MZ VES 2022/J Seznam financovaných projektů (celkem 95)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 33+4 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-01-00077Dynamické parametry kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s očními komplikacemiprof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze18 515*
2.NU22-01-00499Využití necílené metabolomiky a proteomiky pro identifikaci nových biomarkerů pro sledování progrese mitochondriálních onemocněníMgr. Petr Pecina, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 950
3.NU22-01-00465Charakteristika a konsekvence genetických variant spojených s hyperurikémií, dnavou progresí, nástupem onemocnění a efektem léčby: perspektiva včasné diagnostiky a individualizované léčby v klinické praxidoc. Mgr. et Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D.Revmatologický ústav8 544
4.NU22-01-00151Predikce kardiovaskulárního rizika a prognózy u pacientů s hypercholesterolémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzyprof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.Univerzita Karlova12 992*
5.NU22-01-00096Ovlivnění senescence jako nový terapeutický cíl v léčbě metabolických onemocnění a jejich komplikací (TITAN)MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny15 254*
6.NU22-01-00141Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantaceMUDr. David Habart, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny13 827*
7.NU22J-01-00066Placentární signalizace NLRP3 inflamazómu u žen s gestačním diabetem a terapeutický potenciál metforminuMgr. Rona Karahoda, Ph.D.Univerzita Karlova6 785

 


Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 31+4 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-02-00161Mechanismy plicní cévní dysfunkce u srdečního selhání (LUNG-HF)doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny14 308*
2.NU22-02-00051Nové morfologické, imunologické a biochemické ukazatele nestability aterosklerotických plátů karotických arteriíMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny4 038
3.NU22-02-00418Klinické a proteomické biomarkery predikující reverzní remodelaci levé komory u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatiídoc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 810
4.NU22-02-00070Nový pohled na patofyziologii rozvoje srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostiprof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 218
5.NU22-02-00348Funkční hodnocení genetických variant u případů klinicky „skutečné“ idiopatické fibrilace komor: in vitro a in silico modelování s cílem odhalit arytmogenní mechanismusdoc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno14 988
6.NU22-02-00014Srdeční selhání u nemocných s pokročilým chronickým onemocněním ledvin: zpřesnění diagnostiky, pochopení málo prozkoumaných mechanismů (CZecking Heart failure in Chronic Kidney Disease trial)prof. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 297
7.NU22J-02-00006Nízkomolekulární inhibitory přechodné mitochondriální propustnosti pro léčbu reperfúzního poškození myokarduPharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.Univerzita Hradec Králové6 998

 


Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 70+11 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-03-00117MICRORNA REGULACE B-T BUNĚČNÝCH INTERAKCÍ V AGRESIVITĚ A TRANSFORMACI “INDOLENTNÍCH” B BUNĚČNÝCH MALIGNITdoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno14 627*
2.NU22-03-00571Úloha zánětu v urychleném stárnutí transplantované hematopoezy.prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.Univerzita Karlova8 667
3.NU22-03-00210Genomická charakterizace B-prekurzorové akutní lymfoblastové leukemie dospělých pro předpověď efektu cílené léčbyMUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze14 707
4.NU22-03-00182Prognostický význam cirkulující nádorové DNA u Hodgkinova lymfomuMUDr. Heidi Móciková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady16 508
5.NU22-03-00318Strategie specifického cílení mikroprostředí mozkových metastáz pro diagnostiku a léčbudoc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Univerzita Karlova12 358
6.NU22-03-00136Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II – HALF)prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.Masarykova univerzita18 873
7.NU22-03-00159Radiomická analýza strukturální magnetické rezonance v diferenciální diagnostice poradiačních změn a skutečné progrese po cílené stereotaktické radioterapii mozkových metastázdoc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav7 341
8.NU22-03-00370Vliv mikrobiomu na toxicitu a efektivitu protinádorové léčby u krevních malignitprof. MUDr. Marek Trněný, CSc.Univerzita Karlova15 275
9.NU22-03-00130Genové a proteinové markery subtypů primárně plicního a mimoplicního malobuněčného neuroendokrinního karcinomu: Prognostické korelace onemocnění.prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice18 707
10.NU22-03-00300LL-37 jako nový silný molekulární nástroj pro zvýšení účinnosti ex vivo připravených dendritických buněk v imunoterapii urogenitálních karcinomůprof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.Fakultní nemocnice v Motole10 389*
11.NU22-03-00276Funkční klasifikace variant genu TP53 s rozdílnou penetrancí a jejich význam pro nastavení režimu nádorové prevence u jejich nosičůMUDr. Libor Macůrek, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.11 612
12.NU22-03-00435FMISO-based adaptivní radioterapie nádorů hlavy a krku – prospektivní multicentrická studieDoc. MUDr. Martin Doležel, Ph.DFakultní nemocnice Olomouc10 314
13.NU22-03-00202Proteom extracelulárních vezikul – neprozkoumaná oblast mezibuněčné komunikace v mikroprostředí nádorů hlavy a krkuprof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole10 524
14.NU22-03-00290Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapiiMgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita13 985
15.NU22J-03-00033Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníkuMgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.6 740
16.NU22J-03-00028Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomuMgr. Michal Kroupa, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.6 098

 


Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 53+11 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-04-00010Vliv střevní mikrobioty na vznik a průběh mentální anorexie u pacientek a v experimentálním animálním modeluprof. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 305
2.NU22-04-00389Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciálprof. MUDr. David Netuka, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha11 322
3.NU22-04-00366Role neurodegenerace v patogenezi, manifestaci a prognóze MTLE/HS – in vivo, ex vivo a in vitro perspektivaprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita10 955
4.NU22-04-00661Neurobiologické a psychologické markery válečného stresu u civilistů: dvougenereční studie přeživších balkánské válkyprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita11 947
5.NU22-04-00143Časná identifikace podtypů schizofrenie s využitím souboru specifických biomarkerůMUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví13 372
6.NU22-04-00192Repetitivní transkraniální stimulace dorsomediální prefrontální kůry (dmPFC-rTMS) v augmentaci antidepresiv (Studie DOPRERA). Účinnost, snášenlivost a neurofyziologické změny.doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví10 713*
7.NU22-04-00097Objasňování příčin neurogenetických nemocí s využitím nejnovějších genomických metodMUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Univerzita Karlova11 988*
8.NU22-04-00193Mikrostrukturální postižení mozku a jeho vztah k aktivitě nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou a s poruchami širšího spektra neuromyelitis opticaprof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 101*
9.NU22-04-00526Narušení časoprostorové koordinace jako časný marker schizofrenie: Translační studie role frontotemporální interakceprof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.17 144*
10.NU22-04-00024Kvantitativní zobrazovací MR parametry jako prediktory průběhu nemyelopatické degenerativní komprese krční míchy: longitudinální studieprof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.Masarykova univerzita16 287*
11.NU22J-04-00074Neinvazivní mozková stimulace v domácích podmínkách v kombinaci s řečovou terapií a její vliv na hypokinetickou dysartrii u pacientů s Parkinsonovou chorobouMgr. Luboš Brabenec, Ph.D.Masarykova univerzita6 899
12.NU22J-04-00061Patofyziologické změny mozku po psychotickém stavu a perinatální hypoxiiMgr. Lenka Kletečková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví6 842

 


Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 36+6 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-05-00374Geneticky upravené cytotoxické T lymfocyty pro léčbu akutní myeloidní leukemie.MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze15 972
2.NU22-05-00226Prediktivní faktory vývoje revmatoidní artritidyMUDr. Mária Filková, PhD.Revmatologický ústav11 567*
3.NU22-05-00042Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcíchMgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.Masarykova univerzita9 106
4.NU22-05-00659Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidyprof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Masarykova univerzita12 694
5.NU22-05-00402Specifická imunitní odpověď po očkování proti virovým patogenům u imunokompromitovaných pacientůprof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova13 181
6.NU22-05-00110Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcíIng. Veronika Holá, Ph.D.Masarykova univerzita10 095
7.NU22-05-00475Léčba infekcí způsobených multirezistentními kmeny bakterií pomocí nových antibakteriálních přípravků založených na katelicidinových antimikrobiálních peptidechprof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita11 989
8.NU22J-05-00056Vliv terapie inhibitory IL-17 na kožní a střevní mikrobiotu a funkci střevní bariéry u pacientů s psoriázouMUDr. Filip Rob, Ph.D.Fakultní nemocnice Bulovka6 754

 


Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 27+3 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-06-00039Distanční zraková rehabilitace slabozrakých seniorů s makulární degenerací – srovnávací studie kvality života a zrakových funkcí po implantaci makulární čočky nebo při použití monokulární dioptrické hyperkorekceprof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.Univerzita Karlova10 349
2.NU22-06-00625Optimalizace vzáiemné interakce člověka a přístroie a zvýšení bezpečnosti mechanické ventilace pomocí inovativního autonomního výstražného systému: Randomised controlled Cross-over Trialprof. Dr.Ing. Robert BabuškaČeské vysoké učení technické v Praze13 211
3.NU22-06-00103Příspěvek dědičných faktorů modifikujících riziko chronického selhání jater ke zpřesnění jeho etiologické klasifikace u heterozygotů a homozygotů pro PiZ SERPINA1doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny4 336*
4.NU22-06-00016Nový in vitro model pro studium patogeneze a léčby hypertrofických jizev vytvořený metodou tkáňového inženýrstvídoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.8 134
5.NU22-06-00269Vliv bezlepkové diety na klinické projevy, imunitní odpověď a střevní mikrobiom u primární sklerotizující cholangitidy a idiopatických střevních zánětůdoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 806
6.NU22J-06-00058Ověření potenciálu decelularizovaného skeletu humánních a nonhumánních jater v přípravě arteficiálního orgánuMUDr. Richard PálekUniverzita Karlova6 893

 


Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 37+6 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-07-00165Identifikace a analýza genů a genových defektů způsobujících vzácné neurovývojové poruchy u dětíprof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.Univerzita Karlova13 905
2.NU22-07-00614Mitochondriální optické neuropatie: komplexní genetická a metabolomická analýza k určení vzácných příčin onemocnění a hledání nových biomarkerůIng. Markéta Tesařová, Ph.D.Univerzita Karlova14 323
3.NU22-07-00126Deficit vitaminu B12 u matek a dětíprof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 906*
4.NU22-07-00474Molekulárně-genetické příčiny a biochemické důsledky Dědičných poruch glykosylaceRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova13 587
5.NU22-07-00087Identifikace unikátních metabolických vlastností maligních klonů odpovědných za nepříznivou prognózu akutní lymfoblastické leukémie: nádorový metabolizmus jako nový terapeutický cíl v léčbě leukémiíRNDr. Júlia Starková, PhD.Fakultní nemocnice v Motole15 788*
6.NU22-07-00380Aplikace retinálních buněk a organoidů ve funkční diagnostice a léčbě ztráty zraku u Bardet-Biedlova syndromuMgr Tomáš Bárta, PhDMasarykova univerzita11 028
7.NU22J-07-00014Objasnění etiopatogeneze poruchy růstu u dětí s klinickou diagnózou deficitu růstového hormonu pomocí moderních genetických metod jako cesta k optimalizaci diagnostiky a léčbyMUDr. Lukáš PlachýUniverzita Karlova6 963

 


Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 84+10 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-08-00160Mitochondriální funkce je důležitá pro tvorbu nádorů jater a pro jejich regeneraciprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Univerzita Karlova18 767*
2.NU22-08-00454Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikacedoc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBAMasarykova univerzita14 672
3.NU22-08-00124Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmatdoc. MUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně19 396*
4.NU22-08-00543Nové biomarkery pro neinvazivní in vitro diagnostiku v klinické embryologiiPharmDr. Zuzana Holubcová, PhDMasarykova univerzita9 996
5.NU22-08-00554Účinnost samoexpandibilního metalického stentu v léčbě anastomotické striktury asociované s Crohnovou nemoci – experimentální randomizovaná studieMUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.10 155
6.NU22-08-00424Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko- patologického fenotypudoc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha12 849
7.NU22-08-00148Vliv metabolických drah cytidinu na terapii hematologických zhoubných onemocnění pomocí cytarabinu a nové diagnostické nástroje pro jejich analýzuRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci10 327
8.NU22-08-00236Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plicdoc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.12 064
9.NU22-08-00629Vývoj postupů pro léčbu makulární degenerace sítnice deriváty lidských pluripotentních kmenových buněkdoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.Masarykova univerzita11 379
10.NU22-08-00286Hodnocení nových transplantačních míst pro pankreatické ostrůvky pomocí neinvazivnich zobrazovacích metod na zvířecích modelech.doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 847
11.NU22-08-00227Pokročilé molekulární analýzy pro komplexní diagnostiku a monitorování pacientů s difúzním velkobuněčným B- lymfomem: využití profilování genové exprese, tekutých biopsií a sekvenování třetí generaceMgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.Masarykova univerzita12 959
12.NU22-08-00346Kombinace nových derivátů kanabinoidů a pokročilých formulačních metod pro léčbu revmatoidní artritidyprof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.Vysoká škola chemicko- technologická v Praze14 409
13.NU22-08-00278Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre- operativní evaluace farmakorezistentní epilepsieIng. Mgr. Jan Cimbálník, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 213
14.NU22-08-00281Multiomický přístup k vývoji biomarkerů predikce rezistence karcinomu prsuMgr. Viktor Hlaváč, Ph.D.Státní zdravotní ústav11 339
15.NU22-08-00230Proteogenomová klasifikace trojitě negativních nádorů prsu ve vztahu k prognóze a cílené terapiidoc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.Masarykova univerzita11 723
16.NU22-08-00287Adoptivní buněčná imunoterapie hemato-oncologických malignit pomocí NK buněk.Mgr. Jan Frič, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze10 115
17.NU22-08-00186Využití integromiky pro predikci léčebné odpovědi a cílů u karcinomu ovariadoc.RNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav11 875
18.NU22J-08-00075Sledování funkce proteinu SORLA u pacientů s Alzheimerovou chorobou s časným nástupemMgr. Jan Raška, Ph.D.Masarykova univerzita6 998
19.NU22J-08-00062Mechanická a morfologická high-throughput fenotypizace nádorových buněk během smykového napětí: prediktor migračního a invazivního potenciáluMUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.Masarykova univerzita6 617

 


Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 41+5 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-09-00457Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliriaprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.Ostravská univerzita8 991
2.NU22-09-00645Extraintestinální patogenní Escherichia coli: molekulární epidemiologie a populační genomika v rámci národní surveillance antimikrobiální rezistencedoc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.Univerzita Karlova11 962
3.NU22-09-00433Studium vybraných sérotypů Streptococcus pneumoniae působících invazivní onemocnění v České republice metodou sekvenace celého genomuMUDr. Pavla Křížová, CSc.Státní zdravotní ústav6 757
4.NU22-09-00021Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě: prospektivní studie u mladých pacientů do 50 let v České republicedoc., Mgr. Elena Gurková, PhDUniverzita Palackého v Olomouci6 972
5.NU22-09-00493Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v prevenci a patogenezi nosních polypů a chronické rinitidy; vztah k poruchám čichu a alergiiMUDr. David Funda, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.9 795
6.NU22-09-00056Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapiidoc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.Masarykova univerzita14 282
7.NU22-09-00447Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věkuMgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.Univerzita Karlova6 439
8.NU22-09-00539ProstaPilot. Screening karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolemdoc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.Masarykův onkologický ústav6 681
9.NU22J-09-00064Pečujme o ty co pečují o nás: Individuální prediktory a intervenční strategie pro duševní zdraví zdravotnických pracovníkůDominika Šeblová, Ph.D., M.Sc.Univerzita Karlova6 737

 


Panel č. 10 – Muskuloskeletální medicína (doručeno 21+0 návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-10-00072Vytvoření 3D modelu clubfoot a Dupuytrenovy choroby a následné testování antifibrotických látekMgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 214
2.NU22-10-00054Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádorudoc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Masarykova univerzita10 333
3.NU22-10-00479Optimalizace frakcionačních režimů radioterapie patních ostruh: Monocentrická prospektivní randomizovaná open- label studieprof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.Masarykův onkologický ústav3 947
4.NU22-10-00240Závažné typy luxačních zlomenin hlezna (Maisonneuveova a Bosworthova zlomenina) – Diagnostika, pathoanatomie, léčba, komplikace.doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha7 876

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.