároveň jí přeji, aby si udržela vysokou úroveň práce, férový hodnoticí proces, kvalitní panelisty a hodnotitele a v neposlední řadě hodně excelentních projektů, které posouvají hranice našeho poznání.“

Doktor Pavel Krejčí
laureát ceny ministra zdravotnictví za rok 2023

„AZV ČR bych především popřál, aby dál fungovala a dělala skvělou práci. Agenturu máme rádi a chtěli bychom, aby měla ráda také nás, což se čas od času podaří . Díky tomu, že jsme v žádostech o projektovou podporu úspěšní pravidelně, máme kontinuitu financování a stabilitu, bez které se výzkum neobejde. Vývoj moderních terapií je totiž mnohdy práce trvající desítky let.“

Profesor Petr Konvalinka
předseda Technologické agentury ČR

„Aplikovaný výzkum, vývoj a jejich výsledky jsou naprosto klíčové pro zlepšení kvality života nás všech. Je důležité si tuto stěžejní roli připomínat a podporovat aktivity VaV ve všech oblastech. Jsem rád, že před 10 lety se tohoto úkolu na poli zdravotnictví zhostila AZV. K tomuto výročí chci agentuře popřát, aby i nadále úspěšně napomáhala k rozvoji moderní medicíny a zlepšování zdravotní péče. Přeji jí, aby i v další dekádě svou činností přispěla k řadě inspirativních objevů a inovací, které zachraňují životy, zjednodušují je nebo posilují zdraví.“

Profesor Petr Baldrian
předseda Grantové agentury ČR

„Grantová agentura ČR poskytuje podporu základnímu výzkumu ve všech oborech. Důležitou roli hraje i oblast biologických a lékařských věd, ve které podpoříme každý rok vyšší desítky projektů. Jsem rád, že již deset let má řada z těchto projektů možnost najít svoji cestu k uplatnění díky Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR, která jim pomáhá najít praktický klíč k léčení lidských chorob. Za Grantovou agenturu ČR přeji AZV další úspěšné dekády při podpoře cesty za zdravím!“

Doktor Miloslav Ludvík
ředitel FN v Motole, výkonný předseda Asociace nemocnic ČR

„AZV je v oblasti zdravotnického výzkumu pro obor lékařských věd zcela nepostradatelná a zásadní, zvláště pro fakultní nemocnice, jakou je i ta naše. FN v Motole považuje výzkumné aktivity za jednu ze svých priorit, která pomáhá udržovat zdravotní péči na vysoké mezinárodní úrovni a ještě ji dále posouvá novými poznatky vycházejícími z projektů AZV, které se v naší nemocnici řeší.

FN v Motole má navíc k AZV téměř osobní vztah. Její založení v roce 2014 proběhlo právě v době, kdy byl ministrem zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, dlouhodobý náměstek pro LPP naší nemocnice. Založení AZV inicioval a připravil spolu s prof. Miroslavem Ryskou, prvním předsedou AZV, a velmi se tak zasloužil o vznik profesionální agentury pro oblast zdravotnického výzkumu, která posunula celou oblast na novou, vyšší a kompetitivní úroveň. S potěšením nyní sledujeme vývoj AZV, vzrůstající počty podpořených projektů a zvyšování jejich kvality. FN v Motole má své zástupce v oborových komisích, je dlouhodobým řešitelem řady grantů a těší se z cen ministra zdravotnictví, které se za dobu fungování agentury do naší nemocnice dostaly. Přejeme AZV vše nejlepší do dalších 10 let a poté do dlouhodobého rozvoje, bez kterého si nelze představit pokroky v lékařských vědách v naší republice.“

Doktor Pavel Doleček
náměstek ministra pro vědu, výzkum a inovace

„AZV se během svého desetiletí existence bezesporu etablovala jako nedílná součást českého systému výzkumu, vývoje a inovací. S respektem lze určitě pozorovat i vývoj v poslední době, kdy do naší národní debaty o dobrém řízení vědy a výzkumu vznáší témata progresivního zkvalitňování v postupech agenturní správy programů a podpory projektů. Stejně tak klíčový je ale i důraz na podporu mladých výzkumníků a větší akcentace mezinárodní dimenze biomedicinského výzkumu. Přeji mnoho dalších desetiletí!“

