Seznam návrhů projektů doručených do VES 2020/J (celkem 384)

Poř. č.RegistraččísloNázevNavrhovatelUchazeč/Pracoviště
1.NU20-01-00011Stanovení vlasového kortisolu jako součást léčby a monitorování hyperkortizolismu.Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
2.NU20-01-00020Nefarmakologické ovlivnění nealkoholového ztukovatění jater u pacientů s metabolickým syndromem.Prof. MUDr Radan Brůha, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
3.NU20-01-00022Polarizace makrofágů a mastné kyseliny celulární membrány tukové tkáněprof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
4.NU20-01-00034IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S POKLESEM KOSTNÍ HUSTOTY U DIABETU 1. TYPU V INICIÁLNÍCH FÁZÍCH DIABETICKÉ NEFROPATIEMUDr. Simona Kratochvílová, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
5.NU20-01-00057Zlepšení diabetu vyvolaného environmentálními polutanty působením selektivní ligandů pregnanového X receptoru PXR.prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
6.NU20-01-00064Vztah variability genů pro LDLR a PCSK9 a účinnosti statinové terapieRNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7.NU20-01-00067Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typuMUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
8.NU20-01-00075Hemodynamické, metabolické a protizánětlivé efekty řepné šťávy u experimentálních modelů a pacientů s obezitou a arteriální hypertenzíIng. Jan Šilhavý, Ph.DFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
9.NU20-01-00078Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktuMUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
10.NU20-01-00083Vliv reprodukčního věku a genetických faktorů na prediktory cévního postižení u diabetes mellitusDoc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
11.NU20-01-00112Vliv zachování endogenní sekrece inzulínu na kvalitu života po totální pankreatektomiiMUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
12.NU20-01-00117Interakce nutričních a genetických faktorů v dysregulaci desaturáz a elongáz mastných kyselin a kardiovaskulární riziko – ovlivnění farmakoterapiíMUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
13.NU20-01-00121Vliv podávání semaglutidu na dynamiku akutní odpovědi obsahu tuku v játrech na zátěž jednoduchými sacharidyRNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
14.NU20-01-00159Populačně specifické polygenní hypertriglyceridemické skóre jako prediktor kardiovaskulárního rizikaprof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
15.NU20-01-00168Parciální jejunální diverze – nová metabolická operace v léčbě extrémní obezity a diabetudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Ostravská univerzita/Ostravská univerzita
16.NU20-01-00186Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomikydoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
17.NU20-01-00195Železo a scavengerové receptory makrofágů v počátečním stadiu aterosklerózyMUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
18.NU20-01-00264Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozenceProf. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
19.NU20-01-00271Diabetické onemocnění ledvin a obesity-related glomerulopathy – nové patofyziologické a diagnostické aspekty poškození podocytůProf. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
20.NU20-01-00297Porozumění mechanismu fatální imunitní odpovědi u diabetických pacientů: první krok k vývoji kitu pro včasnou diagnózu diabetické autonomní neuropatiedoc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
21.NU20-01-00307Diagnostika nově identifikovaných autoprotilátek asociovaných s diabetes mellitusRNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
22.NU20-01-00308Longitudinální sledování dynamiky glukózové tolerance-rizikové a protektivní faktoryRNDr. Daniela Vejražková, Ph.D.Endokrinologický ústav
23.NU20-01-00321Úloha mitochondriálních proteolytických komplexů AAA a CLPXP v molekulární patogenezi Leighova a MELAS syndromuRNDr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
24.NU20-01-00333Vliv přítomnosti diabetes mellitus na odlišnosti symptomů a tíži srdečního selhání u pacientů s pokročilým chronickým onemocněním ledvinProf. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
25.NU20-01-00374Pokročilé nanostrukturované keramické materiály pro regeneraci kosti v patologii diabetu mellitus 2. typuEng. MSc. Edgar Benjamin Montufar Jimenez, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut
26.NU20-01-00404Nové diagnostické a prognostické markery v preoperační a postoperační péči pacientů s nádory štítné žlázydoc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.Endokrinologický ústav
27.NU20-01-00421Vliv zastoupení atypických deoxysfingolipidů, mastných kyselin a ukazatelů oxidačního stresu v jednotlivých lipidových frakcích LDL a HDL lipoproteinů, na zánětlivou reakci a výskyt a tíži komplikací u diabetiků typu 2 s polyneuropatiíprof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice
28.NU20-01-00431Charakterizace pacientů s obtížně léčitelnou revmatoidní artritidou: hledání nových cirkulujících biomarkerůIng. Jiří Baloun, Ph.D.Revmatologický ústav
29.NU20-01-00449Nekanonické signální dráhy jako nový terapeutický cíl u poruch erytropoézying Jan Krijt, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
30.NU20-01-00488Preklinický model nealkoholové steatohepatitidy jako nástroj pro identifikaci léčebných strategií při jaterním selhávání vlivem nezdravé diety.Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
31.NU20-02-00023Prediktivní hodnota nových morfologických, imunologických a biochemických parametrů pro určení nestability aterosklerotických plátů karotických arteriíMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
32.NU20-02-00052Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupyProf. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
33.NU20-02-00053Katetrizační ablace fibrilace síní vs. modifikace rizikových faktorů. Randomizovaná studie.Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhDFakultní nemocnice Královské Vinohrady
34.NU20-02-00059Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidůdoc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
35.NU20-02-00089Srovnání vlivu implantace CRT-pacemakeru a CRT-defibrilátoru u pacientů se srdečním selháním na základě dilatační kardiomyopatie s ejekční frakcí levé komory <35%, bez MRI známek jizvy ve střední části stěny myokardu levé komory – CRT-REALITY.MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESCFakultní nemocnice Olomouc
36.NU20-02-00098Prevalence mutací v LDL-receptoru v České populaci a epigenetické faktory determinující riziko vaskulárních komplikací familiární hypercholesterolemieIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
37.NU20-02-00108Telemetrické měření průtoku: systém pro kontinuální sledování průtoku krve cévní protézouMUDr Róbert Novotný, Ph.DInstitut klinické a experimentální medicíny
38.NU20-02-00140Srovnání vlivu duální blokády renin-angiotenzinového systému a standardní antihypertenzní léčby na krevní tlak, renální dysfunkci a nefrotoxicitu indukovanou takrolimemMUDr. Lenka HoškováInstitut klinické a experimentální medicíny
39.NU20-02-00180Úloha buněčné senescence při rozvoji srdečních onemocněníMUDr. Miloš Mráz, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
40.NU20-02-00190Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síníprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
41.NU20-02-00233Nové druhy kombinační léčby u experimentálního chronického onemocnění ledvindoc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
42.NU20-02-00238Transthyretinová amyloidóza postihující levou síň u pacientů podstupujících katetrizační ablaci fibrilace síníMUDr. Martin Válek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
43.NU20-02-00244Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdceMUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
44.NU20-02-00261Mechanismy účinku genetických variant LDL receptoru a role genetických variant lipoproteinu(a) při vzniku hypercholesterolémie u pacientu s FHDoc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Fakultní nemocnice Brno
45.NU20-02-00268Dlouhodobé přežití a pravděpodobnost následných kardiovaskulárních intervencí po operaci vrozených srdečních vad v dětství v České republiceProf. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
46.NU20-02-00281Pozdní komplikace arteriovenózních fistulí pacientů po transplantaci ledvinyMUDr. Jana Janečková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
47.NU20-02-00310Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizaciDoc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
48.NU20-02-00368Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgiidoc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
