Často kladené dotazy – FAQ


Podání návrhu:

 • Co se uvádí v abstraktu?

  Souhrny (anotace) v češtině a v angličtině vyjadřující podstatu navrhovaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt ani v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 2000 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění. Žádáme navrhovatele, aby nevkládali do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.). S uvedenými útvary budou pracovat další databázové systémy a při vložení takových znaků nelze zajistit jejich bezproblémovou funkci.

 • Musím uvést své rodné číslo?

  Ano, avšak pouze v roli spolu/navrhovatele, jelikož v případě financování projektu je rodné číslo (příp. státní příslušnost, pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno, v rodném čísle pak bude uvedeno datum narození ve formátu rok, měsíc, den, v případě žen měsíc +50 – cizí státní příslušník) vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.rvvi.cz/cep). V ISVP rodné číslo příp. státní příslušnost zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.

 • Mohu být navrhovatelem i bez Ph.D. či jeho ekvivalentu?

  Ne. V rámci Podprogramu 1 a 3 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent. V rámci Podprogramu 2 může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Ekvivalent je např. CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.

 • Jaké projekty se při podání návrhu uvádějí?

  Spolu/navrhovatel uvede údaje o všech běžících a tematicky blízkých projektech ukončených a navrhovaných, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZ ČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (řešitel, spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají a v jaké roli (navrhovatel, spolunavrhovatel, odborný spolupracovník).

  V souladu se ZD se uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné.

 • Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

  Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče.

  Pro navrhovatele příp. spolunavrhovatele, odborné spolupracovník (vč. studentů, kteří figurují jako odborný spolupracovník) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, náplň práce, pracovní kapacita (úvazek) a požadovaná částka.

  Pro technické, pomocné a administrativní pracovníky (TPAP, vč. studentů na této pozici) se uvádí pracovní náplň, souhrnná pracovní kapacita (úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. Příp. tyto osoby mohou být uvedeny jmenovitě, avšak vždy musí být označeny daným příznakem, že se jedná o TPAP.

  V případě ostatních osobních nákladů (dohody) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, počet hodin, požadovaná částka a pracovní náplň v případě, že se jedná o odborné spoupracovníky. Pro ostatní technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pracovní náplň, počet hodin a celková požadovaná částka (vč. označení, že se jedná o TPAP).

  Pokud jsou v návrhu projektu plánovány prostředky na studenty (úvazek či dohoda), studenti se uvádějí s příslušným označením (takto označené finanční prostředky lze použít vždy jen pro studenty příp. od soutěže VES 2021 je možné zažádat o změnu), pokud nejsou bráni jako techničtí, pomocní či administrativní pracovníci, musí být uvedeni jmenovitě vč. data narození.

 • Mohu do VES podat libovolný počet projektů?

  Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěž zahrnuje oba podprogramy) vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.

  1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel,

  2. příklad: podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.

  Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů (musí být však dodržen min. úvazek a celkový úvazek 100% příp. max výše mimořádné odměny 100 tis. Kč).

 • Může být očekávaný výsledek v jakémkoliv časopise s impakt faktorem?
 • Mohou být do soutěže podávány projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků?

  Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nebo klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou registrovány nebo které by vyžadovaly změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem apod.), vyjma klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli. Zadavatelem klinického hodnocení musí být uchazeč/spoluuchazeč. Zdravotnické zařízení nemusí být zadavatelem klinického hodnocení nicméně musí být vždy uchazečem/ spoluuchazečem (resp. budoucím příjemcem/spolupříjemcem). Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

 • Existuje zadávací dokumentace v AJ?

  Ne. Všechny dostupné materiály jsou pouze v českém jazyce.

 • Co to je "výhradní dedikace"?

  Pro úspěšné hodnocení projektu je nutné minimálně jeden impaktovaný článek dle WOD dedikovat výhradně (jednomu) projektu MZ (AZV).

  Tzn. pokud je v dedikaci uveden pouze jeden projekt MZ (AZV) dále mohou být uvedeni i ostatní poskytovatelé příp. institucionální podpora vč. zahraničních (např. „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-…..A, z grantu GA ČR reg. č. ……. a institucionální podpory…..“), jedná se o výhradní dedikaci (výhradní dedikací tedy není uvedení dvou a více projektů MZ (AZV) např. „Podpořeno z programových projektů Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-…..A a reg. č. 17-…..A“).

