MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 (celkem 139 projektů)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 52 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-27496A Role inzulinové rezistence v rozvoji srdečního selhání u nemocných s diabetem 2.typu prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny 23 169 000
2. 16-30345A Feochromocytom jako model chronické aktivace stresové osy v patogenezi metabolických poruch MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 12 909 000
3. 16-31604A Mitochondriální směrování jako účinná léčba nádoru slinivky břišní a diabetu melitu 2. typu prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 11 804 000
4. 16-27994A Vliv bezlepkové diety na reziduální kapacitu beta buněk, imunitní funkce a střevní mikrobiom u dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typu doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole 14 266 000
5. 16-28040A Dlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritérií prof. MUDr. Kateřina Kaňkova, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 10 037 000
6. 16-27262A Srovnání vlivu aplikace autologních kmenových buněk a standardní revaskularizace na oxygenaci tkání a průběh syndromu diabetické nohy MUDr. Michal Dubský, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 14 456 000
7. 16-27317A Indukce hyperbilirubinémie rostlinnými flavonolignany k prevenci zvýšeného oxidačního stresu prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 9 164 000
8. 16-33574A Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologický ústav 6 962 000
9. 16-32665A Nádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstata doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Endokrinologický ústav 13 482 000
10. 16-30384A Metabolismus organických a anorganických sloučenin síry u vybraných lidských onemocnění prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 11 263 000
11. 16-29182A Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů Ing. Michaela Šiklová, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (3. LF)
Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 51 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-30299A Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 11 464 000
2. 16-27630A Markery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporou doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 5 155 000
3. 16-27420A Přístupy k zabránění rozvoje srdeční atrofie po implantaci levostranné srdeční podpory: studie na potkaním modelu heterotopické transplantace srdce prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny 9 627 000
4. 16-27465A Sledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografie MUDr. Michal Pazderník Institut klinické a experimentální medicíny 16 055 000
5. 16-28525A Funkční hodnocení koronárních stenóz a jeho ovlivnění morfologií plátů a genetickým polymorfismem vybraných genů doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 9 734 000
6. 16-29084A Molekulární mechanismy familiární hypercholesterolémie RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Fakultní nemocnice Brno 7 401 000
7. 16-30537A Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 14 227 000
8. 16-30571A Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno 10 454 000
9. 16-32478A Projekt EndoMaze HYBRID- podrobné zhodnocení bezpečnosti a efektivity hybridní ablace perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (3. LF) 11 001 000
Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-29032A Aktivace dráhy ERK jako prognostický nástroj a možný terapeutický cíl u dlaždicových karcinomů hlavy a krku a maligního melanomu prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 12 195 000
2. 16-29622A VLIV TERAPEUTICKÉ INHIBICE BCR SIGNALIZACE NA GENOVOU EXPRESI U B BUNĚČNÝCH MALIGNIT A JEJÍ PROGNOSTICKÝ A PREDIKTIVNÍ VÝZNAM doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno 9 915 000
3. 16-31586A Vývoj senzitivní metody pro včasnou diagnostiku a sledování lymfomů centrální nervové soustavy pomocí onkogenních miRNA v likvoru a plazmě Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 9 998 000
4. 16-31689A Protinádorové účinky chelatační léčby u myelodysplastického syndromu a identifikace nových terapeutických biomarkerů. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSC. Ústav hematologie a krevní transfúze 9 666 000
5. 16-31765A Využití tkáňových/cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a zpřesnění restagingu karcinomu rekta po neoadjuvantní léčbě prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Fakultní nemocnice Brno 14 802 000
6. 16-31997A Diagnostické a prognostické dopady korelace miRNA expresního profilu s morfologickou heterogenitou u „triple-negative“ karcinomů prsu prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 11 984 000
7. 16-32318A Neinvazivní diagnostika karcinomů plic s použitím proteomických biomarkerů z dechového kondenzátu. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Fakultní nemocnice Olomouc 11 208 000
8. 16-33444A Klinická klasifikace sekvenčních variant v nekódujících regulačních oblastech genů predisponujících ke vzniku karcinomu prsu Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 4 901 000
9. 16-33617A Využití high-throughput technologií pro screening cirkulujících plasmatických mikroRNA u myelodysplastického syndromu Ing. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D. Ústav hematologie a krevní transfúze 7 910 000
10. 16-34405A Adoptivní imunoterapie hematologických malignit u seniorů: preklinická a klinická studie MUDr. Petr Lesný Ústav hematologie a krevní transfúze 11 204 000
11. 16-31643A Biopsie sentinelové uzliny versus systematická pánevní lymfadenektomie v léčbě časných stádií karcinomu děložního hrdla Prof. MUDr. David Cibula, CSc. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 6 638 000
12. 16-28375A Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu Mudr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, PhD. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 10 530 000