49.NU20-02-00384Plazmatické mikroRNA jako skreeningové a prognostické markery obstrukční spánkové apnoe u hypertenzních pacientůprof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
50.NU20-02-00401Dlouhodobé výsledky léčby chlopenních vad u dospělých s vrozenou srdeční vadou.doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.Nemocnice Na Homolce
51.NU20-02-00422Stanovení výskytu strukturálních a nestrukturálních komplikací na aortálních bioprotézách u pacientů po náhradě aortální chlopně chirurgickou cestou a TAVI v dlouhodobém sledováníMUDr. Hana Línková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
52.NU20-02-00425Intravaskulární litotripse při přípravě těžce kalcifikovaných lézí řešených PCI s rotablacíMUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., FESCFakultní nemocnice Brno
53.NU20-02-00429Epigenetický přístup k buněčné a molekulární terapii regenerace srdceMUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
54.NU20-02-00436IVUS vedená bezkontrastní PCI u pacientů s renální insuficiencí – pilotní studieDoc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAIMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
55.NU20-02-00441Proarytmogenní působení léčiv: role změn draslíkových proudů typu „inward rectifier“ v přítomnosti kontaminantu prostředí Ba2+ a návykových látek?doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
56.NU20-02-00470Nové kompozitní biomarkery predikující obnovu funkce levé komory a stratifikaci kardiovaskulárního rizika u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatiíDoc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
57.NU20-02-00474Vliv léčby pomocí kontinuálního positivního přetlaku v dýchacích cestách na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů po akutním infarktu myokardu s predominantní středně těžkou a těžkou obstrukční spánkovou apnoíDoc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
58.NU20-02-00475Optimalizace diagnostiky pacientů s vrozenými srdečními vadami pomocí metod targeted array CGH a celoexomového sekvenováníProf. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHAFakultní nemocnice v Motole
59.NU20-03-00007Nové biomarkery a nové vysoce výkonné systémy pro personalizovanou diagnostiku a cílenou léčbu akutní myeloidní leukémieRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
60.NU20-03-00016Charakterizace genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí genomických přístupů u pacientek s diagnózou karcinomu ovaria do 30 letRNDr. Jana Soukupová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
61.NU20-03-00027Nové terapeutické cíle u Burkittova lymfomuDoc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
62.NU20-03-00029Účinek kolibaktinu na buňky kolorektálního karcinomuMgr. Nicol Straková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
63.NU20-03-00056Péče o ženy s karcinomem ovaria a jejich příbuzné v návaznosti na míru dědičného rizika – analýza faktorů ovlivňujících diagnostický a léčebný postupprof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
64.NU20-03-00058Analýza, expanze a hodnocení cytotoxických a migratorních populací tumor infiltrujících a peritumorózních lymfocytů pro adoptivní buněčnou imunoterapii pevných nádorůRNDr. Daniel Smrž, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
65.NU20-03-00069Pochopení a modulace metastatických parametrů buněk karcinomu pankreatu.prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
66.NU20-03-00085Screening ultranízkodávkovaným CT u pacientů se zvýšeným rizikem bronchogenního karcinomuMUDr. Jiří Votruba, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
67.NU20-03-00113Studium přestaveb, kryptických aberací a genových mutací na chromosomu 7 u myeloidních malignitRNDr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
68.NU20-03-00123Pooperační lokální dodávání fibrinových matric s imunitními a kmenovými buňkami pro zlepšení hojení kostí a eliminace reziduálních nádorových buněk u myelmových pacientů s kostnímí lézemiJulio Rodríguez BagóFakultní nemocnice Ostrava
69.NU20-03-00125Využití umělých neuronálních sítí pro analýzy relapsu mnohočetného myelomudoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
70.NU20-03-00126Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnuprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno
71.NU20-03-00127Dlouhé nekódující RNA v exozómech jako biomarkery umožňující neinvazivní časnou detekci kolorektálního karcinomuMgr. Petra Vychytilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
72.NU20-03-00131Malé vazebné proteiny cílené na proteiny imunitní kontrolní dráhy PD-1/PD- L1 jako nové diagnostické a protinádorové nástrojeRNDr. Petr Malý, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
73.NU20-03-00148Diagnostika a management pacientů s glioblastomem s časnou progresí před zahájením adjuvantní onkologické léčbyMUDr. Radek Lakomý, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
74.NU20-03-00153Precizní medicína u nemocných s Hodgkinovým lymfomemDoc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
75.NU20-03-00154Prospektivní studie pro včasnou detekci nádorových onemocnění a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometriíprof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice
76.NU20-03-00155Kombinovaná imunoterapie u mnohočetného myelomudoc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
77.NU20-03-00162Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich topografická korelace k časné recidivě.doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
78.NU20-03-00163Analýza molekulárních biomarkerů u chrupavčitých nádorůMUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
79.NU20-03-00192Překonání chemorezistence nádorů hlavy a krku cíleným ovlivněním neovaskulaturyProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
80.NU20-03-00194Komplexní zlepšení krátkodobých a dlouhodobých výsledků po ezofagektomii pro karcinomu jícnudoc.MUDr. Radek Vrba, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
81.NU20-03-00201Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapieDoc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
82.NU20-03-00223Identifikace a validace potenciálních markerů rezistence nádorů prsu k adjuvantní chemoterapii: proteomický přístupprof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
83.NU20-03-00225Pokročilé nosiče platinových léčiv pro terapii spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
84.NU20-03-00227Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a mikrobiomu pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu.MUDr. Pavel Vodička, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
85.NU20-03-00232Aberantní signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor jako prognostický nástroj u dlaždicových karcinomů hlavy a krkuProf. RNDr. Václav Pačes, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
86.NU20-03-00240Celoexomové sekvenování, sekvenování genomu s nízkým pokrytím a transkriptomu pro účely precizní onkologie u dětských pacientů s vysoce rizikovými a relabovanými solidními nádoryprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
87.NU20-03-00243Biomarkery diagnostiky a agresivity hepatocelulárního karcinomu a karcinomu pankreatuRNDr. Marie Karlíková, PhD.Fakultní nemocnice Plzeň
88.NU20-03-00253Role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNSProf. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
89.NU20-03-00259Cílená léčba neuroblastomů a dalších GD2 pozitivních nádorů založená na kombinované radio-chemoterapiiMVDr Jan Hraběta, PhDFakultní nemocnice v Motole
90.NU20-03-00263Propionibacterium acnes u karcinomu prostaty jako nezávislý rizikový faktor u pacientů s negativním bioptickým nálezem a biomarker k odlišení indoletní a agresivní formy onemocněníMgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
91.NU20-03-00276Komplexní genomové profilování s cílem identifikovat pacienty s vysoce rizikovými nízkostupňovými gliomy a optimalizovat jejich pooperační léčbu a sledování: multicentrická studieProf.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno
92.NU20-03-00278Využití genetických optických map a studia imunitního mikroprostředí k prognózování pacientů s chronickou lymfocytární leukemiíProf. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
93.NU20-03-00283Dědičná nádorová predispozice u nemocných s karcinomem prsu nebo kolorekta bez indikace k rutinnímu genetickému testováníMUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
94.NU20-03-00284Imunomonitoring pomocí přestaveb genů pro receptory antigenů ve vztahu k léčebné odpovědi u nádorových onemocněníDoc.MUDr. Eva Froňková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
95.NU20-03-00285BIOINFORMATICKÉ ZPRACOVÁNI NGS DAT A FUNKČNÍ ANALÝZY KANDIDÁTNÍCH VARIANT PRO TESTOVÁNÍ HEREDITÁRNÍCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ V ČR (II)Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
