Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou VEŘEJNOU SOUTĚŽ

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“, aktualizace programu je k dispozici zde).

Předpokládané termíny:

– zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

– ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,

– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.


Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.


Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.


Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2022 a končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).


Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 30. 6. 2022 a končí dne 24. 2. 2023,  kdy MZ  na internetové adrese Veřejná soutěž 2023 – 2026 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.


Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.


Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde: INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU23-XX-00XXX“ /příp. „AZV – NU23J-XX-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací). Přílohy se v průběhu soutěžní lhůty doručují prostřednictvím datové zprávy opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo doložkou autorizované konverze do datové schránky s ID: f7eike4, nebo v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2023“.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.


Kontakt

– dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR ,

– technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999,

– na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 318, e-mail: .


Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:

– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,

– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,

– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč  nevyžádá,

– nevracet uchazečům předložené žádosti,

– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.


Ostatní podmínky

– podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,

– konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,

– uzavírání smluv o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2023, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o poskytnutí účelové podpory MZ.

[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů


Shrnutí

– Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)

– Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)

– Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese , tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)

– Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999

– Zadávací dokumentace (ZDE)

– Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)

– Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)


Přílohy

ZD-VES-2023.pdf (570,36 KB)
Checklist-2022.pdf (76,20 KB)
CP_FO_prokazani_zpusobilosti.pdf (59,25 KB)
CP_PO_prokazani_zpusobilosti.pdf (63,83 KB)
CP_FO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (59,20 KB)
CP_PO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (63,43 KB)
Prohlaseni_FO_SUKL.pdf (71,15 KB)
Prohlaseni_PO_SUKL.pdf (71,32 KB)
CP_PO_rozpoctova-pravidla.pdf (77,04 KB)
CP_vyzkumna-organizace.pdf (66,16 KB)
Aktivace_a_prihlaseni_do_ISVP_2022.pdf (612,74 KB)
Vyplneni_a_podani_navrhu_projektu_VES2023_ISVP.pdf (2,11 MB)