MZ VES 2020/J Seznam financovaných projektů (celkem 98)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 30+2J návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-01-00264Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozenceProf. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové9 723
2.NU20-01-00067Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typuMUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 682
3.NU20-01-00083Vliv reprodukčního věku a genetických faktorů na prediktory cévního postižení u diabetes mellitusDoc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Fakultní nemocnice v Motole8 411
4.NU20-01-00078Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktuMUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 190
5.NU20-01-00308Longitudinální sledování dynamiky glukózové tolerance- rizikové a protektivní faktoryRNDr. Daniela Vejražková, Ph.D.Endokrinologický ústav11 760
6.NU20-01-00186Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomikydoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.13 794
7.NU20-01-00022Polarizace makrofágů a mastné kyseliny celulární membrány tukové tkáněprof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny4 245
8.NU20-01-00121Vliv podávání semaglutidu na dynamiku akutní odpovědi obsahu tuku v játrech na zátěž jednoduchými sacharidyRNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 396
9.NU20J-01-00005Ketogenní dieta jako modulátor de novo lipogeneze v játrech a množství viscerálního tuku KETOLIVAMgr. Petr Šedivý, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 605

 

Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 28+3J návrhů projektů)
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-02-00052Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupyProf. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta9 793
2.NU20-02-00244Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdceMUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava10 110
3.NU20-02-00261Mechanismy účinku genetických variant LDL receptoru a role genetických variant lipoproteinu(a) při vzniku hypercholesterolémie u pacientu s FHDoc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Fakultní nemocnice Brno12 774
4.NU20-02-00190Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síníprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny12 440
5.NU20-02-00368Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgiidoc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň15 911
6.NU20-02-00140Srovnání vlivu duální blokády renin-angiotenzinového systému a standardní antihypertenzní léčby na krevní tlak, renální dysfunkci a nefrotoxicitu indukovanou takrolimemMUDr. Lenka HoškováInstitut klinické a experimentální medicíny11 066
7.NU20-02-00310Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizaciDoc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové17 323*
8.NU20J-02-00035Ischemická tolerance srdcí adaptovaných na chronickou hypoxii: úloha hypoxií-indukovaného faktoru 1alfa a mitochondriíRNDr. Petra Alánová, PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 569

 

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 60+6J návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-03-00292PRIORITIZACE KOMBINACÍ LÉČIV U CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ADAPTACE BUNĚK NA IBRUTINIB A IDELALISIB IN VIVODoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno11 475
2.NU20-03-00283Dědičná nádorová predispozice u nemocných s karcinomem prsu nebo kolorekta bez indikace k rutinnímu genetickému testováníMUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta11 967
3.NU20-03-00126Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnuprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno18 606
4.NU20-03-00284Imunomonitoring pomocí přestaveb genů pro receptory antigenů ve vztahu k léčebné odpovědi u nádorových onemocněníDoc.MUDr. Eva Froňková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta9 335
5.NU20-03-00412Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využitíIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze13 027
6.NU20-03-00148Diagnostika a management pacientů s glioblastomem s časnou progresí před zahájením adjuvantní onkologické léčbyMUDr. Radek Lakomý, Ph.D.Masarykův onkologický ústav9 899
7.NU20-03-00253Role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNSProf. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta20 407*
8.NU20-03-00240Celoexomové sekvenování, sekvenování genomu s nízkým pokrytím a transkriptomu pro účely precizní onkologie u dětských pacientů s vysoce rizikovými a relabovanými solidními nádoryprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta17 507
9.NU20-03-00016Charakterizace genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí genomických přístupů u pacientek s diagnózou karcinomu ovaria do 30 letRNDr. Jana Soukupová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta10 334
10.NU20-03-00309Sledování parametrů plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumorem varlete v závislosti na jejich terapii.RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.11 574
11.NU20-03-00201Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapieDoc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta13 713
12.NU20-03-00285BIOINFORMATICKÉ ZPRACOVÁNI NGS DAT A FUNKČNÍ ANALÝZY KANDIDÁTNÍCH VARIANT PRO TESTOVÁNÍ HEREDITÁRNÍCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ V ČR (II)Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta11 943
13.NU20-03-00477Smart biokompatabilní nanonástroje pro selektivní doručení drug-siRNA koktejlů pro kombinovanou terapii rakoviny prsuProf. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové11 090
14.NU20-03-00127Dlouhé nekódující RNA v exozómech jako biomarkery umožňující neinvazivní časnou detekci kolorektálního karcinomuMgr. Petra Vychytilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 862
15.NU20-03-00360Vliv hypoxie na terapeutickou odpověď u pacientů s glioblastoma multiformeprof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové15 911
16.NU20J-03-00032Objasnění role asparagin syntetázy v predikci cytostatického účinku L-asparaginázy nejen u leukémiíIng. Kateřina Hložková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta9 278


