Často kladené dotazy – FAQ


Návrh projektu:

 • Co se uvádí v abstraktu?

  Souhrny (anotace) v češtině a v angličtině vyjadřující podstatu navrhovaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt ani v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 2000 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění.

 • Jak zadat klíčová slova do aplikace ISVP?

  V části „Klíčová slova“ a „Klíčová slova anglicky“ používejte pro potvrzení klávesu „Enter“ či tlačítko „+“ (nutné zadat alespoň tři klíčová slova česky a tři anglicky).

 • Lze používat při vyplňování textů speciální znaky?

  Žádáme navrhovatele, aby nevkládali do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.). S uvedenými útvary budou pracovat další databázové systémy a při vložení takových znaků nelze zajistit jejich bezproblémovou funkci.

 • Musím uvést své rodné číslo?

  Rodné číslo musí mít vyplněn každý v roli spolu/navrhovatele projektu doporučeného k financování tzn. spolu/řešitel. Rodné číslo (příp. státní příslušnost, pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno, v rodném čísle pak bude uvedeno datum narození ve formátu rok, měsíc, den, v případě žen měsíc +50 – cizí státní příslušník) je vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.isvavai.cz/). V ISVP rodné číslo příp. státní příslušnost zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.

 • Mohu být navrhovatelem i bez Ph.D. či jeho ekvivalentu?

  Ne. V rámci Podprogramu 1 a 3 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D., jeho ekvivalent či vyšší uznávaný titul (CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.).

  V rámci Podprogramu 2 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, u které v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

  Tyto podmínky trvají i v případě udělení dotace, a to po celou dobu řešení projektu i v rámci případných změn.

 • Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

  V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč uvede správný „Typ organizace“ (role „Uchazeč“, která spravuje „Detail uchazeče“) a dále stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na kartě „Náklady souhrn“ v sekci „Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory“. Uvede informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci „Maximální intenzita podpory“ zobrazí přednastavené % stropu pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní, Průmyslový a Experimentální vývoj – u výpočtu je možnost upravovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávány systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.)

 • Jak v ISVP vyplnit rozpočet v případě, že do projektu vkládáme i jiné zdroje financování?

  Veškeré náklady se vyplňují vč. uvedeného spolufinancování (tj. z jiných zdrojů veřejných i neveřejných).

  V části „Finanční zajištění projektu (v tis. Kč)“ se do řádku „Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování“ sečtou Vámi uvedené finance, v řádcích „Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)“ a „Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)“ uvedete částku, která činí spolufinancování (tím bude vypočtena účelová podpora v řádku „Celková dotace poskytovatele na projekt“.

  V případě spolufinacování projektu je vždy nutné přiložit PDF čestného prohlášení tj. „doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora“.

 • Jaké projekty se při podání návrhu uvádějí?

  Spolu/navrhovatel uvede údaje o všech běžících a tematicky blízkých projektech ukončených a navrhovaných, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZ ČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (řešitel, spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají a v jaké roli (navrhovatel, spolunavrhovatel, odborný spolupracovník).

  V souladu se ZD se uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné. Do pole „Uchazeč/Příjemce dotace“ se uvede skutečný uchazeč či příjemce dotace, nemusí být tedy stejný jako instituce, za kterou nyní podává spolu/navrhovatel projekt. Do pole „Dotace Vaší instituce (tis. Kč)“ uvedete část finančních prostředků určených pro instituci, u které jste na projektu participoval/a.

 • V jakém formátu je možné vkládat přílohy k návrhu projektu?

  Povinné i nepovinné přílohy se k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu PDF. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ ). Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.

  Příloha „Popis projektu“ – zdůvodnění návrhu projektu – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3 MB.

  Příloha „životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů“ – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Do životopisu lze uvést i další členy týmu, ale rozsah musí být vždy pouze dvě strany na navrhovatele a příp. další dvě strany na každého spolunavrhovatele. Maximální velikost přílohy je 1 MB.

 • Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

  Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče.

  Pro navrhovatele příp. spolunavrhovatele, odborné spolupracovníky (vč. studentů, kteří figurují jako odborný spolupracovník) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, náplň práce, pracovní kapacita (evidenční úvazek) a požadovaná částka.

  Pro technické, pomocné a administrativní pracovníky (TPAP, vč. studentů na této pozici) se uvádí pracovní náplň, souhrnná pracovní kapacita (evidenční úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. Příp. tyto osoby mohou být uvedeny jmenovitě, avšak vždy musí být označeny daným příznakem, že se jedná o TPAP.

  V případě ostatních osobních nákladů (dohody) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, počet hodin, požadovaná částka a pracovní náplň v případě, že se jedná o odborné spolupracovníky. Pro ostatní technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pracovní náplň, počet hodin a celková požadovaná částka (vč. označení, že se jedná o TPAP).

  Pokud jsou v návrhu projektu plánovány prostředky na studenty (úvazek či dohoda), tak lze takto označené finanční prostředky použít vždy jen pro studenty příp. od soutěže VES 2021 je možné zažádat o změnu. Studenti se uvádějí s příslušným označením a pokud nejsou bráni jako techničtí, pomocní či administrativní pracovníci, musí být uvedeni jmenovitě vč. data narození.

 • Mohu do VES podat libovolný počet projektů?

  Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěž zahrnuje oba podprogramy) vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.

  1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel,
  2. příklad: podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.

  Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů.

  U spolu/navrhovatele (spolu/řešitele) musí být dodržen minimální úvazek ve výši 0,2, u všech osob nesmí celkový úvazek překročit 1,00 příp. max výši mimořádné odměny 100 tis. Kč/rok za všechny řešené projety. U řešených projektů (VES 2016 – VES 2020) byl limitován také úvazek odborného spolupracovníka, a to v min. výši 0,1.

 • Může být očekávaný výsledek publikován v jakémkoliv časopise s impakt faktorem?

  Při publikovaní výsledků projektu se doporučuje pečlivě zvážit výběr odborného časopisu a nepublikovat v pochybných časopisech, které vykazují rysy špatné publikační praxe, nedodržují publikační standardy a etiku (např. vysoký počet autocitací, nekvalitní nebo fiktivní recenzní řízení, smyšlená jména členů redakční rady, smyšlené indikátory kvality apod.), bližší informace například https://openscience.cuni.cz/OSCI-37.html.

 • Mohou být do soutěže podávány projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků?

  Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech), a nebo klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotnických prostředcích), které nejsou registrovány nebo které by vyžadovaly změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem apod.), vyjma klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli. Zadavatelem klinického hodnocení musí být uchazeč/spoluuchazeč. Poskytovatel zdravotních služeb nemusí být zadavatelem klinického hodnocení nicméně musí být vždy uchazečem/ spoluuchazečem (resp. budoucím příjemcem/spolupříjemcem).

  V případě tzv. jiných klinických zkoušek dle čl. 82 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, postačí pouze ohlášení o záměru provést klinickou zkoušku SÚKLu  v souladu s  § 22 odst. 3 zákona 375/2022 Sb., v tomto případě do „povinné přílohy“ vložte čestné prohlášení navrhovatele, že klinická zkouška bude ohlášena (volná forma v PDF).

Odeslání návrhu projektu:

 • Co je finální verze návrhu projektu a jak se doručuje?

  Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací (https://ereg.ksrzis.cz/) jako soubor ve formátu PDF bez příloh (nejedná se např. o „Zkušební tisk“ či sken návrhu). Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci „Uložit jako…“).

  Změna návrhu projektu a jeho následné nefinalizování či neposlání prostřednictvím ISDS je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

  Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím datové zprávy s názvem (předmětem) „AZV – NW2X-0X-00XXX“ či „AZV – NW2XJ-0X-00XXX“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“.

  Poskytovatel výslovně upozorňuje, že z důvodů využívání aplikace musí být návrhy projektů zasílány do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky poskytovatele, tedy Ministerstva zdravotnictví, nebudou do soutěže přijaty. K návrhu projektu bude po finalizaci vytvořena elektronická pečeť (podpis), takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude tento podpis změněn, budou z veřejné soutěže vyřazeny.