13. 16-29857A Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě Hodgkinova lymfomu: translační studie. prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (3. LF) 20 973 000
14. 16-30544A Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 15 136 000
15. 16-31092A Péče o nemocné staršího věku (≥65 let) s Non- Hodgkinovými lymfomy – analýza faktorů ovlivňujících volbu léčby a osud nemocných prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 10 916 000
16. 16-31966A Střevobiom: Mikrobální a imunitní profil nádoru ve vztahu k heterogenitě a agresivitě kolorektálního karcinomu. Mgr. Eva Budinska, Ph.D. Masarykův onkologický ústav 10 685 000
17. 16-32743A Prediktivní stratifikace pacientů s CLL pro terapie využívající monoklonální protilátky cílené na antigen CD20 Mgr. Martin Trbušek, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 7 754 000
18. 16-32339A Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 20 958 000
19. 16-34152A Senzitizace karcinomů vaječníku k experimentálním terapeutikům cílenou inhibicí CDK12 kinázové aktivity Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 9 427 000
20. 16-34272A Encyklopedie CLL podskupin: unikátní znalostní databáze vybavená bioinformatickými nástroji použitelná v personalizované biomedicíně a klinické praxi Nikos Darzentas, Ph.D. Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut) 9 099 000
21. 16-28600A Cílená léčba chemorezistentních nádorů pomocí micelárního nosiče léčiv působícího třemi synergickými mechanismy prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA Fakultní nemocnice v Motole 17 040 000
22. 16-29447A Vyhledávání mutací predisponujících k familiárním hematologickým a onkologickým onemocněním prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut) 11 860 000
23. 16-32198A Genetické a epigenetické prediktivní biomarkery úspěšnosti léčby inhibitory angiogeneze u pacientů s karcinomem kolorekta doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 9 151 000
24. 16-29959A Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 14 737 000
25. 16-30954A Analýza stromálního mikroprostředí, molekulárních a imunohistochemických aspektů maligního melanomu. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 13 782 000
26. 16-33209A Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 15 227 000
27. 16-28135A Příprava polyklonálních nádorově specifických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 10 761 000
28. 16-33485A Integrativní analýza genomických změn v DNA reparačních systémech u myelodysplastického syndromu a jejich význam v patogenezi RNDr. Hana Votavová, Ph.D. Ústav hematologie a krevní transfúze 8 996 000
29. 16-30268A Mutovaný nukleofosmin jako potenciální cíl pro imunoterapii akutní myeloidní leukémie RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D. Ústav hematologie a krevní transfúze 10 093 000
30. 16-32030A Využití disulfiramu v nové roli léčebného prostředku pro rekurentní metastatické nádory prsu rezistentní na chemo a endokrinní terapii prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 8 997 000
Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 74 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-29148A Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 15 424 000
2. 16-29900A Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě (LF) 8 397 000
3. 16-30805A Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) 10 874 000
4. 16-31868A Ovlivnění kognitivních funkcí a konektivity mozku pomocí neinvazivní mozkové stimulace u pacientů s mírnou kognitivní poruchou u Alzheimerovy choroby MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut) 8 067 000
5. 16-28119A Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění pomocí „motion capture“ kamerových systémů prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 8 086 000
6. 16-31754A Neuroanatomický podklad sociálních a jazykových deficitů: neurozobrazení a psychopatologie u neurovývojových poruch prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 7 588 000
7. 16-33798A Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut) 9 525 000
8. 16-32791A Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví 8 984 000
9. 16-28914A Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 8 379 000
10. 16-27243A Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové) 5 910 000
11. 16-27611A Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví 12 448 000
12. 16-32696A Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy MUDr. Filip Španiel, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví 10 300 000
13. 16-27075A NEURODEGENERATIVNÍ PROCESY U PACIENTŮ EXPONOVANÝCH METANOLU: PROSPEKTIVNÍ STUDIE PO HROMADNÉ OTRAVĚ METANOLEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 8 471 000
14. 16-31380A Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví 6 119 000
15. 16-30206A Celogenomové a RNA masivně paralelní sekvenování jako nástroj pro objasnění příčin vzácných typů dědičných neuropatií. MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 5 850 000
16. 16-29651A Diagnostické neurofyziologické a laboratorní markery a patofyziologické mechanismy funkčních poruch hybnosti MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 8 440 000
17. 16-31457A Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 9 421 000
18. 16-30210A Změny organizace a aktivace senzomotorického systému u pacientů s cervikální dystonií při léčbě botulotoxinem MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D. Fakultní nemocnice Olomouc 6 973 000
Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 63 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-29937A Komplexní analýza humánních rotavirových infekcí v České republice včetně atypických a emergentních kmenů směřující k vývoji nových detekčních metod RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 8 749 000
