Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených: v průběhu roku 2021, tj. z objektivních důvodů na základě dohody s poskytovatelem (VES 2020), dále k 30. 6. 2021, tj. 9 projektů, kterým bylo schváleno prodloužení doby řešení o půl roku (VES 2017) a k 31. 12. 2021 ze soutěží VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-v-roce-2021.pdf).

Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii V, U, O, S. Posudky k závěrečným zprávám za rok 2021 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů, vyjma projektu předčasně ukončeného, který nemá hodnocení externích oponentů).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

HodnoceníV – vynikající *U – uspělO – nesplněno, bez sankcíS – nesplněno, sankce **Celkem
Počet43292276

Celkem bylo hodnoceno 76 Závěrečných zpráv (vč. devíti ukončených projektů k 30. 6. 2021 a jednoho předčasně ukončeného projektu z objektivních důvodů).

*) 12 projektů hodnocených v kategorii „V“ bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR, po prezentacích řešitelů na zasedání dne 23. 9. 3022, 10 projektů k udělení ocenění. Návrh následně schvaluje také pan ministr, řešitelům vybraných projektů bude předáno ocenění slavnostním způsobem.

**) V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii S „nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele.

Přílohy
Seznam-hodnocenych-ZZ-projektu-ukoncenych-v-roce-2021.pdf