Profesor Jiří Chomiak
předseda panelu P10: Muskuloskeletální medicína

„Do AZV jsem byl nominován v roce 2021, a to do panelu č. 10 jako jeho předseda. S předchozí agenturou jsem však byl spjat již v dávných dobách, kdy se začala grantová činnost vůbec rozvíjet, tehdy jsem ale jako mladý začínající ‚vědec‘ nemohl být do agentury nominován. Nyní chápu AZV jako velmi dynamickou instituci, která se intenzivně snaží zapojit do procesu hodnocení významné odborníky při zavedení jasných pravidel – a jsem moc rád, že jsem do tohoto procesu začleněn. Přeji agentuře, aby se nadále dlouhodobě rozvíjela a vědcům všech věkových kategorií mnoho úspěchů při podávání projektů.“

Profesor Roman Chlíbek
předseda panelu P09: Veřejné zdraví a ošetřovatelství

„V obavě, zda jsem pro AZV ten správný expert, mně nejvíce pomohlo, když mě bývalý předseda agentury, dnes již zesnulý profesor Ryska, řekl: ‚Jste stále lepší a lepší, je vidět, že jsme si Vás dobře vybrali.‘ AZV bych popřál dostatek ochotných a schopných zpravodajů, oponentů a mladých vědců. A také dostatek finančních prostředků na vědu. Největší smysl práce agentury vidím v tom, že nové výzkumné poznatky nakonec slouží našim pacientům a zvyšují kvalitu českého zdravotnictví na světovou úroveň.“

Profesor Jaroslav Hrabák
předseda panelu P05: Poruchy imunity a infekční choroby

„Ve srovnání se životem člověka by měla AZV ČR ještě několik let k dosažení plnoletosti. Přesto však lze konstatovat, že za uplynulých deset let se stala důležitou a zcela nepostradatelnou institucí financující zdravotnický výzkum. Bez grantů udělených AZV ČR by se nepodařilo realizovat mnoho skvělých výsledků, které českou vědu v lékařské oblasti posouvají na světově srovnatelnou úroveň. Do dalších let agentuře přeji, aby se jí stále dařilo naplňovat svou misi a aby jí udělené projekty nadále přinášely výsledky světového významu a jejich počet se stále zvyšoval.“

Profesor František Duška
předseda panelu P06: Poruchy orgánové funkce a intenzivní medicína

„Deset let s AZV ČR ve službách vědy. Stále počítám nejen úspěchy, ale i večery a víkendy strávené ve ‚službě‘ naší milé agentuře. Gratuluji k desátému výročí a těším se na další společně strávený čas. Na mnoho dalších let úspěchů!“

Profesor Jan Lebl
předseda panelu P07: Věkově specifické skupiny chorob

„Desáté narozeniny v lidském životě jsou součástí dětství, desetiletý člověk má – obrazně řečeno –, celý život před sebou. Desáté narozeniny zralé, úspěšné a renomované instituce, jakou je AZV, jsou příležitostí k bilancování. Je zřejmé, že AZV zásadním způsobem přispívá k rozvoji českého biomedicínského výzkumu. Naplňuje svoje poslání, protože slouží současně výzkumným týmům i pacientům. A jakoby mimochodem nás přivedla do čelní skupiny evropských zemí i z hlediska publikačních výstupů v biomedicíně.“

Docent Marek Mechl
předseda panelu P08: Biomedicínské technologie

„V agentuře pracuji pátým rokem jako panelista, můj čas v této funkci se proto krátí a musím přiznat, že se mi bude stýskat. Zpočátku jsem netušil, kolik práce bude moje pozice obnášet, a opravdu jí málo není. Na druhé straně však vnímám nesmírně pozitivně možnost diskuse s kolegy jiných odborností, v našem panelu biomedicínských technologií, nad často složitou problematikou jednotlivých žádostí o finanční podporu. Agentuře přeji ‚hodně zdraví‘, zdraví finančního, organizačního i sociálního. Tedy aby byla vnímána jako nedílná součást vědeckého života v naší zemi, což nepochybně je, protože bez ní by byla vědecká práce a její podpora velmi omezená.“