  K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze takové přílohy, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci a k danému projektu jsou požadovány. Přílohy musejí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Omezení velikosti zprávy je 10 MB.

 • Jak zjistím, zda byl návrh projektu správně doručen?

  Po zaslání finálního PDF návrhu projektu datovou zprávou je možné ověřit, zda došlo ke spárování zaslaného PDF s návrhem projektu v ISVP. Tuto informaci naleznete v záložce detailu projektu označené „Detail“ ve spodní části nazvané „Verze projektu “, kde ve sloupci „Přijato ISDS“ musí být „V pořádku“. „V pořádku“ musí být u verze návrhu, kterou jste stáhli pomocí „Stáhnout PDF“ a je na prvním řádku. Pokud došlo k úpravám návrhu a jeho uložení je nutné zaslat aktuální PDF znova. Pokud se ve sloupci objeví text „S chybou“, tak se datová zpráva s ISVP nespárovala (došlo k porušení dokumentu), je tedy nutné vygenerovat PDF a opětovně ho zaslat datovou zprávou, pokud je ve sloupci „Ne“, nebyla datová zpráva dosud poslána či na AZV prozatím nedošlo k vyzvednutí datové zprávy a předání do ISVP.

 • Datovou schránkou lze zasílat projekty pouze jednotlivě, nebo i hromadně?

  Návrhy projektů lze zasílat pouze jednotlivě.

Řešení projektu:

 • Co to je "výhradní dedikace"?

  Výsledek musí být dedikován pouze danému projektu a žádnému jinému projektu řešenému s podporou MZ – AZV ČR, přičemž dedikací se myslí dedikace uvedené ve vlastním publikačním výstupu a také v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI.

  Např. v dedikaci je uveden pouze jeden projekt MZ (AZV) a dále ostatní poskytovatelé vč. institucionální podpory příp. zahraniční zdroje – „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-0x-00xxx, z grantu GA ČR reg. č. ……. a institucionální podpory MZ ČR….“, jedná se tedy o výhradní dedikaci (výhradní dedikací není uvedení dvou a více projektů MZ (AZV) např. „Podpořeno z programových projektů Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-0x-00xxx a reg. č. NW24-0x-00xxx“). Doporučený formát textu dedikace projektů MZ: v ČJ „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-xx-00xxx.“, v AJ „Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NW24-xx-00xxx.“

 • Jaký je postup v případě nespotřebovaných prostředků poskytnutých MZ?

  Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku, pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) oprávněnými subjekty, může příjemce nebo další účastník použít v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem (NÚUP). Pro čerpání nespotřebovaných prostředků platí stejná pravidla, která stanovuje ZD (přesun mezi položkami nad limit „100 tis. Kč/rok/projekt“ je nutné požádat o schválení změny).

   

  Pokud příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom poskytovatele a nespotřebované prostředky vrátí do státního rozpočtu dle pokynu poskytovatele a to:

   

  – příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;

  – ostatní příjemci vrací nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710

 • Jak mám postupovat v případě změny obecně závazných právních předpisů, kdy například dojde k navýšení povinného přídělu do FKSP? Lze takové navýšení v osobních nákladech pokrýt z jiných prostředků přidělených v rámci projektu?

  Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny  platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 100 tis. Kč bez žádosti, dle podmínek v ZD či v pokynech pro vyplnění DZ/ZZ,  a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o změně struktury rozpočtu, avšak pouze v daném roce, kdy byly právní předpisy změněny (změnu lze ohlásit i do budoucna). Je však nutné (oficiální cestou, nejlépe ISDS) kontaktovat Kancelář AZV s konkrétními požadavky, jelikož je nutné pro následující zprávu (dílčí či závěrečnou) upravit projekt, příjemce musí tyto změny popsat a zdůvodnit.

 • Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

  Ne, nedočerpanou účelovou podporu z položky Investiční náklady nelze převést na jinou položku, tj. provozní či osobní náklady (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu (v položce investiční náklady).

 • Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

  Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem a přednášející musí být součástí řešitelského týmu, a to jako jmenovitě uvedený (tyto přílohy se pak přikládají k dílčí či závěrečné zprávě).

