Seznam návrhů projektů doručených do VES 2022/J (celkem 493)

Poř. č.Reg. čísloNázevNavrhovatelUchazeč/Pracoviště
1.NU22-01-00044Management a antiresorbční terapie aktivní Charcotovy neuropatické osteoarthropatieMUDr. Robert Bém, Ph.D., MHAInstitut klinické a experimentální medicíny
2.NU22-01-00062Vliv střevního prostředí a střevní bariéry na vznik a průběh civilizačních chorobdoc. MUDr. Pavel Kohout, PhDFakultní Thomayerova nemocnice
3.NU22-01-00068Epigenetické modifikace a genetické faktory spojené se ztrátou tělesné hmotnosti u žen v desetiletém sledováníIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
4.NU22-01-00069Srovnání efektu kombinované léčby autologní buněčnou terapií a perkutánní transluminální angioplastikou (PTA) s léčbou pomocí samotné PTA u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischemiíMUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPHInstitut klinické a experimentální medicíny
5.NU22-01-00077Dynamické parametry kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s očními komplikacemiProf. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6.NU22-01-00078Vliv zachování endogenní sekrece inzulínu na kvalitu života u pacientů po totální pankreatektomiiMUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
7.NU22-01-00079Vliv strukturované pohybové intervence spojené s moderními technologiemi na fyzický, psychický a metabolický status u pacientů se SDN nebo v riziku jeho relapsu.MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
8.NU22-01-00086Efekt krátkodobé dietní zátěže nutrienty na obsah jaterního tuku u žen a v experimentuMgr. Dita Pajuelo, PhDInstitut klinické a experimentální medicíny
9.NU22-01-00096Ovlivnění senescence jako nový terapeutický cíl v léčbě metabolických onemocnění a jejich komplikací (TITAN)MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
10.NU22-01-00102Charakterizace struktury a funkce myokardu pomocí magnetické rezonance u pacientů s diabetem 1. typu – vliv glykemické kompenzace a kardiovaskulární autonomní neuropatieMUDr. Peter Novodvorský, PhD, MRCPInstitut klinické a experimentální medicíny
11.NU22-01-00141Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantaceMUDr. David Habart, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
12.NU22-01-00142Komplexní podpora přihojení a dlouhodobé funkce pankreatických ostrůvků pomocí syntetické mRNADoc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
13.NU22-01-00151Predikce kardiovaskulárního rizika a prognózy u pacientů s hypercholesterolémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzyProf. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
14.NU22-01-00153Syndrom post-intenzivní péče – vliv rehabilitace a nutrice na dlouhodobý klinický a funkční stav pacientů po prodělaném kritickém onemocněníMUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
15.NU22-01-00203Cystické léze selární oblasti – analýza jejich biologického chovánídoc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.NU22-01-00256Kognitivní funkce a struktura retiny u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typudoc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17.NU22-01-00270Nealkoholická steatóza slinivky břišní (NAFPD) – rizikové faktory, patogeneze a klinické konsekvenceprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
18.NU22-01-00297Solubilní endoglin ve vztahu k biomarkerům endotelové dysfunkce a cévního zánětu nad rámec vlivu na kontrolu glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typuProf. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
19.NU22-01-00308Identifikace a charakterizace cirkulujících markerů pro včasnou predikci diabetické neuropatiedoc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
20.NU22-01-00339Synteticky letální účinky ovlivnění metabolismu v kombinaci s biologickými protinádorovými léčivydoc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
21.NU22-01-00340Pokročilé nanostrukturované keramické materiály pro regeneraci kosti v patologii diabetu mellitus 2. typuEng. MSc. Edgar Benjamin Montufar Jimenez, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut
22.NU22-01-00383Riziková stratifikace žen s gestačním diabetes mellitus: lze spolehlivě predikovat poporodní metabolickou situaci u matky a případné komplikace v době porodu?Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
23.NU22-01-00465Charakteristika a konsekvence genetických variant spojených s hyperurikémií, dnavou progresí, nástupem onemocnění a efektem léčby: perspektiva včasné diagnostiky a individualizované léčby v klinické praxidoc. Mgr. et Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D.Revmatologický ústav
24.NU22-01-00471Skrytý MODY mezi pacientkami s gestačním diabetem – prevalence, diferenciální diagnostika a management péčeMUDr. Jana Urbanová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
25.NU22-01-00488Steroidní metabolom a vznik těhotenských patologií dvojčatProf. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
26.NU22-01-00499Využití necílené metabolomiky a proteomiky pro identifikaci nových biomarkerů pro sledování progrese mitochondriálních onemocněníMgr Petr Pecina, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
27.NU22-01-00511Metabolické účinky bilirubinu a jeho oxidačních produktůProf. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBAUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
28.NU22-01-00517Sledování antropometrických a fyziognomických dat u dětí po lázeňské terapii obezityProf. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.NU22-01-00534Inhibice Von Willebrand factor A doménu obsahující proteinu 8 (Vwa8) jako nový cíl pro léčbu obezity a diabetuRNDr. Lukáš Alán, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
30.NU22-01-00584Komplexní změny životního stylu v léčbě nealkoholové tukové choroby jater u pacientů s metabolickým syndromem.Prof. MUDr Radan Brůha, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
31.NU22-01-00595Návrh seriózní hry pro podporu edukace dětí trpících diabetes mellitus Idoc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
32.NU22-01-00611Účinek podávání nanoflavonoidů na diabetes mellitus 2. typu u laboratorního potkanadoc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
33.NU22-01-00654Primární hyperparatyreóza se vznikem do 50 let věku – detekce hereditárních forem a rizikových faktorů pro recidivující formyMUDr. Petr Libánský, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
34.NU22-02-00014Srdeční selhání u nemocných s pokročilým chronickým onemocněním ledvin: zpřesnění diagnostiky, pochopení málo prozkoumaných mechanismů (CZecking Heart failure in Chronic Kidney Disease trial)Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
35.NU22-02-00019Zásahy do endothelinového systému jako nový terapeutický přístup pro léčbu srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí a chronického onemocnění ledvin.doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
36.NU22-02-00051Nové morfologické, imunologické a biochemické ukazatele nestability aterosklerotických plátů karotických arteriíMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
37.NU22-02-00057Renální mechanizmus progrese srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí: nový pohled na patofyziologii s cílem definovat nové terapeutické postupyMVDr. Zuzana Honetschlägerová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
38.NU22-02-00070Nový pohled na patofyziologii rozvoje srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostiprof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
39.NU22-02-00076Rizikový profil a prognóza nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou, Prague – Pilsen Stroke SurveyProf. MUDr. Renata Cífková, CSc.Fakultní Thomayerova nemocnice
40.NU22-02-00081Prevalence mutací v LDL-receptoru v české populaci a epigenetické faktory determinující riziko vaskulárních komplikací familiární hypercholesterolemieRNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
41.NU22-02-00125Cévní náhrady na bázi decelularizovaných allogenních štěpů z kadaverózních dárců rekolonizované pomocí kmenových buněk z pupečníku na zvířecím modeludoc., MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
42.NU22-02-00156Vyhodnocení cirkulace mozku transkraniální duplexní sonografií u pacientů v terminálním stadiu srdečního selhání indikovaných k transplantaci srdce a / nebo implantaci mechanické levostranné srdeční podporyprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
43.NU22-02-00161Mechanismy plicní cévní dysfunkce u srdečního selhání (LUNG-HF)Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
44.NU22-02-00166Použití multimodalitního zobrazování ke zlepšení výsledků elektrofyziologické léčby u pacientů s komorovými arytmiemiDoc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
45.NU22-02-00167Role hladin akutních a chronických prozánětlivých cytokinů na poškození myokardu u pacientů s infekcí COVID-19.Doc.MUDr. Roman Panovský, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
46.NU22-02-00199Ovlivnění neurologického výsledku při TAVI používáním cerebrální protekce Sentinel (studie Métis)Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
47.NU22-02-00249Management akutního uzávěru arteria mesenterica superior, kombinace endovaskulární revaskularizace a chirurgické terapie.Doc. MUDr. Jan Raupach, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
48.NU22-02-00274Vyhodnocení vlivu mikroRNA na vznik aneurysmat přívodných tepen arteriovenózních fistulíMUDr. Jana Janečková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
49.NU22-02-00282Úloha mozkového neurotrofního faktoru BDNF (brain derived neurotrophic factor) v ischémii myokardu a srdečním selhání: Analýza odpovědných mechanizmů a jeho možná role v klinické medicíněIng. Jan Šilhavý, Ph.DFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
50.NU22-02-00298MikroRNA jako nové markery koronárních in-stent restenózMUDr Leoš Pleva, PhDFakultní nemocnice Ostrava
51.NU22-02-00348Funkční hodnocení genetických variant u případů klinicky „skutečné“ idiopatické fibrilace komor: in vitro a in silico modelování s cílem odhalit arytmogenní mechanismusDoc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
52.NU22-02-00375Vysoce senzitivní neinvazivní měření tlaku krve využitím okluzivní techniky u pacientů s kontinuálním tokem při levostranné mechanické srdeční podpoře nebo zařízení pro extracorporeal life supportMUDr. Petr Fila, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
53.NU22-02-00393Změny a adaptace lidského organismu v Antarktidě: Fyziologický výzkum lidské adaptace během pobytu na České výzkumné stanici na Antarktidě.doc. MUDr. Jan Maca, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
54.NU22-02-00415Stanovení hladin hypolipidemik a jejich metabolitů u pacientů s dyslipidémiídoc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
55.NU22-02-00418Klinické a proteomické biomarkery predikující reverzní remodelaci levé komory u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatiíDoc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
56.NU22-02-00423Vzácné vrozené krvácivé poruchy hemostázydoc. Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., MHAÚstav hematologie a krevní transfuze
57.NU22-02-00456Role endogenního melatoninu u srdečního selhání: biomarker a terapeutický cílMUDr. Martin Pešl, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
58.NU22-02-00460Mírná intermitentní chladová aklimace jako terapie selhávajícího srdce: od hlodavců ke klinicky relevantnímu modelu minipigDoc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
59.NU22-02-00464Biomarkery progrese onemocnění CADASIL (Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy)doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESOFakultní nemocnice v Motole