Profesor Evžen Růžička
předseda panelu P04: Neurovědy a duševní zdraví

„AZV ČR se za prvních 10 let svého působení stala nepostradatelným hybatelem českého zdravotnického výzkumu. Její podpora otevírá dveře k novým objevům a inovacím, které zlepšují životy pacientů. Do dalších let přeji řešitelům grantů AZV a všem, kdo se na práci agentury podílejí, mnoho sil, moudrých rozhodnutí a ať se jim nadále daří posouvat hranice poznání v oblasti medicíny.“

Docent Jiří Šána
předseda panelu P03: Nádorové choroby

„Za uplynulých deset let se AZV stala pilířem českého biomedicínského výzkumu aktivně podporujícím inovace a hledání nových řešení pro zlepšení zdravotní péče a kvality života pacientů. Její pozice a význam vzrostl za tu dobu natolik, že je nyní respektovaným partnerem široké lékařské a vědecké komunity a se vztyčenou hlavou se může měřit s dalšími českými, ale v mnoha ohledech i podobnými zahraničními agenturami. Všem, kteří se na budování jejího jména doposud podíleli, patří velké díky, a do dalších let přeji jí i nám, ať vytrvá ve svém úsilí a závazku podporovat zdravotnický výzkum a dokazovat, že lze překračovat hranice toho, co mnozí na začátku považovali za nemožné.“

Profesor Milan Štengl
předseda panelu P02: Choroby oběhové soustavy

„Vážená a milá AZV, velká gratulace k 10. výročí a díky za soustavnou podporu rozvoje biomedicínského výzkumu v ČR! Co popřát? Spoustu skvělých projektů s mezinárodním věhlasem, v rámci organizace pak i nadále trpělivé pěstování kultury objektivního a kvalitního hodnocení se spoustou nadšených panelistů a oponentů. V lidském životě je 10 let ještě dětský věk, platí-li tato analogie i pro grantové agentury, pak Ti přeji do dalšího desetiletí klidnou pubertu a úspěšný rozvoj, samozřejmě s rostoucí finanční podporou…“

Profesor Martin Haluzík
předseda panelu P01: Metabolické a endokrinní choroby

„AZV ušla za 10 let historie velký kus cesty a stala se respektovanou institucí s jasně nastavenými mechanismy a rozhodovacími procesy. Dovoluji si jí do dalších let popřát ještě větší mezinárodní propojení včetně maximálního využití zahraničních oponentů, co nejvíce finančních prostředků a také zachování tradice předchozí Interní grantové agentury MZ ČR – tedy podporu aplikovaného výzkumu, který může v přiměřeném čase přinést výsledky reálně využitelné v klinické medicíně.“

Profesor Jiří Litzman
předseda Vědecké rady AZV ČR

„Velmi si vážím toho, že se AZV stala na 10 let součástí mého života. Vzhledem k tomu, že znám práci agentury i ‚zevnitř‘, přeji všem jejím zaměstnancům, aby pracovali jako jedna rodina pro rozvoj zdravotnického výzkumu v ČR. Především ale přeji AZV, aby výzkumníci rádi podávali své projekty a věřili v jejich správné a objektivní posouzení. Aby se jejich naděje co nejčastěji proměnily v podporované projekty, jejichž výsledky budou pomáhat pacientům, a naše vlast na ně mohla být právem hrdá.“

Profesor Zdeněk Krška
místopředseda Předsednictva AZV ČR, člen Předsednictva ČLS JEP

„AZV slaví v tomto roce 10 let své existence. Historicky navazuje na všem známou interní grantovou agenturu – IGA, která zásadně ovlivnila především klinický výzkum v medicíně, nastavila významné atributy kvality a významně posunula vědu a vzdělávání. Transformací vznikla AZV, která jak systémově (převzetím charakteru panelů, způsobem veřejné soutěže a hodnocení atd.), tak často personálně (v limitovaném vědeckém prostředí ČR) pokračuje a zkvalitňuje úroveň možností aplikovaného biomedicínského výzkumu. AZV se musela vyrovnat s mj. významným prolínáním atributů ‚základního‘ a aplikovaného výzkumu, především v oblasti genetiky, imunologie a imunohistochemie, kdy se závěry výzkumu relativně hbitě prolínají do klinické praxe – jak v oblasti diagnostiky, tak léčby –, ale též s vlivem zahraničních invencí. Hodnocení by mělo probíhat s větším odstupem, ale již nyní lze na základě ohlasů konstatovat, že aktivity AZV jsou vnímány velmi pozitivně a její postavení jako důstojné a reprezentativní. Do dalších let přeji AZV za všechny kliniky velmi upřímně stejný zápal, trpělivost, důslednost a klid v práci a také redukci administrativy!“