96.NU20-03-00290Cirkulující dlouhé RNA jako diagnostický nástroj u B-lymfoidních neopláziíMgr. Pavel Ostašov, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
97.NU20-03-00292PRIORITIZACE KOMBINACÍ LÉČIV U CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ADAPTACE BUNĚK NA IBRUTINIB A IDELALISIB IN VIVODoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
98.NU20-03-00300Možnosti predikce individuální odpovědi nádorů hlavy a krku na radio- imunoterapii při různých stupních hypoxie (PRIMHYPOX)RNDr. Martin Falk, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
99.NU20-03-00309Sledování parametrů plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumorem varlete v závislosti na jejich terapii.RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
100.NU20-03-00328Využití cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a rizika časné progrese u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a jaterními metastázami kolorektálního karcinomu léčených metodami intervenční radiologieMUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
101.NU20-03-00329Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologiedoc., MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
102.NU20-03-00341Mitochondriálně cílené inhibitory dihydroorotát dehydrogenázy pro účinnou terapii nádorůMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
103.NU20-03-00347Prognostická implikace počitačové analýzy tkáňových biomarkerů karcinomu prostaty.Dr. Gvantsa Kharaishvili, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
104.NU20-03-00360Vliv hypoxie na terapeutickou odpověď u pacientů s glioblastoma multiformeprof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
105.NU20-03-00365Identifikace faktorů spojených s rozdílným chováním Non-Hodgkinova lymfomuProf. MUDr. Marek Trněný, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
106.NU20-03-00377Nalezení nových strategií pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádorudoc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
107.NU20-03-00380Určení účinnosti léčby a prognózy u akutní myeloidní leukémie pomocí integrované analýzy genetických, epigenetických a transkriptomických datMgr. Hana Remešová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
108.NU20-03-00381Vývoj nových způsobů lokální aplikace chemoterapeutik v léčbě retinoblastomu a uveálního melanomuMUDr. Kateřina KopečkováUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
109.NU20-03-00406Vývoj a testování nových chelátorů železa k teranostice zhoubných nádorůDoc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
110.NU20-03-00411Zastavení GBM v jeho signalizaci: uvolnění cílových lncRNA z přední hrany mikroprostředí bílé hmoty deaktivuje glioblastomové kmenové buňkyPhD Valerie O’Leary, BScUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
111.NU20-03-00412Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využitíIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
112.NU20-03-00420ANTIMUSKARINIKA V LÉČBĚ RAKOVIN PROSTATY POZITIVNÍCH NA ANDROGENNÍ RECEPTORdoc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
113.NU20-03-00438Molekulární aberace spojené s rezistencí na cisplatinu a selhání léčby u testikulárních germinálních nádorůdoc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.Thomayerova nemocnice
114.NU20-03-00456Studium molekulárních mechanismů vedoucích k selhání kostní dřeně u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a aplastické anémieRNDr. Monika Beličková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
115.NU20-03-00460Horizontální přenos mitochondrií u nádorů mozku a jejich inovativní terapieProf. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
116.NU20-03-00465Molekulárně biologická charakterizace dětských mozkových nádorů asociovaných se syndromy predispozice k nádorovým onemocněnímMUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
117.NU20-03-00477Smart biokompatabilní nanonástroje pro selektivní doručení drug-siRNA koktejlů pro kombinovanou terapii rakoviny prsuProf. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
118.NU20-03-00480Analýza mechanismů regulace CD20 exprese a jejich využití k překonání rezistence vůči CD20 monoklonálním protilátkámMgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
119.NU20-04-00037EEG-navigovaná léčba depresivní poruchyDoc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
120.NU20-04-00047Monitorování vývoje léčby u pacientů závislých na alkoholu: Srovnání metalomických, lipidomických a epigenetických biomarkerů s klinickými datyprof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
121.NU20-04-00063Testování dopadu metadonové substituční léčby na pacienty při aplikaci vysokých dávek metadonu; změny exprese receptorů pro opioidy, regulačních proteinů jejich signálních kaskád a kompozice bílkovin v buňkách imunitního systémuDoc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
122.NU20-04-00074Molekulární a klinické projevy Alzheimerovy chorobyProf. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
123.NU20-04-00077Vliv složení mikrobiomu na úspěšnost imunomodulační léčby a jeho role v patogenezi roztroušené sklerózyProf. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
124.NU20-04-00088Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanizmy u pacientů s centrální hypersomniíprof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
125.NU20-04-00101Stanovení hladiny hypokretinu-1/orexinu-A v mozkomíšním moku a posouzení zvýšené denní spavosti u pacientů s diagnózou nekonvulzívního epileptického statu (NCSE)MUDr. Jana Slonková, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
126.NU20-04-00110Kombinace kognitivního tréninku a neuromodulace v léčbě kognitivního deficitu u schizofrenie. Randomizovaná, kontrolovaná studie.MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
127.NU20-04-00115Efekt repetitivní transkraniální stimulace na depresi u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodědoc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
128.NU20-04-00136Markery mitochondriální dysfunkce v presymptomatických a časných stádiích Huntigtonovy nemociDoc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
129.NU20-04-00144Efekt psychoterapie hrou u dětí předškolního věkuMgr. Lucie FišerováFakultní nemocnice Plzeň
130.NU20-04-00147Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu.prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví
131.NU20-04-00157Kognitivní markery preklinické a prodromální Alzheimerovy nemociprof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
132.NU20-04-00169Vliv komplexní rehabilitace a neinvazivní neuromodulace na funkční stav pacientů s chronickou bolestíProf. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MSCFakultní nemocnice Královské Vinohrady
133.NU20-04-00184Genomové profilování různých subtypů difúzního mozkového gliomu – další krok k precizní medicíněDoc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
134.NU20-04-00203Zjištění genetické podstaty vybraných neurologických onemocnění s využitím vysokokapacitních metod sekvenování nové generaceMUDr. Anna Křepelová, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
135.NU20-04-00206Využití konektivity založené na difuzních MR zobrazovacích datech ke zlepšení vizualizace a segmentace subkortikálních jader cílených při hluboké mozkové stimulacidoc.MUDr, David Krahulík, Ph.D. MBAFakultní nemocnice Olomouc
136.NU20-04-00207Efekt bezlepkové diety na imunitní parametry, metabolom a klinické příznaky Parkinsonovy nemociMUDr. Hana Brožová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
137.NU20-04-00220Variabilita histologické struktury stěn velkých durálních splavů v zadní jámě lební: potenciálně důležitý faktor pro úspěch operací durálních splavůMUDr. Vladimír Balík, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
138.NU20-04-00242Populačně-genetická analýza nových a vzácných genetických variant asociovaných s atypickým degenerativním parkinsonismemdoc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
139.NU20-04-00245Prospektivní sledování kognitivního výkonu sourozenců pacientů s první psychotickou epizodouPhDr. Mabel Rodriguez, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví
140.NU20-04-00251Chronická traumatická encefalopatie boxerůdoc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
141.NU20-04-00256Multiparametrická analýza biologických pohlavních rozdílů u neurodegenerativních onemocnění – krok směrem k personalizované medicíněRNDr. Jan Říčný, CSc.Národní ústav duševního zdraví
142.NU20-04-00279Genetika epilepsií: Diagnostika a objevování nových příčin u dosud neobjasněných pacientů s využitím kombinace omických nástrojůMUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
