Předsednictvo AZV ČR je výkonným a koncepčním orgánem AZV ČR, má nejvýše 7 členů včetně předsedy. Člen předsednictva AZV ČR se ve své funkci řídí zejména Zákonem, Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci České republiky, koncepčními dokumenty zdravotnického výzkumu MZ, zadávací dokumentací veřejné soutěže, apod.

Členové předsednictva AZV ČR:prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (předseda)prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. (místopředseda)prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMAprof. MUDr. Vladimír Komárek, Ph.D.prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Členy předsednictva AZV ČR jmenuje a odvolává na návrh odborné veřejnosti a MZ předseda AZV. Výkon funkce člena předsednictví AZV je neslučitelný s činností v Panelech, Vědecké radě, Kontrolní radě AZV a KPN. Funkční období členů předsednictva je dvouleté s možností prodloužení o nejvýše dvě další po sobě následující funkční období.
Členové předsednictva AZV se po dobu funkčního období nemohou ucházet o účelovou podporu v pozici navrhovatele / řešitele.


Předsednictvo AZV zejména:

a) Navrhuje vyhlášení a případné zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích ve zdravotnictví (dále jen „Veřejná soutěž“);

b) Předkládá ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení Veřejné soutěže;

c) V případě potřeby poskytuje konzultace KPN ohledně přijetí nebo nepřijetí návrhu Projektu do Veřejné soutěže;

d) Předkládá MZ návrh Vědecké rady na uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o navýšení rozpočtu;

e) Koordinuje činnost Panelů, Vědecké rady, Kontrolní rady a KPN, Rady odborných garantů a Komisí, spolupracuje při kontrole plnění cílů Projektů a hodnotí dosažené výsledky, může doplnit návrh Projektů ke kontrole na řešitelském pracovišti, který předkládá MZ Vědecká rada;

f) Předkládá návrh rozpočtu AZV;

g) Předkládá ke schválení návrh Statutu AZV nebo jeho změn;

h) Schvaluje organizační řád AZV, navrhuje ke schválení Jednací řád předsednictva a Statut a jednací řád Vědecké rady, Panelů AZV, Rady odborných garantů a Komisí a KPN po projednání s MZ;

i) Předkládá MZ minimálně jedenkrát ročně informaci o činnosti AZV, včetně informace o jednotlivých soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích.