Seznam návrhů projektů doručených do VES 2023/J (celkem 440)

Poř. č.Reg. čísloNázevNavrhovatelUchazeč/Pracoviště
1.NU23-01-00010Detailní posouzení vybraných funkcí žaludku u pacientů s diabetes mellitus typu I a IIprof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAFInstitut klinické a experimentální medicíny
2.NU23-01-00030Zlepší se kognitivní funkce a strukturální změny mozku u pacientů po úspěšné transplantaci pankreatu?Doc.MUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
3.NU23-01-00037Léčba diabetických ran pomocí moderních nanovlákenných krytů s řízeným uvolňování růstových faktorů destičkového lyzátu.Mgr. Elena Filová, MSc., PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
4.NU23-01-00053Úloha jednoduchých sacharidů v patogenezi nealkoholové steatózy jater (NAFL)RNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
5.NU23-01-00082KOSTNÍ METABOLISMUS V POČÍNAJÍCÍCH STÁDIÍCH DIABETICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN U DIABETU 1. TYPU: ROLE TUKOVÉ TKÁNĚMUDr. Simona Kratochvílová, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
6.NU23-01-00096Vliv strukturované pohybové intervence spojené s moderními technologiemi na biomechanické, fyzikální, metabolické a psychologické charakteristiky pacientů se SDN nebo v riziku jeho relapsuMUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
7.NU23-01-00103Vývoj orgánových komplikací diabetu před a po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu sledovaný progresivními neinvazivními metodamiProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
8.NU23-01-00125Tuková tkáň v kostní dřeni jako nový parametr ve vztahu ke kostnímu a energetickému metabolismu u obezity a diabetes mellitus 2. typuMgr. Michaela Tencerová, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
9.NU23-01-00140Metabolické účinky bilirubinu a jeho oxidačních metabolitůProf. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBAVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
10.NU23-01-00185Srovnání efektu kombinované léčby autologní buněčnou terapií a perkutánní transluminální angioplastikou (PTA) s léčbou pomocí samotné PTA u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischemiídoc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPHInstitut klinické a experimentální medicíny
11.NU23-01-00189Multiomický přístup v predikci metabolické odpovědi na dietní intervenci u obézních: proof of concept studie (OPERO)RNDr. Monika Cahová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
12.NU23-01-00231Efekt bariatrické chirurgie na strukturu a funkci srdce a mozkuDoc.MUDr. Roman Panovský, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
13.NU23-01-00232Riziková stratifikace žen s gestačním diabetes mellitus: mohou být poporodní metabolická situace u matky a případné komplikace v době porodu spolehlivě predikovány?Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
14.NU23-01-00288Komplexní změny životního stylu v léčbě nealkoholové tukové choroby jaterProf. MUDr Radan Brůha, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
15.NU23-01-00314Prevalence mutací v LDL-receptoru v České republice a epigenetické modifikace ovlivňující riziko kardiovaskulárního onemocnění u pacientů s familiární hypercholesterolémií.Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.NU23-01-00323Ověření diagnostického a terapeutického potenciálu nově identifikovaných upregulovaných bílkovin v lidských feochromocytomech a paragangliomechdoc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
17.NU23-01-00347Identifikace genetické etiologie primární hyperparatyreózy a její vliv na strategii chirurgické léčbydoc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
18.NU23-01-00399Charakteristika a konsekvence endotelové dysfunkce a polarizace makrofágů ve vztahu k molekulárním mechanismům cévního postižení u diabetes mellitus 2. typuProf. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
19.NU23-01-00435Modulace střevního mikrobiomu podáváním beta glukanů při léčbě NAFLD: dopad na metabolismus léčiv v játrechDoc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
20.NU23-01-00450Interakce genetických faktorů a specifických biologických markerů v predikci progrese MAFLD. Identifikace osob s vysokým rizikem, potenciální cíle léčby.MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
21.NU23-01-00475Prevence vybraných vnějších faktorů vzniku vrozených vývojových vad (FAS)Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.NU23-01-00500Identifikace genetických faktorů a charakterizace patogenetických mechanismů poruch metabolismu purinůIng. Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
23.NU23-01-00509Úloha tukové tkáně a svalů v regulaci metabolické flexibility: Zkoumání nových prediktorů úspěšné intervence do životního stylu u obézních pacientůIng. Michaela Šiklová, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
24.NU23-01-00525Lipoprotein (a) – predikce KV rizika u vybraných populačních skupinMUDr. Eva Tůmová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
25.NU23-01-00545Inhibice Von Willebrand factor A doménu obsahující protein 8 jako cíl pro léčbu obezity a diabetuRNDr. Lukáš Alán, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
26.NU23-01-00577Použití preklinického myšího modelu pro nalezení terapeutického postupu u pacientů s Adisonovou chorobouMgr. Aleš Neuwirth, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
27.NU23-02-00036Cévní náhrady na bázi decelularizovaných štěpů z kadaverózních dárců modifikované kolagenem a kmenovými buňkami z pupečníku pomocí 3D biotiskudoc., MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
28.NU23-02-00087Časná chirurgická léčba a nebo konzervativní léčba (Obezřetná vyčkávací strategie) pacientů s významnou bez příznakovou aortální regurgitacíMUDr. Radka Kočková, Ph.D.Nemocnice Na Homolce
29.NU23-02-00108Hledání klinicky využitelného biomarkeru aortální disekceMUDr. Jan Beneš, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
30.NU23-02-00118Prediktivní hodnota vaskulárních, metabolických a zánětlivých faktorů na srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí u postmenopauzálních žen: longitudinální a experimentální studieProf. MUDr. Jan Piťha, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
31.NU23-02-00171Role melatoninu u srdečního selhání: efekt jeho modulace resynchronizace na kardiomoycyty diferencované z kmenových buněkMUDr. Martin Pešl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
32.NU23-02-00176Sekretoneurin u pacientů s rizikem komorových arytmiíProf. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBAOstravská univerzita/Lékařská fakulta
33.NU23-02-00211Význam polymorfizmů adenylát cykláz ve funkcích destiček a tvorbě trombudoc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
34.NU23-02-00230Multimodalitní zobrazování v komplexním řešení komorových arytmiíDoc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
35.NU23-02-00250Katetrizační ablace pulzním polem versus předstíraná ablace u pacientů s fibrilací síníprof. MUDr. Pavel Osmančík, PhDUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
36.NU23-02-00295Nový pohled na patofyziologii chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí: translační studie s cílem definovat nové terapeutické postupyprof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBAFakultní nemocnice Olomouc
37.NU23-02-00370Identifikace skupin pacientů s vrozeným nebo získaným rizikem tromboembolismu pomocí stanovení zbytkové aktivity trombinuIng. Jiří Suttnar, CSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
38.NU23-02-00398Zlepšení péče o nemocné s akutním infarktem myokardu a cévní mozkovou příhodou v České republice na podkladě historicky první analýzy dat zdravotních pojišťoven (MISHA – Myocardial Infarction and Stroke Health Insurance Data Analysis)prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
39.NU23-02-00436Úloha epitranskriptomických regulačních mechanismů v etiologii vrozených srdečních vad: vliv hypoxie a pohlavíRNDr Markéta Hlaváčková, PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
40.NU23-02-00446Katetrizační léčba plicní embolie – lokální trombolytická terapie u pacientů s vyšším středním rizikem časného úmrtí (multicentrický, randomizovaný výzkumný projekt – PRAGUE-26)Doc. MUDr. Viktor Kočka, PhD, FESCFakultní nemocnice Královské Vinohrady
41.NU23-02-00461Význam ultra-vysoko-frekvenčního EKG v lokalizaci levokomorové převodní poruchy a predikci responderství na resynchronizační terapiiDoc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
42.NU23-02-00479Uvedení lipidových biomarkerů kardiovaskulárních onemocnění do klinické praxeMgr. Lukáš Najdekr, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
43.NU23-02-00487Stanovení hladin hypolipidemik u pacientů s dyslipidemiídoc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
44.NU23-02-00507Terapeutický potenciál intermitentní mírné chladové aklimace u kardiovaskulárních onemocnění: od hlodavců, klinicky relevantního modelu miniprasete po člověkaDoc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
45.NU23-02-00521Neinvazivní měření tlaku krve využitím okluzivní techniky u pacientů s kontinuálním tokem při implantované levostranné mechanické podpoře nebo zařízení pro mimotělní podporu oběhuMUDr. Petr Fila, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
46.NU23-02-00523Hledání biomarkerů v slzách pro diagnostiku a prognózování pacientů s cévní mozkovou příhodouMUDr. Petr Džubák, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN
47.NU23-02-00580Změny a adaptace lidského organismu v Antarktidě: Fyziologický výzkum lidské adaptace během pobytu na České výzkumné stanici na Antarktidě.doc. MUDr. Jan Maca, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
48.NU23-03-00007Úloha suprabasinu v patogenezi, léčebné rezistenci a rekurenci glioblastomuMUDr. Zdeněk Hodný, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
49.NU23-03-00047TP53 defekty v biologii nádorů: od rutinní diagnostiky u chronické lymfocytární leukémie k hlubšímu pochopení jejich role u dalších diagnózRNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
50.NU23-03-00067Heterogenita u AML na úrovni jednotlivých buněkMgr. Pavel Ostašov, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
51.NU23-03-00070Výzkum rezistence na imunomodulační léčiva (IMiDs) – návrh nových terapií.Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
52.NU23-03-00091Alternativní sestřih při vzniku chemorezistence u AMLMgr. Pavel Pitule, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
53.NU23-03-00092Karcinom plic u osob mladších 40 let – od biologických poznatků směrem k precizní onkologiidoc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
54.NU23-03-00100Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich topografická korelace k časné recidivě.prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBAFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
55.NU23-03-00109Prehabilitace u pacientek s gynekologickými malignitami plánované k odložené operační léčbě: Prospektivní randomizovaná studie.Prof. MUDr. David Cibula, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
56.NU23-03-00114Hloubkové profilování imunoregulačních sítí u pacientů s akutní myeloidní leukémiíRNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
57.NU23-03-00116Diagnostika minimální reziduální choroby mnohočetného myelomu využitím selektivní izolace monoklonálních protilátek a volných lehkých řetězců z krvedoc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
58.NU23-03-00127Identifikace nových rizikových faktorů a molekulárních mechanismů asociovaných s relapsem difúzního velkobuněčného B lymfomu v centrálním nervovém systémuMUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
59.NU23-03-00135Studium dlouhých nekódujících RNA v radiorezistenci glioblastomu: identifikace nových terapeutických cílů a prediktivních biomarkerů pomocí CRISPRi celogenomového screeninguRNDr. Kamila Součková, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
60.NU23-03-00141Molekulární podklad pro terapii BH3 mimetiky k překonání refrakterních/relabujících Ph+ leukémií a agresivních lymfomůdoc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
61.NU23-03-00150KLASIFIKACE VARIANT NEJASNÉHO VÝZNAMU NÁDOROVÝCH PREDISPOZIČNÍCH GENŮ NA ZÁKLADĚ NGS ANALÝZY JEJICH DOPADU NA SESTŘIH pre-mRNA (II)MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
62.NU23-03-00155PDPK1 a jeho signalizace jako univerzální terapeutický cíl u lymfomůMUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
63.NU23-03-00165Charakterizace buněčných interakcí tumor infiltrujících gamma-delta T lymfocytů (GD TIL) pro nové cílené imunoterapie glioblastomuMgr. Andrea Knight, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
64.NU23-03-00167Cutibacterium acnes u karcinomu prostaty jako nezávislý rizikový faktor u pacientů s negativním bioptickým nálezem a biomarker k odlišení indolentní a agresivní formy onemocněníMUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBUFakultní nemocnice Brno
65.NU23-03-00172Integrované genomické postupy pro pokročilou diagnostiku nehodgkinských lymfomů a pro určení mechanismů látkové rezistenceProf. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
66.NU23-03-00182Nové přístupy uchování a transplantace ovariální tkáně v managementu onkofertilityIng. Andrej Šušor, PhDÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
67.NU23-03-00188CAR-T lymfocyty nové generace pro léčbu hematologických malignitMUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
68.NU23-03-00195Nové neinvazivní molekulárně-biologické přístupy k charakterizaci a monitoringu glioblastomudoc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
69.NU23-03-00205Výzkum přechodu z nemetastatického stádia II do stádií III a IV karcinomu tlustého střeva prostřednictvím nádorového mikroprostředí a běžných řídících mutacíAndriy Trailin, MD, DSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
70.NU23-03-00221Epigenetické změny u nádorů dětského věku-DNA metylační vzorec a expresní profil KDMprof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
71.NU23-03-00226Změny v respiračním komplexu II jako komplikace v mitochondriálně cílené protinádorové léčbě karcinomů ledvinRNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
72.NU23-03-00238Zpřesnění diagnostiky a prognózování pacientů s chronickou lymfocytární leukemií na základě komplexní genomické a epigenetické analýzydoc. Dr. Ing. Eva KriegováUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
73.NU23-03-00255Tekuté biopsie jako nástroj pro monitoring recidivy a účinnosti léčby u HPV-asociovaných onemocněníMgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
74.NU23-03-00265Studie prostorové heterogenity makrofágů asociovaných s nádorem, jejich vztah k imunosenescenci a „inflammaging“ pro účely klinického využití u pokročilého karcinomu prostaty.Dr. Gvantsa Kharaishvili, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
75.NU23-03-00273Variabilita funkčních oblastí ribozomální DNA a nádory mozku.Doc. RNDr. Dušan Cmarko, PhD.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
76.NU23-03-00274Složení ústního a střevního mikrobiomu jako prediktor odpovědi na léčbu u pacientů s karcinomem hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
77.NU23-03-00276Klinicko-patologické pozadí pacientů s postradiační xerostomií po kurativní léčbě nádorů hlavy a krku – morfologická a funkční východiska pro regenerativní terapiiDoc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
78.NU23-03-00292Mapování kryptických aberací a genových mutací lokalizovaných na chromosomu 7 a posouzení jejich úlohy a klinického významu v patogenezi akutní myeloidní leukemie (AML) a myelodysplastických syndromů (MDS)prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
79.NU23-03-00305Implementace molekulární klasifikace a definovaných imunohistochemických markerů zlepší stratifikaci a individualizovanou léčbu pacientek s karcinomem endometriadoc., MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
80.NU23-03-00308Polymerní supramolekulární radiosenzitizéry pro protinádorovou radioterapiiRNDr. Luděk Šefc, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
81.NU23-03-00313Výsledky čichových funkcí u pacientů po endoskopické endonasální transsfenoidální operaci nádoru hypofýzyMUDr. Vlastimil Novák, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
82.NU23-03-00316Strojové učení při hledání nových protinádorových metaloléčivDoc. Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
83.NU23-03-00318Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS).Dr. Manlio Vinciguerra, Ph.D.,MSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
84.NU23-03-00324Jehlová konfokální laserová endomikroskopie v diferenciální diagnostice cystických tumorů pankreatu. Prospektivní, multicentrická studiedoc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
85.NU23-03-00326Predikční model pro zpřesnění prognózy nemocných s akutní myeloidní leukémií na základě zhodnocení DNA metylačního profiluMgr. Hana Remešová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
86.NU23-03-00333Role stresu endoplazmatického retikula v imunitní reakci a odpovědi na anti-HER2 terapii u HER2 pozitivního karcinomu prsuMgr. Kateřina Vašíčková, PhD.Masarykův onkologický ústav
87.NU23-03-00337Stereotaktická radioterapie mozkových metastáz s následnou chirurgickou resekcíMUDr. Štefan Reguli, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
88.NU23-03-00339Genotoxické působení moderní onkologické léčby sledované pomocí molekulárně-genetických biomarkerůDoc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
89.NU23-03-00343Vývoj nového přístupu léčby chronické lymfocytární leukémie cílením na mechanismy ER stresuMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
90.NU23-03-00351Aplikace inhibitorů Ku v protinádorové terapiiMgr Karel Říha, PhDMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
91.NU23-03-00364ADR-ß2 potenciál jako specifický terapeutický cíl u karcinomu pankreatu.Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
92.NU23-03-00365Vývoj a prospektivní validace optimalizovaného postupu pro komplexní genomové profilování, zahrnujícího také epigenomiku, transkriptomiku a tekutou biopsii, jako nástroje umožňujícího aplikaci precizní medicíny do dětské onkologieprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
93.NU23-03-00367Radionuklidová terapie rakoviny cílená na fibroblastový aktivační protein (FAP) – zavedení nového Augerovského zářiče terbia-161 a srovnání s konvenčními alfa a beta zářičiPharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
94.NU23-03-00374Extramedulární mnohočetný myelom: molekulární patogeneze a nové léčebné cíledoc. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
95.NU23-03-00386Optimalizace zařazení platinového derivátu do neoadjuvantní terapie pomocí nových prediktivních markerů u pacientek s triple negativním karcinomem prsuMUDr. Miloš Holánek, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
96.NU23-03-00393Cirkulující mikroRNA jako markery terapeutické odpovědi u pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizacíMgr. Jaroslav Juráček, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
97.NU23-03-00395Frekvence urogynekologických obtíží u žen po ozařování malé pánveMUDr. Petr Hubka, Ph.D.Fakultní nemocnice Bulovka
98.NU23-03-00401Pokročilá genomická charakterizace sekundárních myeloidních malignit: implikace pro diagnostiku a prognostikuRNDr. Monika Beličková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
99.NU23-03-00418Využití analýzy populací imunitní a nádorových buněk a imunitních checkpointů v nádorové mase a periferní krvi k predikci vývoje chorobyMUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
100.NU23-03-00424Role dlouhých nekódujících RNA v nádorových kmenových buňkách derivovaných od pacientů s glioblastomem a jejich aplikace v diagnostice a inovativní cílené terapiidoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
101.NU23-03-00428Komplexní molekulární profilování cirkulárních RNA u gliomů a jejich funkční biologická charakterizace pomocí technologie CRISPR/Cas9 – nový diagnostický nástroj a terapeutická strategiedoc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
102.NU23-03-00454Analýza faktorů determinujících odpověď na terapii venetoclaxem u akutní myeloidní leukémie a predikce alternativní léčby pro relabované/refrakterní pacientyMgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
103.NU23-03-00465Transkriptomická a funkční fenotypizace fibroblastů pro odhalování nových přístupů k terapii vzácných nádorů stromatu prsuMgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
104.NU23-03-00466Terapie pankretického adenokarcinomu založená na synergií imunoterapie s blokací inhibitorů apoptózy. Myší model.RNDr. Jan Ženka, CSc.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
105.NU23-03-00476OESOFIT: Komplexní předoperační a postoperační program sestávající z aktivní fyzioterapie, komplexního nutričního plánu a psychologické podpory pro pacienty s lokálně pokročilým operabilním karcinomem jícnu, gastroesofageální junkce a žaludkuMUDr. Radka Obermannová, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
106.NU23-03-00477Vyšetření dědičné predispozice vzniku maligních onemocnění hlavy a krkuMUDr. Michal Vočka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
107.NU23-03-00478ESTABLISH: Časná salvage terapie pro pacienty se známkami rizika relapsu po radikální prostatektomii u lokalizovaného karcinomu prostaty v korelaci s předpokládanými molekulárně-genetickými parametry vyšší agresivity.MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
108.NU23-03-00485TONEUP-Totální neoadjuvantní terapie lokálně pokročilého karcinomu rekta UP to Datedoc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
109.NU23-03-00492Monitorování účinků inhibitorů Bcl-2 v kombinované terapii myelodysplastického syndromu (MDS) a akutní myeloidní leukemie (AML) na základě sledování parametrů zánětu a buněčného stresu.MUDr. Anna Jonášová, PhDVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
110.NU23-03-00557Prognostický význam signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krkuMgr. Michal Kolář, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
111.NU23-03-00562Rozvoj mechanizmů rezistence vůči FLT3 inhibitorům; role mikroprostředí kostní dřenědoc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
112.NU23-04-00008Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy (MASCOD): Komparativní studie rTMS mediálního a dorzolaterálního prefrontálního kortexuDoc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
113.NU23-04-00032Mitochondriální toxicita oligomerů tau proteinu a její regulace léky na Alzheimerovu chorobuprof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
114.NU23-04-00033Krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a terapii Alzheimerovy nemociDoc.MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
115.NU23-04-00039Kombinovaný přístup v léčbě tinnitu: kognitivní trénink a repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
116.NU23-04-00051Elektroencefalografie u depreseMUDr. Alena Damborská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
117.NU23-04-00107Řečové a jazykové analýzy v psychiatrii – diferenciální diagnostika deprese a schizofrenieprof. Ing. Roman Čmejla, CSc.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
118.NU23-04-00113Potenciální prognostické markery v časných stádiích roztroušené sklerózyRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
119.NU23-04-00121Role bakteriomu, mykobiomu, archeomu a viromu u schizofrenní poruchyRNDr. Kateřina Olša Fliegerová, CSc.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
120.NU23-04-00131Neurokognitivní mechanismy a interpersonální důsledky dysfunkce v oblasti sociální kognice u roztroušené sklerózyMgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
121.NU23-04-00151STUDIE PREMISE: Základy stratifikované medicíny u schizofrenie postavené na multimodální neurozobrazovací a -omické analýze dat s využitím sítí podobnosti pacientů”MUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
122.NU23-04-00152Identifikace faktorů determinujících obnovu chůze u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodouProf. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
123.NU23-04-00164Charakterizace intrathekální protilátkové odpovědi v korelaci s dalšími biomarkery a jejich význam pro diferenciální diagnostiku a predikci průběhu neurologických onemocněnídoc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
124.NU23-04-00173Využití metody RT-QuIC pro zpřesnění diagnostiky neurodegenerativních onemocnění: Prospektivní a retrospektivní studiedoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
125.NU23-04-00179Dopad léčby předčasné ejakulace na sexuální život ženMUDr. Luděk Fiala, PhD, MBAUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
126.NU23-04-00190Volné nekódující RNA v mozkomíšním moku a krevní plazmě jako kandidátní diagnostické a prognostické biomarkery u pacientů s roztroušenou sklerózouMgr. Táňa Macháčková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
127.NU23-04-00193Včasný záchyt nedoslýchavosti u dospělých – zlepšení kvality života se socioekonomickým dopadem na stárnoucí populaciMgr. Martina Kovalová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
128.NU23-04-00209Objasňování nových genetických příčin fokálních malformací kortikálního vývojeProf. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
129.NU23-04-00223Využití dimenzionálních modelů k diagnostice osobnostního fungování a poruch osobnostidoc.PhDr. Marek Preiss, PhD.Národní ústav duševního zdraví
130.NU23-04-00253Očkování a ochota k očkování proti COVID-19 u uživatelů psychiatrické péčeProf. MUDr. Jan Volavka, CSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
131.NU23-04-00263Korelace lokalizace elektrody hluboké mozkové stimulace v oblasti subthalamického jádra ve vztahu k ovlivnění non-motorických příznaků Parkinsonovy nemociMUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
132.NU23-04-00279Roboticky asistovaná rehabilitace chůze v subakutní fázi první ischemické cévní mozkové příhody – randomizovaná otevřená studie LOKOWALKERSdoc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESOFakultní nemocnice Ostrava
133.NU23-04-00336Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimicsProf. MUDr. Michal Bar, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
134.NU23-04-00352Studium oxidačního stresu během fototerapie novorozenecké žloutenkydoc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
135.NU23-04-00363Validizace diagnostického algoritmu pro leukodystrofie dospělého věku – multicentrická prospektivní kohortová studieDoc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
136.NU23-04-00366Vzájemné interakce mezi poruchou sluchu a zhoršením kognitivních schopností ve stáříMUDr. Oliver Profant, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
137.NU23-04-00375Neuropsychiatrický lupus v české populaci: klinická charakteristika, dlouhodobá prognóza a potenciální biomarkeryIng. Jiří Baloun, Ph.D.Revmatologický ústav
138.NU23-04-00381Vliv střevní mikrobioty na autoimunitní mechanismy u pacientů s psychogenním přejídáním a v experimentálním modeluProf. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
139.NU23-04-00382Proteomická identifikace biomarkerů asociovaných s variabilitou IL-6 u aneurysmálního subarachnoidálního krváceníProf.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno
140.NU23-04-00392Séropozitivita Toxoplasma gondii u generalizované úzkostné poruchy: Klinické koreláty a vliv na výsledky kombinované léčbyProf. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
141.NU23-04-00400Vliv genotypu na fenotyp u neurodegenerativních onemocnění: retrospektivní analýza molekulárních drah s využitím síťové biologie.prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
142.NU23-04-00402Expoziční terapie ve virtuální realitě u obsedantně-kompulzivní poruchy: randomizovaná klinická studieMUDr. Pavla Stopková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
143.NU23-04-00405Střevní mikrobiota u dětí s poruchou autistického spektra (PAS): analýza střevní mikrobioty a vývoj léčivého přípravku k provádění fekální transplantace u PAS.Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
144.NU23-04-00427Komplexní analýza nádorového mikroprostředí vestibulárního schwannomu a jeho vztah k poruše sluchuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
145.NU23-04-00437Závislost na tabáku u nemocných schizofrenií a vliv kouření na jejich somatický a psychický stav.MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
146.NU23-04-00442Vytvoření komplexního diagnostického protokolu v léčbě normotenzního hydrocefaludoc.MUDr, David Krahulík, Ph.D. MBAFakultní nemocnice Olomouc
147.NU23-04-00467Vliv perinatálního vystavení kanabidiolu na mateřskou péči a vývoj nervové soustavy potomstva: multidisciplinární studie.M.D. VINCENZO Micale, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
148.NU23-04-00469Zpětnovazebná akustická stimulace ke zlepšení spánku u insomniePhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
149.NU23-04-00472rTMS augmentovaná psychoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiprof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
150.NU23-04-00496Neurobiologie terapeutického účinku psychedelik v animálním modelu s využitím metod s vysokou translační validitouMUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
151.NU23-04-00504Strukturální a funkční koreláty motivačního deficitu schizofrenieRNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
152.NU23-04-00513Nízko a vysokofrekvenční oscilační aktivita u afektivních poruch – state nebo trait marker?Dr Inga Griskova-Bulanova, PhD.Národní ústav duševního zdraví
153.NU23-04-00518Cirkulující markery odrážející velikost kosterní svalové masy a komplexní spinální mezitkáňové interakce u pacientů s degenerativním onemocněním páteřeProf. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.Masarykova univerzita/Fakulta sportovních studií
154.NU23-04-00526Multimodální halucinace u pacientů se schizofrenií: kategorizace, neuropsychologická charakteristika a související neuronální mechanismyMD Yuliya Zaytseva, PhDNárodní ústav duševního zdraví
155.NU23-04-00534Genomika fyziologických regulací u bipolární afektivní poruchyprofesor Martin Alda, MD FRCPCNárodní ústav duševního zdraví
156.NU23-04-00549Využití nových diagnostických (termovize) a léčebných (tDCS) postupů u pacientů s farmakorezistentní orofaciální bolestíDoc.MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
157.NU23-04-00551Komplexní multidoménová diagnostická baterie pro NPHDoc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
158.NU23-04-00561Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním, randomizovaná dvojitě zaslepená studie s možností vstupu do otevřené extenzeprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví
159.NU23-04-00568Pokročilá statistická analýza 3D-Kinect dat mimických funkcí v diagnostice a komplexním managementu dysfunkce lícního nervudoc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
160.NU23-04-00576Ověření možnosti snížení prevalence deprese a psychosociálních rizik u pracovní populace zaměstnanců poštovních služeb pomocí intervenčních opatřeníMgr. Karolina Mrázová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
161.NU23-04-00595Epitranskriptomické modulace mitochondriální dynamiky ve stárnutí a neurodegeneracidoc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
162.NU23-04-00596Biofyzikálně interpretovatelné neurozobrazovací biomarkery spektra schizofrenieDr. Helmut SchmidtÚstav informatiky AV ČR, v. v. i.
163.NU23-05-00034Prvoci ve střevním mikrobiomu u pacientů s idiopatickými střevními záněty – markery nebo aktivní modifikátory ekosystému?MVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
164.NU23-05-00041CAR-NK / CAR-iNKT buňky pro léčbu mnohočetného myelomuMgr. Monika Holubová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
165.NU23-05-00055Dynamika změn mikrobiomu a molekulární markery pro stratifikaci rizika rozvoje infekčních komplikací u pacientů s inhalačním traumatemDoc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.Fakultní nemocnice Brno
166.NU23-05-00058Alternativní sestřih KIR genů u alogenních hematopoetických transplantacíMUDr. Pavel Jindra, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
167.NU23-05-00061Extracelulární vezikuly pro regulaci imunitní odpovědidoc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
168.NU23-05-00095Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generaceDoc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
169.NU23-05-00097ThymIA: Poruchy funkce thymu a jejich vliv na vrozenou a adaptivní imunituProf. MUDr. Anna Šedivá, DSC.Fakultní nemocnice v Motole
170.NU23-05-00098iNKT buňky pro prevenci a léčbu post-transplantačních komplikacíMUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
171.NU23-05-00110Vývoj pokročilé lékové formy pro perorální transplantaci fekální mikrobiotyDoc. Mgr. Jan Muselík , Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
172.NU23-05-00112Role invazních nutrií říčních (Myocastor coypus) jako rezervoárů zoonotických patogenů v povodí Moravy.MVDr. Jana Juránková, Ph.D.Veterinární univerzita Brno/Fakulta veterinárního lékařství
173.NU23-05-00124Bakteriální kmeny způsobující odontogenní infekce a jejich ATB rezistenceMUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
174.NU23-05-00133Studie účinku probiotik v léčbě neinfekční uveitidyProf. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
175.NU23-05-00161Kompozitní biodegradabilní 3D personalizované kostní náhrady s patogen specifickým antibiotikem pro léčbu osteomyelitidyDoc.MUDr. Petr Fulín, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
176.NU23-05-00181Analýza buněk přirozené imunity a endometriálního mikroprostředí zapojených do patofyziologie endometriózydoc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
177.NU23-05-00203Využití vysokoafinitních ligandů protilátek široce neutralizujících virus hepatitidy C jako základ preventivní vakcínyprof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
178.NU23-05-00224Vyšetření imunologického profilu a sensitizace k molekulárním alergenům u pacientů s atopickou dermatitidoudoc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
179.NU23-05-00225Vliv reakce buněčné paměti na SARS-COV2 a prodloužený covid syndromProfessor Juan Bautista De Sanctis, DoctorUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
180.NU23-05-00267Časoprostorové zhodnocení rizik rozličných, klíšťaty přenosných, patogenů v české krajiněProf. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.Veterinární univerzita Brno/Fakulta veterinární hygieny a ekologie
181.NU23-05-00268Analýza vztahu mezi patogenezí onemocnění COVID-19 a rozšířením viru SARS-CoV-2 v tkáních zemřelých osobprof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
182.NU23-05-00270Role mikrobioty v patogenezi nežádoucích kožních účinků terapie inhibitory EGFR u pacientů s karcinomem plic, kolorektálním karcinomem nebo karcinomem hlavy a krkuRNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
183.NU23-05-00282Integrace multiomických dat s fenotypovými vlastnostmi pro lepší pochopení vlivu vakcinace na evoluci lidského patogenu Bordetella pertussisRNDr. Branislav Večerek, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
184.NU23-05-00300Vývoj nových léčiv pro terapii tuberkulózyRNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
185.NU23-05-00302Úloha inhibičních kontrolních bodů imunitního systému při boreliózeRNDr. Helena Langhansová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
186.NU23-05-00310Rotaviry v nových epidemiologických souvislostech: skladba kmenů cirkulujících v populaci České republiky a jejich pokročilá epidemiologická a evoluční analýza včetně diagnostických přesahů.RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
187.NU23-05-00345Cílené vyhledávání nových polyenových antimykotik s nízkou cytotoxicitou u aktinomycet asociovaných s vyššími organismyRNDr. Jan Bobek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
188.NU23-05-00353Dynamika a složení imunokompetentních buněk v kontextu cílené léčby u akutní lymfoblastické leukémie a lymfomů dětského věkuMUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
189.NU23-05-00411Komunální odpadní vody – inovativní metodický nástroj ke sledování výskytu vybraných bakteriálních a virových agens, jejich detailní charakterizaci a možnou predikci epidemické situaceDoc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
190.NU23-05-00412Genetické a metabolické posílení CAR-T buněk odvozených z brzlíkových oganoidůprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Fakultní nemocnice Ostrava
191.NU23-05-00415Imunizace alogenními erytrocytárními a HLA antigeny transfuzními přípravky po náhradách velkých končetinových kloubůdoc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
192.NU23-05-00425Management příjemců transplantovaných ledvin s aktivní BK virovou infekcí a nefrotoxicitou kalcineurinových inhibitorůDoc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
193.NU23-05-00440Analýza odpovědi bakterií na aplikaci antibiotik konjugovaných s nanočásticemi jako prevence vzniku rezistenceRNDr. Veronika Benson, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
194.NU23-05-00441Nové přístupy ke studiu selhání léčby giardiózy: využití next-gen sekvenování a digital PCR k identifikaci markerů rezistence parazita.RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
195.NU23-05-00447Charakterizace faktorů zodpovědných za nadprodukci aberantně glykosylovaného IgA u IgA nefropatie jako potencionálních cílů pro efektivní terapiiMgr. Kateřina Zachová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
196.NU23-05-00462Změněné proporční a funkční charakteristiky jednotlivých subpopulací neutrofilů jako možný spouštěč relapsů u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněními CNSMUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
197.NU23-05-00463Zavedení alternativní terapeutické strategie: implementace nových fotosensitizérů pro boj s mikrobiálními „superbugs“ ze skupiny ESKAPERNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
198.NU23-05-00470Longitudinální studie genomové a fenotypové adaptace nového patogena Achromobacter spp. a imunitní odpověď pacienta u chronických respiračních infekcídoc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
199.NU23-05-00486Vývoj a preklinický výzkum nových sloučenin působících proti rezistentním houbovým původcům systémových infekcí a infekcí spojených se zdravotnickými prostředkydoc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
200.NU23-05-00498Aminopeptidasa DPAP1 jako molekulární cíl pro léčbu schistosomózyMgr. Martin Horn, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
201.NU23-05-00501Analýza extracelulárních vezikulů u pacientů s klíšťovou encefalitidouDoc. Mgr. Jaroslava Lieskovská, CSc.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
202.NU23-05-00511Bartonelóza v ČR jako přehlížené onemocnění: zdroje a rizika infekcíDoc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
203.NU23-05-00531Potenciální modulátory hemostázy odvozené z lidského parazita Schistosoma mansoniRNDr. Jan Dvořák, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze/Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
204.NU23-05-00533Nevektorový přenos spirochet Lymské boreliózy.MSc. Nataliia Rudenko, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
205.NU23-05-00539CARP- Kombinovaný přístup k potlačení vzniku patogenů rezistentních na antimikrobiální látky představující globální hrozbu umocněnou pandemiíDr. Kumar Saurav, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
206.NU23-05-00564Nové formulace látek rostlinného původu jako alternativa ke konvenčním antimikrobiálním látkám proti rezistentním mikroorganismůmIng. Matěj Božik, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze/Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
207.NU23-05-00565Temporální charakteristiky ochrany proti infekčním chorobám z hlediska adaptivní imunitní odpovědi a determinanty dynamiky úmrtnosti SARS-CoV-2Doc., PaedDr., RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
208.NU23-06-00045Tvorba in vitro modelu pro studium poruch orgánové funkce ledvin následkem farmakoterapiedoc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
209.NU23-06-00052Neurologické komplikace (neuro)intenzivní péče a kritického stavu v české dospělé a pediatrické populaciProf. MUDr. Josef Bednařík, CSc.Fakultní nemocnice Brno
210.NU23-06-00126Vztah průtokových parametrů v karotickém řečišti a saturace kyslíkem v retinálních céváchMUDr. Michal Král, Ph.D., FESOFakultní nemocnice Olomouc
211.NU23-06-00158Stanovení rizika rozvoje septických stavů a jejich prognostická stratifikace u novorozenců na základě analýzy mikrobiomu ve stolici a krevním oběhu, ukazatelů imunitní odpovědi a mikroRNA spojených se zánětlivou odpovědídoc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
212.NU23-06-00178Nová biomedicínská úprava kovových kostních implantátů pro řízenou osteointegraciDoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
213.NU23-06-00186Sledování průběhu imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínou (Comirnaty) proti SARS–CoV–2 viru u pacientů s těžkým astmatem na biologické léčbě (anti-IgE a anti-IL-5 monoklonálními protilátkami)MUDr. Michal Podrazil, PhD.Fakultní nemocnice v Motole
214.NU23-06-00192Imunometabolický profil jako nástroj predikce dlouhodobé imunoparalýzy pacientů po prodělání závažné bakteriální infekce.Mgr. Jan Frič, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
215.NU23-06-00240Dědičná onemocnění rohovky: optimalizace diagnostického procesu, odhalování molekulárních mechanismů a vývoj cílených terapiíIng. Ľubica Ďuďáková, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
216.NU23-06-00248Hodnocení klinické významnosti zkratové cirkulace při arteriovenózní fistulidoc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
217.NU23-06-00254Význam rutinního provádění EKG a RTG srdce a plic v perioperační péčiProf. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESCOstravská univerzita/Lékařská fakulta
218.NU23-06-00301Využití moderních technologií v individualizovaném přístupu k operačnímu řešení rozštěpových vad obličeje u dětských pacientůprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
219.NU23-06-00327Vliv fertilitu limitujících onemocnění orgánů malé pánve na receptivitu endometriální dutiny: prospektivní klinická studie (REAdME)prof. MUDr. Michal Mára, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
220.NU23-06-00346Nové dlouhodobě působící bronchodilatátory odvozené od alkaloidu (-)vasicinonuPharmDr. Marcel Špulák, PhD.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
221.NU23-06-00362Značení subpleurálně uložených plicních ložisek substancí modrého barviva a kontrastní látky pod CT navigovanou kontrolou a jejich následná videotorakoskopická klínovitá resekce: prospektivní randomizovaná studie. (klinické hodnocení BLUEPAT)MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
222.NU23-06-00397Zavedení nové vyšetřovací metody MRI defekografie do praxe v diagnostice anorektálních dysfunkcí pánevního dna. Srovnání s PFDI 20 a HR anorektální manometrií.MUDr. Alena Berková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
223.NU23-06-00417Vliv telemonitorace pooperační zátěže na hojení zlomenin bércedoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Fakultní nemocnice Ostrava
224.NU23-06-00421Endoteliální glykokalyx u dárců orgánů a příjemců ledvinprof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCMFakultní nemocnice Hradec Králové
225.NU23-06-00542Chytrá nanoterapeutika pro selektivní transport TKI pro pokročilou léčebnou strategii nádorů hlavy a krkudoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
226.NU23-06-00553Optimalizace monitoringu celiakie a nové možnosti její prevenceRNDr. Lubomír Janda, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
227.NU23-07-00005Endometrióza a její negativní dopad na kvalitu lidského oocytuDenisa Jansová, PhDÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
228.NU23-07-00011Adoptivní T buněčná terapie pro pacienty vyššího věku s akutní myeloidní leukemiíRNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
229.NU23-07-00063Nové molekulární cíle a prognostické markery u neuroblastomu: Identifikace na základě mapování diferenciačních programů buněk neurální lištyRNDr. Jan Škoda, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
230.NU23-07-00079Optimalizace buněčných modelů, odvozených z vlastních tkání pacientů s cystickou fibrózou, pro posouzení obnovy funkce chloridového kanálku CFTRProf. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
231.NU23-07-00086mTOR inhibitory v léčbě Leighova syndromuMgr. Eugenie Nepovimová, PhD.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
232.NU23-07-00130Komplexní analýza mikroprostředí kostní dřeně u Waldenstromovy makroglobulinémie s využitím moderních molekulárně biologických metoddoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
233.NU23-07-00134Význam vitaminů v dietě nedonošených dětí pro jejich zdravíMUDr. Radim Šrám, DrSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
234.NU23-07-00170Analýza vzorců abnormální signalizace leukocytů u onemocnění dětského věku pomocí hmotnostní cytometrie a strojového učení.prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
235.NU23-07-00197Vliv gestačního diabetu na lipidom mateřského mlékaRNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
236.NU23-07-00217Epidemiologická analýza výskytu vrozených vad a nádorů dětského věku v České republice.MUDr. Antonín Šípek, CSc.Fakultní Thomayerova nemocnice
237.NU23-07-00220Zlepšování léčby dětské leukémie z nejasné linieprof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
238.NU23-07-00281Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu II.Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
239.NU23-07-00294Molekulární pitva a analýza thanatomikrobiomu u náhle zemřelých dětí: Kombinovaná retrospektivně- prospektivní studie s cílem hledání příčiny úmrtí a hodnocení genetického rizika v rodiněMgr. Hana Pálová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
240.NU23-07-00312Zavedení nových vyšetřovacích metod do diagnostiky časných stádií chronických onemocnění plic u dětíMUDr. Václav Koucký, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
241.NU23-07-00315Vliv komplexní imunologické analýzy na léčebný přístup u Imunitní trombocytopenie v dětském věku. Analýza genetického pozadí u vybraných těžkých nebo atypických případů.prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
242.NU23-07-00329Optimalizace terapeuticko-indikačního algoritmu vyšetření nádorů CNS a nádorů měkkých tkáníRNDr. Lenka Krsková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
243.NU23-07-00331Patogeneze a dědičnost mitochondriální choroby z pohledu stárnutí a reprodukceIng. Jan Nevoral, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
244.NU23-07-00338Strategie umožňující identifikaci genetických příčin vaskulárních anomálií a tzv. „overgrowth“ syndromů a vyhodnocení jejich potenciálu pro zpřesnění diagnostiky a terapeutické plánováníMUDr. Peter Múdry, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
245.NU23-07-00341Vliv časné bakteriální kolonizace na zdravotní stav dětí s atrézií jícnu.MUDr. Alena Kokešová, Ph.D, MBAFakultní nemocnice v Motole
246.NU23-07-00354Předčasné stárnutí kůže u přeživších po onkologické léčbě v dětství a predikce rozvoje pozdních následkůMUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
247.NU23-07-00383Vzácné poruchy metabolismu sirných aminokyselin: nové diagnostické postupy a detailní fenotypové projevy (RADISUM)prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
248.NU23-07-00459Mutační, expresní a metabolické charakteristiky myelodysplastického syndromu s mutovaným SF3B1 a vztah mezi nimiIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
249.NU23-07-00484(Pato)fyziologická role endokanabinoidního systému v udržení těhotenství a předčasném poroduProf. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
250.NU23-07-00517Nanomateriál osazený buňkami a funkcionalizovaná nanovlákna pro léčbu chronických ran: MSCs na polykaprolaktonové biomembráně a antimikrobioální krytí ran pro terapii epidermolysis bullosadoc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
251.NU23-08-00025Detekce a analýza mikroplastů v krčních tonsilách a střevě u lidídoc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
252.NU23-08-00027T-lymfocyty hypersenzitivních pacientů v preklinickém testování titanových materiálů s nanostrukturovanými povrchyMUDr. Lucie Himmlová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
253.NU23-08-00040Vývoj postupu léčby diabetu pomocí ex vivo expandovaných pankreatických beta-buněkRNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
254.NU23-08-00043Aditivní výroba NiTi slitiny pro aplikace v ortopedii a traumatologiiprof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta strojní
255.NU23-08-00066Hloubka vrůstání kostní tkáně do 3D tištěných gyroidních Ti slitin navržených pro prevenci napěťového stíněníMUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
256.NU23-08-00071Geneticky snížená exprese imunitního kontrolního bodu LAIR-1 u tumor specifických T buněk jako nová strategie k překonání rezistence pevných nádorů k adoptivní T buněčné imunoterapiidoc. RNDr. Danie Smrž, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
257.NU23-08-00074Inovativní formy buněčné terapie založené na transplantaci buněčných organel: model pacientů s diabetickou nohouProf. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
258.NU23-08-00081Farmakologicky významné rostlinné triterpenoidyProf. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta potravinářské a biochemické technologie
259.NU23-08-00111Morfologická a funkční analýza adenomů hypofýzy: predikce struktury a pooperačních změn proudění vzduchu nosem a čichuProf. MUDr. David Netuka, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
260.NU23-08-00119Injektovatelné hydrogely na bázi polyvinyl alkoholu a kyseliny hyaluronové pro regeneraci kostní a chrupavčité tkáněMUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
261.NU23-08-00123Zlepšení diagnostiky a léčby u pacientů s ultra-vzácnými onemocněními pomocí pokročilých forem genomové analýzy a umělé inteligence v návaznosti na nové metody digitalizace jejich fenotypuprof. MUDr. Petra Lišková, MD, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
262.NU23-08-00132Včasná stratifikace pacientů v septickém šoku pomocí diagnostického kitu a 3D organoidů jako nástrojů budoucí personalizované medicíny.Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
263.NU23-08-00142Optimalizovaná rTMS léčba OCD pomocí EEG-fMRI integrace a neuro-výpočetních technikIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
264.NU23-08-00146Glukanové mikročástice jako nástroj teranostiky lymfomůdoc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
265.NU23-08-00156Prognóza klinických projevů nemocí souvisejících se změnami ve struktuře a funkci fibrinogenuMgr. Žofie Sovová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
266.NU23-08-00162Kvantifikace vyšetření perfuze myokardu magnetickou rezonancí pomocí matematického modelování mřížkovou Boltzmannovou metodouDoc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
267.NU23-08-00166Diagnostika alergie na hrách a příbuzné luštěninyMUDr. Martin Liška, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
268.NU23-08-00168Zlepšení regeneračního potenciálu multipotentních mezenchymálních stromálních buněk a jejich skladování pomocí modifikovaného melatoninu pro aplikace v regenerativní medicíněMUDr. Lucia Machová-Urdzíková, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
269.NU23-08-00183Interaktivní profilování průběhu onkologických onemocnění prostřednictvím integrace genomických a klinických datMgr. Karla Plevová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
270.NU23-08-00191QCM biosenzor pro point-of-care stanovení hemoglobinu a glykovaného hemoglobinuprof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.Ministerstvo obrany
271.NU23-08-00196Single cell DNA NGS analýza pacientů s akutní myeloidní leukémiíIng. Ivana Ježíšková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
272.NU23-08-00201Inovační model založený na multimodálních datech sloužící pro detekci psychologického stresu v počátečních stádiích doma pomocí rozšířených technologií dobře dostupných pro koncové uživateleAamir Saeed Malik, PhDVysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
273.NU23-08-00212Pokročilé přístupy měření a zpracování fMRI dat s ohledem na přínos v neurologickém výzkumu a diagnosticeMichal MiklMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
274.NU23-08-00214Vývoj terbiem-161 značených biomolekul jako teranostických nástrojů v nukleární medicíněProf. PharmDr. František Trejtnar, CSc.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
275.NU23-08-00216Vývoj laboratorních metod predikce toxicity fluoropyrimidinů pro testovální na úrovni populaceprof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
276.NU23-08-00222Vestibulární rehabilitace s využitím virtuální reality u pacientů s poruchou funkce rovnovážného ústrojídoc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
277.NU23-08-00229Minimálně invazivní metody pro personalizovanou farmakoterapii epilepsiedoc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
278.NU23-08-00241Vývoj ex-vivo buněčných modelů pro adenokarcinom pankreatu: markery a cíle pro precizní medicínudoc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
279.NU23-08-00242Stanovení úlohy genetických a epigenetických faktorů významně přispívajících k perineurální invazi spinocelulárního karcinomu ústní dutinyDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
280.NU23-08-00243Funkční náhrady pro regeneraci nervových tkání připravované pomocí pokročilých 3D tiskových technikdoc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
281.NU23-08-00244Tekutá biopsie ledviny – Diferenciální diagnostika glomerulopatií s využitím cirkulujících krátkých nekódujících RNAMUDr. Jan Novák, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
282.NU23-08-00249Identifikace molekulárních aberací spojených s rezistencí na cisplatinu u testikulárních germinálních nádorů jako nových potenciálních léčebných cílůMUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
283.NU23-08-00256Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnosticedoc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.Ministerstvo obrany
284.NU23-08-00257Optimalizovaný longitudinální vlasový kortizol jako nástroj v diagnostice a monitorování psychiatrických poruchMgr. Ondřej Peš, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
285.NU23-08-00269Preklinická progrese nových vysoce selektivních inhibitorů kinázy Haspindoc. Mgr. Kamil Paruch, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
286.NU23-08-00271Hydrogelový implantát pro transklerální dopravu léčiva u nitroočních nádorů.MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
287.NU23-08-00285Formulace antidot otrav organofosfáty do moderních technologických foremdoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
288.NU23-08-00287Nanovlákenné chirurgické šicí materiály funkcionalizované biologicky aktivními látkamiprof. RNDr. David Lukáš, CSc.Technická univerzita v Liberci/Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
289.NU23-08-00303Analýza žlučových kyselin jako nová neinvazivní metoda diagnostiky refluxní nemoci a screeningu Barrettova jícnu.Doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
290.NU23-08-00307Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutikaMgr. Olga Janoušková, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
291.NU23-08-00325Funkcionalizované kompozitní 3D tištěné skafoldy pro léčbu segmentárních kostních defektůProf. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
292.NU23-08-00377Aplikace virtuální reality při vyšetření stárnutím vyvolaných poruch sluchu a okohybného systémuprof. MUDr. Josef Syka, DrSc.České vysoké učení technické v Praze/Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
293.NU23-08-00409Možné využití exosomálních proteinů v diagnostice myelodysplastického syndromu.ing Jan Krijt, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
294.NU23-08-00414Exozomální glykosfingolipidy jako efektivní diagnostické biomarkery u pacientů s NSCLCMgr. Martina Hýžďalová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
295.NU23-08-00422Mapování profilu proteoforem spermatických buněk souvisejících s mužskou neplodnostíMgr. Gabriela Lochmanová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
296.NU23-08-00423Poškození krevních elementů během konvenčního a miniinvazivního mimotělního oběhu v kardiochirurgiiMUDr. Roman Hájek, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
297.NU23-08-00430Klinický biobanking léčivých přípravků moderní terapie: validace účinnosti kryoprezervace multimodální analýzou buněčných vlastnostíYuriy Petrenko, PhDÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
298.NU23-08-00431Neinvazivní technologický přístup k diagnostice hydratace a sarkopenie pro zkvalitnění péče o seniorydoc. MUDr. Iva Holmerová, PhDČeské vysoké učení technické v Praze/Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
299.NU23-08-00439Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémiedoc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
300.NU23-08-00448VÝVOJ MODELŮ PRO STUDIUM MIKROPROSTŘEDÍ A TERAPEUTICKÉ REZISTENCE U B BUNĚČNÝCH MALIGNITDoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
301.NU23-08-00449Biodegradovatelné na nanomateriálech založené systémy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii jaterního zánětuPharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
302.NU23-08-00452Benzoxaboroly pro potenciální terapii primární amébové meningoencefalitidyDr. Martin ZoltnerUniverzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
303.NU23-08-00460Pokročilé zobrazování dětských mozkových nádorů magnetickou rezonancí /PediTuMRI/MUDr Martin Kynčl, PhDFakultní nemocnice v Motole
304.NU23-08-00481Prognostické molekulární markery a potenciál terapeutického využití nových komplexů platiny u malobuněčného karcinomuIng. Kateřina Smešný Trtková, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
305.NU23-08-00491Amyloidóza v racionálních diagnostických algoritmech a vylepšeníchprof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
306.NU23-08-00497AIOS – Umělá inteligence pro porozumění záznamům oftalmologických operacíprof. Ing. Adam Herout, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
307.NU23-08-00499Zlepšení účinnosti a bezpečnosti rekanalizace mozkového infarktu pomocí duální trombolytické terapieProf. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
308.NU23-08-00506Časná predikce účinnosti neoadjuvantní terapie karcinomu prsu pomocí algoritmu těsného sledování dynamiky cirkulující nádorové DNAprof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBAFakultní nemocnice v Motole
309.NU23-08-00512Biomimetická kompozitní cévní protéza pro nízké průtoky s biomechanicky definovanou elasticitouprof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
310.NU23-08-00514Ablace pulzním elektrickým polem (PEF) v prevenci fatálních komorových arytmiiDoc. MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
311.NU23-08-00515Nové diagnostic parametry pro screening poškození spermií infekčními chorobami.Doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
312.NU23-08-00516Komplexní in vitro a in vivo hodnocení biodegradabilního hydrogelu s termostabilním FGF2 pro zlepšení přežití tukového štěpuMVDr. Martin Faldyna, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
313.NU23-08-00520Fázově synchronizovaný vývojový věk pro časnou detekci růstových poruch a augmentaci tělesné zátěže dětí v době růstuMgr. Martin Čuta, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
314.NU23-08-00528Automatická detekce a objektivní parametrizace hypometabolismu v PET zobrazení mozkuIng. Radek Janča, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
315.NU23-08-00529Digitální biomarkery klinického stavu u psychózy a depresedoc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
316.NU23-08-00532Autofagie v oocytech a časných embryích savcůDoc. MVDr. Martin Anger, CSc.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
317.NU23-08-00535Podpora hojení ran pomocí duálně působících glukanových kompozitů s antimikrobiální a protizánětlivou aktivitoudoc. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta potravinářské a biochemické technologie
318.NU23-08-00547Evaluace nových mitochondriálně cílených lipidů jako antimykotických a antiparazitárních látek.Róbert ŠuťákUniverzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
319.NU23-08-00548Nové využití cytokininů v terapii poruch cirkadiánních rytmůDoc. ing Libor Havlíček, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
320.NU23-08-00555Zlepšení biologické dostupnosti a řízené uvolňování estradioluprof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
321.NU23-08-00569Vývoj hydrogelů na bázi želatiny a organofosfonátů pro 3D tisk scaffoldů napodobujících přírodní struktury s využitím pro regeneraci kostních tkánídoc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
322.NU23-08-00570Teranostické nanosondy pro transport léčiv, monitoring onemocnění a precisní obrazem-naváděnou chirurgiiDoc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
323.NU23-08-00586Antifibrotizační vlákenný materiál pro snižování nitroočního tlaku při glaukomovém onemocněnídoc., MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
324.NU23-08-00587Nový přístup ke studiu autofagie na základě 2D grafenových derivátů a Ramanovy spektroskopieMgr. Zuzana Chaloupková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN
325.NU23-08-00589Modulární endoskopická kameraRNDr. Filip Krolupper, Ph.D.Kettex Development s.r.o.