143.NU20-04-00294Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních datMUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
144.NU20-04-00301Randomizovaná kontrolovaná studie repetitivní transkraniální magnetické stimulace u pacientů s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
145.NU20-04-00304Studie zkoumající vztah mezi polarizací makrofágů a prasknutím intrakraniálních aneuryzmatMUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
146.NU20-04-00305Exprese a subcelulární lokalizace synaptických proteinů v lidských alkoholických mozcíchprof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
147.NU20-04-00317Definice lehkého kognitivního úbytku a jeho biomarkerů v preklinickém a klinickém stádiu synukleinopatiíMUDr. Petr Dušek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
148.NU20-04-00324Analýzy mikroRNA u pacientů s fokální kortikální dysplázii akronym MIRaNDAprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
149.NU20-04-00327Poruchy chůze, posturální stability a kognice u Parkinsonovy nemoci: presymptomatická detekce a cílená rehabilitaceprof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
150.NU20-04-00332Organické a funkční komorbidity funkčních poruch hybnosti, společné patofyziologické mechanismy, biomarkery a prognostické ukazateleMUDr. Tereza Serranová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
151.NU20-04-00359Vliv elektromagnetického záření mobilního telefonu na transkriptom mozkové tkáněDoc. Mgr. Jan Lochman, PhDÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
152.NU20-04-00382Možnosti využití biologických markerů k hodnocení míry stresu ve vězeňském prostředíBc. RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.Univerzita Karlova /Filozofická fakulta
153.NU20-04-00387Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických datIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
154.NU20-04-00388Vlasový kortizol u depresivní poruchy jako marker stresu a jeho souvislost se strukturou mozkuMUDr. Richard Barteček, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
155.NU20-04-00389Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinuRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
156.NU20-04-00393Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie – prospektivní studie.MUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
157.NU20-04-00395Akutní redukce hladiny placentárních estrogenů jako spouštěč poporodní psychózy: Objasnění molekulárních mechanismů a funkčních korelátů u zvířecího modelu a člověka.Profesor Saak Ovsepian, M.D., Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
158.NU20-04-00400Neurokognitivní fenotypy roztroušené sklerózy: Vymezení vzorců dysfunkcí mezi obecnými a sociálně kognitivními procesyMgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
159.NU20-04-00405Inovativní metody zobrazování kortikálních změn mozku u schizofrenieprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
160.NU20-04-00408Nadměrná generalizace kontextuálních reprezentací u generalizované úzkostné poruchyRNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
161.NU20-04-00410Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiMUDr. Pavel Theiner, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
162.NU20-04-00423Non-motorické a osobnostní charakteristiky účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemociMgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
163.NU20-04-00447Porovnání endoskopické disektomie jako nové metody v České republice a standardní mikrodisektomie – zhodnocení výhod endoskopické disektomie pro pacienta a vyhodnocení parametrů hospitalizaceMUDr. Karel Máca, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
164.NU20-04-00450Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózoudoc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.Endokrinologický ústav
165.NU20-04-00452Genová terapie farmakorezistentní epilepsie na podkladě kortikálních malformacíprof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
166.NU20-04-00453Klinický vývoj Parkinsonovy nemoci po STN DBS: EEG biomarkery a vliv vaskulárních, zánětlivých a metabolických komorbidit.MUDr. Martina Bočková, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
167.NU20-04-00459Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparátyRNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
168.NU20-05-00017Biodegradabilní nanočástice komplexních sloučenin zlata jako nová léčiva revmatoidní artritidyprof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
169.NU20-05-00038Role mikrobiomu při vzniku atopické dermatitidy a potravinové alergie u kojenců a batolatRNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
170.NU20-05-00087Streptomycety – přátelé nebo nepřátelé v lidských plicích?RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
171.NU20-05-00102Ex vivo vliv lipofosfonoxinů na nejčastější patogenní mikroorganizmy biofilmu kořenového systému zubuProf. Piotr Fudalej, DDS, MSD, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
172.NU20-05-00130Imunitně celulární a molekulární profily vybraných systémových chorob pojiva a vaskulitid ve vztahu k hodnocení aktivity, prognózy a léčebné odpovědiprof. MUDr. Pavel Horák, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
173.NU20-05-00146Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatemMgr. Marcela Vlková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
174.NU20-05-00165Možnosti nanočásticemi stříbra potencované antibioterapie v léčbě závažných bakteriálních infekcí – studie in vitro a in vivodoc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
175.NU20-05-00166Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakteriídoc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
176.NU20-05-00176Možnosti uplatnění nízkoteplotního plazmatu při léčbě onychomykózydoc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
177.NU20-05-00181Vývoj nového aktivního kryti ran na bázi nanovlákenných nosičů obsahujících lipofosfonoxiny jako antibakteriální složkuIng. Dominik Rejman, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
178.NU20-05-00196Nový přístup k dezinfekci kontaktních čoček jako prevence akantamébové keratitidydoc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
179.NU20-05-00218Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózyPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
180.NU20-05-00222Imunologické charakteristiky vybraných dětských nádorů, feochromocytomu, paragangliomu a infiltrujících buněk imunitního systémuMUDr. Aleš Vícha, PhD.Fakultní nemocnice v Motole
181.NU20-05-00224Vyšetření potravinové a inhalační alergie u pacientů s atopickou dermatitidou pomocí metody molekulární komponentové diagnostiky (Multiplex ImmunoCAP ISAC)doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
182.NU20-05-00226Mesenchymální kmenové buňky v zajetí zánětu a stárnoucího mikroprostředí.Mgr. Jan Frič, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
183.NU20-05-00228Nové inhibitory mykobakteriální ATP synthasy a virulentního faktoru Zmp1RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
184.NU20-05-00247Mikrobiální siderofory pro časnou diagnostiku invazivních infekcí u kriticky nemocných pacientůprof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
185.NU20-05-00252Multicentrická výroba CMV specifických T-lymfocytů pro léčbu potransplantačních infekcíDoc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
186.NU20-05-00266Výskyt a dopady vrozené infekce lidským cytomegaloviremMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
187.NU20-05-00274Kožní manifestace infekce Borrelia burgdorferi sensu lato, vliv genodruhu a koinfekcí.RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
188.NU20-05-00275Diagnostické a prediktivní biomarkery u imunitní trombocytopenie (ITP) dětí a dospělýchprof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
189.NU20-05-00282T-MAPs: Vysokokapacitní mapování povrchových molekul normálních a patologických T lymfocytů, hledání diagnostických a terapeutických cílůDoc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
190.NU20-05-00288Využití fotodynamické inaktivace prionů pro dekontaminaci chirurgických nástrojůdoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
191.NU20-05-00320Role neutrofilů u juvenilní idiopatické artritidy jako potenciálních biomarkerů předurčujících odpovídavost na biologickou léčbuProf. MUDr. Anna Šedivá, DSC.Fakultní nemocnice v Motole
192.NU20-05-00396Schopnost komárů přenášet původce Lymeské borreliózyRNDr. Radek Šíma, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
193.NU20-05-00398Evaluace laboratoří v oblasti identifikace vysoce rizikových biologických agensRNDr. Michal Dřevínek, PhD.Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
194.NU20-05-00417VLIV HEM ARGINÁTU NA VELIKOST LATENTNÍHO REZERVOÁRU HIV-1Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.Nemocnice Na Bulovce