 

Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 49+3J návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-04-00147Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu.prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví13 941
2.NU20-04-00136Markery mitochondriální dysfunkce v presymptomatických a časných stádiích Huntigtonovy nemociDoc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze11 844
3.NU20-04-00327Poruchy chůze, posturální stability a kognice u Parkinsonovy nemoci: presymptomatická detekce a cílená rehabilitaceprof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 976
4.NU20-04-00088Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanizmy u pacientů s centrální hypersomniíprof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 999
5.NU20-04-00294Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních datMUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 822
6.NU20-04-00279Genetika epilepsií: Diagnostika a objevování nových příčin u dosud neobjasněných pacientů s využitím kombinace omických nástrojůMUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta9 028
7.NU20-04-00332Organické a funkční komorbidity funkčních poruch hybnosti, společné patofyziologické mechanismy, biomarkery a prognostické ukazateleMUDr. Tereza Serranová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta15 752*
8.NU20-04-00393Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie – prospektivní studie.MUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví11 774
9.NU20-04-00077Vliv složení mikrobiomu na úspěšnost imunomodulační léčby a jeho role v patogenezi roztroušené sklerózyProf. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 101
10.NU20-04-00389Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinuRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví18 949
11.NU20-04-00410Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiMUDr. Pavel Theiner, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno8 772
12.NU20-04-00450Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózoudoc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.Endokrinologický ústav6 830
13.NU20J-04-00022Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektivaMUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví11 277


Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 31+3J návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-05-00472Vývoj nových terapeutik proti viru klíšťové encefalitidy a dalším flavivirůmMgr. Radim Nencka, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.14 171
2.NU20-05-00282T-MAPs: Vysokokapacitní mapování povrchových molekul normálních a patologických T lymfocytů, hledání diagnostických a terapeutických cílůDoc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta9 316
3.NU20-05-00165Možnosti nanočásticemi stříbra potencované antibioterapie v léčbě závažných bakteriálních infekcí – studie in vitro a in vivodoc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta12 416
4.NU20-05-00146Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatemMgr. Marcela Vlková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 625
5.NU20-05-00320Role neutrofilů u juvenilní idiopatické artritidy jako potenciálních biomarkerů předurčujících odpovídavost na biologickou léčbuProf. MUDr. Anna Šedivá, DSC.Fakultní nemocnice v Motole10 864
6.NU20-05-00166Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakteriídoc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 771
7.NU20-05-00038Role mikrobiomu při vzniku atopické dermatitidy a potravinové alergie u kojenců a batolatRNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.12 594
8.NU20-05-00396Schopnost komárů přenášet původce Lymeské borreliózyRNDr. Radek Šíma, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.9 812
9.NU20J-05-00033Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvenaceIbrahim Bitar, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň11 963*


6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doru
čeno 21+0J návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-06-00269Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolenadoc. Dr. Ing. Eva KriegováFakultní nemocnice Olomouc11 824
2.NU20-06-00424Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaceProf. MUDr. David Jahoda, CSc.Fakultní nemocnice v Motole9 699
3.NU20-06-00189Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózyDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.12 500
4.NU20-06-00061Možnosti využití volně cirkulující gDNA a mtDNA v diagnostice rejekce štěpu po transplantaci srdce.RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 383
5.NU20-06-00156Vliv pneumologické medikace na funkce lidských kardiomyocytů.MUDr. Kristián Brat, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno6 193

 

Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 26+7J návrhů projektů)

PořadíRegistrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-07-00322Genomika pro moderní diagnostiku a léčbu dětských akutních leukemiíProf. MUDr. Jan Trka, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta17 438
2.NU20-07-00049Střevní organoidy jako in-vitro model k predikci odpovědi na léčbu, která koriguje molekulární defekt způsobující cystickou fibrózuProf. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta11 842
3.NU20-07-00182Dystrofie sítnice dětského věku; multidisciplinární péče s novými přístupy k urychlení molekulární diagnostiky a odhalování mechanizmů onemocněnídoc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta14 098
4.NU20-07-00026Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmuMUDr. Jan Kopecký, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.14 195
5.NU20-07-00109Biomarkery endoteliálního poškození: diagnostický význam endoteliálních mikrovezikul, biomarkerů a mikroRNA u novorozenecké sepsedoc. MUDr. Jan Janota, PhD.Thomayerova nemocnice9 695
6.NU20-07-00100Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demencedoc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd8 103*
7.NU20-07-00145Úloha patogenních genetických variant detekovaných pomocí exomového sekvenování v etiologii dětských neurovývojových onemocněníMgr. Jan Smetana, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta9 645
8.NU20J-07-00028Vyzrávání myeloidní řady a její obnova po chemoterapii a transplantaci kmenových buněkMUDr. Michaela NovákováUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta7 703
9.NU20J-07-00004Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapieRNDr. Jan Škoda, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta7 498

 
Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 59+9J návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-08-00150Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebáváníprof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta15 598
2.NU20-08-00255Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátuRNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.15 286
3.NU20-08-00296Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy chorobydoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové16 691
4.NU20-08-00445Inteligentní řečové biomarkery pro Parkinsonovu chorobu a další synukleinopatieDoc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická16 019
5.NU20-08-00367Nové biomarkery dědičných metabolických poruchprof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc9 142
6.NU20-08-00402Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteředoc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 029
7.NU20-08-00205Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cystRNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 797
8.NU20-08-00311Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím.MUDr. Oliver Profant, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.11 050
9.NU20-08-00106Elektrochemický imunodetektor pro detekci HMGB1 v séru pacientů s různými formami leukémie: metoda pro rychlé zhodnocení úspěšnosti léčbyRNDr. Michal Štros, CSc., DSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.7 489
10.NU20-08-00208Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkáníRNDr Jana Musílková, CScFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.12 370
11.NU20-08-00137Vyhledávání a funkční testování variant genů predisponujících k familiárním onemocněním krvetvorbyProf. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 553*
12.NU20-08-00095Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancídoc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 624
13.NU20-08-00149Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanacedoc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 365
14.NU20-08-00314Single cell analýza: moderní nástroj pro studium klonální evoluce u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s vysokým rizikemprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 942
15.NU20J-08-00009Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálůRNDr. Jana Horáková, Ph.D.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci7 595
16.NU20J-08-00018Exosomální RNA produkovaná fibroblasty asociovanými s nádorem jako relevantní marker v prognóze nádorů hlavy a krkuRNDr. Jan Balvan, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 714


Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 44+3J návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU20-09-00094Analýza nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péčeProf. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta6 479
2.NU20-09-00437Identifikace změn glutamátergních drah specifických pro sporadickou formu Alzheimerovy choroby v lidských neuronech a astrocytech indukovaných z buněk pacientůProf. Alexei Verkhratsky, MD, PhD, Dr. Sci.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň15 729*
3.NU20-09-00174Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocněníMgr. Radka Václavíková, PhDStátní zdravotní ústav12 764
4.NU20-09-00119Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demenceprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd13 374
5.NU20-09-00355Stratifikace rizika vzniku karcinomu prsu na základě PRS (polygenic risk score).RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta9 870
6.NU20-09-00257Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnicprof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta8 914
7.NU20-09-00114Netuberkulózní mykobakterie v České Republice: současná rizika a zdokonalená prevenceProf. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.Mendelova univerzita v Brně/Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií11 591
8.NU20-09-00045Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu života u nemocných v paliativní onkologické péči – personalizovaný přístup v specializované ambulanci.Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové7 428
9.NU20-09-00379Klinicky manifestní spalničky v proočkované populaci : klinický a laboratorní profil pacienta, epidemiologické aspekty šíření infekce a genotypizace původceMUDr. Dita Smíšková, Ph.DUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta10 729
10.NU20-09-00066Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalitadoc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta4 952
11.NU20-09-00229Vývoj nových analytických přístupů pro včasné odhalení adenomatózních polypů a prevenci kolorektálního karcinomuprof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 962
12.NU20-09-00454Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkováníProf. PhDr. Jiří Mareš, CSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové7 344
13.NU20J-09-00040Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředíMgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno11 968*

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.