60.NU22-02-00478Necholesterolové steroly (prekurzory cholesterolu a fytosteroly) v patogeneze degenerativní aortální stenózy a ischemické choroby srdeční.Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
61.NU22-02-00518Ablace pulzního pole versus radiofrekvenční ablace perzistentní fibrilace síní s rizikovými faktory recidivy arytmie: bi-centrická randomizovaná klinická studieDoc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
62.NU22-02-00520Etiologie úmrtí pacientů s implantovaným kardioverterem-defibrilátoremDoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
63.NU22-02-00532Časná diagnostika amyloidózy u pacientů se srdečními převodními poruchamiMUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESCFakultní nemocnice Ostrava
64.NU22-02-00669Oxidační stres zprostředkovaný volnými radikály: biosenzory zacílené na ROS a oxidace biomolekul při zánětu a nemociMSc. Ankush Prasad, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
65.NU22-03-00017KLASIFIKACE VARIANT NEJASNÉHO VÝZNAMU NÁDOROVÝCH PREDISPOZIČNÍCH GENŮ NA ZÁKLADĚ NGS ANALÝZY JEJICH DOPADU NA SESTŘIH pre-mRNA (II)MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
66.NU22-03-00040Výsledky čichových funkcí u pacientů po endoskopické endonasální transsfenoidální operaci nádoru hypofýzyMUDr. Vlastimil Novák, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
67.NU22-03-00043Analýza imunoproteomu nemocných s mnohočetným myelomem v období remise onemocnění a identifikace kandidátních molekul s terapeutickým potenciálemprof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice
68.NU22-03-00082[68Ga]-SomaKIT-TOC PET/CT v pooperačním hodnocení rezidua meningeomů v oblasti baze lební.prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBAFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
69.NU22-03-00083Predikce biologického chování a radikality resekce afunkčního adenomu hypofýzy na podkladě MR zobrazení.doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
70.NU22-03-00117MICRORNA REGULACE B-T BUNĚČNÝCH INTERAKCÍ V AGRESIVITĚ A TRANSFORMACI “INDOLENTNÍCH” B BUNĚČNÝCH MALIGNITDoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
71.NU22-03-00120Syntéza nových inhibitorů histondeacetyláz a hodnocení jejich protinádorového potenciáluDoc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
72.NU22-03-00123Orální a bronchiální mikrobiom ve vztahu k poškození DNA colibactinem a expresi prediktorů imunitní odpovědi u pacientů s NSCLCMgr. Nicol Straková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
73.NU22-03-00130Genové a proteinové markery subtypů primárně plicního a mimoplicního malobuněčného neuroendokrinního karcinomu: Prognostické korelace onemocnění.prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
74.NU22-03-00136Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II – HALF)Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
75.NU22-03-00145Mutace genů ATRX, NSD1, RBMX a další molekulární aberace související s vývojem onemocnění a rezistencí na cisplatinu u testikulárních germinálních nádorů (TGN).MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
76.NU22-03-00159Radiomická analýza strukturální magnetické rezonance v diferenciální diagnostice poradiačních změn a skutečné progrese po cílené stereotaktické radioterapii mozkových metastázdoc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
77.NU22-03-00175Změny glykanů u rakoviny plic: Aplikace na diagnostiku a prognózuRNDr. Erika Lattová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
78.NU22-03-00180Vývoj vysoce selektivních inhibitorů skládání tubulinu účinných na rezistentní nádorová onemocněníDoc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
79.NU22-03-00181Subcelulární dozimetrie alfa zářičů v terapii karcinomu prostaty, směrem k personalizované cílené alfa částicové terapii.RNDr. Martin Vlk, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
80.NU22-03-00182Prognostický význam cirkulující nádorové DNA u Hodgkinova lymfomuMUDr. Heidi Móciková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
81.NU22-03-00190Nanoterapeutika na bázi apoferritinu pro pokročilou strategii léčby chemorezistentních nádorůprof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
82.NU22-03-00197Analýza aberantní signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krkuMgr. Michal Kolář, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
83.NU22-03-00202Proteom extracelulárních vezikul – neprozkoumaná oblast mezibuněčné komunikace v mikroprostředí nádorů hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
84.NU22-03-00206Nové přístupy inhibice PI3K/AKT dráhy u lymfomůMUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
85.NU22-03-00210Genomická charakterizace B-prekurzorové akutní lymfoblastové leukemie dospělých pro předpověď efektu cílené léčbyMUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
86.NU22-03-00215Cirkulující dlouhé RNA jako diagnostický nástroj u B lymfoidních neoplaziídoc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
87.NU22-03-00246Nekódující molekuly RNA u Waldenströmovy makroglobulinémie a jejich klinické využitídoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
88.NU22-03-00254Molekulární a metabolické příčiny klinické heterogenity pacientů s karcinomem pankreatuprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno
89.NU22-03-00255Hodnocení terapeutické odpovědi u pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací za pomoci cirkulujících mikroRNAMgr. Jaroslav Juráček, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
90.NU22-03-00261Nanoléčiva překonávající biologické bariéry určené pro pokročilou terapii rezistentních malignitRNDr. Tomáš Etrych, DSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
91.NU22-03-00268Cutibacterium acnes u karcinomu prostaty jako nezávislý rizikový faktor u pacientů s negativním bioptickým nálezem a biomarker k odlišení indolentní a agresivní formy onemocněníMUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBUFakultní nemocnice Brno
92.NU22-03-00276Funkční klasifikace variant genu TP53 s rozdílnou penetrancí a jejich význam pro nastavení režimu nádorové prevence u jejich nosičůMUDr. Libor Macůrek, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
93.NU22-03-00290Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapiiMgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
94.NU22-03-00300LL-37 jako nový silný molekulární nástroj pro zvýšení účinnosti ex vivo připravených dendritických buněk v imunoterapii urogenitálních karcinomůProf. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.Fakultní nemocnice v Motole
95.NU22-03-00301Nové neinvazivní molekulárně-biologické přístupy k charakterizaci a monitoringu glioblastomuMUDr. Josef Srovnal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
96.NU22-03-00302Vyšetření dědičné predispozice vzniku maligních onemocnění hlavy a krkuMUDr. Michal Vočka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
97.NU22-03-00303Vývoj nového přístupu léčby chronické lymfocytární leukémie cílením na mechanismy ER stresuMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
98.NU22-03-00305Zpřesnění diagnostiky a prognózování pacientů s chronickou lymfocytární leukemií na základě komplexní genomické analýzy a imunologického mikroprostředídoc. Dr. Ing. Eva KriegováUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
99.NU22-03-00307Indukované epigenetické přeprogramování jako cílená terapie glioblastomuMgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
100.NU22-03-00310ESTABLISH: Časná salvage terapie pro pacienty se známkami rizika relapsu po radikální prostatektomii u lokalizovaného karcinomu prostaty v korelaci s předpokládanými molekulárně- genetickými parametry vyšší agresivity.MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
101.NU22-03-00314RNA jako cíl léčiva: Zacílení na “undruggable” rakovinové proteiny prostřednictvím mRNA 3’UTR prvkůPhD Peter Josef Lukavsky, Mag pharmMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
102.NU22-03-00318Strategie specifického cílení mikroprostředí mozkových metastáz pro diagnostiku a léčbuDoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
103.NU22-03-00320Alternativní sestřih při vzniku chemorezistence u AMLMgr. Pavel Pitule, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
104.NU22-03-00327Využití cirkulující nádorové DNA (ctDNA) pro predikci a časný záchyt rekurence onemocnění u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomemMUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA.Fakultní Thomayerova nemocnice
105.NU22-03-00353Kombinovaná retrospektivně-prospektivní studie založená na komplexním genomickém profilování u pacientů s karcinomem plic mladších 40 let: od biologických poznatků směrem k precizní onkologiiMUDr. Kristián Brat, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
106.NU22-03-00370Vliv mikrobiomu na toxicitu a efektivitu protinádorové léčby u krevních malignitProf. MUDr. Marek Trněný, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
107.NU22-03-00385Nádorové stroma a jeho role u nádorů gastrointestinálního traktuDoc. MUDr. René Vobořil, Ph.D.Fakultní nemocnice Bulovka
108.NU22-03-00386Integrace multi-omics a bioinformatických nástrojů pro predikci léčebné odpovědi u metastatického renálního karcinomuDoc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
109.NU22-03-00404Komplexní diagnostika dětských nádorů CNS a nádorů měkkých tkáníRNDr. Lenka Krsková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
110.NU22-03-00408Patogeneze extramedulární nemoci mnohočetného myelomu: od rezistence k identifikaci nových terapeutických cílůMUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
111.NU22-03-00410Optimalizace zařazení platinového derivátu do neoadjuvantní terapie pomocí nových prediktivních markerů u pacientek s triple negativním karcinomem prsudoc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
112.NU22-03-00432Identifikace nových rizikových faktorů a molekulárních mechanismů asociovaných s relapsem difúzního velkobuněčného B-lymfomu v centrálním nervovém systémuMUDr. Magdalena ZikmundováUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
113.NU22-03-00435FMISO-based adaptivní radioterapie nádorů hlavy a krku – prospektivní multicentrická studieDoc. MUDr. Martin Doležel, Ph.DFakultní nemocnice Olomouc
114.NU22-03-00439Komplexní molekulární profilování cirkulárních RNA u gliomů a jejich funkční biologická charakterizace pomocí technologie CRISPR/Cas9 – nový diagnostický nástroj a terapeutická strategieMUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
115.NU22-03-00450Role dlouhých nekódujících RNA v nádorových kmenových buňkách derivovaných od pacientů s glioblastomem a jejich aplikace v diagnostice a inovativní cílené terapiiProf.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno
116.NU22-03-00455Translační výzkum a vývoj selektivních inhibitorů Interleukinem-2 (IL-2) Inducibilní T-buněčné kinasy (ITK) jako potenciální terapie pro lidská onemocnění T-buněk .Viswanath Das, Ph.D., M. Sc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
117.NU22-03-00470Potenciál perspektivního terapeutického využití nových komplexů na bázi platiny u nádorů prostaty a mnohočetného myelomuprof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
118.NU22-03-00476Evaluace prognostického potenciálu specifických mutací KRAS detekovaných v cirkulující nádorové DNA a cytologickém materiálu pro optimalizaci léčebné strategie pacientů s duktálním adenokarcinomem pankreatuRNDr. Lucie Benešová, Ph.D.Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
119.NU22-03-00481Detekce somatických driverových mutací u pacientů s maligním melanomem v korelaci s jednotlivými subtypy tumor infiltrujících lymfocytů a odpovědí na imunoterapiiDoc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