195.NU20-05-00455Multibiomarkerová analýza jako nástroj pro hodnocení aktivity synoviálního zánětu u různých fází revmatoidní artritidyMgr. Lucie Andrés Cerezo, PhD.Revmatologický ústav
196.NU20-05-00468Biomarkery závažnosti psoriázy a rizika vzniku přidružených kardiovaskulárních onemocnění na základě proteomické analýzyprof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
197.NU20-05-00472Vývoj nových terapeutik proti viru klíšťové encefalitidy a dalším flavivirůmMgr. Radim Nencka, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
198.NU20-05-00490Ekologické uvolňování plastových odpadů a jejich využití na odstranění patogenních bakterií a rezistence v České republiceRoman TandlichTechnická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
199.NU20-06-00031Epitopy HLA antigenů a klinický význam pro transplantační program orgánůdoc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
200.NU20-06-00048Optimalizace dávkování beta-laktamových antibiotik u sepse s využitím parametrů renálních funkcíDoc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
201.NU20-06-00050Sirolimus versus mykofenolát mofetil u pacientů po kombinované transplantaci ledviny a slinivky břišní za účelem zhodnocení rizika vzniku kýlyMUDr Martina Zahradnická, PhDInstitut klinické a experimentální medicíny
202.NU20-06-00061Možnosti využití volně cirkulující gDNA a mtDNA v diagnostice rejekce štěpu po transplantaci srdce.RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
203.NU20-06-00073Diafyzární zlomeniny a paklouby předloktí, komplexní zlomeniny proximálního předloktídoc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
204.NU20-06-00080Inhalační vs. intravenózní úvod v pediatrické anestezii: vliv na výskyt pooperačního deliria (prospektivní randomizovaná studie)MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
205.NU20-06-00105Efekt selektivní inhibice matrix metaloproteinázy 9 v prevenci vzniku ischemicko-reperfuzního poškození jaterního štěpu v průběhu transplantace – experiment na praseti domácímdoc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
206.NU20-06-00134Low-grade infekce u TEP kyčlí a kolen – zóna šedi – přínos imunocytologické analýzy kloubního punktátu a tkání k odlišení aseptického selháníprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
207.NU20-06-00156Vliv pneumologické medikace na funkce lidských kardiomyocytů.MUDr. Kristián Brat, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
208.NU20-06-00189Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózyDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
209.NU20-06-00216Point-of-care (POC) přístup k managementu krvácení a koagulopatie u transplantace plic versus standardní přístup a jejich vliv na rozvoj primární dysfunkce štěpu (primary graft dysfunction – PGD), randomizovaná studiedoc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
210.NU20-06-00219Genetické faktory přispívající k progresi chronického selhání jater u pacientů s jaterní cirhózouDoc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
211.NU20-06-00250Vývoj inovativního kožního krytí na bázi perinatálních tkaní pro urychlení hojení kožních defektůMUDr. Serhiy Forostyak, PhD.PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
212.NU20-06-00267Komplexní postupy a inovativní technologie v řešení vestibulární patologie po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomudoc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
213.NU20-06-00269Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolenadoc. Dr. Ing. Eva KriegováFakultní nemocnice Olomouc
214.NU20-06-00299Vývoj multisenzorové ortézy k distanční interaktivní rehabilitaci u dětských pacientůProf. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBAUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
215.NU20-06-00330Role endoglinu v patofyziologii sepse a možnost jeho využití jako biomarkeruMUDr. Martin Helán, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
216.NU20-06-00349Farmakodynamika a farmakokinetika inhalační aplikace furosemidu na experimentálních modelech akutního srdečního a respiračního selháníMUDr. Roman Škulec, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
217.NU20-06-00358Dynamické a kinematické projevy chůze při operačním řešení artrotického postižení mediálního kompartementu kolenního kloubu (srovnání valgizační osteotomie a unikompartmentální náhrady)MUDr. Petr Vališ, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
218.NU20-06-00424Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaceProf. MUDr. David Jahoda, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
219.NU20-06-00446Steatóza jaterního štěpu jako časný indikátor kardiovaskulárních rizik u pacientů po transplantaci jater.MUDr. Pavel Trunečka, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
220.NU20-07-00004Role neutrofilů a mikrobioty u preeklampsieRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
221.NU20-07-00013Epigenetická regulace genů HLA II. třídy u autoimunitních chorob dětského věkuProf. MUDr. Marie Černá, DrSc.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
222.NU20-07-00026Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmuMUDr. Jan Kopecký, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
223.NU20-07-00035Výzkum neinvazivní fyzikální intervence při končetinových ischemiích u diabetiků prostřednictvím aplikace intermitentního negativního tlakudoc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
224.NU20-07-00042Analýza metylačních změn genomické DNA u dětí s prenatální a perinatální růstovou restrikcí.RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
225.NU20-07-00049Střevní organoidy jako in-vitro model k predikci odpovědi na léčbu, která koriguje molekulární defekt způsobující cystickou fibrózuProf. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
226.NU20-07-00100Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demencedoc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
227.NU20-07-00103Prediktivní modely dlouhodobé morbidity u předčasně narozených dětíIng. Jakub Kužílek, Ph. D.České vysoké učení technické v Praze/Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
228.NU20-07-00109Biomarkery endoteliálního poškození: diagnostický význam endoteliálních mikrovezikul, biomarkerů a mikroRNA u novorozenecké sepsedoc. MUDr. Jan Janota, PhD.Thomayerova nemocnice
229.NU20-07-00145Úloha patogenních genetických variant detekovaných pomocí exomového sekvenování v etiologii dětských neurovývojových onemocněníMgr. Jan Smetana, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
230.NU20-07-00152Změny obsahu jaterního tuku po zátěži jednoduchými sacharidy u mladších a starších ženMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
231.NU20-07-00182Dystrofie sítnice dětského věku; multidisciplinární péče s novými přístupy k urychlení molekulární diagnostiky a odhalování mechanizmů onemocněnídoc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
232.NU20-07-00185Stanovení specifických markerů vývojové dysplázie kyčelního kloubu, jejich vztah k etiopatogenezi a vývoji tohoto onemocněníMgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
233.NU20-07-00210Molekulárně-genetické příčiny a biochemické důsledky dědičných poruch glykosylaceRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
234.NU20-07-00234Upřesnění diagnostických kritérií a vytvoření techniky vyšetření pudendálního nervu magnetickou rezonancí před operační léčbou žen s neuralgií pudendálního nervu nereagující na konzervativní léčbuProf. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
235.NU20-07-00265Zánětlivé cytokiny, chemokiny a mikroRNA v mozkomíšním moku a jejich klinický význam u refrakterního status epilepticus a farmakorezistentní epilepsie u dětíMUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
236.NU20-07-00293Klinické koreláty mikroRNA profilů v mozkomíšním moku u spinální muskulární atrofie v průběhu léčby nusinersenemDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
237.NU20-07-00313Léčba pacientů se vzácným onecněním v orofaciální oblasti na základě hodnocení vývoje zubního oblouku a obličeje ve 2D a 3D rekonstrukčních obrazechMUDr. Petra Hliňáková, Ph.D., MBAFakultní nemocnice v Motole
238.NU20-07-00322Genomika pro moderní diagnostiku a léčbu dětských akutních leukemiíProf. MUDr. Jan Trka, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
239.NU20-07-00362Analýza buněčných faktorů imunosupresivního nádorového mikroprostředí dětských pacientů neuroblastomuMgr. Andrea Knight, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
240.NU20-07-00370Precizní léčba v dětské onkologii: komplexní analýza klíčových signálních molekul jako terapeutických cílůprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
241.NU20-07-00394Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na terapii glukokortikoidy.MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
