Seznam financovaných projektů (celkem 91)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 26+2 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-01-00125Tuková tkáň v kostní dřeni jako nový parametr ve vztahu ke kostnímu a energetickému metabolismu u obezity a diabetes mellitus 2. typuTencerová Michaela, Mgr. PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.14 183
2.NU23-01-00500Identifikace genetických faktorů a charakterizace patogenetických mechanismů poruch metabolismu purinůZikánová Marie, Ing. PhDUniverzita Karlova/1. lékařská fakulta9 655
3.NU23-01-00288Komplexní změny životního stylu v léčbě nealkoholové tukové choroby jaterBrůha Radan, Prof. MUDr CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta14 982
4.NU23-01-00509Úloha tukové tkáně a svalů v regulaci metabolické flexibility: Zkoumání nových prediktorů úspěšné intervence do životního stylu u obézních pacientůŠiklová Michaela, Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/3. lékařská fakulta18 435*
5.NU23-01-00323Ověření diagnostického a terapeutického potenciálu nově identifikovaných upregulovaných bílkovin v lidských feochromocytomech a paragangliomechPetrák Jiří, doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 167*

Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 21+3 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-02-00295Nový pohled na patofyziologii chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí: translační studie s cílem definovat nové terapeutické postupyTáborský Miloš, prof. MUDr. CSc., FESC, FACC, MBAFakultní nemocnice Olomouc8 702*
2.NU23-02-00087Časná chirurgická léčba a nebo konzervativní léčba (Obezřetná vyčkávací strategie) pacientů s významnou bez příznakovou aortální regurgitacíKočková Radka, MUDr. Ph.D.Nemocnice Na Homolce12 332*
3.NU23-02-00446Katetrizační léčba plicní embolie – lokální trombolytická terapie u pacientů s vyšším středním rizikem časného úmrtí (multicentrický, randomizovaný výzkumný projekt – PRAGUE- 26)Kočka Viktor, Doc. MUDr. PhD, FESCFakultní nemocnice Královské Vinohrady17 268
4.NU23J-02-00015Nové farmakologické přístupy pro léčbu srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin.Kala Petr, MUDr.Institut klinické a experimentální medicíny6 846

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 64+10 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-03-00109Prehabilitace u pacientek s gynekologickými malignitami plánované k odložené operační léčbě: Prospektivní randomizovaná studie.Cibula David, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 509
2.NU23-03-00188CAR-T lymfocyty nové generace pro léčbu hematologických malignitOtáhal Pavel, MUDr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha13 819
3.NU23-03-00318Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS).Vinciguerra Manlio, Dr. Ph.D.,MSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně12 875*
4.NU23-03-00127Identifikace nových rizikových faktorů a molekulárních mechanismů asociovaných s relapsem difúzního velkobuněčného B lymfomu v centrálním nervovém systémuZikmundová Magdalena, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta14 482
5.NU23-03-00226Změny v respiračním komplexu II jako komplikace v mitochondriálně cílené protinádorové léčbě karcinomů ledvinDvořáková Šárka, RNDr. Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.12 660
6.NU23-03-00150KLASIFIKACE VARIANT NEJASNÉHO VÝZNAMU NÁDOROVÝCH PREDISPOZIČNÍCH GENŮ NA ZÁKLADĚ NGS ANALÝZY JEJICH DOPADU NA SESTŘIH pre-mRNA (II)Kleiblová Petra, MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze10 621
7.NU23-03-00172Integrované genomické postupy pro pokročilou diagnostiku nehodgkinských lymfomů a pro určení mechanismů látkové rezistenceKlener Pavel, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta18 246
8.NU23-03-00274Složení ústního a střevního mikrobiomu jako prediktor odpovědi na léčbu u pacientů s karcinomem hlavy a krkuPlzák Jan, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole12 611
9.NU23-03-00557Prognostický význam signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krkuKolář Michal, Mgr. Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.12 043
10.NU23-03-00374Extramedulární mnohočetný myelom: molekulární patogeneze a nové léčebné cíleJelínek Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava13 798
11.NU23-03-00401Pokročilá genomická charakterizace sekundárních myeloidních malignit: implikace pro diagnostiku a prognostikuBeličková Monika, RNDr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha13 988
12.NU23-03-00562Rozvoj mechanizmů rezistence vůči FLT3 inhibitorům; role mikroprostředí kostní dřeněČečková Martina, doc. PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové11 665
13.NU23-03-00100Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich topografická korelace k časné recidivě.Jančálek Radim, prof. MUDr. Ph.D., MBAFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně17 992*
14.NU23J-03-00026Identifikace nových cílů pro léčbu a monitorace léčby v rámci povrchového, transkripčního a signálního programu buněk dětské T-buněčné akutní lymfoblastické leukemieKužílková Daniela, Mgr. PhDUniverzita Karlova/2. lékařská fakulta6 715
15.NU23J-03-00033Změny v expresi adhezních molekul jako nástroj predikce rozvoje extramedulární nemoci po léčbě B-lymfoblastické akutní leukemie blinatumomabemObr Adam, Mgr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha6 969

Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 51+7 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-04-00402Expoziční terapie ve virtuální realitě u obsedantně- kompulzivní poruchy: randomizovaná klinická studieStopková Pavla, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví9 981
2.NU23-04-00472rTMS augmentovaná psychoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiUstohal Libor, prof. MUDr. Bc. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno13 783*
3.NU23-04-00382Proteomická identifikace biomarkerů asociovaných s variabilitou IL-6 u aneurysmálního subarachnoidálního krváceníSmrčka Martin, Prof.MUDr. Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno9 726
4.NU23-04-00551Komplexní multidoménová diagnostická baterie pro NPHBradáč Ondřej, Doc. RNDr. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole16 888*
5.NU23-04-00381Vliv střevní mikrobioty na autoimunitní mechanismy u pacientů s psychogenním přejídáním a v experimentálním modeluPapežová Hana, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 532*
6.NU23-04-00173Využití metody RT-QuIC pro zpřesnění diagnostiky neurodegenerativních onemocnění: Prospektivní a retrospektivní studieHolada Karel, doc. Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta13 244
7.NU23-04-00336Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimicsBar Michal, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava13 958
8.NU23-04-00534Genomika fyziologických regulací u bipolární afektivní poruchyAlda Martin, profesor MD FRCPCNárodní ústav duševního zdraví10 797
9.NU23-04-00209Objasňování nových genetických příčin fokálních malformací kortikálního vývojeKršek Pavel, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole15 558
10.NU23-04-00032Mitochondriální toxicita oligomerů tau proteinu a její regulace léky na Alzheimerovu chorobuFišar Zdeněk, prof. RNDr. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta6 533
11.NU23-04-00469Zpětnovazebná akustická stimulace ke zlepšení spánku u insomnieKopřivová Jana, PhDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví10 543*
12.NU23J-04-00042Video analýza hypomimie u Parkinsonovy nemoci a dalších synukleinopatiíNovotný Michal, Ing. Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická6 918
13.NU23J-04-00005Jazyk a onemocnění s Lewyho tělísky: Problémy s porozuměním větám a modifikující terapie pomocí neinvazivní stimulace mozkuNováková Ľubomíra, Mgr. et Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut6 833

Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 45+5 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-05-00353Dynamika a složení imunokompetentních buněk v kontextu cílené léčby u akutní lymfoblastické leukémie a lymfomů dětského věkuMejstříková Ester, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta11 178
2.NU23-05-00203Využití vysokoafinitních ligandů protilátek široce neutralizujících virus hepatitidy C jako základ preventivní vakcínyRaška Milan, prof.Mgr.MUDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta13 853
3.NU23-05-00097ThymIA: Poruchy funkce thymu a jejich vliv na vrozenou a adaptivní imunituŠedivá Anna, Prof. MUDr. DSC.Fakultní nemocnice v Motole10 602
4.NU23-05-00133Studie účinku probiotik v léčbě neinfekční uveitidyHeissigerová Jarmila, Prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 289
5.NU23-05-00511Bartonelóza v ČR jako přehlížené onemocnění: zdroje a rizika infekcíVotýpka Jan, Doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Přírodovědecká fakulta13 836*
6.NU23-05-00441Nové přístupy ke studiu selhání léčby giardiózy: využití next- gen sekvenování a digital PCR k identifikaci markerů rezistence parazita.Nohýnková Eva, RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta13 139
7.NU23-05-00302Úloha inhibičních kontrolních bodů imunitního systému při boreliózeLanghansová Helena, RNDr. Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta6 684
8.NU23-05-00462Změněné proporční a funkční charakteristiky jednotlivých subpopulací neutrofilů jako možný spouštěč relapsů u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněními CNSNytrová Petra, MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 020*
9.NU23-05-00095Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generaceŠkarda Jozef, Doc. MUDr. et MVDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava13 963*
10.NU23J-05-00020Identifikace případů klonální B lymfocytózy s vysokým rizikem transformace: Cílená analýza ROR1 pozitivních buněk a jejich vztah k rozvoji chronické lymfocytární leukémie.Janovská Pavlína, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta6 997

Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 19+3 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-06-00301Využití moderních technologií v individualizovaném přístupu k operačnímu řešení rozštěpových vad obličeje u dětských pacientůŠtourač Petr, prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno9 790*
2.NU23-06-00553Optimalizace monitoringu celiakie a nové možnosti její prevenceJanda Lubomír, RNDr. Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.10 115
3.NU23-06-00327Vliv fertilitu limitujících onemocnění orgánů malé pánve na receptivitu endometriální dutiny: prospektivní klinická studie (REAdME)Mára Michal, prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 000*
4.NU23-06-00045Tvorba in vitro modelu pro studium poruch orgánové funkce ledvin následkem farmakoterapieHeneberg Petr, doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/3. lékařská fakulta15 298*
5.NU23J-06-00043Identifikace a validace biomarkerů z cystické tekutiny rozlišující low grade, high grade a invazivní intraduktální papilární mucinózní neoplázii pankreatuMačinga Peter, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny6 711

Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 24+4 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-07-00383Vzácné poruchy metabolismu sirných aminokyselin: nové diagnostické postupy a detailní fenotypové projevy (RADISUM)Kožich Viktor, prof. MUDr. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta12 540
2.NU23-07-00170Analýza vzorců abnormální signalizace leukocytů u onemocnění dětského věku pomocí hmotnostní cytometrie a strojového učení.Kalina Tomáš, prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole15 778
3.NU23-07-00220Zlepšování léčby dětské leukémie z nejasné linieHrušák Ondřej, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta13 599
4.NU23-07-00079Optimalizace buněčných modelů, odvozených z vlastních tkání pacientů s cystickou fibrózou, pro posouzení obnovy funkce chloridového kanálku CFTRDřevínek Pavel, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta15 270
5.NU23-07-00281Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu II.Kmoch Stanislav, Prof. Ing. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta14 199
6.NU23J-07-00018Proces stárnutí u pacientů s nádorem hlavy a krkuPárová Helena, Ing. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové6 930

Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 76+11 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-08-00214Vývoj terbiem-161 značených biomolekul jako teranostických nástrojů v nukleární medicíněTrejtnar František, Prof. PharmDr. CSc.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové12 807
2.NU23-08-00460Pokročilé zobrazování dětských mozkových nádorů magnetickou rezonancí /PediTuMRI/Kynčl Martin, MUDr PhDFakultní nemocnice v Motole14 977
3.NU23-08-00071Geneticky snížená exprese imunitního kontrolního bodu LAIR- 1 u tumor specifických T buněk jako nová strategie k překonání rezistence pevných nádorů k adoptivní T buněčné imunoterapiiSmrž Danie, doc. RNDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole11 355
4.NU23-08-00303Analýza žlučových kyselin jako nová neinvazivní metoda diagnostiky refluxní nemoci a screeningu Barrettova jícnu.Dolina Jiří, Doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno12 909
5.NU23-08-00256Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnosticeTichý Aleš, doc. PharmDr. Ph.D.Ministerstvo obrany/Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové12 901
6.NU23-08-00499Zlepšení účinnosti a bezpečnosti rekanalizace mozkového infarktu pomocí duální trombolytické terapieMikulík Robert, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně10 398
7.NU23-08-00439Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémieKorábečný Jan, doc. PharmDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové14 958
8.NU23-08-00307Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutikaJanoušková Olga, Mgr. Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem15 867
9.NU23-08-00448VÝVOJ MODELŮ PRO STUDIUM MIKROPROSTŘEDÍ A TERAPEUTICKÉ REZISTENCE U B BUNĚČNÝCH MALIGNITMráz Marek, Doc. MUDr. Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 937
10.NU23-08-00212Pokročilé přístupy měření a zpracování fMRI dat s ohledem na přínos v neurologickém výzkumu a diagnosticeMikl MichalMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut9 424
11.NU23-08-00257Optimalizovaný longitudinální vlasový kortizol jako nástroj v diagnostice a monitorování psychiatrických poruchPeš Ondřej, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta7 644
12.NU23-08-00528Automatická detekce a objektivní parametrizace hypometabolismu v PET zobrazení mozkuJanča Radek, Ing. Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická11 629
13.NU23-08-00586Antifibrotizační vlákenný materiál pro snižování nitroočního tlaku při glaukomovém onemocněníStudený Pavel, doc., MUDr. Ph.D., MHAUniverzita Karlova/3. lékařská fakulta11 971
14.NU23-08-00243Funkční náhrady pro regeneraci nervových tkání připravované pomocí pokročilých 3D tiskových technikMinařík Antonín, doc. Ing. Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně16 019
15.NU23-08-00241Vývoj ex-vivo buněčných modelů pro adenokarcinom pankreatu: markery a cíle pro precizní medicínuVaňhara Petr, doc. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta9 995
16.NU23-08-00043Aditivní výroba NiTi slitiny pro aplikace v ortopedii a traumatologiiDaniel Matej, prof. RNDr. Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta strojní23 798
17.NU23-08-00229Minimálně invazivní metody pro personalizovanou farmakoterapii epilepsieJuřica Jan, doc. PharmDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta7 871
18.NU23J-08-00031Kombinované možnosti léčby měkkotkáňových sarkomů za účelem překonání rezistence k imunoterapiiStřížová Zuzana, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole5 968
19.NU23J-08-00035Integrace nových RNA-nanoterapeutik do organoidů rakoviny prsu odvozených od pacientaCassani Marco, Dr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně6 996
20.NU23J-08-00006Nové metody in vitro detekce lidského cytomegaloviru u onkologických pacientůMoráňová Ludmila, Mgr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav6 997

Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 42+5 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-09-00049Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech – kde číhá skutečné riziko infekce?Hönig Václav , Mgr. Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.11 486
2.NU23-09-00252Vliv genetického pozadí a COVID-19 lockdownu na stravovací zvyklosti, pohybovou aktivitu, životní styl a tělesnou hmotnost u českých dětí.Zamrazilová Hana, RNDr. Ph.D.Endokrinologický ústav11 968
3.NU23-09-00080Celogenomové sekvenování pro studium epidemiologie stafylokoků a analýza genetických a fyziologických rysů spojených s šířením meticilin rezistentních i citlivých kmenů Staphylococcus aureus a koaguláza negativních stafylokoků.Tkadlec Jan, Mgr. Ph. D.Fakultní nemocnice v Motole5 158
4.NU23-09-00328Metodika tvorby laických doporučení k přenosu znalostí na podporu na důkazech založeného rozhodování ve zdravotnictví v České republicePokorná Andrea, Prof. PhDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 198*
5.NU23-09-00048Vzdáleně vedená rehabilitace domácím prostředí u hemato- onkologických pacientů po léčbě: Tele@home studieBaťalík Ladislav, Mgr. Ph.D., CRFCFakultní nemocnice Brno8 290*
6.NU23-09-00369Sestrou koordinovaná komplexní edukace pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdečníŠedová Lenka, Mgr. Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta7 996*
7.NU23-09-00334Vývoj širokospektrých dezinfekčních látek se zesílenou virucidní aktivitouMarek Jan, PharmDr. Ph.D.Ministerstvo obrany/Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové10 145
8.NU23-09-00488Epidemiologická a genetická analýza meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus dle konceptu WHO “One Health”Bardoň Jan, doc. MVDr. Ph.D., MBAUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta10 578
9.NU23J-09-00067Epidemiologie fosfomycinové rezistence v České republiceMattioni Marchetti VittoriaUniverzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň5 600

Panel č. 10 – Muskuloskeletální medicína (doručeno 21+1 návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU23-10-00160Syndrom VEXAS; charakterizace a klinické důsledky jednotlivých genetických variant UBA1 u pacientů s revmatickými a hematologickými chorobamiMann Heřman, MUDr. Ph.D.Revmatologický ústav15 347*
2.NU23-10-00434Hledání biomarkerů charakterizujících pacienty s obtížně léčitelnou revmatoidní artritidou u české populacePavelka Karel, prof. MUDr. DrSc.Revmatologický ústav9 752
3.NU23-10-00550Prenatální léčba achondroplázieKrejčí Pavel, RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 174
4.NU23-10-00413Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlůŠeda Ondřej, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta10 678*

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.