120.NU22-03-00489Klinický význam kryptických aberací a mutací genů lokalizovaných na chromosomu 7 a jejich úloha v patogenezi akutní myeloidní leukemie (AML) a myelodysplastických syndromů (MDS)prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
121.NU22-03-00496Vliv radioterapie a cytostatické léčby na výsledek rekonstrukce prsu autotransplantací tukové tkánědoc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
122.NU22-03-00515Hodnocení nežádoucích účinků inovativního postupu cílené axilární disekce a využití 3D scanneru v diagnostice lymfedému u pacientek s karcinomem prsudoc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
123.NU22-03-00535Identifikace látek schopných překonat rezistenci na venetoclax nebo chemoterapii u akutní myeloidní leukémieMgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
124.NU22-03-00536Variabilní isoformy CD44 receptoru v diagnostice kolorektálního adenomuMgr. Lubomír Procházka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
125.NU22-03-00555Hodnocení imunitní odpovědi u onkologických pacientů v souvislosti s COVID-19 a možnosti imunitní rehabilitaceDoc. MUDr. Eva Závadová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
126.NU22-03-00561Skórovací systém k hodnocení axilárních uzlin při nově diagnostikovaném karcinomu prsuMUDr. Lucia Veverková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
127.NU22-03-00571Úloha zánětu v urychleném stárnutí transplantované hematopoezy.prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
128.NU22-03-00572Nově identifikované lokalizační formy PD-L1 jakožto potenciální biomarkery pro personalizovaný výběr protinádorové terapie a nové cíle pro překonání rezistence k anti-PD-1/PD-L1 terapii a radioterapii (LoFoTher)Doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
129.NU22-03-00575Spektroskopické biomarkery pro detekci neinvazivního karcinomu pankreatuprof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
130.NU22-03-00576Vizualizace cévního zásobení volných laloků před rekonstrukcí prsu vlastní tkání z podbřiškuMUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
131.NU22-03-00583Pilotní program časné detekce HPV pozitivních nádorů hlavy a krku.Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
132.NU22-03-00640Trojrozměrná analýza genomu organoidů a personalizovaný systém predikce protinádorových léčiv odvozený od pacientů s rakovinouJaeyoung Shin, Dr.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
133.NU22-03-00648Endosonograficky navigovaná radiofrekvenční ablace v léčbě cystických neoplázií a neuroendokrinních nádorů pankreatuDoc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
134.NU22-03-00650Úloha nekódujících oblastí v nádorové predispozici.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
135.NU22-04-00010Vliv střevní mikrobioty na vznik a průběh mentální anorexie u pacientek a v experimentálním animálním modeluProf. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
136.NU22-04-00024Kvantitativní zobrazovací MR parametry jako prediktory průběhu nemyelopatické degenerativní komprese krční míchy: longitudinální studieProf. MUDr. Josef Bednařík, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
137.NU22-04-00032Krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a terapii Alzheimerovy nemociDoc.MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
138.NU22-04-00097Objasňování příčin neurogenetických nemocí s využitím nejnovějších genomických metodMUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
139.NU22-04-00118Roboticky asistovaná rehabilitace chůze v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody – randomizovaná studie LOKOWALKERSMUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESOFakultní nemocnice Ostrava
140.NU22-04-00119Syndrom vyhoření u zdravotních sester ošetřujících pacienty během COVID-19 pandemie.prof. PhDr. Jiří Kožený , CSc.Národní ústav duševního zdraví
141.NU22-04-00129Expoziční terapie ve virtuální realitě u obsedantně-kompulzivní poruchy: randomizovaná klinická studieMUDr. Pavla Stopková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
142.NU22-04-00143Časná identifikace podtypů schizofrenie s využitím souboru specifických biomarkerůMUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
143.NU22-04-00152Vývoj biodostupných a biokompatibilních inhibitorů mitochondriální 17beta- alkoholdehydrogenasy typu 10 (17beta-HSD10)prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
144.NU22-04-00192Repetitivní transkraniální stimulace dorsomediální prefrontální kůry (dmPFC-rTMS) v augmentaci antidepresiv (Studie DOPRERA). Účinnost, snášenlivost a neurofyziologické změny.Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
145.NU22-04-00193Mikrostrukturální postižení mozku a jeho vztah k aktivitě nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou a s poruchami širšího spektra neuromyelitis opticaProf. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
146.NU22-04-00213Analýza příčin marné rekanalizace při endovaskulární léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhodyprof. MUDr. Antonín Krajina, CSc, EBIRFakultní nemocnice Hradec Králové
147.NU22-04-00217Elektrofyziologická dynamika rozsáhlých mozkových sítí u depreseMUDr. Alena Damborská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
148.NU22-04-00232Studium mikroRNA v mozkomíšním moku jako prediktivních biomarkerů odpovědi na léčbu u dětských pacientů se spinální muskulární atrofiíDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
149.NU22-04-00242Volné nekódující RNA v mozkomíšním moku a krevní plazmě jako kandidátní diagnostické a prognostické biomarkery u pacientů s roztroušenou sklerózoudoc.MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
150.NU22-04-00248Identifikace faktorů determinujících obnovu chůze u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodouProf. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
151.NU22-04-00277Zlepšuje kanabis kognitivní deficit u schizofrenie? Od pacienta k laboratorním zvířatům a zpátky!Dr. Alexandre Seillier, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
152.NU22-04-00293Postižení zraku u neuromyelitis optica spektrum onemocnění (NMO-SD) včetně MOGADMUDr Jana Lízrová, PhDVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
153.NU22-04-00338Stanovení protektivního účinku léčiv pro Alzheimerovu chorobu proti mitochondriální toxicitě oligomerů amyloidu betaprof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
154.NU22-04-00341Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19; Dlouhodobá studie u uzdravených dospělýchPhDr. Mabel Rodriguez, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví
155.NU22-04-00357STUDIE SCHIZEXO: Proteomika neurálních exozomů jako diagnostický biomarker pro identifikaci podtypů schizofrenie.RNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
156.NU22-04-00358Využití perinatálních a longitudinálních dat při hodnocení neuropsychologického vývoje v pozdějším životěMgr. Martin Čuta, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
157.NU22-04-00366Role neurodegenerace v patogenezi, manifestaci a prognóze MTLE/HS – in vivo, ex vivo a in vitro perspektivaprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
158.NU22-04-00369Význam terapeutického monitorování perorálně podávaných léčiv modifikující průběh choroby (“disease-modifying drugs”) užívaných k léčbě roztroušené sklerózyDoc., MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
159.NU22-04-00371Nízko a vysokofrekvenční oscilační aktivita u afektivních poruch – state nebo trait marker?Dr Inga Griskova-Bulanova, PhD.Národní ústav duševního zdraví
160.NU22-04-00372Validizace diagnostického algoritmu pro leukodystrofie dospělého věku – multicentrická prospektivní kohortová studieDoc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
161.NU22-04-00387Nové možnosti individualizované léčby SCN1A-asociovaných epilepsiídoc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
162.NU22-04-00389Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciálProf. MUDr. David Netuka, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
163.NU22-04-00413Alkoholismus a neurotransmise: změny klíčových synaptických molekul v lidských alkoholických mozcíchProf. Vladimír Josef Balcar, Ph.D., DSc.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
164.NU22-04-00416Možnosti využití biologických markerů k hodnocení míry stresu ve vězeňském prostředíMgr. RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.Univerzita Karlova /Filozofická fakulta
165.NU22-04-00438Využití neinvazivních MRI perfúzních sekvencí (ASL) k zpřesnění diagnostického a terapeutického protokolu v léčbě normotenzního hydrocefaludoc.MUDr, David Krahulík, Ph.D. MBAFakultní nemocnice Olomouc
166.NU22-04-00444Vývoj bioindikátorů neurodegenerativních změn v souvislosti s opakovaným mozkovým poraněním sportovcůMUDr. Jiří Fiedler, Ph.d.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
167.NU22-04-00468Využití dimenzionálních modelů k diagnostice osobnostního fungování a poruch osobnostidoc.PhDr. Marek Preiss, PhD.Národní ústav duševního zdraví
168.NU22-04-00480Změny mozku u post-COVID syndromuMUDr. Elis Bartečků, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
169.NU22-04-00482Psychosociální faktory u pacientek se zvýšeným rizikem předčasného poroduPhDr. Šárka Slabá, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
170.NU22-04-00501Patologie bílé hmoty jako biomarker interpersonální dysfunkce u roztroušené sklerózyMgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
171.NU22-04-00509Pokročilá diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů variant amyloidu beta a tau proteinu.RNDr. Jan Říčný, CSc.Národní ústav duševního zdraví
172.NU22-04-00526Narušení časoprostorové koordinace jako časný marker schizofrenie: Translační studie role frontotemporální interakceprof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
173.NU22-04-00530Role kynureninové kaskády v progresi neurodegenerace u pacientů trpících schizofreniíMUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
174.NU22-04-00544Efektivita technické kognitivní rehabilitace osob trpících Alzheimerovou nemocíPhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
175.NU22-04-00548Vliv fyzického zatížení a normobarické hypoxie na nitrooční tlak u osob s oční hypertenzí nebo glaukomem s otevřeným úhlemdoc. RNDr. František Pluháček, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
176.NU22-04-00551Neuroprotektivní vliv transplantace inzulín produkující tkáně u pacientů s diabetem mellitem 1.typuMUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
177.NU22-04-00553Vliv šířky elektrického pulzu na průběh elektrokonvulzivní terapie (PW-0,15-ECT)MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
178.NU22-04-00582Komplexní molekulárně-genetická charakterizace pacientů s malformacemi kortikálního vývoje pomocí pokročilých molekulárně-genetických a bioinformatických metodProf. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
179.NU22-04-00598Zpětnovazebná akustická stimulace ke zlepšení spánku u insomniePhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
180.NU22-04-00602Zvýšená mozková dostupnost vysoce efektivních kandidátních léčiv Alzheimerovy choroby se slabou penetrací hematoencefalickou bariérou pomocí nanotechnologiíProf. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
181.NU22-04-00605Vliv komplexní rehabilitace a neinvazivní neuromodulace na funkční stav pacientů s chronickou bolestíProf. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MSCFakultní nemocnice Královské Vinohrady
182.NU22-04-00616Repetitivní transkraniální magnetická stimulace u pacientů s ADHD a s hraniční poruchou osobnostiMgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
