Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 27. 06. 2014 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou VEŘEJNOU SOUTĚŽ 

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).

 

Předpokládané termíny:

– zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2015 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

– ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019,

– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 nebo 56 měsíců.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.

Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně návrhů projektů zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po 2014 a končí dnem 01. 09. 2014 (do 23:59 hod.) včetně.

Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 02. 09. 2014 a končí dne 31. 03. 2015, kdy MZ na internetové adrese https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2015-2019_3122_3.html vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.

Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci vytvořené Grantovou agenturou České republiky k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději posledního dne soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvímdatové schránky s ID: ntq92qs (organizační složky státu Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – návrh projektu VES 2015 “.

Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na adresu Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení vědy a výzkumu, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2015“

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

KONTAKT

Dotazy k této veřejné soutěži Programu budou vyřizovány prostřednictvím Helpdesku (aplikace GRIS, záložka AZV).
na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání a vědy, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 972 318, e-mail: .

PRÁVA POSKYTOVATELE

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:

– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,

– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,

– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč nevyžádá,

– nevracet uchazečům předložené žádosti,

– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,

Konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,

Uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v dubnu 2015, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o poskytnutí účelové podpory MZ.

SHRNUTÍ

Aplikace pro podávání žádostí

– Helpdesk přes webové rozhraní, na adrese http://info.gris.cz/, tel. číslo: 227 088 861 (po-pá, od 9:00 – 16:00 hod.)

– Helpdesk, mailová adresa pro zasílání dotazů, která bude přeposílat dotazy do helpdesku pro ty, kteří nechtějí přistupovat přes web –

Zadávací dokumentace

 

Přílohy:

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022