 • Lze požádat o odklad závěrečné zprávy?

  Příjemce může požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, odklad je obvykle možný o max. 2 měsíce (je upřesněno v daných pokynech pro vyplňování ZZ), a to z důvodu následujícího externího a interního hodnocení. Formulář ZO bude přiložen k danému projektu do aplikace ISVP (v části „Ostatní přílohy“) a současně zaslán do datové schránky AZV ČR (f7eike4), v ISVP se však tato závěrečná zpráva nefinalizuje (datovou zprávou se společně s Formulářem ZO neposílá ani zkušební tisk závěrečné zprávy).

  Dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je stanoveno období potřebné pro doložení výsledků řešení projektu, a to do 6 měsíců ode dne ukončení řešení projektu. V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu, které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ). Také pro projekty s odkladem odevzdání ZZ, však platí termín odevzdání všech výsledků do 6 měsíců od ukončení řešení projektu, tj. od 31. 12. příp. 30. 6. Výsledky lze dodat datovou zprávou či na email (sken daného výsledku, potvrzení o tisku včetně informací o výsledku, tj. název, autoři, IF, popis atd.), příp. fyzicky poštou/osobně.

 • Jaký úvazek je požadován v rámci vyplňování návrhu projektu či dílčí/závěrečné zprávy?

  Úvazek uvádějte evidenční (nikoliv přepočtený).

Obecné informace:

ISVP:

 • Jak se mohu do aplikace ISVP přihlásit?

  Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokud jste si aktivovali účet, máte k dispozici jak uživatelské jméno, tak heslo, které jste si při aktivaci vytvořili. Pokud nejste prozatím do ISVP registrován, vypršela Vám lhůta pro aktivaci (aktivační link z adresy ), či máte jiný problém s aktivací či přihlášením, obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999.

 • Lze pro práci v aplikaci použít jakýkoliv prohlížeč?

  Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Microsoft Edge aktualizovaný na verzi Chromium, Google Chrome od verze 69 a Mozilla Firefox od verze 62.0.3 a 60.2.2 ESR (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP).

 • Jak si obnovit heslo?

  Pro nové heslo použijte funkci „Obnova osobního hesla / PIN renewal“ při přihlášení, příp. se obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999, kde Vám pomohou s obnovou hesla.

 • Co mám dělat, když mám v ISVP špatně naformátované tabulky a z toho důvodu nevidím vyplněná čísla či text?

  Podržením klávesy „CTRL“ a posouváním pomocí kolečka myši lze zmenšit či zvětšit měřítko zobrazení obrazovky. Prosíme tedy zmenšete si zobrazení obrazovky.

 • Jak na generování PDF souborů?

  Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko „Zkontrolovat“, pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko „Finalizovat a podat“.

  U návrhu projektu se po stisknutí tlačítka „Finalizovat a podat“ objeví v části „Verze projektu“ tlačítko „Stáhnout PDF“ pro vygenerování PDF souboru.

  U dílčí či závěrečné zprávy se po stisknutí tlačítka „Finalizovat a podat“ vraťte na „Detail“ daného projektu, kde se v části „Dílčí / závěrečné zprávy“ objeví u zprávy za daný rok tlačítko „Stáhnout PDF“ pro vygenerování PDF souboru.

  Soubor PDF (není nutné přejmenovávat, v případě přejmenování použijte „průzkumník“ a funkci „Přejmenovat“, nelze např. použít funkci „Uložit jako…“), ať návrhu projektu či dílčí/závěrečné zprávy, se nezměněný zasílá jednotlivě v datové zprávě s názvem (předmětem) „AZV – NW2X-0X-00XXX“ či „AZV – NW2XJ-0X-00XXX“ u návrhu projektu, u dílčí zprávy pod názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ a u závěrečné „AZV – ZZ registrační číslo projektu“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“.

  Správné doručení dokumentu lze zkontrolovat v ISVP ve sloupci „Přijato ISDS“, kde musí být uvedeno „Vpořádku“.

 • Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení – svatba) či názvy institucí?