  Dopis ministra zdravotnictví s výkladem výhradní dedikace naleznete zde.

 • Odeslání návrhu:

 • Datovou schránkou lze zasílat projekty pouze jednotlivě, nebo i hromadně?

  Návrhy projektů lze zasílat pouze jednotlivě.

 • Lze využít jinou datovou schránku třetí osoby?

  Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby. Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu.

 • Řešení projektu:

 • Jaký je postup v případě nespotřebovaných prostředků poskytnutých MZ?

  Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku, pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) oprávněnými subjekty, může příjemce nebo další účastník použít v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem (NÚUP). Pro čerpání nespotřebovaných prostředků platí stejná pravidla, která stanovuje ZD.

  Pokud příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom poskytovatele a nespotřebované prostředky vrátí do státního rozpočtu dle pokynu poskytovatele a to:

  – příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;

  – ostatní příjemci vrací nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710

 • Jak mám postupovat v případě změny obecně závazných právních předpisů, kdy například dojde k navýšení povinného přídělu do FKSP? Lze takové navýšení v osobních nákladech pokrýt z jiných prostředků přidělených v rámci projektu?

  Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny  platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 10 tis. Kč (od VES 2022 nad 50 tis. Kč, příp. dle aktuálního opatření poskytovatele) bez žádosti  a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o navýšení rozpočtu, avšak pouze v daném roce, kdy byly právní předpisy změněny (změnu lze ohlásit i do budoucna). Je však nutné (oficiální cestou, nejlépe ISDS) kontaktovat Kancelář AZV s konkrétními požadavky, jelikož je nutné pro následující zprávu (dílčí či závěrečnou) upravit projekt, příjemce musí tyto změny popsat a zdůvodnit.

 • Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

  Ne, nedočerpaná účelová podpora z položky Investiční náklady se nepřevádí (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu.

 • Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

  Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem (tyto přílohy se pak přikládají k dílčí či závěrečné zprávě).

 • Obecné informace:

 • Jak zní oficiálně anglický název AZV ČR?

  Czech Health Research Council.

 • Musí se účet u ČNB používat u nových i pokračujících projektů?

  Ano. Novela zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech ukládá za povinnost všem institucím, uvedeným v §3 písm. h) bod 10-14 tohoto zákona za povinnost zřídit si účet u ČNB. V opačném případě dochází k porušení rozpočtové kázně.

  U fyzických osob a soukromých vysokých škol, které jsou přímými příjemci státní dotace, zákon tok finančních prostředků neupravuje a způsob plateb tak zůstává nezměněn (finanční prostředky tak mohou přijímat na konto, vedené u jakékoliv komerční banky).

  Prostředky pro spolupříjemce převedené na účet nepodléhající státní pokladně již mohou být vedeny mimo účty ČNB (mohou i na ČNB). Uvedený postup platí pro instituce, uvedené v § 3 písm. h) bod 10 až 14 zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.

 • Kde naleznu další informace o klinickém hodnocení léků?

  Můžete se dotazem obrátit na SÚKL (odd. klinického hodnocení léčiv MUDr. Alice Němcová) či na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/ příp. http://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků)
  http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_01_01.pdf,
  http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_02_01.pdf a
  http://azvcr.cz/aktuality/informace-pro-uchazece-o-ucelovou-podporu-akademicka-klinicka-hodnoceni-resena-v-ramci.

 • ISVP:

 • Jak se mohu do aplikace ISVP přihlásit?

  Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokud jste si aktivovali účet, máte k dispozici jak uživatelské jméno, tak heslo, které jste si při aktivaci vytvořili. Pokud nejste prozatím do ISVP registrován, vypršela Vám lhůta pro aktivaci (aktivační link z adresy ), či máte jiný problém s aktivací či přihlášením, obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999.

 • Lze pro práci v aplikaci použít jakýkoliv prohlížeč?

  Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Microsoft Internet Explorer verze 11, Microsoft Edge aktualizovaný na verzi Chromium, Google Chrome verze 69 a Mozilla Firefox verze 62.0.3 a 60.2.2 ESR (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP).

