Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb., ze dne 7. prosince 2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

Úplný název povinného subjektu:
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena 1. dubna 2014 Ministerstvem zdravotnictví dle § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Dokumenty:
Organizační struktura
Získávání příslušných informací
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky
Předpisy
Úhrady za poskytování informací
Statut AZV
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008
Ceník úhrad
Dopis o výhradní dedikaci

Protikorupční směrnice
V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. O opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání byl pověřen dnem  1.9.2019 plněním úkolů vyplývajících z tohoto nařízení vlády v Agentuře pro zdravotnický výzkum České republiky Ing. Vladimír Huňa.

Licenční smlouvy – u AZV nebyla uzavřena licenční smlouva
Formuláře – v působnosti AZV nejsou předepsány
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací – v působnosti AZV se nevyskytují