183.NU22-04-00621Prevence pracovních psychosociálních rizik a možnosti snížení prevalence duševních poruch u zaměstnanců poštovních služeb pomocí intervenčních opatřeníprof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
184.NU22-04-00622Strukturální a funkční koreláty motivačního deficitu u schizofrenieRNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
185.NU22-04-00624Posouzení dlouhodobých dopadů prenatální expozice kannabidiolu a THC na vývoj nervové soustavy: translační studie.M.D. VINCENZO Micale, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
186.NU22-04-00634Halucinace nejsou jen hlasy: proměny vnímání tělesných zážitků a narušení self u psychózy z pohledu fenomenologie a neurovědyprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
187.NU22-04-00661Neurobiologické a psychologické markery válečného stresu u civilistů: dvougenereční studie přeživších balkánské válkyprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
188.NU22-05-00004Charakterizace funkční imunitní odpovědi na očkování proti SARS-CoV2 u pacientů léčených transplantací hematopoietických kmenových buněkRNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
189.NU22-05-00042Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcíchMgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
190.NU22-05-00099Asociace multiomických dat s fenotypovými vlastnostmi současných kmenů Bordetella pertussis pro lepší pochopení návratu černého kašleRNDr. Branislav Večerek, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
191.NU22-05-00110Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcíIng. Veronika Holá, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
192.NU22-05-00111Bakteriální kmeny způsobující odontogenní infekce a jejich ATB rezistenceMUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
193.NU22-05-00115Protozoa v mikrobiomu střeva u pacientů s idiopatickými střevními záněty – markery nebo aktivní modifikátory ekosystému?MVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
194.NU22-05-00140Subpopulace NK buněk a jejich paměťové charakteristiky u transplantací ledvinProf. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
195.NU22-05-00164Analýza běžných genetických dispozic k závažného průběhu onemocnění COVID-19RNDr. Jiří Jarkovský, PhD.Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
196.NU22-05-00168Vývoj inovativní lékové formy pro neinvazivní podání kolonického transplantátu perorální cestouDoc. Mgr. Jan Muselík , Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
197.NU22-05-00170Ovlivnění mitochondriální funkce jako přístup ke snížení závažnosti průběhu COVID-19 u pacientů s diabetes mellitus 2. typuRNDr. Soňa Hubáčková, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
198.NU22-05-00188Testování kanabinoidů proti zánětu na buněčných a zvířecích modelech (CannONCell)Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
199.NU22-05-00195Alternativní sestřih KIR genů u alogenních hematopoetických transplantacíMUDr. Pavel Jindra, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
200.NU22-05-00209Extracelulární vezikuly pro regulaci imunitní odpovědiMgr. Pavel Ostašov, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
201.NU22-05-00226Prediktivní faktory vývoje revmatoidní artritidyMUDr. Mária Filková, PhD.Revmatologický ústav
202.NU22-05-00250Vývoj přímé diagnostiky původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, s použitím vzorků s obohacenou treponemální DNAprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
203.NU22-05-00259Studie účinků probiotik v léčbě autoimunitní uveitidyProf. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
204.NU22-05-00263Studie citlivosti ke glykopeptidovým antibiotikům mezi nemocničními izoláty meticilin rezistentní S. aureus a koaguláza negativních stafylokoků: analýza mechanismů a potenciálu vzniku rezistenceMSc. Vladimír Vimberg, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
205.NU22-05-00321Ověření léčebného potenciálu vybraných rostlinných druhů z historických herbářů a jejich přínos pro současnou terapii.PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
206.NU22-05-00343Management příjemců transplantovaných ledvin s aktivní BK virovou infekcí a nefrotoxicitou kalcineurinových inhibitorůDoc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
207.NU22-05-00361Role mikrobioty v patogenezi nežádoucích kožních účinků terapie inhibitory EGFR u karcinomu plic,kolorektálního karcinomu, hlavy a krkuRNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
208.NU22-05-00362Přírodní látky jako potenciální protikoronavirová terapeutikaprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
209.NU22-05-00363Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech – kde číhá skutečné riziko infekce?Mgr. Václav Hönig, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
210.NU22-05-00364Analýza rozšíření koronaviru SARS-CoV-2 v tkáních osob zemřelých v důsledku COVID-19prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
211.NU22-05-00368Stav glykosylace močových exozomů u pacientů s imunitně podmíněnými nemocemi ledvinProf. MUDr. Martin Vokurka, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
212.NU22-05-00374Geneticky upravené cytotoxické T lymfocyty pro léčbu akutní myeloidní leukemie.MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
213.NU22-05-00378Identifikace biomarkerů poruch přirozené imunity u endometriózy: Molekulární mechanismy a patofyziologické důsledkyMgr. Andrea Knight, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
214.NU22-05-00402Specifická imunitní odpověď po očkování proti virovým patogenům u imunokompromitovaných pacientůProf. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
215.NU22-05-00421Hodnocení imunitní odpovědi u pacientů po COVID-19 onemocnění a možnosti imunitní rehabilitaceMUDr. Jiří Votruba, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
216.NU22-05-00422Studium abnormit T a B lymfocytů spojených se vznikem složek patologických imunitních komplexů u IgA nefropatieprof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
217.NU22-05-00437Cirkulace hantavirů v ekosystémech a riziko jejich přenosu na člověkaMUDr. Hana Zelená, Ph.D.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
218.NU22-05-00462Léčba osteomyelitídy personalizovanými 3D tisknutými resorbovatelnými kompozitními kostními náhradami obsahující antibiotikaProf. MUDr. David Jahoda, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
219.NU22-05-00475Léčba infekcí způsobených multirezistentními kmeny bakterií pomocí nových antibakteriálních přípravků založených na katelicidinových antimikrobiálních peptidechProf. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
220.NU22-05-00504Vliv hyperbarické oxygenace na expresi genu patogénních baktériíMgr. Miroslav Rozložník, PhD.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
221.NU22-05-00633Matematické modelování infekčních nemocí v reakci na COVID-19 a další možné výzvydoc. Ing. Luděk Berec, Dr.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
222.NU22-05-00659Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidyprof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
223.NU22-05-00678Rozhodování a statistická inference z dat COVID-19 a chřipky pomocí pokročilých strategií modelováníDoc., PaedDr., RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
224.NU22-06-00016Nový in vitro model pro studium patogeneze a léčby hypertrofických jizev vytvořený metodou tkáňového inženýrstvíDoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
225.NU22-06-00039Distanční zraková rehabilitace slabozrakých seniorů s makulární degenerací – srovnávací studie kvality života a zrakových funkcí po implantaci makulární čočky nebo při použití monokulární dioptrické hyperkorekceprof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
226.NU22-06-00053Sirolimus versus mykofenolát mofetil u pacientů po kombinované transplantaci ledviny a slinivky břišní za účelem zhodnocení rizika vzniku kýly – SIMA SPK 01Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
227.NU22-06-00060Molekulární fenotyp akutního tubulárního poškození ledvin po transplantaci ledviny a jeho prognostický významMgr. Petra Hrubá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
228.NU22-06-00085Perorální endoskopická myotomie v léčbě postfundoplikační dysfagie – randomizovaná, „sham“ kontrolovaná studieprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAFInstitut klinické a experimentální medicíny
229.NU22-06-00103Příspěvek dědičných faktorů modifikujících riziko chronického selhání jater ke zpřesnění jeho etiologické klasifikace u heterozygotů a homozygotů pro PiZ SERPINA1Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
230.NU22-06-00121Vývoj nových dlohodobě působících bronchodilatátorů odvozených od vasocinonuMgr. Jan Jakubík, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
231.NU22-06-00214Detekce indocyaninové zeleně (ICG) při využití světla blízkého infračervenému spektru u ezofagektomie pro karcinom jícnu – zhodnocení lymfadenektomie a prevence anastomotického leakudoc.MUDr. Radek Vrba, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
232.NU22-06-00228Komplexní analýza nádorového mikroprostředí vestibulárního schwannomu a jeho vztah k poruše sluchudoc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
233.NU22-06-00238Imunometabolický profil jako nástroj predikce dlouhodobé imunoparalýzy pacientů po prodělání závažné bakteriální infekce.Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
234.NU22-06-00258Stanovení rizika rozvoje septických stavů a jejich prognostická stratifikace u novorozenců na základě analýzy mikrobiomu ve stolici a krevním oběhu, ukazatelů imunitní odpovědi a mikroRNA spojených se zánětlivou odpovědíMgr. Martina Lojová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
235.NU22-06-00266Využití počítačově navrženého obturátoru patra pro anesteziologický management pediatrického pacienta s rozštěpovou vadou obličejeprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
236.NU22-06-00269Vliv bezlepkové diety na klinické projevy, imunitní odpověď a střevní mikrobiom u primární sklerotizující cholangitidy a idiopatických střevních zánětůdoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
237.NU22-06-00271Nové biomarkery pro účinnou léčbu karcinomů slinných žlázProf. MUDr. Jan Klozar, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
238.NU22-06-00284Klinický význam prozánětlivých chemokinů, cytokinů a mikroRNA v mozkomíšním moku u dětí s farmakorezistentní epilepsií a status epilepticusTina Catela Ivković, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
239.NU22-06-00322Těžká komunitní pneumonie COVID a non-COVID typu – sledování trajektorie dlouhodobého klinického dopadu; multicentrická kohortová studiedoc.MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.Fakultní nemocnice Hradec Králové
240.NU22-06-00324Antropometrické srovnání a klinické výsledky čtyř různých technik korekce odstálých boltcůMUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
241.NU22-06-00325Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlůprof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
242.NU22-06-00443Značení subpleurálně uložených plicních ložisek substancí modrého barviva a kontrastní látky pod CT navigovanou kontrolou a jejich následná videotorakoskopická klínovitá resekce: prospektivní randomizovaná studie. (klinické hodnocení BLUEPAT)MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
243.NU22-06-00519Standardní vs intenzivní režim rehabilitace a nutrice u akutně hospitalizovaných interních pacientůProf. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESCFakultní nemocnice Ostrava
244.NU22-06-00533Diagnostika rozsahu peritoneální karcinomatózy – korelace operačního nálezu a zobrazovacích vyšetřenídoc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