2. 16-33746A Metabolické abnormality kosterního svalu u pacientů s idiopatickými zánětlivými myopatiemi prof.MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Revmatologický ústav 9 425 000
3. 16-34238A Vývoj a testování nových perspektivních antivirotik a jejich proléčiv aktivních proti viru klíšťové encefalitidy doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 8 998 000
4. 16-28126A Imunosupresivní působení původce černého kašle a experimentální vývoj nových vakcinačních nástrojů pro jeho prevenci prof. Peter Śebo Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 9 920 000
5. 16-27726A Nové antimikrobiální peptidy pro lokální léčbu osteomyelitidy a prevenci infekcí implantátů v ortopedii RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 7 757 000
6. 16-33542A Role Hsp90 (Heat shock protein 90) u vybraných revmatických onemocnění MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologický ústav 6 741 000
7. 16-29916A Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 9 432 000
8. 16-27522A Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Farmaceutická fakulta) 10 431 000
9. 16-30782A Využití omics technologií pro lepší poznání patogenity Bordetella pertussis RNDr. Branislav Večerek, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 10 716 000
10. 16-27676A Imunomodulační ligandy cílené na prozánětlivou dráhu IL- prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., 23/Th17 jako nový nástroj k vývoji zevních MBA
antipsoriatických léků
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 10 597 000
11. 16-32838A Buňky vrozené imunity u diabetu mellitu 1. typu: Objasnění role dendritických buněk, monocytů a neutrofilů v patogenezi T1D prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc. Fakultní nemocnice v Motole 13 223 000
12. 16-27449A Fekální bakterioterapie u pacientů s ulcerózní kolitidou doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 6 418 000
13. 16-31593A Polymikrobiální biofilm jako komplexní mikrobiom v rámci léčby nozokomiálních infekcí Ing. Veronika Holá, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 11 419 000
Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 44 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-27546A Neinvazivní hodnocení pokročilosti jaterní cirhózy a portální hypertenze pomocí shear-wave elastografie u pacientů čekajících na transplantaci jater MUDr. Jan Šperl, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny 5 981 000
2. 16-32302A Kondenzát vydechovaného vzduchu jako zdroj proteomických biomarkerů pro neinvazivní hodnocení plicního postižení u asthmatu a cystické fibrózy. MUDr. Petr Džubák, Ph.D. Fakultní nemocnice Olomouc 7 946 000
3. 16-28249A Transplantace pankreatických ostrůvků do podkožní kapsy – preklinická studie MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 7 550 000
4. 16-28458A Trimaleolární zlomeniny hlezna – CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 6 187 000
5. 16-28663A Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby doc. MUDr. František Duška, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (3. LF) 14 507 000
6. 16-27477A Diagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci jater doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny 8 138 000
7. 16-31852A Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 14 577 000
8. 16-31173A Masivně paralelní sekvenování (MPS) pro objasňování příčin časných dědičných poruch sluchu u českých pacientů s vyloučenými mutacemi v GJB2 genu. prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 6 964 000
Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 49 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-33018A Transgenní a farmakologická komplementace dědičného defektu mitochondriální ATP syntázy RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 14 715 000
2. 16-31932A Molekulární mechanismy dědičných poruch glykosylace RNDr. Hana Hansíková, CSc. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 11 570 000
3. 16-31211A STANOVENÍ GENETICKÉ DIAGNÓZY U DĚTÍ S PORUCHOU RŮSTU POMOCÍ METOD SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE – CESTA K INDIVIDUALIZOVANÉ LÉČBĚ prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 10 801 000
4. 16-32105A Diamondova-Blackfanova anémie jako vrozená porucha biogeneze ribozomů: molekulární, buněčné a klinické aspekty prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 12 412 000
5. 16-32341A Mitochondriální onemocnění s očními komplikacemi – studium rizikových faktorů a optimalizace diagnosticko- terapeutického algoritmu doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 12 614 000
6. 16-27800A Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu MUDr. Jan Janota, Ph.D. Thomayerova nemocnice 8 287 000
7. 16-30186A Biologie BCR/ABL1-pozitivních leukémií MUDr. Jan Zuna, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 9 781 000
8. 16-34083A Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Masarykova univerzita (LF) 14 697 000
9. 16-33923A Nový test pro klasickou a variantní Niemann-Pickovu chorobu typu C. Zjištění patogenity častých alel spojovaných s pozdními formami NPC. MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 5 616 000
10. 16-27761A Dlouhodobé sledování komplexního kardiovaskulárního profilu matky, plodu a dětí narozených z patologické gravidity prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (3. LF) 10 389 000
11. 16-28784A Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. České vysoké učení technické v Praze (Fakulta biomedicínského inženýrství) 6 921 000
12. 16-28587A Neinvazivní detekce intraamniální infekce stanovením dominantní bakterie v cervikální tekutině doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD. Fakultní nemocnice Hradec Králové 6 430 000
Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 96 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-28637A Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 15 034 000
2. 16-30833A Prospektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantaci biologického implantátu na bázi kolagen I MUDr. Andrea Šprláková-Puková Fakultní nemocnice Brno 5 153 000