242.NU20-07-00416Modulace molekulárních mechanismů Parkinsonovy choroby přírodními rostlinnými látkami.Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
243.NU20-07-00427Imunitní profil pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou: implikace pro patogenezi, aktivitu onemocnění a terapeutická rozhodnutíMUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
244.NU20-07-00433MikroRNA jako diagnostické, prognostické a prediktivní biomarkery v individualizaci terapeutického přístupu k dětským pacientům s nespecifickými střevními zánětyMgr. Martina Lojová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
245.NU20-07-00443Identifikace genů pro léčebnou intervenci ATRA-indukované rezistence NeuroblastomuDr. rer. nat. Dipl. Ing. Martin PiskáčekMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
246.NU20-08-00024Porovnání zpětnovazebné poloautomatické regulace podávání inzulínu s transplantační náhradou beta buněk u pacientů s nestabilním diabetemProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
247.NU20-08-00054Nové nízkomolekulární inhibitory využitelné k léčbě chorob purinové syntézy a nádorůIng. Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
248.NU20-08-00070Inovace metod podporujících hojení kostních defektů s alterovaným regeneračním potenciálem aplikací osazených MSCs v biokompatibilním nosiči pomocí 3D technologie.Doc.MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
249.NU20-08-00079In vivo spektroskopická analýza plicní tkáně pro diagnostiku karcinomu plicProf. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
250.NU20-08-00081Hepatotoxicita alkylačních cytostatik a následná trasplantace inzulín produkující tkáněMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
251.NU20-08-00095Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancídoc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
252.NU20-08-00104Nádorová imunoterapie: Srovnání účinnosti nové bifunkční nanočástice s monoklonální protilátkou blokující CTLA-4RNDr. Josef Bodor, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
253.NU20-08-00106Elektrochemický imunodetektor pro detekci HMGB1 v séru pacientů s různými formami leukémie: metoda pro rychlé zhodnocení úspěšnosti léčbyRNDr. Michal Štros, CSc., DSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
254.NU20-08-00133Nové fluorescenční sondy jako účinný nástroj pro studium mitochondriálních onemocněníIng. Martin Havlík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
255.NU20-08-00137Vyhledávání a funkční testování variant genů predisponujících k familiárním onemocněním krvetvorbyProf. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
256.NU20-08-00149Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanacedoc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
257.NU20-08-00150Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebáváníprof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
258.NU20-08-00161Mikrovlny pro léčbu hypotermieprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBAUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
259.NU20-08-00170Nové vysoce selektivní a aktivovatelné nanosondy pro fluorescenčně navigovanou chirurgii nádorůdoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
260.NU20-08-00173Nanovlákna funkcionalizovaná nanodiamanty pro evokaci apoptózy rakovinných buněk prostatyprof. RNDr. Evžen Amler, CSc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
261.NU20-08-00175Nové metody detekce panelu bodových mutací v DNA u kolorektálního karcinomu na elektrodových biočipechMgr. Martin Bartošík, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
262.NU20-08-00188Xenotransplantáty nádorových buněk metastazujícího onemocnění prsu a prostaty jako nástroj preklinického výzkumuMgr. Karel Souček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
263.NU20-08-00191Léčba náhlé ztráty rovnováhy pomocí reohemaferézyMUDr. Jakub Dršata, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
264.NU20-08-00204Nové metody záznamu a analýzy třesu pro aplikaci v diagnostice a monitorování průběhu extrapyramidových onemocněnímgr. Radim Krupička, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
265.NU20-08-00205Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cystRNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
266.NU20-08-00208Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkáníRNDr Jana Musílková, CScFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
267.NU20-08-00212Vývoj nanoliposomálních preparátů stimulujících antigen prezentující buňky jako součást kombinované terapie melanomuMUDr. Anna Fišerová, PhDUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
268.NU20-08-00241MR zobrazování neurovaskulárních struktur v okolí aneurysmatických svorekDr hab. Boguslaw Tomanek, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
269.NU20-08-00248Prevence kontrastem navozené nefropatie u pacientů s pokročilou renální insuficiencí podstupujících katetrizační koronární intervenci využitím optické koherentní tomografiedoc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
270.NU20-08-00249Vliv neurofyziologické monitorace pánevních vegetativních pletení a jejich anatomické identifikace pri totální mezorektální excizi na kvalitu života pacientů.MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
271.NU20-08-00255Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátuRNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
272.NU20-08-00262Detekce karcinomu prostaty v multiparametrickém MR prostaty a predikce Gleasonova skóre metodami umělé inteligencedoc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
273.NU20-08-00280lymATLAS: Podrobný topografický popis aberantních lymfocytů v onemocněních imunitního systémuMgr. Jan Stuchlý, PhD.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
274.NU20-08-00287Detekce pozitivního chirurgického okraje při radikální prostatektomii pomocí optické spektroskopie.doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
275.NU20-08-00296Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy chorobydoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
276.NU20-08-00311Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím.MUDr. Oliver Profant, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
277.NU20-08-00314Single cell analýza: moderní nástroj pro studium klonální evoluce u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s vysokým rizikemprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
278.NU20-08-00326Zpřesnění, automatizace a standardizace postupu pro stanovení objemu izolovaných Langerhansových ostrůvků pro účely transplantace.MUDr. David Habart, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
279.NU20-08-00331Digitální kognitivně behaviorální terapie pro insomniiMUDr. Pavla Stopková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
280.NU20-08-00337Nanovlákenný nitrooční drenážní implantát pro léčbu glaukomového onemocněnídoc., MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
281.NU20-08-00339Diferenciace plicních karcinomů pomocí kvantitativní analýzy pokročilých multimodálních obrazových informací metodou radiomicsDoc., MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA.Fakultní nemocnice Brno
282.NU20-08-00340Plně automatizovaný systém pro zpracování a barvení vzorků pro lékařskou diagnostikudoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.Vysoká škola polytechnická Jihlava/Vysoká škola polytechnická Jihlava
283.NU20-08-00357Funkční evaluace sekvenčních alterací v regulačních oblastech genů predisponujících ke vzniku karcinomu prsu.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
284.NU20-08-00366Funkcionalizované 3D nanovlákenné struktury pro využití v oblasti dentální hygieny a zdravíprof. Ing. Petr Louda, CSc.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
285.NU20-08-00367Nové biomarkery dědičných metabolických poruchprof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
286.NU20-08-00371Výzkum biomarkerů pro časnou detekci Alzheimerovy chorobyRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
287.NU20-08-00373Využití vysokofrekvenčního EKG k popisu aktivace srdečních komor a predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaciMUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
288.NU20-08-00376Vstřebatelná nanovlákenná síť pro rekonstrukci břišní stěnyMUDr. Barbora East, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
289.NU20-08-00378Optimalizace kompozitní cévní náhrady pro nízké průtoky a světlosti z neantigenního rybího kolagenu sladkovodních rybMUDr. Tomáš Grus, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
290.NU20-08-00392Mini-invazivní mimotělní oběh s rutinní perioperační rekuperací krve jako standard vedení perfuze pro chirurgickou revaskularizaci myokarduMUDr. Roman Hájek, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