245.NU22-06-00546Vliv multimodálního monitoringu na indikaci chirurgické léčby u pacientů s primárně konzervativně léčeným těžkým poraněním mozkuMUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
246.NU22-06-00591Inovativní přístupy managementu a hodnocení kompenzace patologií vestibulárního systému spojené s chirurgickou léčbou vestibulárního schwannomudoc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
247.NU22-06-00601Prehabilitace u pacientek s gynekologickými malignitami plánované k odložené operační léčbě: Prospektivní randomizovaná studie.Prof. MUDr. David Cibula, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
248.NU22-06-00625Optimalizace vzáiemné interakce člověka a přístroie a zvýšení bezpečnosti mechanické ventilace pomocí inovativního autonomního výstražného systému: Randomised controlled Cross-over TrialProf. Dr.Ing. Robert BabuškaČeské vysoké učení technické v Praze/Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
249.NU22-06-00636VQM – Ventilačně-perfuzní monitorování. Prospektivní observační studie u pacientů s akutním hypoxickým postižením plicMUDr. Michal Otáhal, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
250.NU22-06-00643Receptivita endometriální dutiny u pacientek s fertilitu limitujícími nemocemi orgánů malé pánve: prospektivní klinická studie (REAdME)prof. MUDr. Michal Mára, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
251.NU22-07-00020Význam celoexomového sekvenování pro detekci variant v počtu kopií v molekulární diagnostice neurovývojových onemocněníMgr. Markéta Wayhelová, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
252.NU22-07-00087Identifikace unikátních metabolických vlastností maligních klonů odpovědných za nepříznivou prognózu akutní lymfoblastické leukémie: nádorový metabolizmus jako nový terapeutický cíl v léčbě leukémiíRNDr. Júlia Starková, PhD.Fakultní nemocnice v Motole
253.NU22-07-00095Dítě s poruchou autistického spektra s různou mírou nespolupráce – nové metody léčbyprof., MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBAFakultní nemocnice v Motole
254.NU22-07-00104Precizní léčba v dětské onkologii: komplexní analýza klíčových signálních molekul jako terapeutických cílůprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Fakultní nemocnice Brno
255.NU22-07-00109Využití imunomonitoringu v kombinaci s klinickými parametry pro určení míry rizika zdravotních komplikací u vyléčených dětských onkologických pacientů.Mgr. Kamila Bendíčková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
256.NU22-07-00126Deficit vitaminu B12 u matek a dětíprof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
257.NU22-07-00165Identifikace a analýza genů a genových defektů způsobujících vzácné neurovývojové poruchy u dětíprof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
258.NU22-07-00171Bronchopulmonální dysplázie – komplexní přístup: od prenatálního až po dlouhodobé postnatální sledováníProf.RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
259.NU22-07-00178Prediktivní hodnota vaskulárních, metabolických a inflamačních změn na srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí u postmenopauzálních žen: longitudinální a experimentální studieProf. MUDr. Jan Piťha, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
260.NU22-07-00179Sporadická forma rakoviny tlustého střeva a konečníku u pacientů nižšího věku: možnosti její detekce cirkulujícími markery mRNAIng Veronika Vymetálková, PhDÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
261.NU22-07-00216Vliv mikrobiomu na zdravotní stav dětí s atrézií jícnuMUDr. Alena Kokešová, Ph.D, MBAFakultní nemocnice v Motole
262.NU22-07-00283Validace biomarkerů neuronálního poškození při perinatalní asfyxii a vyhodnocení jejich významu v managementu dalšího terapeu􏰀ckého postupuMUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M, MHaÚstav pro péči o matku a dítě
263.NU22-07-00292Hodnocení cirkulujících ukazatelů angiogeneze a mikroprostředí u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií: souvislost s klinickým průběhem.doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
264.NU22-07-00299Celogenomová molekulární pitva a analýza thanatomikrobiomu u dětí se syndromem náhlého úmrtí: kombinovaná retrospektivně-prospektivní studie s cílem hledání příčiny úmrtí a hodnocení genetického rizika v rodiněMgr. Petra Vychytilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
265.NU22-07-00311Program objektivního měření fyzické aktivity a jejích účinků na zdraví pacientů po cévní mozkové příhodě pomocí mobilních technologiíGeraldo De Albuquerque Maranhao Neto, PhdFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
266.NU22-07-00319Neinvazivní detekce a predikce remise/relapsu u pacientů se zánětlivým onemocněním střevaMUDr. Jan Král, PhDInstitut klinické a experimentální medicíny
267.NU22-07-00354Studium molekulární patobiologie, metabolomického a lipidomického profilu vybraných vrozených anémiídoc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
268.NU22-07-00356Význam vitaminů v dietě nedonošených dětí pro jejich zdravíMUDr. Radim Šrám, DrSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
269.NU22-07-00367Vliv substituce vitaminu D na funkční svalově-kostní jednotku u dětí s cystickou fibrózoudoc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
270.NU22-07-00376Epidemiologická analýza výskytu vrozených vad a nádorů dětského věku v České republice.MUDr. Antonín Šípek, CSc.Fakultní Thomayerova nemocnice
271.NU22-07-00380Aplikace retinálních buněk a organoidů ve funkční diagnostice a léčbě ztráty zraku u Bardet- Biedlova syndromuMgr Tomáš Bárta, PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
272.NU22-07-00390Vzájemné interakce mezi poruchou sluchu a zhoršením kognitivních schopností ve stáříMUDr. Oliver Profant, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
273.NU22-07-00395Výskyt a dopady vrozené infekce lidským cytomegaloviremMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
274.NU22-07-00397Nové poruchy purinového metabolismu – screening, patogeneze a léčba.Ing. Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
275.NU22-07-00407Pokročilý maternální věk jako rizikový faktor dědičnosti heteroplasmie a vzniku mitochondriální chorobyIng. Jan Nevoral, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
276.NU22-07-00411Predikce důsledků hypoxicko-ischemického poškození u novorozenců na základě metabolomu neuroaktivních, neuroprotektivních a imunomodulačních steroidůIng. Martin Hill, DrSc.Endokrinologický ústav
277.NU22-07-00417Biomarkery Imunitní trombocytopenie u dětí predikující průběh choroby a odpověď na terapii; analýza genetického podkladu u vybraných pacientů.prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
278.NU22-07-00474Molekulárně-genetické příčiny a biochemické důsledky Dědičných poruch glykosylaceRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
279.NU22-07-00498Hydrogelový implantát pro transsklerální difúzní dopravu léčiv pro léčbu retinoblastomuMUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
280.NU22-07-00527Predikce efektu nutriční indukční terapie u nově diagnostikovaných dětských pacientů s luminální Crohnovou chorobou za použití metabolomického profilování: prospektivní observační studieDoc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
281.NU22-07-00589Vliv reprodukce a struktury rodiny na kognitivní zdravíMUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
282.NU22-07-00594Cílená léčba dětské akutní lymfoblastické leukémieprof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
283.NU22-07-00612Úloha mitochondriálních proteolytických komplexů AAA a CLPXP v molekulární patogenezi Leighova a MELAS syndromuRNDr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
284.NU22-07-00614Mitochondriální optické neuropatie: komplexní genetická a metabolomická analýza k určení vzácných příčin onemocnění a hledání nových biomarkerůIng. Markéta Tesařová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
285.NU22-07-00635Poškození fetálního prokrvení placenty kouřením klasických a elektronických cigaret a užíváním antidepresiv matkami – mechanismy a možnosti intervenceprof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
286.NU22-07-00663Zvýšený výskyt chromozomálních aneuploidií oocytů u matek ve vyšším reprodukčním věku: úloha regulace syntézy proteinůIng. Andrej Šušor, PhDÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
287.NU22-07-00677Diagnostika Niemann-Pickovy choroby typu C : nové postupy technologie funkčního testování s cholesterol-dextranovými částicemi v buněčných kulturách pro detekci poruch intracelulárního transportu cholesterolu.MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
288.NU22-08-000234D tisk NiTi paměťové slitiny pro ortopedické a traumatologické aplikaceprof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta strojní
289.NU22-08-00030Proteinové fluorescenční nanosondy pro intraoperační vizualizaci nádorů prsu a jater.doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
290.NU22-08-00035Piezoelektrický biosenzor pro point-of-care stanovení hemoglobinu a glykovaného hemoglobinuprof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.Ministerstvo obrany
291.NU22-08-00036Nanomateriál osazený buňkami a funkcionalizovaná nanovlákna pro léčbu chronických ran: MSCs na polykaprolaktonové biomembráně a antimikrobioální krytí ran pro terapii epidermolysis bullosa a bércových vředů.doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
292.NU22-08-00041Kontrastní MR neurografie a MR traktografie u pacientů s brachiální plexopatií a neuropatií horních končetin: předoperační a pooperační hodnoceníMgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
293.NU22-08-00065Umělý model lidské kůže pro testování léčiv in vitroMgr. Antonín Brož, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
294.NU22-08-00066Léčba diabetu pomocí ex vivo expandovaných pankreatických beta-buněkRNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
295.NU22-08-00074Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémiedoc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
296.NU22-08-00089Potenciál cirkulujících biomarkerů pro predikci časné recidivy u pacientek s karcinomem prsu léčených chemoterapií: integrativní přístupMgr. Veronika Boušková, Ph.D.Státní zdravotní ústav
297.NU22-08-00090Výroba a testování nanovlákenných nití pro lékařské šicí materiályprof. RNDr. David Lukáš, CSc.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
298.NU22-08-00092Hodnocení funkce pyloru pomocí impedanční planimetrie u pacientů s funkční dyspepsií, obézních pacientů a zdravých jedincůMUDr. Zuzana Vacková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
299.NU22-08-00124Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmatdoc. MUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
300.NU22-08-00128Analýza žlučových kyselin jako nová neinvazivní metoda diagnostiky refluxní nemoci a screeningu Barrettova jícnu.Doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
301.NU22-08-00132Antimikrobiální a cytotoxické účinky rostlinných triterpenoidůdoc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta potravinářské a biochemické technologie
302.NU22-08-00135Ex vivo produkce T buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty s podporou dendritických buněkRNDr. Daniel Smrž, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
303.NU22-08-00144Gyroidní oseointegrační vrstva s gradientem elastických vlastnostíMUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
304.NU22-08-00148Vliv metabolických drah cytidinu na terapii hematologických zhoubných onemocnění pomocí cytarabinu a nové diagnostické nástroje pro jejich analýzuRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