3. 16-31881A Technické aspekty a klinické aplikace ultrasonografické elastografie v oblasti hlavy a krku prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 4 444 000
4. 16-32568A Vývoj a standardizace metody analýzy přestaveb genů pro antigení receptory pomocí sekvenování nové generace pro využití v imunohematologii Eva Froňková, M.D., Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 9 686 000
5. 16-28594A Pokročilá metoda fluorescenčně naváděné endoskopické chirurgie MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole 16 404 000
6. 16-28462A Terapie chronické parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů MUDr. Jan Vokurka Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 8 640 000
7. 16-29835A Molekulárně-genetické markery predikce účinnosti radioterapie u nádorů hlavy a krku prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 17 005 000
8. 16-30965A Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 10 706 000
9. 16-31314A Identifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirurgické léčby prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Fakultní nemocnice Brno 12 250 000
10. 16-31501A Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Masarykova univerzita (LF) 19 749 000
11. 16-31806A Nové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modelu MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. 8 256 000
12. 16-34134A Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 7 414 000
13. 16-34342A Multifunkční nanoclustery jako platforma pro cílené doručování léčiv prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. Vysoká škola chemicko- technologická v Praze (Fakulta chemicko- inženýrská) 11 916 000
14. 16-27790A Molekulárni markery v diagnostice a monitorování léčby novými modalitami u myelodysplastického syndromu. doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 12 517 000
15. 16-34414A Určení genových oblastí náchylných ke vzniku mutací ovlivňujících sestřih mRNA MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut) 9 618 000
16. 16-28427A Monitorování dynamiky metabolismu triglyceridů v játrech metodami MRI Ing. Milan Hájek, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny 6 999 000
17. 16-28254A Řízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněk MUDr. Jan Kříž, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 12 054 000
18. 16-31028A Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu prof. MUDr Miroslav Zavoral, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 12 306 000
19. 16-29680A Funkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. České vysoké učení technické v Praze (Fakulta biomedicínského inženýrství) 9 163 000
20. 16-29738A Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu MUDr. Martin Čegan Krajská zdravotní, a.s. 11 311 000
21. 16-30366A Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace. prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc. Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové) 9 966 000
22. 16-31156A Využití proteomiky, imunohistochemie a nových experimentálních metod pro typizaci amyloidu MUDr. Petr Džubák, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (LF) 10 106 000
23. 16-27653A Prevence vzniku jícnových stenóz po endoskopické resekci nebo disekci časných neoplazií jícnu – experimentální studie doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 11 618 000
Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 70 návrhů projektů)
Poř. č. Registrační číslo Název projektu Navrhovatel Instituce Celkové náklady v Kč
1. 16-27109A Vývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokům doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 8 241 000
2. 16-33463A Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta) 8 213 000
3. 16-31333A Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem PhDr. Ladislav Csémy Národní ústav duševního zdraví 5 523 000
4. 16-31921A Neznámá příčina DFNB1 hluchoty u pacientů s pouze jednou patogenní mutací v GJB2 genu – komplexní analýza pomocí nových molekulárně genetických metod. MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (2. LF) 5 456 000
5. 16-34390A Vývoj nových insekticidů proti komárům přenášejícím malárií šetrných pro životní prostředí doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové 5 504 000
6. 16-28352A Dlouhodobé sledování vývoje kardiochirurgické léčby ischemické choroby srdeční s dopadem na úspěšnost sekundární prevence prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny 9 450 000
7. 16-28157A Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (1. LF) 3 763 000
8. 16-28174A Péče zaměřená na zvláštnosti pacienta: individualizovaná péče (teorie, diagnostika, intervence) prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové) 3 217 000
9. 16-28628A Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (Fakulta zdravotnických věd) 7 610 000
10. 16-31207A Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě (LF) 7 771 000
11. 16-31488A Molekulární epidemiologie listerióz s využitím metod sekvenace nové generace doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 5 513 000
12. 16-33002A Kloubní sonografie u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou: Hodnocení subklinické synovitidy a poškození kloubu prof. MUDr. Pavla Doležalová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 755 000
13. 16-33934A Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. Případ rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesia doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Fakulta veterinární hygieny a ekologie) 5 940 000
14. 16-29614A Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 14 708 000
15. 16-27648A Probe-based konfokální laserová endomikroskopie v histopatologické diagnostice neoplastických lézí trávicího traktu doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Institut klinické a experimentální medicíny 9 132 000