326.NU23-08-00594Bilaterální Video Head Impulse Test v diagnostice poruch okulomotorikyprof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEANFakultní nemocnice Hradec Králové
327.NU23-09-00009Preventivní přístup k léčbě orálního lichen planus/lichenoidní stomatitidyRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
328.NU23-09-00028Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace – česká část studie EUROASPIRE VI.Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESCFakultní Thomayerova nemocnice
329.NU23-09-00035Epigenetické modifikace a genetické faktory spojené se ztrátou tělesné hmotnosti u žen v desetiletém sledováníIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
330.NU23-09-00048Vzdáleně vedená rehabilitace domácím prostředí u hemato-onkologických pacientů po léčbě: Tele@home studieMgr. Ladislav Baťalík, Ph.D., CRFCFakultní nemocnice Brno
331.NU23-09-00049Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech – kde číhá skutečné riziko infekce?Mgr. Václav Hönig, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
332.NU23-09-00080Celogenomové sekvenování pro studium epidemiologie stafylokoků a analýza genetických a fyziologických rysů spojených s šířením meticilin rezistentních i citlivých kmenů Staphylococcus aureus a koaguláza negativních stafylokoků.Mgr. Jan Tkadlec, Ph. D.Fakultní nemocnice v Motole
333.NU23-09-00129Využití markerů onemocnění povrchu oka k časnému odhalení rozvoje poškození povrchu oka u pacientů s diabetem mellitem 1. typuDoc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
334.NU23-09-00147Víceparametrická strategie umožňující identifikaci vyléčených dětských onkologických pacientů s vysokým rizikem zdravotních komplikací pro cílené preventivní intervence.Mgr. Kamila Bendíčková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
335.NU23-09-00169Epigenetické profily a individuální odpověď na pohybovou aktivituRNDr. Pavel Rössner, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
336.NU23-09-00184Mortalita, morbidita a participace v léčbě u mladých pacientů s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republiceDoc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
337.NU23-09-00202Normativní hodnoty testu přírůstkové respirační vytrvalosti (TIRE) české populace a jejich srovnání s osobami s anamnézou symptomatického COVID-19PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBAMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
338.NU23-09-00208Prevalence kardiovaskulárních a psychických rizikových faktorů u cizinců žijících v Brně, Česká republikaGeraldo De Albuquerque Maranhao Neto, PhdFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
339.NU23-09-00236Cirkulace hantavirů v ekosystémech a riziko jejich přenosu na člověkaMVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
340.NU23-09-00239Epidemiologie kouření v kontextu dopadů novely zákona o ochraně zdraví č. 65/2017 v České republiceRNDr. Ladislav Kážmér, PhD.Národní ústav duševního zdraví
341.NU23-09-00252Vliv genetického pozadí a COVID-19 lockdownu na stravovací zvyklosti, pohybovou aktivitu, životní styl a tělesnou hmotnost u českých dětí.RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.Endokrinologický ústav
342.NU23-09-00272Prevence vzniku sarkopenie u pacientů po bariatricko-metabolických operacích: vliv programovaného aerobního a silového cvičení na funkčnost, objem a morfologii svalové tkáně.doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
343.NU23-09-00278Perfluorované a polyfluorované látky, jejich detekce a vliv na lidskou reprodukcidoc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
344.NU23-09-00296Zpětná vazba v psychologické intervenci: Možnosti a efektivitadoc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.Masarykova univerzita/Fakulta sociálních studií
345.NU23-09-00306Syndrom vyhoření u českých zdravotních sester v kontextu probíhajících politicko-ekonomických změn a doznívající pandemie.prof. PhDr. Jiří Kožený , CSc.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
346.NU23-09-00319NICODEMUS: Anotace elektronické zdravotní dokumentace systémem MeSH a SNOMED CT pro sémantické fulltextové vyhledávánídoc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
347.NU23-09-00328Metodika tvorby laických doporučení k přenosu znalostí na podporu na důkazech založeného rozhodování ve zdravotnictví v České republiceProf. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
348.NU23-09-00334Vývoj širokospektrých dezinfekčních látek se zesílenou virucidní aktivitouPharmDr. Jan Marek, Ph.D.Ministerstvo obrany
349.NU23-09-00340Opakovaná bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí v akutní péči na úrovni krajské nemocniceMUDr. Vladimír Príkazský, CSc.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
350.NU23-09-00349Prevence vzniku infekce v místě operační ránydoc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
351.NU23-09-00350Robotická rehabilitace rukydoc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBAUniverzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
352.NU23-09-00361Efektivita revakcinace živou atenuovanou vakcínou proti spalničkám u dospělé populace a vývoj prototypových vakcín nové generace.Mgr. Michal Křupka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
353.NU23-09-00369Sestrou koordinovaná komplexní edukace pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdečníMgr. Lenka Šedová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
354.NU23-09-00372Sledování krátkodobých a dlouhodobých nežádoucích účinků vakcín proti COVID-19 v České republice.PhDr Miloslav Klugar, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
355.NU23-09-00373Využití sekvenování nové generace pro studium vzniku epidemických bakteriálních klonů a šíření antibiotické rezistence v nemocnicidoc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
356.NU23-09-00391Screening a prevence retinopatie vyvolané užíváním hydroxychlorochinu v České republiceDoc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.Revmatologický ústav
357.NU23-09-00404Metabolicko – disrupční účinky vybraných xenobiotik z potravy, sběr dat pro tvorbu preventivních opatřeníprof. MUDr. Dana Müllerová, PhD.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
358.NU23-09-00438Biomarkery kolorektálního karcinomu – identifikace a verifikace pro prevenciDoc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
359.NU23-09-00488Epidemiologická a genetická analýza meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus dle konceptu WHO “One Health”doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBAUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
360.NU23-09-00495Dechové testy a prevence výskytu Helicobakteru pylori před bariatrickým výkonemMudr. Pavol Holéczy, CSc.Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
361.NU23-09-00510Vybrané fotosensitizery navázané na funkcionalizované deriváty grafenu pro protinádorovou a antimikrobiální fotodynamickou terapiidoc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
362.NU23-09-00544Zefektivnění metod stanovení účinnosti biocidůMgr. Eva Krejčí, Ph.D.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
363.NU23-09-00552Nové diagnostické přístupy pro rychlou detekci a epidemiologickou analýzu závažných bakteriálních a virových infekcíRNDr. Petr Novák, PhDMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
364.NU23-09-00574Nové psychoaktivní substance – monitoring výskytu v ČR, akutní toxicity, a tvorba guidelines pro léčbu intoxikacídoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
365.NU23-09-00575Tuzemské a importované potraviny živočišného původu jako zdroj původců alimentárních infekcí – využití molekulárně biologických metod pro stanovení prevalence genů rezistence ke klinicky významným antimikrobiálním látkámMgr. Martina Florianová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
366.NU23-09-00588Mechanické a biologické vlastnosti zubních implantátůdoc., RNDr. Robert Prucek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
367.NU23-09-00591Spojitost mezi fyzickou aktivitou, užíváním digitálních elektronických technologií, vybranými kognitivními a fyziologickými funkcemi a školním prospěchemPhDr. Petr Fiľo, Ph.D.Masarykova univerzita/Fakulta sportovních studií
368.NU23-09-00592Implementace přístupu One Health při surveillance, prevenci a kontrole onemocnění přenášených netopýrydoc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
369.NU23-10-00046Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na materiály kloubních náhrad u rizikových pacientůProf. MUDr. Ivan Landor, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
370.NU23-10-00090Využití MR kompatibilního ergometru pro dynamickou 31P MR spektroskopii u pacientů se sarkopenií nebo s diabetemMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
371.NU23-10-00093Nové prognostické faktory u osteogenního sarkomuDoc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
372.NU23-10-00128Využití nukleární medicíny v diagnostice a chirurgické léčbě degenerativního onemocnění páteředoc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
373.NU23-10-00144Regenerace a léčba degenerativních a posttraumatických defektů hyalinní chrupavkyDoc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
374.NU23-10-00160Syndrom VEXAS; charakterizace a klinické důsledky jednotlivých genetických variant UBA1 u pacientů s revmatickými a hematologickými chorobamiMUDr. Heřman Mann, Ph.D.Revmatologický ústav
375.NU23-10-00207Směřování k precizní medicíně integrací senzoriky, analýzy synoviální tekutiny/tkáně a klinických dat do klinického rozhodování u osteoartrózy kolenaprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
376.NU23-10-00213Příprava kostního štěpu pro klinickou aplikaciprof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
377.NU23-10-00227Longitudinální multiparametrická charakterizace změn svalové tkáně stehenních svalů u pacientů s rupturou předního zkříženého vazudoc. MUDr. Andrea Šprláková- Puková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
378.NU23-10-00234Analýza molekulárních biomarkerů u chrupavčitých nádorůdoc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
379.NU23-10-00291Telerehabilitace a telecoaching a jejich role ve zvýšení dostupnosti plicní rehabilitace pacientů s chronickým onemocněním plic: chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní procesy a plicní karcinom (randomizovaná kontrolovaná studie)doc.MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.Fakultní nemocnice Hradec Králové
380.NU23-10-00297Specifické inhibitory jednotlivých FGF receptorů pro léčbu kraniosynostózMgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
381.NU23-10-00304Stimulace léčby kloubů pomocí revitalizace chondrocytů: nové přístupy regenerativní medicínyDr. rer. nat. Dipl. Ing. Martin PiskáčekMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
382.NU23-10-00332Komplexní preklinické hodnocení nového fosfátového adheziva určeného pro lepení zlomenin kostí a provádění artrodéz: in vitro, ex vivo a in vivo experimentální studie.prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