305.NU22-08-00155Analýza prognostických biomarkerů v krevní plazmě a kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s prodělaným SARS-CoV-2 onemocněním.Doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
306.NU22-08-00160Mitochondriální funkce je důležitá pro tvorbu nádorů jater a pro jejich regeneraciProf. Ing. Jiří Neužil, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
307.NU22-08-00186Využití integromiky pro predikci léčebné odpovědi a cílů u karcinomu ovariadoc.RNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav
308.NU22-08-00200Výzkum neinvazivní fyzikální intervence při končetinových ischemiích u diabetiků prostřednictvím aplikace intermitentního negativního tlakudoc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
309.NU22-08-00201Bilaterální video head impulse test: nové diagnostické paradigmadoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
310.NU22-08-00205AIOS – Umělá inteligence pro porozumění záznamům oftalmologických operacíprof. Ing. Adam Herout, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
311.NU22-08-00207CAR-NK / CAR-iNKT buňky pro léčbu mnohočetného myelomuMgr. Monika Holubová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
312.NU22-08-00220Preklinická progrese nových vysoce selektivních inhibitorů kinázy Haspindoc. Mgr. Kamil Paruch, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
313.NU22-08-00223Posouzení patogenního mechanismu anaplastického velkobuněčného lymfomu. Analýza molekulárního pozadí pomocí prostorové transkriptomiky.Vasileios Bikos, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
314.NU22-08-00224Nové konjugáty polymer-léčivo navržené pro cílenou léčbu spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
315.NU22-08-00227Pokročilé molekulární analýzy pro komplexní diagnostiku a monitorování pacientů s difúzním velkobuněčným B-lymfomem: využití profilování genové exprese, tekutých biopsií a sekvenování třetí generaceMgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
316.NU22-08-00230Proteogenomová klasifikace trojitě negativních nádorů prsu ve vztahu k prognóze a cílené terapiiDoc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
317.NU22-08-00234Kombinace autologní transplantace a podtlakové terapie v ambulantní léčbě obtížně hojitelných ran.MUDr. Radek Doležel, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
318.NU22-08-00235Tekutá biopsie ledviny: Cirkulující mikroRNA v diferenciální diagnostice glomerulopatiíMUDr. Jan Novák, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
319.NU22-08-00236Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plicdoc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
320.NU22-08-00237Telemetrické měření průtoku: systém pro kontinuální sledování průtoku krve cévní protézouMUDr. Libor Janoušek, Ph.D. FEBSInstitut klinické a experimentální medicíny
321.NU22-08-00239Exosomy obsahující galektiny u karcinomů hlavy a krku: biomarker a terapeutický cíl pro nové glykokonjugátydoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
322.NU22-08-00272Klinické aplikace lipofosfonoxinů u infekcí kořenových kanálků, kůže a měkkých tkáníprof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
323.NU22-08-00275Laboratorní model pro screening trombolytik založený na identifikaci struktur trombů pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodouMgr. Jan Víteček, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
324.NU22-08-00278Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsieIng. Mgr. Jan Cimbálník, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
325.NU22-08-00281Multiomický přístup k vývoji biomarkerů predikce rezistence karcinomu prsuMgr. Viktor Hlaváč, Ph.D.Státní zdravotní ústav
326.NU22-08-00285Využití biomarkerů microRNA metodou TT-PCR pro predikci komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19 a post-covidových komplikacíRNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
327.NU22-08-00286Hodnocení nových transplantačních míst pro pankreatické ostrůvky pomocí neinvazivnich zobrazovacích metod na zvířecích modelech.doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
328.NU22-08-00287Adoptivní buněčná imunoterapie hemato-oncologických malignit pomocí NK buněk.Mgr. Jan Frič, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
329.NU22-08-00306Vývoj nových analytických přístupů pro studium patogeneze a state-of-art diagnostiky amyloidózy.MUDr. Petr Džubák, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
330.NU22-08-00312Souvislost farmakogenotypů s transportem imatinibu do buněk a s nežádoucími účinky u chronické myeloidní leukémiedoc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
331.NU22-08-00333Aplikace inkoustů na bázi želatino-organofosfonátové matrice pro 3D tisk v regenerativní medicínědoc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
332.NU22-08-00342Optimalizace prototypu cévní náhrady pro nízké průtokydoc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
333.NU22-08-00344Charakterizace humorální a buněčné imunitní odpovědi u zdravých jedinců a pacientů s roztroušenou sklerózou po očkování proti SARS-CoV-2doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
334.NU22-08-00346Kombinace nových derivátů kanabinoidů a pokročilých formulačních metod pro léčbu revmatoidní artritidyprof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
335.NU22-08-00351Využití organotypických kultur pro testování cílené terapie.prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
336.NU22-08-00359Polymerní systémy pro kombinovanou terapii solidních nádorů rezistentních na inhibitory tyrosinových kinázRNDr. Ladislav Sivák, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
337.NU22-08-00382Revitalizace chondrocytů pomocí Sox9 pro stimulace léčby kloubů: nové přístupy pro regenerativní medicínuDr. rer. nat. Dipl. Ing. Martin PiskáčekMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
338.NU22-08-00388Vývoj nového aktivního kryti ran na bázi nanovlákenných nosičů obsahujících lipofosfonoxiny jako antibakteriální složkuIng. Dominik Rejman, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
339.NU22-08-00392Biodegradovatelné na nanomateriálech založené lékové systémy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii zánětlivých jaterních onemocněníPharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
340.NU22-08-00394Směrované systémy na bázi polymer-boran konstruktů pro proton-borovou záchytnou terapiiRNDr. Luděk Šefc, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
341.NU22-08-00424Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko- patologického fenotypudoc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
342.NU22-08-00429Nové využití cytokininů v terapii poruch cirkadiánních rytmůDoc. Libor Havlíček, CScÚstav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
343.NU22-08-00436Terapeutické monitorování léčby antiepileptiky s využitím minimálně invazivních metod – cesta od samoodběru až po klinicky validní výsledekMgr. Marta Pelcová, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
344.NU22-08-00440Postup pro in vitro a in vivo testování nejúčinnějších nových kombinací látek u akutní myeloidní leukémiePharmDr. Martin Čulen, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
345.NU22-08-00452Využití pokročilých technologií pro screening symptomů ADHD u dětí předškolního a mladšího školního věkuMgr. Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.Národní ústav duševního zdraví
346.NU22-08-00454Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikaceDoc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBAMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
347.NU22-08-00467Neinvazivní cesta podání mRNA vakcín přes slizniční povrchyPharmDr. Josef Mašek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
348.NU22-08-00469Vybrané fotosensitizery navázané na funkcionalizované deriváty grafenu pro protinádorovou a antimikrobiální fotodynamickou terapiidoc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
349.NU22-08-00503Digitální adaptivní optotyp s automatickou regulací dle podnětů z okolního prostředí a přidružené elektronické brýlové testovací sady se zabudovaným sledováním reakcí okaprof. Ing. Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
350.NU22-08-00507Klinický biobanking léčivých přípravků moderní terapie: validace účinnosti kryoprezervace multimodální analýzou buněčných vlastnostíYuriy Petrenko, PhDÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
351.NU22-08-00514Multispektrální bezdrátový dermatoskop s měnitelným zvětšením fragmentu kůže pro zlepšení diagnostiky kožních patologiíIng. Ondřej Kanich, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
352.NU22-08-00523Fotodynamická inaktivace prionů: praktické využítí k dekontaminaci neurochirurgických nástrojůdoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
353.NU22-08-00543Nové biomarkery pro neinvazivní in vitro diagnostiku v klinické embryologiiPharmDr. Zuzana Holubcová, PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
354.NU22-08-00549Intraokulární nanovlákenný implantát pro léčbu glaukomového onemocněnídoc., MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
355.NU22-08-00552Funkční tkáňové náhrady připravované pomocí pokročilých 3D tiskových technikdoc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
356.NU22-08-00554Účinnost samoexpandibilního metalického stentu v léčbě anastomotické striktury asociované s Crohnovou nemoci – experimentální randomizovaná studieMUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
357.NU22-08-00567Využití lidských kolonoidů k identifikaci nepatogeních kmenů Escherichia coli pro humánní medicínuMgr. Juraj Bosák, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
358.NU22-08-00577Automatická detekce a objektivní parametrizace hypometabolismu v PET zobrazení mozkuProf. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
359.NU22-08-00586Preklinické testování terapeutického potenciálu uměle navržených variant fibroblastových růstových faktorůMgr Jan Procházka, PhDÚstav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
360.NU22-08-00588Presymptomatické biomarkery Alzheimerovy nemociPharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
361.NU22-08-00597Optimalizace multiparametrického celotělového MR vyšetření pro staging, predikci prognózy a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s folikulárním lymfomem a jeho srovnání s cirkulující nádorovou DNA a PET/CTdoc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
362.NU22-08-00599Elektroporační ablace komorových arytmiíMUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
363.NU22-08-00606LIGHT MASK STUDY: Stabilizace cirkadiánních rytmů pomocí fotické stimulace a vliv na well-being u bipolární afektivní poruchydoc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
364.NU22-08-00617Refrakterní refluxní choroba jícnu: srovnání endoskopické léčby aplikací radiofrekvenční energie do oblasti dolního jícnového svěrače s laparoskopickou Nissenovou fundoplikacídoc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
365.NU22-08-00627Úloha povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie v multiplexní analýze nukleových kyselin a jejich vlastnostídoc. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
366.NU22-08-00629Vývoj postupů pro léčbu makulární degenerace sítnice deriváty lidských pluripotentních kmenových buněkdoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
367.NU22-08-00638Potlačení artefaktů v EEG signálu způsobené simultánní akvizicí fMRI: validace a optimalizace pro klinické aplikaceIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
368.NU22-08-00644Nové metody pro analýzu klinicky relevantních proteinových markerů rakoviny na úrovni detekce jednotlivých molekuldoc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
