V roce 2021 bylo hodnoceno 305 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2021 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 305 dílčích zpráv odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 300 projektů k pokračování v řešení. U 5 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do vyjasnění, u čtyř z těchto projektů odborné poradní orgány AZV ČR, na základě zaslaného vysvětlení příjemcem, schválily pokračování projektů v řešení (v rámci per rollam). Řešení jednoho projektu bude zastaveno pro objektivní důvody, nyní řešeno poskytovatelem MZ ČR s příslušným příjemcem.

Aktuálně je tedy 304 projektů doporučeno k pokračování v řešení (tj. splněno či splněno s výhradou). Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete zde Seznam hodnocených Dílčích zpráv za rok 2020 (na konci seznamu jsou uvedeny projekty navržené odbornými hodnotícími orgány ke kontrolní činnosti).

Posudky k Dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (v detailu konkrétního projektu -> záložka „Detail“ -> sekce „Posudky“, příp. pokud byla na projektu schválená změna, je nutné zobrazit starší verzi projektu vázanou k dané dílčí zprávě).