U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2022, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány.

Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Závěrečné zprávy za rok 2022_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2017, VES 2018, VES 2019) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Závěrečná zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Součástí obsahu závěrečné zprávy jsou údaje o čerpání uznaných nákladů projektu jak za poslední rok, tak souhrn za celou dobu řešení projektu, tj. poskytnuté účelové podpory i nákladů hrazených z jiných zdrojů. Příjemce přitom uvádí i údaje o hospodaření dalšího účastníka.

Povinnou součástí každé závěrečné zprávy je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor naleznete v příloze článku.

Formuláře Závěrečné zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a také pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_závěrečné_zprávy_ISVP_2022.pdf“.

Závěrečná zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – ZZ registrační číslo projektu“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci bude Závěrečná zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje. Závěrečná zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Závěrečné zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB.

Závěrečné zprávy za rok 2022 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to , příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu, do kterého byl projekt podán.

Termín odevzdání Závěrečné zprávy je do 31. ledna 2023 do 12 hodin

Pozn. Příjemce je oprávněn požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, který předloží do 31. ledna 2023 společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Odklad odevzdání ZZ je možný o max. 2 měsíce (tj. do 31. 3. 2023). Formulář ZO bude přiložen k danému projektu do aplikace ISVP (v části „Ostatní přílohy“) a současně zaslán do datové schránky AZV ČR (f7eike4). V ISVP se však tato závěrečná zpráva nefinalizuje a ani se nezasílá. Zprávu příjemce zašle do datové schránky (AZV) po jejím dokončení a finalizaci.

Dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je stanoveno období potřebné pro doložení výsledků řešení projektu, a to do 6 měsíců ode dne ukončení řešení projektu (31. 12. 2022). V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu (zasláním do datové schránky AZV), které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ). Také pro projekty s odkladem odevzdání ZZ (viz odstavec výše), však platí termín odevzdání všech výsledků do 6 měsíců od ukončení řešení projektu, tj. od 31. 12. 2022.

Upozornění:

Vážení příjemci, u projektu NV18-08-00106 bylo požádáno o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, závěrečná zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude ZZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

Přílohy
Formular_cast-ZO.docx(18,04 KB)
Implementacni-plan_AZV.docx(23,63 KB)
Pokyny_pro_vyplneni_Zaverecne_zpravy_za_rok_2022_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES2017_VES2018_VES2019.pdf(116,52 KB)
Vyplneni_zaverecne_zpravy_ISVP_2022.pdf(1,50 MB)