369.NU22-08-00649Dynamické změny membránového transportu jako markery průběhu terapie a měřitelné reziduální nemoci u akutní myeloidní leukémiedoc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
370.NU22-08-00674Alternativní přístup k řešení antibiotické rezistence: Použití CRISPR/Cas systému jako Trojského koněDr. Konstantinos Papagiannitsis, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
371.NU22-08-00675Vývoj generátoru pro radiofrekvenční ablaci a balonkového ablačního katetru pro endoskopickou mikroendoluminální terapiiprof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
372.NU22-09-00013Preventivní přístup k léčbě orálního lichen planus/lichenoidní stomatitidyRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
373.NU22-09-00021Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě: prospektivní studie u mladých pacientů do 50 let v České republiceDoc., Mgr. Elena Gurková, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
374.NU22-09-00048Užívání tabáku a souvisejících výrobků: epidemiologické a klinické aspekty léčbyprof. MUDr. Eva Králíková, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
375.NU22-09-00049„Secondhand drinking“ neboli škody, které alkohol způsobuje druhým lidemPhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
376.NU22-09-00050Účinnost současně dostupných antidot proti otravě novičokydoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
377.NU22-09-00056Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapiidoc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
378.NU22-09-00114Prevence vzniku sarkopenie u pacientů po bariatricko-metabolických operacích: vliv programovaného aerobního a silového cvičení na funkčnost, objem a morfologii svalové tkánědoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
379.NU22-09-00116Stanovení detekčních parametrů pro preventivní screening poškození spermií v souvislosti s pandemií COVID-19.RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
380.NU22-09-00131Perfluorované a polyfluorované látky, jejich detekce a vliv na lidskou reprodukcidoc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
381.NU22-09-00146Nové dezinfekční látky se silnou virucidní aktivitouprof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.Ministerstvo obrany
382.NU22-09-00169Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnosticePharmDr. Jan Marek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
383.NU22-09-00267Biomarkery kolorektálního karcinomu – identifikace a verifikace pro prevenciDoc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
384.NU22-09-00326Etiologie, ambulantní léčba a sekundární prevence chronického srdečního selhání.Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESCFakultní Thomayerova nemocnice
385.NU22-09-00329Imunogenita živé atenuované vakcíny proti spalničkám u dospělé populace.Mgr. Michal Křupka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
386.NU22-09-00377Hodnocení nutriční gramotnosti jako determinanty stravovacích zvyklostí a kardiometabolického rizika v ČeskuRNDr. Michala Lustigová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
387.NU22-09-00391Ankle brachial index a jeho alternativy jako nástroj pro časný záchyt kognitivního deficituprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
388.NU22-09-00396Monitoring nefrotoxických mykotoxinů a markerů aktivace imunitního systému u dárců krve/krevních složek regionu východních Čechdoc. RNDr. František Malíř , Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
389.NU22-09-00414Molekulární markery pro stratifikaci rizika a precizní sekundární prevenci komplikací u pacientů s inhalačním traumatemdoc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBAMasarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
390.NU22-09-00430Rizika vybraných vnějších faktorů vzniku vrozených vývojových vadPhDr. Miroslav Barták, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
391.NU22-09-00433Studium vybraných sérotypů Streptococcus pneumoniae působících invazivní onemocnění v České republice metodou sekvenace celého genomuMUDr. Pavla Křížová, CSc.Státní zdravotní ústav
392.NU22-09-00441Předčasné stárnutí kůže u přeživších po onkologické léčbě v dětství-diagnostická metoda predikce rozvoje pozdních následků.MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
393.NU22-09-00447Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věkuMgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.Univerzita Karlova /Fakulta humanitních studií
394.NU22-09-00457Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliriaprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.Ostravská univerzita/Ostravská univerzita
395.NU22-09-00459Populační analýza výskytu roztroušené sklerózy mozkomíšní – srovnání metropolitní a rurální oblasti v České republice včetně zmapování genetického pozadí nemoci.prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
396.NU22-09-00461Genotoxické působení moderní onkologické léčby sledované pomocí molekulárně-genetických biomarkerůMUDr. Radek Lakomý, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
397.NU22-09-00473Odstraňování nerovností v cerebrovaskulární péči v České republice: iniciální analýza nových dat zdravotních pojišťovenMUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
398.NU22-09-00477Zdravá střevní bariéra jako prevence celiakieRNDr. Lubomír Janda, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
399.NU22-09-00487Aktivity v oblasti přenosu znalostí na podporu rozhodování ve zdravotnictví pomocí průběžně aktualizované a udržované mapy nejlepších dostupných důkazů a doporučení ke COVID-19 v České republiceProf. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
400.NU22-09-00490Ovlivní složení zubní pasty a ústní vody orální mikrobiotu?Doc. Ing. Martin Krsek, CSc. MSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
401.NU22-09-00491Sledování bezpečnosti vakcín proti COVID-19 v České republicePhDr Miloslav Klugar, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
402.NU22-09-00493Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v prevenci a patogenezi nosních polypů a chronické rinitidy; vztah k poruchám čichu a alergiiMUDr. David Funda, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
403.NU22-09-00502Populační struktura hypervirulentních a multirezistentních kmenů Klebsiella pneumoniae z různých zdrojů cirkulujících v České republice a určení vhodných biomarkerů k jejich detekciDoc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
404.NU22-09-00521Diagnostika spalniček ve vakcinačně heterogenní populaci – genotypizace viru, odlišnosti výsledků diagnostických metod u očkovaných a neočkovaných osob a zhodnocení významu pro klinickou praxiMUDr. Dita Smíšková, Ph.DUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
405.NU22-09-00539ProstaPilot. Screening karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolemDoc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
406.NU22-09-00587Časoprostorové zhodnocení rizik rozličných, klíšťaty přenosných, patogenů v české krajiněProf. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.Veterinární univerzita Brno/Fakulta veterinární hygieny a ekologie
407.NU22-09-00623Vliv genetického pozadí a COVID-19 lockdownu na stravovací zvyklosti, pohybovou aktivitu, životní styl a tělesnou hmotnost u českých dětí.RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.Endokrinologický ústav
408.NU22-09-00639Nové psychoaktivní substance – epidemiologie, toxicita, potenciální antidota a guidelines pro léčbu intoxikacíDoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta potravinářské a biochemické technologie
409.NU22-09-00641Zdravotní aspekty dlouhodobé péče o osoby se středním a hlubokým mentálním postiženímdoc. MUDr. Iva Holmerová, PhDUniverzita Karlova /Fakulta humanitních studií
410.NU22-09-00645Extraintestinální patogenní Escherichia coli: molekulární epidemiologie a populační genomika v rámci národní surveillance antimikrobiální rezistenceDoc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
411.NU22-09-00647Finální vývoj nanovlákenného krytu na periferní žilní kanylyMUDr. Jana Malinová , Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
412.NU22-09-00672Uvolnění šroubku v implantátudoc., RNDr. Robert Prucek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
413.NU22-10-00028Tuková tkáň v kostní dřeni jako nový parametr ve vztahu ke kostnímu a energetickému metabolismu u obezity a diabetes mellitus 2. typuMgr. Michaela Tencerová, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
414.NU22-10-00031Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na materiály kloubních náhrad u rizikových pacientůProf. MUDr. Ivan Landor, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
415.NU22-10-00052Úloha lumbálních paraspinálních svalů ve spinálním zdravíDoc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
416.NU22-10-00054Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádorudoc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
417.NU22-10-00072Vytvoření 3D modelu clubfoot a Dupuytrenovy choroby a následné testování antifibrotických látekMgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
418.NU22-10-00075Kalibrace a využití MR kompatibilního ergometru pro dynamickou 31P MR spektroskopii u pacientů se sarkopenií nebo s diabetemMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
419.NU22-10-00174Virtuální realita ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou – cesta k zefektivnění plastických a adaptačních procesů mozkudoc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
420.NU22-10-00240Závažné typy luxačních zlomenin hlezna (Maisonneuveova a Bosworthova zlomenina) – Diagnostika, pathoanatomie, léčba, komplikace.doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
421.NU22-10-00244Nové prognostické faktory u osteogenního sarkomuDoc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
422.NU22-10-00245Metodologie hodnocení forenzně významných úrazových stavů u dospělých a dětíMUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
423.NU22-10-00288Nový přístup k léčbě zlomenin kostí fosfátovým lepidlem: in vitro, ex vivo a in vivo experimentální studieMUDr. Milan Krtička, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
424.NU22-10-00313Hledání biomarkerů charakterizujících pacienty s obtížně léčitelnou revmatoidní artritidou u české populaceprof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.Revmatologický ústav
425.NU22-10-00463Analýza volných DNA a identifikace rizikových klinických a laboratorních markerů úbytku kostní hmoty u axiální spondyloartritidy: vztah k aktivitě, progresi onemocnění a kvalitě života nemocnýchMUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.Revmatologický ústav
426.NU22-10-00472Regenerace a léčba degenerativních a posttraumatických defektů hyalinní chrupavkyDoc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
427.NU22-10-00479Optimalizace frakcionačních režimů radioterapie patních ostruh: Monocentrická prospektivní randomizovaná open-label studieprof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.Masarykův onkologický ústav
428.NU22-10-00547Vliv vitaminu K2 (MK-7) na prevenci vzniku a léčbu heterotopických osifikací oblasti kyčelního kloubu a kalkareózní tendinitidy rameneIng. Eva Klapková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
429.NU22-10-00564Kompozitní 3D tištěné funkcionalizované skafoldy pro léčbu segmentárních kostních defektů.Prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
430.NU22-10-00569Vliv multidisciplinárního přístupu v léčbě sekundární muskuloskeletální chronické bolesti a chronické neuropatické bolesti, za použití třídění chronické bolesti dle Mezinárodní klasifikace nemocí-11 (ICD-11).PharmDr. Richard Richter, CSc.MUDr. Eva Richterová – HK, s.r.o.