   

 • Jak si obnovit heslo?

  Pro nové heslo použijte funkci „Obnova osobního hesla / PIN renewal“ při přihlášení, příp. se obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999, kde Vám pomohou s obnovou hesla.

 • Co mám dělat, když mám v ISVP špatně naformátované tabulky a z toho důvodu nevidím vyplněná čísla či text?

  Podržením klávesy „CTRL“ a posouváním pomocí kolečka myši lze zmenšit či zvětšit měřítko zobrazení obrazovky. Prosíme tedy zmenšete si zobrazení obrazovky.

 • Jak zadat klíčová slova do aplikace ISVP?

  V části „Klíčová slova“ a „Klíčová slova anglicky“ používejte pro potvrzení klávesu „Enter“ či tlačítko „+“ (nutné zadat alespoň tři klíčová slova česky a tři anglicky).

 • Co mám uvést do sekce "Harmonogram" a "Výzkumný soubor"?

  Sekce „Harmonogram“ je rozdělena na počet let řešení, zde se tedy uvádí harmonogram činností plánovaných v daném roce řešení projektu vč. do řešení zapojených institucí (spoluuchazečů, příp. institucí se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd.

  V sekci „Výzkumný soubor“ je nutné přidat „Typ výzkumného souboru“ s uvedením statisticky významné velikosti tohoto typu výzkumného souboru (např. dle provedené power analýzy) příp. doplňte upřesnění (u některých typů výzkumného souboru je „Upřesnění“ povinné), lze volit více typů či lze typ opakovat.

 • Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

  V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč uvede správný „Typ organizace“ (role „Uchazeč“, která spravuje „Detail uchazeče“) a dále stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na kartě Náklady souhrn v sekci „Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory“. Uvede informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci Maximální intenzita podpory zobrazí přednastavené % stropy pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní, Průmyslový a Experimentání vývoj – u výpočtu je možnost upravovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávany systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.)

 • V jakém formátu je možné vkládat přílohy k návrhu projektu?

  Povinné i nepovinné přílohy s k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu PDF. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ ). Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.

  Příloha „Popis projektu“ – zdůvodnění návrhu projektu – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3MB.

  Příloha „životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů“ – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Maximální velikost přílohy je 1MB.

 • Jak v ISVP vyplnit rozpočet v případě, že do projektu vkládáme i jiné zdroje financování?

  Veškeré náklady se vyplňují vč. uvedeného spolufinancování (tj. z jiných zdrojů veřejných i neveřejných).

  V části „Finanční zajištění projektu (v tis. Kč)“ se do řádku „Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování“ sečtou Vámi uvedené finance, v řádcích „Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)“ a „Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)“ uvedete částku, která činí spolufinancování (tím bude vypočtena účelová podpora v řádku „Celková dotace poskytovatele na projekt“.

  V případě spolufinacování projektu je vždy nutné přiložit PDF čestného prohlášení tj. „doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora“.

 • Jak na generování PDF souborů?

  Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko „Zkontrolovat“, pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko „Finalizovat a podat“. Po stisknutí tlačítka „Finalizovat a podat“ se na verzi projektu vygeneruje pdf soubor s návrhem projektu, který je ke stažení přes tlačítko „Stáhnout PDF“. Ten se následně nezměněný zasílá v datové zprávě s názvem (předmětem) „AZV – NU2X-0X-00XXX“ či „AZV – NU2XJ-0X-00XXX“ (není nutné přílohu přejmenovávat, v případě přejmenování použijte „průzkumník“ a funkci „Přejmenovat“ (nelze např. použít funkci „Uložit jako…“) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „ f7eike4“.

 • Co je finální verze návrhu projektu a jak se doručuje?

  Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací (https://ereg.ksrzis.cz/) jako soubor ve formátu PDF bez příloh (nejedná se např. o „Zkušební tisk“ či sken návrhu). Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci „Uložit jako…“).

  Změna návrhu projektu a jeho následné nefinalizování či neposlání prostřednictvím ISDS je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

  Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím datové zprávy s názvem (předmětem) „NU2X-0X-00XXX“ či „AZV – NU2XJ-0X-00XXX“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“.

  Poskytovatel výslovně upozorňuje, že z důvodů využívání aplikace musí být návrhy projektů zasílány do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky poskytovatele, tedy Ministerstva zdravotnictví, nebudou do soutěže přijaty. K návrhu projektu bude po finalizaci vytvořena elektronická pečeť (podpis), takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude tento podpis změněn, budou z veřejné soutěže vyřazeny.

  K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze takové přílohy, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci a k danému projektu jsou požadovány. Přílohy musejí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Omezení velikosti zprávy je 10 MB.

 • Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení - svatba) či názvy institucí?

  V ISVP lze změnit tituly, a to v kontaktních údajích. V ostatních případech se obraťte na technickou podporu systému, kterou zajišťuje ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999.

 • Účastníci projektu:

 • Je nějak omezen počet spoluuchazečů u AZV projektů?

  Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).

 • Může se soutěže zúčastnit např. s.r.o. a jaké jsou požadavky na uchazeče?

  Uchazečem je v této veřejné soutěži organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Forma organizace v tomto případě není omezena. Uchazeč musí před ukončením soutěžní lhůty prokázat svou způsobilost v souladu s postupem popsaným v Zadávací dokumentaci. Většina těchto institucí však není brána jako výzkumné organizace (viz seznam výzkumných organizací MŠMT zde (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace) a jsou tedy povinni vložit další zdroje financování viz 2.3. Pravidla pro stanovení intenzity a výše podpory.

 • Může se projektu zúčastnit zahraniční uchazeč?

  Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odst. (2) s tím, že způsobilost podle odst. (2) písm. (b) až (f) se prokazuje čestným prohlášením (viz ZD Příloha – Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti Uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku). V souladu s ustanovením článku 1 odst. 5 a) Nařízení je požadováno, aby měl další účastník se sídlem mimo Českou republiku k okamžiku vyplacení podpory v České republice provozovnu či pobočku. Zároveň je takový uchazeč povinen prokázat, a to nejpozději před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory, že provozovna či pobočka
  právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie, která je umístěna v České republice, splňuje veškeré požadavky způsobilosti dle ustanovení § 18 zákona č. 130/2002 Sb., obdobně jako uchazeč se sídlem v České republice.

 • Náklady:

 • Jaká je výše tzv. režijních nákladů?

  Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu (např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu). Maximální výše takových nákladů je 20 % z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pouze z neinvestičních nákladů. Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

 • Patří specializovaná odborná výpočetní technika nutná k realizaci projektu a jeho cílů mezi uznatelné náklady?

  Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů a nespadá mezi běžné vybavení pracoviště lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.
  V souladu se Zadávací dokumentací nelze do způsobilých nákladů zahrnout náklady na pořízení a provoz elektronických informačních databází.

 • Jak stanovit limity pro definici dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku?

  Jednotlivé účetní jednotky postupují v souladu s nastavenou hranicí uvedenou v prováděcích vyhláškách dle typu subjektu (příp. dle úpravy v interních směrnicích instituce).

 • Co lze zařadit a v jaké výši do cestovních nákladů?

  Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními §173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky.

  Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu.

  Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.

 • Lze v rámci cestovních nákladů žádat o úhradu letenky zahraničního spolupracovníka?

  Ano, ale pouze za předpokladu, že je zaměstnancem spolu/příjemce, resp. spolu/uchazeče (dohoda, úvazek). Pokud daná osoba nefiguruje v projektu, není zaměstnancem, lze příp. náhradu uhradit ze služeb.

 • Lze z účelové podpory vyplatit členu řešitelského týmu mimořádnou odměnu a za jakých podmínek?

  V rámci Podprogramu 1 a 2 lze hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z jiných zdrojů než účelových prostředků poskytovatele a zároveň jsou tyto jiné zdroje v návrhu projektu uvedeny.

  Celkové náklady projektu pak budou o tyto mzdy vyšší než náklady hrazené z účelových prostředků poskytovatele i u projektů řešených výlučně výzkumnými organizacemi. Uvést v návrhu projektu jen mimořádné odměny, bez mzdy (úvazku), není možné. Výši mimořádných odměn poskytovatel limituje maximálně částkou 100 tis. Kč/pracovník/rok za všechny jím řešené projekty podporované poskytovatelem.

  Ilustrativní příklad: p. Novák má dostat mimořádnou odměnu 10.000 Kč/rok z účelových prostředků poskytovatele, proto musí být v návrhu projektu ještě uvedeny prostředky na jeho mzdu/plat – hrazené z jiných zdrojů, včetně výše úvazku na daném projektu.

 • Existuje % limit/hranice pro výši osobních nákladů ve vztahu k požadovanému objemu dotace poskytovanému?

  U osobních nákladů není uveden % limit ve vztahu k požadovanému objemu dotace. Poskytovatel při schvalování výše uznaných osobních nákladů všech uchazečů vždy vychází ze zákoníku práce a z nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011 a z dalších relevantních platných právních předpisů, event. zvyklostí na daném pracovišti. Pouze je nutné dodržet stanovené limity v ZD (min. a max. úvazek, výše mimořádných odměn).

 • Jak se vypočítává úvazek spolu/navrhovatele?

  Výše úvazku musí odpovídat cílům, roli v projektu, výsledkům a ohodnocení dané osoby. Nulová výše úvazku se nepřipouští. Poskytovatel stanovuje minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro navrhovatele/spolunavrhovatele ve výši 0,2. Pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků dané osoby hrazených z účelové podpory poskytovatele překročil hranici 100 %. V případě přijetí více projektů je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %.

  Příklady:

  1. Varianta: navrhovatel má již běžící projekt, kde má úvazek 50 %. Lze podat i několik návrhů projektů (v různých rolích navrhovatel, člen týmu), ve kterých bude mít v každém 80 % úvazek, nicméně v případě přijetí více projektů, je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %! V takovémto případě je nutno v návrhu projektu podat vysvětlení, jak bude zajištěno řešení všech projektů současně na odpovídající vědecké úrovní, aniž by byl negativně ovlivněn průběh řešení a výstupy jednotlivých projektů.

  2. Varianta: navrhovatel nemá žádný běžící projekt. V tomto případě opět platí, že bude-li přijat více něž jeden projekt a jeho úvazek bude v součtu vyšší než 100 %, opět musí v návrzích takových projektů vysvětlit, jak bude schopen zajistit jejich řešení, aniž by se to negativně projevilo na jejich kvalitě. V obou případech platí, že objemy úvazků a jejich účelnost jsou součástí komplexního hodnocení.

 • Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

  Finanční limit požadované dotace na jeden projekt není stanoven, vyjma Podprogramu 2 (podpora mladých vědců), kdy je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.

 • Kam vkládá finanční ohodnocení uchazeč nebo spoluuchazeč fyzická osoba?

  Je-li uchazečem nebo spoluuchazečem fyzická osoba, zahrne se pro účely evidence nákladů částka na její finanční ohodnocení za práci při řešení projektu do položky osobních nákladů, i když nejde o náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 • Patří mezi způsobilé náklady pojištění klinického hodnocení?

  Ne. Náklady na pojištění klinického hodnocení nemohou být zahrnuty mezi způsobilé náklady projektu.

 • Přílohy:

 • Kam mají být zasílány přílohy, které jsou požadovány v listinné podobě?

  Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit prostřednictvím DS opatřené kvalifikovaným
  elektronickým podpisem (QES) nebo doložkou autorizované konverze, poštou nebo osobně do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“.

 • Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

  Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci:

  – doklady a čestná prohlášení k prokázání způsobilosti podle článku 4.2 této zadávací dokumentace;

  – seznam pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského i zahraničního specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu);

  – seznam vhodných oponentů – uveďte 3 posuzovatele působící v oboru předkládaného
  projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně
  jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);

  – nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, není-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;

  – doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;

  – plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou. Tuto plnou moc je potřeba připojit jako přílohu v aplikaci a zároveň doručit v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny poskytovatele, na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“;

  – nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky;

  – příloha „Motivační účinek“ – srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory v případě, že se řešení projektu účastní podnik;

  – seznam vhodných oponentů – uveďte posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);

  – v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;

  – seznam písemných příloh.

 • Je osnova "popisu projektu" (tj. odborná část projektu v AJ) závazná?

  Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

  1. úvod – shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;

  2. popis navrhovaného projektu:

  – formulace hypotézy, vyjádření podstaty projektu;

  – odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení) a v daném rozsahu

  – formulace cíle/ů projektu a jejich návaznost na Program – způsob řešení, etapy řešení, aj.;


  3. metodika – popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování

  4. časový harmonogram – jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozsah a rozdělení mezi jednotlivé členy řešitelského, resp. spoluřešitelského týmu v jednotlivých letech řešení. Vyplnění tabulky harmonogramu v aplikaci je povinné, doplňující zobrazení harmonogramu pomocí Ganttova diagramu je vhodné;

  5. očekávané výsledky – charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu v kategoriích definovaných pro aplikovaný výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, schvalovaných vládou České republiky, povinně se uvede jejich předpokládaná aplikovatelnost a konkrétní praktický záměr a cíl využití ve zdravotnictví (předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, se zároveň uvádějí v části C2);

  6. spolupráce – uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů, jak je realizována (vzor budoucí smlouvy jako příloha návrhu projektu) včetně specifikace jejich podílu a odpovědnosti. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intent na hlavičkovém papíře subjektu včetně způsobu a výše financování;

  7. informace o (personální i materiálně technické) připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací; prosazování principů genderové rovnosti v rámci HR Award apod.;

  8. zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků

  9. odkazy na použitou literaturu.

 • Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

  Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx

  Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte číselník „Druh subjektu“ v sekci „Systémové číselníky“ na této stránce: https://www.isvavai.cz/is?s=prehled-ciselniku

 • V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Návrh smlouvy o spolupráci?

  Příloha Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu (tzn. vždy, když je projekt řešen ve spolupráci uchazeče a spoluuchazeče/spoluuchazečů); odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf (v rámci soutěže Dopady covid je zasílán společně s návrhem datovou schránkou). Návrh smlouvy nemusí být podepsán a stačí jeden vzor k danému projektu (i v případě účasti více spoluuchazečů – nebudou vyplněny základní údaje o druhé straně).

 • Je nutné přikládat k návrhu projektu schválený projekt pokusů na zvířatech?

  Při podávání návrhu: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč k návrhu projektu minimálně „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového).

  Před uzavřením smlouvy: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o navýšení rozpočtu, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. Úředně ověřenou kopii je nutné doložit nejpozději při uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.

 • Kdy se musí k projektu vyjadřovat etická komise?

  Stanovisko etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty, a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

 • Musí být pojištění každé klinické studie posouzeno MEK nebo u studií, která nejsou multicentrická stačí posouzení etické komise?

  Pojištění intervenčních klinických hodnocení, jedná-li se o multicentirkcé klinické hodnocení, pak ho posuzuje multicentrická etická komise, pokud se jedná o monocentrické klinicé hodnocení, pak vše posuzuje místní/lokální etická komise.

 • Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení: Dává i spoluuchazeč nebo jen uchazeč?

  Čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL stačí doložit pouze jednou za hlavního uchazeče, který tím stvrdí, že k celému projektu není nutné povolení SÚKL.

 • Mohu přiložit sken žádosti o stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

  Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí povolení či ohlášení SÚKL. V případě, že se nejedná o klinické hodnocení může být přiloženo stanovisko SÚKL, že se nejedná o klinické hodnocení a čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL.

 • V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Motivační účinek?

  Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu „velký“ podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany – viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf (v rámci soutěže Dopady covid je zasílán společně s návrhem datovou schránkou).

 • Mám zaslat checklist?

  Ne. Checklisty jsou pouze pomůckou navrhovatele a slouží výhradně pro jeho interní kontrolu procesů.

 • Podprogram 2 – Podpora rozvoje mladých výzkumníků – Juniorské projekty:

 • Jaký věk může mít řešitelský tým v projektu podaného v rámci Podprogramu 2 (Podpora rozvoje mladých výzkumníků)?

  Navrhovatel, spolunavrhovatelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu, tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let. Toto pravidlo trvá i v případě udělení dotace, a to po celou dobu řešení projektu i rámci případných změn.

  Navrhovatel je osoba zodpovědná uchazeči za řešení projektu.
  Spolunavrhovatel je osoba zodpovědná spoluuchazeči za dílčí řešení projektu.
  Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození

 • Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

  U Podprogramu 2 (podpora mladých vědců) je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.