Profesor Jan Bartoníček
člen Předsednictva AZV ČR

„AZV ČR bych popřál – rukou svého přítele, animátora, režiséra, grafika a malíře Pavla Koutského – hlavně hodně zdraví!“

Profesor Vladimír Komárek
člen Předsednictva AZV ČR, předseda Grantové agentury UK

„Mnoho let jsem působil v komisi IGA MZ ČR a byl jsem před deseti lety velmi rád, že profesor Ryska zachránil zdravotnický výzkum a zasloužil se o vznik i úspěšné fungování AZV ČR. Je škoda, že Mirek s námi nemůže slavit desetileté narozeniny agentury, která pomáhá uvádět nejnovější vědecké poznatky do klinické praxe. Agentuře přeji do dalších let nejen osvícené vedení, ale hlavně co nejvíce finančních prostředků, aby naše zdravotnictví bylo na nejvyšší možné úrovni odpovídající současnému vývoji světové medicíny.“

Profesor Aleksi Šedo
člen Předsednictva AZV ČR, ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny

„A máme tu první kulatiny! U člověka ve věku 10 let bychom čekali ‚rozvoj obratnostních schopností‘ a ‚utváření žebříčku životních hodnot‘. Myslím, že AZV je v obojím na dobré cestě. Má jasnou strukturu a procesy, podporu rodičů i dobrou povahu. Má vůli být užitečná a mít špičkové výsledky – díky těm, kteří tvoří její širší rodinu, rozumí společnému slovníku a s její podporou a svým talentem posouvají biomedicínu kupředu. Takže se dá očekávat, že jubilantka úspěšně překoná i všechna rizika puberty! Gratuluji!“

Profesorka Eva Zažímalová
členka Předsednictva AZV ČR, předsedkyně AV ČR

„AZV ČR slaví letos 10 let a přechází tedy z věku dětského do věku dospívání.  Ale je už vlastně dospělá a snese bez problémů srovnání s jinými podobnými (a mnohem staršími) agenturami i ve vědecky vyspělých zemích. Velmi oceňuji její otevřenost a snahu podporovat projekty, kde se pojí nejnovější vědecké poznatky s aplikací přímo v lékařské praxi. Přeji agentuře dobré podmínky pro práci a držím jí do dalších mnoha let palce!“

Profesor Milan Kolář
člen Předsednictva AZV ČR, děkan LF UP v Olomouci

„Desáté výročí založení AZV přináší příležitost poohlédnout se zpátky za činností agentury. Měl jsem, a stále mám, tu čest účastnit se práce v AZV od jejího vzniku, nejdříve jako člen vědecké rady a její místopředseda, následně jako člen předsednictva. Práce pro agenturu, kterou osobně chápu jako nedílnou součást aplikovaného výzkumu v českém zdravotnictví, mi přinesla, a stále přináší, neobyčejné potěšení z možnosti spolupracovat na jejím rozvoji. Rád bych využil této příležitosti k poděkování všem členům odborných panelů, vědecké rady a předsednictva a současně kanceláři AZV. Bohužel to nemohu udělat jmenovitě, dovolte mi však vyjádřit velké poděkování alespoň prvnímu předsedovi AZV, panu profesoru Ryskovi, který stál při zrodu agentury a bohužel již není mezi námi, a také současnému předsedovi panu profesoru Slabému za skvělou práci a bezesporu velmi pozitivní přínos pro naši agenturu. Přeji AZV další úspěšný rozvoj a kvalitní projekty s významným dopadem pro klinickou praxi. Jsem přesvědčen, že se to bude dařit i v dalším období.“