  V ISVP lze změnit tituly, a to v kontaktních údajích (ikona „Nast./Settings“, záložka „Kontaktní údaje / Contacts“). V ostatních případech se obraťte na technickou podporu systému, kterou zajišťuje ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999.

 • Je nutné zadat sídlo a bankovní spojení instituce?

  Ano, v ISVP je nutné vyplnit sídlo a bankovní účet Vaší instituce. Sídlo je povinným údajem již při podání návrhu projektu, bankovní spojení lze zadat až při financování dané instituce, bez vyplnění těchto dat nebude možné provést generování smluv a výplatu účelových prostředků.

  Sídlo i bankovní účet lze zadat pouze oprávněnou osobou s rolí „Uchazeč“ a to pod ikonkou „Osobní nastavení/Personal settings“ výběrem ikony „Detail subjektu“. Prosíme o zadání „Tuzemského bankovního spojení“ v záložce „Bankovní spojení“, kdy je nutné vyplnit „Číslo účtu“ a „Kód banky“ a následně vše uložit tlačítkem „Uložit“. Vyplnění sídla organizace naleznete v záložce „Adresa organizace“. Bližší informace naleznete v manuálu „Vyplnění_BÚ_adresy_rolí_Uchazeč_ISVP.pdf“ (v „Dokumentech“ pod červenou ikonou „i“ v ISVP).

Účastníci projektu:

 • Je nějak omezen počet spoluuchazečů u AZV projektů?

  Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).

 • Může se soutěže zúčastnit např. s.r.o. a jaké jsou požadavky na uchazeče?

  Uchazečem je v této veřejné soutěži organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Forma organizace v tomto případě není omezena. Uchazeč musí před ukončením soutěžní lhůty prokázat svou způsobilost v souladu s postupem popsaným v Zadávací dokumentaci. Většina těchto institucí však není brána jako výzkumné organizace (viz seznam výzkumných organizací MŠMT zde (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace) a jsou tedy povinni vložit další zdroje financování viz 2.3. Pravidla pro stanovení intenzity a výše podpory.

 • Může se projektu zúčastnit zahraniční uchazeč?

  Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se „Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odstavce 2 s tím, že způsobilost podle odstavce 2 písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením. (viz ZD Příloha – Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku). V souladu s ustanovením článku 1 odst. 5 a) Nařízení je požadováno, aby měl další účastník se sídlem mimo Českou republiku k okamžiku vyplacení podpory v České republice provozovnu či pobočku. Zároveň je takový uchazeč povinen prokázat, a to nejpozději před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory, že provozovna či pobočka právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie, která je umístěna v České republice, splňuje veškeré požadavky způsobilosti dle ustanovení § 18 zákona č. 130/2002 Sb., obdobně jako uchazeč se sídlem v České republice.

Náklady:

 • Jaká je výše tzv. režijních nákladů?

  Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu (např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu). Maximální výše takových nákladů je 20 % z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pouze z neinvestičních nákladů. Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

  Čerpané režijní náklady nesmí za celou dobu řešení projektu 1) překročit původní plánovanou částku ve schváleném návrhu projektu a za 2) nesmí překročit 20 % celkových čerpaných neinvestičních účelových prostředků od MZ ČR v rámci daného projektu.

 • Patří specializovaná odborná výpočetní technika nutná k realizaci projektu a jeho cílů mezi uznatelné náklady?

  Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů, lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.

 • Jak stanovit limity pro definici dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku?

  Jednotlivé účetní jednotky postupují v souladu s nastavenou hranicí uvedenou v prováděcích vyhláškách dle typu subjektu (příp. dle úpravy v interních směrnicích instituce).

 • Co lze zařadit a v jaké výši do cestovních nákladů?

  Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními §173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky.

  Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu („pracovník“ znamená v této souvislosti zaměstnanec příjemce, nebo pracovník na DPP/DPČ).

  Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.

 • Lze žádat o úhradu letenky pro zahraničního spolupracovníka?

  Ano, ale pouze za předpokladu, že je zaměstnancem spolu/příjemce, resp. spolu/uchazeče (dohoda, úvazek).