431.NU22-10-00570Aktuální problémy poranění lopatkyprof. MUDr. Petr Havránek, CSc.Fakultní Thomayerova nemocnice
432.NU22-10-00581Specifické inhibitory jednotlivých FGF receptorů pro léčbu kraniosynostózMgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
433.NU22-10-00656Duchennova svalová dystrofie: cílení NO syntázy při nástupu remodelace srdce v pubertálním věkuMgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
434.NU22J-01-00037Klinická chronobesitologie: Nové přístupy v léčbě obezity.RNDr. Ing. Eva Fárková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
435.NU22J-01-00048Identifikace mikrobiomu a stravovacích návyků spojených s alkoholickou chronickou pankreatitidou a jaterní cirhózou: důsledky pro diagnostiku a zhodnocení rizika onemocněníMUDr. Peter Mačinga, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
436.NU22J-01-00051Renoprotektivní efekt inhibice SGLT2 u pacientů s T2DM a jejich účast v kardioprotekci u nediabetiků: objasnění vybraných molekulárních mechanizmůMgr. Katarína Chalásová, PhD.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
437.NU22J-01-00066Placentární signalizace NLRP3 inflamazómu u žen s gestačním diabetem a terapeutický potenciál metforminuMgr. Rona Karahoda, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
438.NU22J-02-00006Nízkomolekulární inhibitory přechodné mitochondriální propustnosti pro léčbu reperfúzního poškození myokarduPharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
439.NU22J-02-00052Srovnání dopadu různých příčin hyperkinetické cirkulace na kardiovaskulární systém a hemodynamikuMUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
440.NU22J-02-00067Uvedení lipidových biomarkerů kardiovaskulárních onemocnění do klinické praxeMgr. Lukáš Najdekr, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
441.NU22J-02-00079Využití biomarkerů ke zvýšení výtěžnosti dlouhodobé EKG monitorace v záchytu paroxysmální fibrilace síní u pacientů po kryptogenní ischemické cévní mozkové příhoděMUDr. Michal HARŠÁNY, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
442.NU22J-03-00002Vývoj nových chemoterapeutik pro léčbu glioblastoma multiformePharmDr. Lukáš Górecki, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
443.NU22J-03-00007Cholangiocelulární karcinom – genomická a proteomická charakterizace periferního a hilového/extrahepatálního podtypu: klinický a prediktivní význam.MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
444.NU22J-03-00010Ageneze zubu jako prediktivní marker onkologického onemocněníRNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
445.NU22J-03-00013Měkkotkáňové sarkomy: komplexita mezibuněčných interakcí v nádorovém mikroprostředí v éře chemoterapie, radioterapie a imunoterapie checkpoint inhibitoryMUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
446.NU22J-03-00019Změny v expresi adhezních molekul jako prognostický marker rozvoje extramedulární nemoci po léčbě B-lymfoblastické akutní leukemie blinatumomabemMgr. Adam Obr, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
447.NU22J-03-00022Proces stárnutí u pacientů s nádorem hlavy a krkuIng. Helena Kovaříková, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
448.NU22J-03-00024Tunelovými nanotrubkami zprostředkovaný mezibuněčný mitochondriální transfer u spinocelulárního karcinomu hlavy a krkuMgr. Barbora PeltanováMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
449.NU22J-03-00028Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomuMgr. Michal Kroupa, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
450.NU22J-03-00031Mycosis fungoides versus dermatitidy. Genetické, morfologické a proteomické markery časné diagnostikyMUDr. Arpád Szabó , Ph.D:Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
451.NU22J-03-00033Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníkuMgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
452.NU22J-03-00041Vývoj nových terapeutik pro T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukémii založených na inhibitorech purin nukleosid fosforylázyIng. Jan Skácel, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
453.NU22J-04-00005Lipofuscinoidní pigmenty jako nový biomarker v krvi k detekci časných stádií Alzheimerovy nemoci.Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
454.NU22J-04-00011Tělesné a emoční zkreslení při vnímání sebe a druhých u poruch příjmu potravy – Neurobiologie a klinické dopadyMgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
455.NU22J-04-00017Terapeutické monitorování plazmatických hladin psychofarmak u obézních pacientůPharmDr Jana MichalcováMasarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
456.NU22J-04-00025Biomarkery axonálního a gliálního poškození – využití v diagnostice, predikci a monitoraci neurologických onemocněníMUDr. Barbora Srpová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
457.NU22J-04-00043Efekt kognitivně behaviorální terapie insomnie na emoční regulaciMgr. Karolina Janků, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
458.NU22J-04-00045Dynamika depresivních symptomů v partnerských vztazíchZsófia Csajbók, M.A., Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
459.NU22J-04-00050Neurobiologie rychle působícíh antidepresivMgr. Nikola Leca, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
460.NU22J-04-00054Role stresu endoplazmatického retikula v patogenezi a progresi vybraných synukleinopatiíMgr. Gabriel Gonzalez, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
461.NU22J-04-00061Patofyziologické změny mozku po psychotickém stavu a perinatální hypoxiiMgr. Lenka Kletečková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
462.NU22J-04-00068Analýza mitochondriální respirace u pacientů s glioblastomem při vývoji personalizované léčbyMUDr. Petr Krůpa, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
463.NU22J-04-00074Neinvazivní mozková stimulace v domácích podmínkách v kombinaci s řečovou terapií a její vliv na hypokinetickou dysartrii u pacientů s Parkinsonovou chorobouMgr. Luboš Brabenec, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
464.NU22J-05-00003Vývoj a implementace moderních multiplexových metody v diagnostice a výzkumu vrozených poruch imunityMUDr. Adam KlocperkFakultní nemocnice v Motole
465.NU22J-05-00026Identifikace případů klonální B lymfocytózy s vysokým rizikem transformace: cílená analýza ROR1 pozitivních buněk v premaligních podmínkáchMgr. Pavlína Janovská, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
466.NU22J-05-00056Vliv terapie inhibitory IL-17 na kožní a střevní mikrobiotu a funkci střevní bariéry u pacientů s psoriázouMUDr. Filip Rob, Ph.D.Fakultní nemocnice Bulovka
467.NU22J-05-00059Role interleukinu (IL)-37 u spondyloartritidMUDr Kristýna Bubová, Ph.D.Revmatologický ústav
468.NU22J-05-00072Funkční nanovlákenné patche snižující aktivitu bakteriálních a endogenních kolagenáz pro prevenci infekcí způsobeného kolorektálního anastomotického leakuMUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
469.NU22J-05-00077Allinhale – vývoj inhalovatelných nosičů léčiv pro in-situ produkci přírodních antibiotikIng. Ondřej Kašpar, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
470.NU22J-06-00016Pokročilé metody optimalizace anesteziologického postupu a jejich ovlivnění průběhu a výsledku výkonů spinální chirurgie zejména v dětském věkudoc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
471.NU22J-06-00055Pokročilé vlákenné antibakteriální hemostatické systémy pro tepenné krvácení hodnocené na animálních modelechMUDr. Martin Knoz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
472.NU22J-06-00058Ověření potenciálu decelularizovaného skeletu humánních a nonhumánních jater v přípravě arteficiálního orgánuMUDr. Richard PálekUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
473.NU22J-07-00014Objasnění etiopatogeneze poruchy růstu u dětí s klinickou diagnózou deficitu růstového hormonu pomocí moderních genetických metod jako cesta k optimalizaci diagnostiky a léčbyMUDr. Lukáš PlachýUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
474.NU22J-07-00053Primární řasinka jako potenciální marker nádorové rezistence u maligního pleurálního mezoteliomu.Mgr. Alžběta Filipová, Ph.D.Ministerstvo obrany
475.NU22J-07-00063Vliv vybraných endokrinních disruptorů (ED) na rozvoj gestačního diabetu (GDM) a dlouhodobé účinky ED a GDM na duševní a metabolické zdraví potomkůRNDr. Hana Brožka, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
476.NU22J-07-00069Mapování proteostázy u myelodysplastického syndromu analýzou aberantního subproteomu krevní plasmyIng. Ondřej PastvaÚstav hematologie a krevní transfuze
477.NU22J-07-00071Zmírnění zátěže spojené s demencí v České republice: prevence a včasná diagnózaIng. Hana Marie Broulíková, PhDNárodní ústav duševního zdraví
478.NU22J-07-00078Sulfan jako komponenta ochraňující samčí infertilitu v důsledku věkuMSc. Maria Iniesta-Cuerda, PhDUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
479.NU22J-08-00004Detekce ložisek osteolýzy pomocí nízkodávkového spektrálního CT u pacientů s mnohočetným myelomem s využitím metod hlubokého učeníMgr. Ing. Marek Dostál, PhD.Fakultní nemocnice Brno
480.NU22J-08-00012Cílená inhibice proteinů prostřednictvím polymerních částic s rozpoznávací schopnostíIng. Jaroslava Bezděková, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
481.NU22J-08-00023Využití kuřecí chorioalantiodální membrány ke studiu klinicky relevantního migrastatického potenciálu antineoplastických látek cílících na mitochondrieIng. Hana Holcová Polanská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
482.NU22J-08-000293D model plicní tkáně pro modelování plicních onemocnění a testování léčivMUDr. Veronika Sedláková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
483.NU22J-08-00032Multispektrální 3D termografie pro objektivní kvantifikaciIng. Adam Chromý, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut
484.NU22J-08-00035Analýza povrchových a intracelulárních znaků maligních buněk ve vzorcích tělních tekutin a kostní dřeně onkologických pacientů s využitím průtokové cytometrieRNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
485.NU22J-08-00044Stanovení nervově paralytických látek typu Novichok v biologických vzorcíchRNDr. Alžběta Dlabková, PhD.Ministerstvo obrany
486.NU22J-08-00049Vývoj biodegradabilního hydrogelu s termostabilním FGF2 ke zlepšení přežití tukového štěpuMUDr. Jakub HoloubekMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
487.NU22J-08-00062Mechanická a morfologická high-throughput fenotypizace nádorových buněk během smykového napětí: prediktor migračního a invazivního potenciáluMUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
488.NU22J-08-00075Sledování funkce proteinu SORLA u pacientů s Alzheimerovou chorobou s časným nástupemMgr. Jan Raška, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
489.NU22J-09-00001Prevence diabetu mellitu 2. typu u adolescentůMgr. Jana Chromá, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
490.NU22J-09-00018Pohybový trénink v domácím prostředí pomocí telemonitoringu a vzdáleného vedení u hemato- onkologických pacientů zahajujících rehabilitaci po léčbě: studie Tele@HomeMgr. Ladislav Baťalík, Ph.D., CRFCFakultní nemocnice Brno
491.NU22J-09-00020Epidemiologie kouření v kontextu dopadů novely zákona o ochraně zdraví č. 65/2017 v České republiceRNDr. Ladislav Kážmér, PhD.Národní ústav duševního zdraví
492.NU22J-09-00064Pečujme o ty co pečují o nás: Individuální prediktory a intervenční strategie pro duševní zdraví zdravotnických pracovníkůDominika Šeblová, Ph.D., M.Sc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
493.NU22J-09-00076Chytrá čekárna pro podporu zdravotnického personálu, sběr biomedicínských dat a monitoring vnitřního prostředíIng. Jan KohoutVysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská