Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (nově odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR – AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2015_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem. 

Dle zadání Poskytovatele musí být DZ vyplněna v českém jazyce.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci GRIS na adrese www.gris.cz. V příloze tohoto článku naleznete krátký manuál s praktickými instrukcemi pro vyplňování Dílčí zprávy přímo v GRIS (viz příloha Manuál pro vyplňování Dílčí zprávy v GRIS).

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ“ do datové schránky Grantové agentury České republiky s identifikátorem „ntq92qs“. Dílčí zpráva bude po finalizaci opatřena kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak upravována. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2015 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLČÍ ZPRÁVY JE DO 15. LEDNA 2016

Přílohy
Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2015_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015.docx
Manuál pro vyplňování Dílčí zprávy v GRIS.pdf

Index