Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou VEŘEJNOU SOUTĚŽ

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujícího vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

– zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2021 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

– ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2024,

– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.


Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.


Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.


Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2020 a končí dnem 26. 6. 2020 (do 12:00 hod.).


Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 27. 6. 2020 a končí dne 19. 2. 2021,  kdy MZ  na internetové adrese https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2021-2024/ vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.


Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.


Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek (dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU21-0X-00XXX“ /příp. „AZV – NU21J-0X-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací). Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2021“.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.


Kontakt

– dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR ,

– technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999,

– na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 318, e-mail: .


Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:

– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,

– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,

– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč  nevyžádá,

– nevracet uchazečům předložené žádosti,

– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.


Ostatní podmínky

– podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,

– konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,

– uzavírání smluv o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2021, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.


Shrnutí

– Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)

– Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)

– Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese , tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)

– Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999

– Zadávací dokumentace (ZDE)

– Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)

– Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)


Přílohy

ZD VES 2021 (PDF, 1689kB)

Checklist 2021 (PDF, 77kB)

ČP FO prokázání způsobilosti (PDF, 36kB)

ČP PO prokázání způsobilosti (PDF, 41kB)

ČP FO mimo ČR prokázání způsobilosti (PDF, 36kB)

ČP PO mimo ČR prokázání způsobilosti (PDF, 41kB)

ČP FO SÚKL (PDF, 278kB)

ČP PO SÚKL (PDF, 274kB)

ČP PO rozpočtová pravidla (PDF, 45kB)

ČP výzkumná organizace (PDF, 43kB)

Aktivace a přihlášení do ISVP (PDF, 601kB)

Vyplnění a podání návrhu projektu VES2021 ISVP (PDF, 3812kB)

Hlavní změny v ZD oproti VES 2020 (PDF, 174kB)