383.NU23-10-00368Střednědobé a dlouhodobé výsledky rekonstrukčních nealoplastických operací kyčelního kloubudoc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
384.NU23-10-00406Cirkulující volná DNA jako biomarker aktivity axiální spondyloartritidy, poklesu kostní a svalové hmoty a odpovědi na první linii biologické léčbyMUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.Revmatologický ústav
385.NU23-10-00413Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlůprof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
386.NU23-10-00434Hledání biomarkerů charakterizujících pacienty s obtížně léčitelnou revmatoidní artritidou u české populaceprof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.Revmatologický ústav
387.NU23-10-00519Komplexní hodnocení muskuloskeletálního zdraví u dětí s cystickou fibrózou a možnosti jeho ovlivněnídoc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
388.NU23-10-00550Prenatální léčba achondroplázieRNDr. Pavel Krejčí, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
389.NU23-10-00554Cílení NO syntázy u Duchennovy svalové dystrofie při nástupu remodelace srdce v pubertálním věkuMgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
390.NU23J-01-00053Terapie založené na nových genetických variantách SIRT6 pro boj s obezitou souvisejícím ztučněním jater a fibrózou.RNDr. Jan Fröhlich, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
391.NU23J-01-00065Vyšetření tělesného složení u pacientů s IBD na biologické léčbě metodami bioimpedance a kostní denzitometrieMUDr. Natálie FriedováFakultní Thomayerova nemocnice
392.NU23J-02-00015Nové farmakologické přístupy pro léčbu srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin.MUDr. Petr KalaInstitut klinické a experimentální medicíny
393.NU23J-02-00044Různé příčiny hyperkinetické cirkulace a jejich hemodynamické a kardiovaskulární důsledkyMUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
394.NU23J-02-00047Stanovení účinných látek a/nebo metabolitů z extraktu hlohuMgr. Zuzana LomozováUniverzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
395.NU23J-03-00007Využití inhibitorů buněčné odpovědi na poškození DNA pro léčbu glioblastoma multiformePharmDr. Lukáš Górecki, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
396.NU23J-03-00017Plastový scintilační detektor pro zpřesnění dozimetrie svazků v externí radioterapiiIng. Tereza HanušováČeské vysoké učení technické v Praze/Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
397.NU23J-03-00026Identifikace nových cílů pro léčbu a monitorace léčby v rámci povrchového, transkripčního a signálního programu buněk dětské T-buněčné akutní lymfoblastické leukemieMgr. Daniela Kužílková, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
398.NU23J-03-00029Laboratorní markery rizika aterosklerózy u pacientek po léčbě karcinomu prsuMUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
399.NU23J-03-00030Receptor pro produkty pokročilé glykace (RAGE) jako cíl nanočásticemi zprostředkované protinádorové terapie.RNDr. Monika Kratochvílová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
400.NU23J-03-00033Změny v expresi adhezních molekul jako nástroj predikce rozvoje extramedulární nemoci po léčbě B- lymfoblastické akutní leukemie blinatumomabemMgr. Adam Obr, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
401.NU23J-03-00050Změny proteomu krve u pacientů s onkohematologickými onemocněnímiIng. Klára Pečánková, Ph.DÚstav hematologie a krevní transfuze
402.NU23J-03-00058Cílení mitochondriálního metabolismu jako antimetastatická terapieMgr. Barbora Peltanová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
403.NU23J-03-00069Predispozice pacientů s cystickou fibrózou k rakovině plicRadek Indra, PhDUniverzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
404.NU23J-03-00071Vliv pre-metastatického mikroprostředí na metastazující rakovinu prostaty.Dr. Soraia FernandesFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
405.NU23J-04-00002Dysregulace motorických funkcí ve spánku u parasomnií se zaměřením na poruchu chování v REM spánku, rozvoj synukleinopatie a strukturální podklad.MUDr. Jiří Nepožitek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
406.NU23J-04-00005Jazyk a onemocnění s Lewyho tělísky: Problémy s porozuměním větám a modifikující terapie pomocí neinvazivní stimulace mozkuMgr. et Mgr. Ľubomíra Nováková, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
407.NU23J-04-00042Video analýza hypomimie u Parkinsonovy nemoci a dalších synukleinopatiíIng. Michal Novotný, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
408.NU23J-04-00049Efekt kognitivně behaviorální terapie insomnie na emoční regulaciMgr. Karolina Janků, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
409.NU23J-04-00054Neurobiologie rychle působících antidepresivMgr. Nikola Leca, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
410.NU23J-04-00063Vliv komorbidní neurodegenerace na progresi a manifestaci Alzheimerovy choroby (COM-AD)MUDr. et Mgr. Adam Tesař, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
411.NU23J-04-00074Syntéza a charakterizace nových derivátů alfa-aminoketonů jako potenciálních inhibitorů kynurenin aminotransferasy IIIng. Bronislav Jurásek, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta potravinářské a biochemické technologie
412.NU23J-05-00011Asociace mezi fenotypem systémového lupusu erythematodes a variantami v predispozičních genechMVDr. Kateřina Pavelcová, Ph.D.Revmatologický ústav
413.NU23J-05-00020Identifikace případů klonální B lymfocytózy s vysokým rizikem transformace: Cílená analýza ROR1 pozitivních buněk a jejich vztah k rozvoji chronické lymfocytární leukémie.Mgr. Pavlína Janovská, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
414.NU23J-05-00034Identifikace nových prediktivních biomarkerů aktivity onemocnění a rozvoje klinických komplikaci u pacientů s PSC-IBD a UC: proteomický přístup.MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
415.NU23J-05-00045Sekvenování třetí generace jako diagnostický nástroj pro infekce dolních cest dýchacíchMgr. Matěj Bezdíček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
416.NU23J-05-00066Úloha cirkulujících a placentárních T regulačních lymfocytů a mikrobioty u pacientek s předčasným porodem a preeklampsií.MUDr. Zdeněk LaštůvkaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
417.NU23J-06-00043Identifikace a validace biomarkerů z cystické tekutiny rozlišující low grade, high grade a invazivní intraduktální papilární mucinózní neoplázii pankreatuMUDr. Peter Mačinga, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
418.NU23J-06-00051Nanovlákenné drug-delivery systémy snižující aktivitu bakteriálních a endogenních kolagenáz pro prevenci infekcí způsobeného kolorektálního anastomotického leakuMUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
419.NU23J-06-00060Nové biomarkery v monitorování personalizované léčby pacientů s aneurysmatickým subarachnoidálním krvácenímMUDr. Petr Krůpa, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
420.NU23J-07-00003Integrovaná analýza exomového sekvenování a sekvenování RNA v molekulární diagnostice dětských neurovývojových onemocněníMgr. Markéta Wayhelová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
421.NU23J-07-00018Proces stárnutí u pacientů s nádorem hlavy a krkuIng. Helena Párová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
422.NU23J-07-00052Zátěž spojená s demencí v České republice a role včasné diagnózy v jejím zmírněníIng. Hana Marie Broulíková, PhDNárodní ústav duševního zdraví
423.NU23J-07-00056Rekonstrukce defektu alveolárního výběžku implantací spongiózní kostí a pomocí xenogenních materiálů u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem: srovnávací studieMUDr. Matěj Patzelt, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
424.NU23J-08-00004Polymerní nanočástice s biorozpoznávací schopností pro cílenou inhibici proteinů souvisejících s nádorovými onemocněnímiIng. Jaroslava Bezděková, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
425.NU23J-08-00006Nové metody in vitro detekce lidského cytomegaloviru u onkologických pacientůMgr. Ludmila Moráňová, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
426.NU23J-08-000083D umělá plicní tkáň pro modelování intersticiálních plicních procesůMUDr. Veronika Sedláková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
427.NU23J-08-00016In-vivo a ex-vivo preklinické testování zobrazení nanočástic s potenciálně teranostickými vlastnostmi pro diagnostiku a terapii kardio a neurovaskulárních onemocněníMgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.Masarykova univerzita/Farmaceutická fakulta
428.NU23J-08-00021Nové metody posouzení kvality a fitness CD34+ buněk a CD34-derivovaných myeloidních buněk z mobilizované krveMgr. Petra Lázničková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
429.NU23J-08-00027Detekce ložisek osteolýzy pomocí nízkodávkového DECT u pacientů s mnohočetným myelomem s využitím metod hlubokého učeníMgr. Ing. Marek Dostál, PhD.Fakultní nemocnice Brno
430.NU23J-08-00031Kombinované možnosti léčby měkkotkáňových sarkomů za účelem překonání rezistence k imunoterapiiMUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
431.NU23J-08-00035Integrace nových RNA-nanoterapeutik do organoidů rakoviny prsu odvozených od pacientaDr. Marco Cassani, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
432.NU23J-08-00062Vliv Apolipoproteinu E4 na neurální diferenciaci a volné kyslíkové radikály a jejih roli v rozvoji Alzheimerovy chorobyMgr. Petr Fojtík, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
433.NU23J-08-00072Inovace hlasových asistentů pro vyšetření neurodegeneraceIng. Jan Hlavnička, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
434.NU23J-08-00073Dynamická mechanická analýza biodegradabilní fixace sterna po mediální sternotomii a vývoj nových metodik jejího testováníIng. Karel TesařČeské vysoké učení technické v Praze/Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
435.NU23J-09-00014Vliv politik veřejného zdraví a sociálních determinant zdraví na škody způsobené užíváním alkoholu v oblasti zdravíMgr. Benjamin Petruželka, P.hd.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
436.NU23J-09-00024JNK inhibitory v anti-aging terapiiRNDr. Patrik Olekšák, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
437.NU23J-09-00032Prevence diabetu mellitu 2. typu u adolescentůMgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
438.NU23J-09-00046Distribuce a referenční hodnoty laboratorních parametrů u pacientů po ukončení kurativní onkologické léčby v dlouhodobém sledováníRNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
439.NU23J-09-00067Epidemiologie fosfomycinové rezistence v České republiceVittoria Mattioni MarchettiUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
440.NU23J-10-00019Interleukin (IL)-37 a dynamika nemoci a strukturální progrese spondyloartritidMUDr Kristýna Bubová, Ph.D.Revmatologický ústav