291.NU20-08-00402Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteředoc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
292.NU20-08-00407Real-time fMRI neurofeedback pro posílení regulace emocí u pacientů s hraniční poruchou osobnostiMgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
293.NU20-08-00413Nové přístupy pro zlepšení diagnostiky a toxikologického hodnocení zneužívaných psychoaktivních látekdoc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
294.NU20-08-00418Synchronní detekce bronchiální obstrukce v primární péčiRNDr.,Dr. Jiří JanáčekFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
295.NU20-08-00439Řešení defektu alveolárního výběžku implantací autologní spongiozní kosti a pomocí xenogenních materiálů u pacientů s rozštěpy rtu, čelisti a patra: srovnávací studieprof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
296.NU20-08-00444Autologní náhrada srdeční chlopně připravená s využitím parciální decelularizace a remodelace tkáně perikardu in vivo na zvířecím modelu.MUDr. František Straka, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
297.NU20-08-00445Inteligentní řečové biomarkery pro Parkinsonovu chorobu a další synukleinopatieDoc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
298.NU20-08-00451Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokálních kortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imagingMUDr Martin Kynčl, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
299.NU20-08-00461Řešení jícnových lézí s využitím biomateriálů a nových typů krytých biodegradabilních stentůdoc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
300.NU20-08-00466Rychlá detekce typu karcinomu plic na základě charakteristických změn glykanůRNDr. Erika Lattová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
301.NU20-08-00467Využití elektrické impedanční tomografie k detekci změn obsahu tekutiny v plicní tkáni způsobených podáváním různých infuzních roztoků používaných v intenzivní péčiprof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
302.NU20-08-00485Zvýšená mozková dostupnost vysoce efektivních kandidátních léčiv Alzheimerovy choroby se slabou penetrací hematoencefalickou bariérou pomocí nanotechnologiíMgr. Eugenie Nepovimová, PhD.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
303.NU20-08-00486Softwarová aplikace pro hodnocení strukturálních změn sítnice předčasně narozených dětíDoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava/Fakulta elektrotechniky a informatiky
304.NU20-08-00487Víceúčelové funkcionalizované skafoldy pro doručování léčiv na bázi diamondoidudoc. Yevgen Karpichev, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
305.NU20-09-00003Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na materiály kloubních náhrad u rizikových pacientůRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
306.NU20-09-00025Účinnost chodecké intervence poskytované v primární péči na objektivně hodnocenou úroveň pohybové aktivity pacientů s prediabetem a diabetem 2. typudoc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
307.NU20-09-00045Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu života u nemocných v paliativní onkologické péči – personalizovaný přístup v specializované ambulanci.Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové
308.NU20-09-00065Preventivní přístup k léčbě orálního lichen planusMUDr. Lucie Himmlová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
309.NU20-09-00066Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalitadoc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
310.NU20-09-00092Povinné očkování v kontextu proměňujících se přístupů k rozhodování o zdraví, osobní odpovědnosti a autoritě biomedicíny v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorostDoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
311.NU20-09-00094Analýza nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péčeProf. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
312.NU20-09-00114Netuberkulózní mykobakterie v České Republice: současná rizika a zdokonalená prevenceProf. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.Mendelova univerzita v Brně/Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
313.NU20-09-00119Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demenceprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
314.NU20-09-00120Vývoj a validace metodiky pro metagenomickou detekci virálních patogenů s využitím sekvenování nové generace v reálném časeRNDr Alexander Nagy, PhDStátní zdravotní ústav
315.NU20-09-00124Vliv mikrobiomu na impulzivní chování u jedinců s Disociální poruchou osobnostiDoc.MUDr. Jan Vevera, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
316.NU20-09-00174Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocněníMgr. Radka Václavíková, PhDStátní zdravotní ústav
317.NU20-09-00178Monitoring výskytu protilátek proti viru West Nile a ribonukleové kyseliny viru West Nile u asymptomatických dárců krve regionu jižní MoravyRNDr. Eva Křížová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
318.NU20-09-00183Dysbalance autonomního nervového systému, imunitního systému a střevního mikrobiomu jako rizikový faktor klinického dopadu chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu a její prevence cestou řízené pohybové aktivity.doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.Masarykova univerzita/Fakulta sportovních studií
319.NU20-09-00200Moderní geoinformační technologie v analýze rizika infekce klíšťaty přenášenými nákazamiMgr. Václav Hönig, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
320.NU20-09-00217Celoexomové a celogenomové sekvenování a nové metody vyhodnocení dat pro diagnostiku a objevování nových příčin neobjasněných neurogenetických onemocnění.MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
321.NU20-09-00229Vývoj nových analytických přístupů pro včasné odhalení adenomatózních polypů a prevenci kolorektálního karcinomuprof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
322.NU20-09-00235Účinnost antimikrobiální fotodynamické a sonodynamické terapie u multirezistentních mikroorganismůProf. RNDr. Hana Kolářová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
323.NU20-09-00257Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnicprof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
324.NU20-09-00272Zkvalitnění surveillance respiračního syncytialního viru v ČR: implementace nového systému sledování infekce a příprava na očkovací program.MUDr. Martina Havlíčková, CSc.Státní zdravotní ústav
325.NU20-09-00286Role kožní a střevní mikrobioty v predikci a možné prevenci mukokutánních nežádoucích účinků terapie EGFR inhibitory u onkologických pacientůprof.MUDr. Jana Hercogová, CSc.Nemocnice Na Bulovce
326.NU20-09-00306Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na funkční a psycho-sociální stav u seniorů a zhodnocení jeho přijatelnosti a udržitelnostiMgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.Univerzita Karlova /Fakulta humanitních studií
327.NU20-09-00319Morfologická analýza konizátu z excizních metod ošetření děložního hrdla pro prekancerózyMUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Ústav pro péči o matku a dítě
328.NU20-09-00335Odhad výskytu zánětlivých revmatických chorob v populaci České republiky a jejich dopadu na zdravotní stav a spotřebu zdravotní péče – analýza administrativních dat, veřejných zdravotních registrů a pacientských databází z terciálního centraDoc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.Revmatologický ústav
329.NU20-09-00343Jodové zásobení těhotných žen v České republice.Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.Endokrinologický ústav
330.NU20-09-00346Odvrácená strana zdravotnictvíMgr. Jiří Vévoda, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
331.NU20-09-00348Nutriční stav a hladiny vybraných minerálních látek, vitaminů, stopových prvků a esenciálních mastných kyselin u dětí a dospělých pacientů s fenylketonuriídoc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
332.NU20-09-00352Verifikace kultivovatelných markerů kolorektálního karcinomuMUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
333.NU20-09-00355Stratifikace rizika vzniku karcinomu prsu na základě PRS (polygenic risk score).RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
334.NU20-09-00369Populační analýza výskytu roztroušené sklerózy mozkomíšní – srovnání metropolitní a rurální oblasti v České republiceMUDr. Zuzana Matejčíková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
335.NU20-09-00375Dynamická Neuromuskulární Stabilizace do školdoc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
336.NU20-09-00379Klinicky manifestní spalničky v proočkované populaci : klinický a laboratorní profil pacienta, epidemiologické aspekty šíření infekce a genotypizace původceMUDr. Dita Smíšková, Ph.DUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