  Pokud daná osoba nefiguruje v projektu, není zaměstnancem, ale spolupráce s tímto zahraničním spolupracovníkem na projektu je doložená, lze příp. náhradu uhradit ze služeb. Tato náhrada nesmí překročit denní sazbu cestovného dle sazeb per diems (volně k dispozici např. Current EU Per Diem Rates and more… – Current per diem rates for Current EU Per Diem Rates and more… – per-diems.info).

 • Lze z účelové podpory vyplatit členu řešitelského týmu mimořádnou odměnu a za jakých podmínek?

  V rámci Podprogramu 1 a 2 lze hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z jiných zdrojů než účelových prostředků poskytovatele a zároveň jsou tyto jiné zdroje v návrhu projektu uvedeny.

  Celkové náklady projektu pak budou o tyto mzdy vyšší než náklady hrazené z účelových prostředků poskytovatele i u projektů řešených výlučně výzkumnými organizacemi. Uvést v návrhu projektu jen mimořádné odměny, bez mzdy (úvazku), není možné. Výši mimořádných odměn poskytovatel limituje maximálně částkou 100 tis. Kč/pracovník/rok za všechny jím řešené projekty podporované poskytovatelem.

  Ilustrativní příklad: p. Novák má dostat mimořádnou odměnu 10.000 Kč/rok z účelových prostředků poskytovatele, proto musí být v návrhu projektu ještě uvedeny prostředky na jeho mzdu/plat – hrazené z jiných zdrojů, včetně výše úvazku na daném projektu.

 • Existuje % limit/hranice pro výši osobních nákladů ve vztahu k požadovanému objemu dotace poskytovanému?

  U osobních nákladů není uveden % limit ve vztahu k požadovanému objemu dotace. Poskytovatel při schvalování výše uznaných osobních nákladů všech uchazečů vždy vychází ze zákoníku práce a z nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011 a z dalších relevantních platných právních předpisů, event. zvyklostí na daném pracovišti. Pouze je nutné dodržet stanovené limity v ZD (min. a max. úvazek, výše mimořádných odměn).

 • Jak se vypočítává úvazek spolu/navrhovatele?

  Výše úvazku musí odpovídat cílům, roli v projektu, výsledkům a ohodnocení dané osoby. Nulová výše úvazku se nepřipouští. Poskytovatel stanovuje minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro navrhovatele/spolunavrhovatele ve výši 0,2. Pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků dané osoby hrazených z účelové podpory poskytovatele překročil hranici 100 %, tj. 1,00. V případě přijetí více projektů je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 1,00.

  Příklady:

  1. Varianta: navrhovatel má již běžící projekt, kde má úvazek 50 %. Lze podat i několik návrhů projektů (v různých rolích navrhovatel, člen týmu), ve kterých bude mít v každém 80 % úvazek, nicméně v případě přijetí více projektů, je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %! V takovémto případě je nutno v návrhu projektu podat vysvětlení, jak bude zajištěno řešení všech projektů současně na odpovídající vědecké úrovní, aniž by byl negativně ovlivněn průběh řešení a výstupy jednotlivých projektů.

  2. Varianta: navrhovatel nemá žádný běžící projekt. V tomto případě opět platí, že bude-li přijat více něž jeden projekt a jeho úvazek bude v součtu vyšší než 100 %, opět musí v návrzích takových projektů vysvětlit, jak bude schopen zajistit jejich řešení, aniž by se to negativně projevilo na jejich kvalitě. V obou případech platí, že objemy úvazků a jejich účelnost jsou součástí komplexního hodnocení.

 • Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

  Finanční limit požadované dotace na jeden projekt není stanoven, vyjma Podprogramu 2 (podpora mladých vědců), kdy je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.

 • Kam vkládá finanční ohodnocení uchazeč nebo spoluuchazeč fyzická osoba?

  Je-li uchazečem nebo spoluuchazečem fyzická osoba, zahrne se pro účely evidence nákladů částka na její finanční ohodnocení za práci při řešení projektu do položky osobních nákladů, i když nejde o náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

 • Kam mají být zasílány přílohy, které se nepřikládávají do ISVP k danému návrhu projektu?

  Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit v průběhu soutěžní lhůty v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny AZV ČR na adrese Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“ nebo podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu do datové schránky AZV ČR pod předmětem zprávy „NEOTVÍRAT – VES 202X“.

 • Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

  Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci:

  – doklady (dle povahy projektu) a čestná prohlášení k prokázání způsobilost (článek 4.2 zadávací dokumentace);

  – seznam odborníků, kteří by neměli projekt posuzovat (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemské i zahraniční odborníky, kteří by se neměli na hodnocení projektu podílet);

  – nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny a kurzu, je-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;

  – doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;

  – plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou;

  – nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky, předkládá se vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu;

  – příloha „Motivační účinek“ – srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory, případně porovnání celkové částky vynaložené příjemcem na projekt s podporou a bez podpory, případně rychlost dokončení projektu s podporou a bez podpory, v případě, že se řešení projektu účastní velký podnik;

  – v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;

  – další přílohy:

  v rámci Podprogramu 2 se jedná o čestné prohlášení, pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje (dokládá se v ISVP),

  v části Bibliografie se jedná o seznam výsledků výzkumu za posledních pět let.

  Nedílnou součástí každého návrhu projektu je „popis projektu“ a „životopis/y“.

  Čestná prohlášení podle přílohy 2-5 ZD a další doklady podle článku 4.2. odst. (1) ZD se doručují v průběhu soutěžní lhůty v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny AZV ČR na adrese Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2024“ nebo podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu do datové schránky AZV pod předmětem zprávy „NEOTVÍRAT – VES 2024“. Stejným způsobem bude doručen případný originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu.

  Všechny ostatní přílohy požadované ZD se odevzdávají prostřednictvím aplikace ISVP jako vložená příloha ve formátu PDF. V případě plné moci k podání návrhu třetí osobě, pokud uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou, připojí uchazeč tuto plnou moc jako přílohu v aplikaci ISVP a zároveň ji doručí v listinné podobě poštou nebo osobně na adresu AZV ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2024“.

 • Je osnova "popisu projektu" (tj. odborná část projektu v AJ) závazná?

  Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

  1. úvod („Introduction“) – shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
  2. předběžná/pilotní data („Preliminary/pilot data“) – pilotní data podporující zaměření projektu a hypotézu (d);
  3. vyjádření podstaty projektu a jeho návaznosti na Program („Statement of the nature of the Project and its relevance to the Program“); odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení) a v daném rozsahu; v čem spočívá originalita/inovativnost výzkumného projektu;
  4. hypotéza a cíle projektu („Hypothesis and objectives of the Project“);
  5. experimentální design („Experimental design”) – statistické zdůvodnění velikosti výzkumného souboru (výjimku mohou tvořit projekty zaměřené na výzkum vzácných a ultra-vzácných chorob), definice skupin a statisticky odůvodněné počty pokusných zvířat, počty opakování u preklinických testování apod.;
  6. metodika („Methodology“) – popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných
   pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování;
  7. časový harmonogram („Timetable“) – jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozsah v jednotlivých letech řešení; je doporučeno zobrazení harmonogramu pomocí Ganttova diagramu;
  8. očekávané výsledky („Expected results”) – věcná charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu včetně jejich zamýšleného praktického záměru a cíle využití ve zdravotnictví;
  9. spolupráce („Cooperation“) – uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů,
   jak bude realizována (vzor budoucí smlouvy jako příloha návrhu projetu) včetně specifikace jejich podílu a odpovědnosti. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intent na hlavičkovém papíře subjektu včetně způsobu a výše financování; řešení projektu by nemělo být dominantně založeno na kontrahovaném výzkumu či placených službách dodávaných partnery mimo řešitelský tým;
  10. informace o (personální i materiálně technické) připravenosti („Information on the (personnel-wise and material-technical) readiness“) navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o technologickém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací; prosazování principů genderové rovnosti v rámci GEP, HR Award apod.; zhodnocení souladu odborného zaměření návrhu a zaměření pracoviště navrhovatele/spolunavrhovatelů;
  11. zdůvodnění účasti („Justification of the participation of“) všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků; informace o zapojení juniorských výzkumných pracovníků;
  12. analýza rizik („Risk analysis“) – analýza rizik, které mohou nastat při řešení projektu, jejich významnost a dopady, alternativní řešení v případě nepotvrzení hypotézy apod.;
  13. stručný popis výzkumných dat („the research data“), která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi;
  14. n) seznam použité literatury („List of literature used“).
 • Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

  Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/.

  Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte číselník „Druh subjektu“ v sekci „Systémové číselníky“ na této stránce: https://www.isvavai.cz/is?s=prehled-ciselniku.

 • V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Návrh smlouvy o spolupráci?

  Příloha Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu (tzn. vždy, když je projekt řešen ve spolupráci uchazeče a spoluuchazeče/spoluuchazečů); odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě PDF. Návrh smlouvy nemusí být podepsán a stačí jeden vzor k danému projektu (i v případě účasti více spoluuchazečů – nebudou vyplněny základní údaje o druhé straně).

 • Je nutné přikládat k návrhu projektu schválený projekt pokusů na zvířatech?

  Při podávání návrhu: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč k návrhu projektu minimálně „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu.

  Před uzavřením smlouvy: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o navýšení rozpočtu, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. Úředně ověřenou kopii je nutné doložit nejpozději při uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.

 • Kdy se musí k projektu vyjadřovat etická komise?

  Stanovisko etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty, a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

 • Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení

  Již není požadováno, místo této přílohy je nutné přímo v návrhu projektu odpovědět na dvě otázky, a to, zda „Návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech“ a „Návrh projektu odpovídá klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“ (za správnost odpovědí odpovídá uchazeč). Pokud je odpovězeno kladně je nutné doložit v případě, že odpovídá klinickému hodnocení léčiv „úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení pro Českou republiku ve smyslu zákona o léčivech a stejnou dokumentaci, která byla schválena v tomto rozhodnutí“ a v případě, že návrh odpovídá provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek „úředně ověřenou kopii povolení SÚKL o povolení provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek ve smyslu zák. o zdravotnických prostředcích“.

 • Mohu přiložit stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

  Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení pro Českou republiku a Povolení SÚKL o povolení provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek.  Pouze v případě, že se nejedná o klinické hodnocení či klinickou zkoušku, může být přiloženo stanovisko SÚKL, že se nejedná o klinické hodnocení a že se nejedná o provedení klinické zkoušky.

 • V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Motivační účinek?

  Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu „velký“ podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany – viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě PDF.

 • Mám zaslat checklist?

  Ne. Checklisty jsou pouze pomůckou navrhovatele a slouží výhradně pro jeho interní kontrolu procesů.

Podprogram 2 – Podpora rozvoje juniorních výzkumníků – Juniorské projekty:

 • Je omezen věk v projektu podaného v rámci Podprogramu 2 (Podpora rozvoje juniorních výzkumníků)?

  V rámci VES 2024

  Navrhovatel, později řešitel, splňuje podmínku, že uplynulo nejvýše 8 let (pro VES 2024J je rozhodný rok 2015) od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

  Pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje. Tyto skutečnosti (udělení titulu, rodičovská dovolená apod.) dokládá navrhovatel prostřednictvím čestného prohlášení.

  V mci soutěží VES 2021, VES 2022 a VES 2023

  Řešitel, spoluřešitelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu, tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let.

  V rámci soutěže VES 2020

  Řešitelem musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let

  Tyto pravidla dle dané VES trvají i v případě udělení dotace, po celou dobu řešení projektu i rámci případných změn.

  Navrhovatel/Řešitel je osoba zodpovědná uchazeči/příjemci za řešení projektu.

  Spolunavrhovatel/Spoluřešitel je osoba zodpovědná spoluuchazeči/spolupříjemci za dílčí řešení projektu.

  Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození.

 • Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

  U Podprogramu 2 (podpora rozvoje juniorních výzkumníků) je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.