Vědecká rada
je nejvyšším odborným orgánem AZV.

Složení Vědecké rady, způsob její činnosti, podmínky nepodjatosti členů Vědecké rady, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích Projektů jsou upraveny Statutem a jednacím řádem Vědecké rady a Panelů AZV.

Vědecká rada má nejvýše 16 členů, včetně předsedy a místopředsedy. Předsedu Vědecké rady jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh odborné veřejnosti a MZ. Ostatní členy jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh MZ. Členy Vědecké rady jsou předsedové Panelů a další zástupci odborné veřejnosti. Člen Vědecké rady se po dobu funkčního období nemůže ucházet o účelovou podporu v pozici navrhovatele / řešitele.

V čele Vědecké rady je předseda a místopředseda. Členům Vědecké rady za výkon činností spojených s výkonem funkce náleží odměna, jejíž návrh stanoví předsednictvo AZV.

Vědecká rada zejména:

a) Posuzuje odborné hodnocení Projektů navržené jednotlivými Panely a stanovuje návrh celkového pořadí Projektů pro poskytnutí účelové podpory;

b) Předkládá předsednictvu AZV ke schválení hodnocení dílčích a závěrečných zpráv o řešení Projektů;

c) Navrhuje předsednictvu AZV zaměření zdravotnického výzkumu a vývoje a zřízení nebo zrušení Panelů, vyhodnocuje vědeckou úroveň Projektů a navrhuje předsednictvu AZV potřebná opatření.


Členové Vědecké rady AZV ČR:prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA (místopředseda)

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – 1. panel

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. – 2. panel

doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D. – 3. panel

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN – 4. panel

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – 5. panel

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. – 6. panel

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. – 7. panel

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA. – 8. panel

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – 9. panel

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – 10. panel


Další členové VR AZV:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.