337.NU20-09-00390Vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnosticePharmDr. Jan Marek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
338.NU20-09-00397Časná detekce pozdních kardiovaskulárních komplikací po rozsáhlém popáleninovém traumatu – hledání ukazatelů pro prevenciMUDr. František Bednář, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
339.NU20-09-00419Známky předčasného stárnutí kůže nová metoda predikce vzniku dlouhodobých následků po onkologické léčbě v dětstvíMUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
340.NU20-09-00432Dekubity a oxidativní stres u pacientů s míšní lézíprof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
341.NU20-09-00437Identifikace změn glutamátergních drah specifických pro sporadickou formu Alzheimerovy choroby v lidských neuronech a astrocytech indukovaných z buněk pacientůProf. Alexei Verkhratsky, MD, PhD, Dr. Sci.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
342.NU20-09-00440Vliv vitaminu K2 (MK-7) na prevenci vzniku heterotopických osifikacíIng. Eva Klapková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
343.NU20-09-00448Zdokonalení metod identifikace, detekce a stanovení rezistence mykobakterií na biocidy a antiinfektivaMgr. Eva Krejčí, Ph.D.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
344.NU20-09-00454Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkováníProf. PhDr. Jiří Mareš, CSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
345.NU20-09-00458Nová divočina jako zdroj zoonotických nákaz v hustě obydlených územíchprof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., ECZMVeterinární a farmaceutická univerzita Brno/Fakulta veterinární hygieny a ekologie
346.NU20-09-00462Cirkulace hantavirů v ekosystémech a riziko jejich přenosu na člověkaMVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Přírodovědecká fakulta
347.NU20-09-00464Deprese u dětí s diabetes mellitus a metodika prevence kognitivní dysfunkcedoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
348.NU20-09-00491Kritické zhodnocení škodlivosti elektronických a IQOS cigaret pro kuřáky a jejich okolíprof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
349.NU20J-01-00005Ketogenní dieta jako modulátor de novo lipogeneze v játrech a množství viscerálního tuku KETOLIVAMgr. Petr Šedivý, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
350.NU20J-01-00021ANALÝZA VOLNÝCH DNA A miRNA JAKO MARKERŮ SVALOVÉHO POŠKOZENÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH STATINYMUDr. Eva Tůmová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
351.NU20J-02-00003Úloha pohlavních rozdílů v rozvoji srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostiMUDr. Martin Pokorný, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
352.NU20J-02-00006Optimalizační strategie pulzní elektrické ablace srdečních arytmiíIng. Guido Caluori, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
353.NU20J-02-00035Ischemická tolerance srdcí adaptovaných na chronickou hypoxii: úloha hypoxií-indukovaného faktoru 1alfa a mitochondriíRNDr. Petra Alánová, PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
354.NU20J-03-00015Změny v expresi miRNA v plazmě pacientek s ovariálním karcinomem: predikce rezistence k platinovým derivátům.Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
355.NU20J-03-00019Vliv metabolické symbiózy na prognózu pacientů se spinocelulárním karcinomem v oblasti hlavy a krkuIng. Hana Polanská, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
356.NU20J-03-00030Predikce odpovědi vysoce rizikového karcinomu prostaty na radioterapii: strategie personalizované medicíny založená na xenograftechMUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
357.NU20J-03-00032Objasnění role asparagin syntetázy v predikci cytostatického účinku L- asparaginázy nejen u leukémiíIng. Kateřina Hložková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
358.NU20J-03-00036Mapování aberantních molekulárních drah leukemických buněk pro optimalizaci sledování a léčby pacientůMgr. Karla Plevová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
359.NU20J-03-00050Funkční analýza mutací genů WHSC1, NF1 a DCK u lymfomu z plášťových buněkMUDr. Magdalena ZikmundováUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
360.NU20J-04-00022Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektivaMUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
361.NU20J-04-00047Adaptace osob v seniorském věku na dynamické změny ve společnosti s využitím moderních technologiíPhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
362.NU20J-04-00048Kortiko-subkortikální interakce předního jádra thalamu v simultánním intrakraniálním a skalpovém EEGIng. Martin Lamoš, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
363.NU20J-05-00033Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvenaceIbrahim Bitar, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
364.NU20J-05-00034Snižuje vedení antibiotické léčby pomocí Intensive Care Infection Score výskyt rezistentních mikroorganismů u nemocných v intenzívní péči?Marie Claire ŠmůlováFakultní nemocnice Královské Vinohrady
365.NU20J-05-00038Vliv maternálního mikrobiomu na epigenetickou regulaci novorozeneckých T regulačních buněk v kontextu časného rozvoje alergických onemocněníMUDr. Mgr. Viktor ČernýUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
366.NU20J-07-00004Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapieRNDr. Jan Škoda, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
367.NU20J-07-00008Senescence imunitního systému a na věku závislý pokles funkce monocytůMgr. Kamila Bendíčková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
368.NU20J-07-00011Úloha regionální oxymetrie v komplexním monitoringu nezralých novorozencůIng. Petr Kudrna, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
369.NU20J-07-00014Role NOS modulace u srdečních progenitorů/srdečních rezidentních buněk v nástupu a vývoji srdečního selhání u Duchenovy svalové dystrofieMgr Šárka Jelínková, PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
370.NU20J-07-00028Vyzrávání myeloidní řady a její obnova po chemoterapii a transplantaci kmenových buněkMUDr. Michaela NovákováUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
371.NU20J-07-00043Vývoj standardního srovnávacího modelu dýchacích cest novorozenců a jeho aplikace pro výzkum účinnější neinvazivní dechové podporyIng Tomáš Zikmund, PhDVysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut
372.NU20J-07-00046Podpora zajištění kvality života osob s demencí a jejich pečovatelůPhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Cyrilometodějská teologická fakulta
373.NU20J-08-00009Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálůRNDr. Jana Horáková, Ph.D.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
374.NU20J-08-00010Bezkontaktní termografie jako nový nástroj pro hodnocení prokrvení u resekcí trávicí trubiceMgr. Erik Staffa, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
375.NU20J-08-00016Impedanční planimetrie (EndoFLIP=Functional Lumen Imaging Probe) v diagnostice a predikci účinku léčby motilitních poruch jícnu a žaludkuMUDr. Zuzana VackováInstitut klinické a experimentální medicíny
376.NU20J-08-00017Analytická platforma pro integraci a klinickou interpretaci genomických dat získaných metodou sekvenování nové generaceMgr. Vojtěch Bystrý, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
377.NU20J-08-00018Exosomální RNA produkovaná fibroblasty asociovanými s nádorem jako relevantní marker v prognóze nádorů hlavy a krkuRNDr. Jan Balvan, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
378.NU20J-08-00031Ultrazvuková elastografie myofasciálního systému.MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
379.NU20J-08-00042Laboratoř na čipu cílená pro detekci virových onemocněníDr. Evgenia BasovaVysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut
380.NU20J-08-00044Pokročilý systém založený na strojovém učení pro rychlou a precizní lokalizaci epileptických ložisek a predikci záchvatůIng. Mgr. Jan Cimbálník, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
381.NU20J-08-00052Ayahuasca a pharmahuasca – vliv složení na fyziologické procesy a neuroplasticitu: důsledky pro léčbu deprese a úzkostíIng. Jakub Rak, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
382.NU20J-09-00024Exosomy jako biomarkery terapie karcinomů hlavy a krku polymerními léčivyMUDr. Alžběta Jechová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
383.NU20J-09-00037Nefarmakologická intervence v úpravě životosprávy v prevenci diabetes mellitus 2. typuMgr. Věra Olišarová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
384.NU20J-09-00040Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředíMgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno