Seznam financovaných projektů VES 2015 (celkem 162)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 67 návrhů projektů, financováno 15 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-26693AFunkční studie alelických variant urátových transportérů v primární hyperurikémii a dněProf. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.Revmatologický ústav9 823
2.15-27431AVliv hyperinzulinémie a postprandiální hyperglykémie na endoteliální funkci u nemocných s diabetem 2. typu a u zdravých kontrolprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 944
3.15-30155APoruchy metabolizmu mastných kyselin při syndromu obstrukční spánkové apnoeDoc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.3. lékařská fakulta UK16 629
4.15-31426ADětský diabetes v subsaharské Africe: genetické a virologické nálezy a jejich srovnání s evropskými populacemiMUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.2. lékařská fakulta UK7 241
5.15-26906AGenetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASH.MUDr. Pavel Trunečka, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny16 419
6.15-27863AÚloha gastrointestinálních hormonů a endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střevaProf. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 902
7.15-28745ANutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselinRNDr. Monika Cahová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny15 895
8.15-26705AVliv glukózové variability na patogenetické mechanizmy rozvoje cévních změn při diabetu 1. typuDoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze4 275
9.15-26854AVýznam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivněníProf. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 457
10.15-27338AVliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrolMUDr. Hana Kahleová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny8 710
11.15-28277AVyužití genového LDL skóre v diagnostice primárních hypercholesterolemií a odhadu kardiovaskulárního rizikaDoc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 761
12.15-30880AProteomická a genetická diagnostika kvality spermií pro zlepšení asistované reprodukce u dysfertilních pacientů s diabetes mellitusProf., MUDr. Milan Macek, DrSc.,MHAFakultní nemocnice Motol10 948
13.15-32432APreklinické využití beauverolidů, cyklodepsipeptidů entomopatogenních hubRNDr. Petr Heneberg, Ph.D.3. lékařská fakulta UK8 770
14.15-27630AÚloha endokrinní funkce tukové tkáně v etiopatogenezi gestačního diabetu.prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 458
15.15-28876AVyužití genového HTG skóre v diagnostice primárních hypertriglyceridemií a odhadu rizika gastrointestinálních a kardiovaskulárních komplikacíProf. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze5 666

 

Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 73 návrhů projektů, financováno 15 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-27109ADlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICAProf. MUDr. Renata Cífková, CSc.Thomayerova nemocnice17 400
2.15-34123ASrovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů.Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBAFakultní nemocnice Olomouc5 525
3.15-28671AFarmakologická blokáda endotelinového systému a solubilní epoxid hydrolázy jako nový přístup k léčbě hypertenzního orgánového poškození.doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.1. lékařská fakulta UK8 882
4.15-25396ACentrální a periferní modulace cévního tonu a vylučování sodíku: úloha mozku a ledvin v patofyziologii hypertenzeMUDr. Josef Zicha, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.9 534
5.15-28029AResynchronizace selhávající subpulmonální pravé komory u vrozených srdečních vadProf. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.Fakultní nemocnice Motol5 054
6.15-29153AVývoj aortální chlopně na bázi perikardu pomocí primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoruMgr. Elena Filová, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.20 566
7.15-27735ARozvoj chronického srdečního selhání a kardiorenálního syndromu u hypertenzních potkanů po infarktu myokardu: úloha epoxyeikosatrienových kyselin.RNDr. Jan Neckář, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.9 978
8.15-29565AKatetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.3. lékařská fakulta UK17 083
9.15-28895ABilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění.Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.Institut klinické a experimentální medicíny4 605
10.15-27994AExtrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku (studie ECMO-CS)Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.Nemocnice na Homolce15 430
11.15-31398ACharakteristiky elektromechanické dyssynchronie predikující efekt srdeční resynchronizační terapieDoc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D.Fakultní nemocnice Motol10 055
12.15-34904ASekvenování nové generace k určení časné diagnózy a individualizované léčby hypertrofické kardiomyopatieMUDr. Pavol TomašovFakultní nemocnice Motol11 752
13.15-27682AVyužití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatiíMUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny17 769
14.15-27607A*Endoteliální progenitorové buňky a mikropartikule při kardiovaskulárním riziku po transplantaci jater a ledvinyprof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny6 636
15.15-32727ANové biomarkery a potenciální vliv zánětu v etiopatogenezi aneuryzmatu břišní aorty a aterosklerózy: mezinárodní bioptická studieMUDr. Jiří Moláček, Ph.D.Lékařská fakulta v Plzni8 479

 

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 146 návrhů projektů, financováno 38 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-31379ANové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomůProf. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.Ústřední vojenská nemocnice Praha15 776
2.15-29793AAnalýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémieMgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Přírodovědecká fakulta – MU9 940
3.15-31834AVliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémieprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.Středoevropský technologický institut9 984
4.15-33561ARezistence na léčbu monoklonálními protilátkami u B-CLL a B-lymfomů: příčiny vzniku a potenciální intervenční strategieMichal Šmída, Ph.D.Středoevropský technologický institut9 271
5.15-28830AIdentifikace genetických faktorů podílejících se na vzniku a prognóze dědičné formy karcinomu prsudoc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.1. lékařská fakulta UK8 539
6.15-31627AMožnosti molekulárně řízené radikální radioterapie nebo radiochemoterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku.prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.Masarykův onkologický ústav9 937
7.15-28933ANádorové mikroprostředí karcinomů hlavy a krku: prognostický význam produkce mezibuněčné hmoty nádorově asociovanými fibroblastyProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice Motol11 726
8.15-31071AStudium močových/tkáňových mikroRNA jako potenciálních biomarkerů uroteliálního karcinomu močového měchýřeDoc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.Masarykův onkologický ústav7 995
9.15-26535AÚloha genetických změn v genech microRNA a ve vazebných místech pro microRNA u kolorektálního karcinomu ve vztahu k individuální terapiiIng. Veronika Vymetálková, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.6 414
10.15-33999AVývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letalitydoc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav14 988
11.15-28334AVliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkáchprof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.Fakultní nemocnice Motol15 764
12.15-28188AMonitorování nádorového mikroprostředí a imunoreaktivity při posuzování prognózy a úspěšnosti léčby u pacientů s vybranými solidními nádoryProf. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 969
13.15-30015AAnalýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B- buněčný receptor. Národní studie.prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno15 145
14.15-33158ANová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapiiDoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava9 971
15.15-34405AIdentifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABLMgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Lékařská fakulta – MU12 191
16.15-29021AIdentifikace nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů u pacientů s meningeomy za využití komplexních genomických analýzMUDr. Josef Srovnal, Ph.D.Lékařská fakulta – UPOL10 430
17.15-30661AImunoterapie NK buňkami u leukémií – vývoj a charakterizace léčivého přípravku moderní terapie.Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň4 386
18.15-34553AVyužití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorůMUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno5 948
19.15-27757ACílená inhibice BCL2 proteinů v experimentální terapii difuzního velkobuněčného B- lymfomu (DLBCL)MUDr. Pavel Klener, Ph.D.1. lékařská fakulta UK6 994
20.15-30585ABuněčný lipidom jako diagnostický, prediktivní a terapeutický faktor nádorů kolonuprof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.14 745
21.15-33910ALaboratorní a klinické testování kandidátních onkomarkerů karcinomu prostaty s využitím komplexní kryobanky vzorků dlouhodobě sledovaných pacientů.Štěpán Veselý2. lékařská fakulta UK5 078
22.15-30657AProteomická analýza molekulárních podtypů meduloblastomu: odhalení klinicky významných markerůMUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno7 420
23.15-25618AValidace biomarkerů chemosensitivity karcinomu prsuRNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace6 673
24.15-28628ABuněčná plasticita a heterogenita nádoru ve vztahu k agresivitě karcinomu prostaty a validace vybraných prognostických faktorůMgr. Jan Bouchal, Ph.D.Lékařská fakulta – UPOL12 798

 

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 146 návrhů projektů, financováno 38 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
25.15-34498AVývoj nových metod buněčné a genové terapie hematologických malignitMUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 546
26.15-33590ARandomizovaná kontrolovaná studie srovnávající model integrované a standardní paliativní péče u pacientů s pokročilými solidními nádoryMUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.Masarykův onkologický ústav1 857
27.15-29667AKlonální diverzifikace aberantních plazmatických buněk u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinůprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Lékařská fakulta – Ostravská univerzita v Ostravě8 582
28.15-27939APřínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocněníRNDr. Lucie Benešová, Ph.D.Genomac International, s.r.o.16 734
29.15-25809ANárodní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémiídoc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno14 526
30.15-27695AAnalýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí Next Gene sekvenováníRNDr. Jana Soukupová, Ph.D.1. lékařská fakulta UK7 517
31.15-28951AVývoj nového kinasového inhibitoru pro léčbu akutní myeloidní leukemieDoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Přírodovědecká fakulta – UPOL10 490
32.15-31540AMolekulární detekce chronické myeloidní leukémie pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1: dopad na efektivitu léčbyMgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze9 760
33.15-34678AMolekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitoryMUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.Thomayerova nemocnice8 874
34.15-26557A*Studie sledující relapsy v centrálním nervovém systému u pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem léčených chemoterapií s nebo bez CNS profylaxeMUDr. Heidi Móciková, Ph.D.3. lékařská fakulta UK8 018
35.15-33266AVyužití imunofenotypizace v cytologii moči pacientů s karcinomem močového měchýře pro neinvazivní detekci a dispenzarizaciMUDr. Antonín Brisuda, FEBUFakultní nemocnice Motol2 821
36.15-25884AVýznam prognostických faktorů pro individualizaci léčby karcinomů děložního hrdlaprof. MUDr. Lukas Rob, CSc.Fakultní nemocnice Motol12 713
37.15-27047AVyužití fúzní magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie pro detekci karcinomu prostatyDoc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.Thomayerova nemocnice9 668
38.15-29508ACirkulující nukleové kyseliny jako markery progrese mnohočetného myelomuRNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Lékařská fakulta – MU9 646

 

Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 74 návrhů projektů, financováno 22 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-30062AFenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický významDoc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.Lékařská fakulta – Masarykova univerzita10 143
2.15-33854AEfekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchouProf. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Středoevropský technologický institut8 947
3.15-30439ASledování možných faktorů ovlivňujících používání elektrokonvulzivní terapie (ECT) v psychiatrii.MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze1 996
4.15-33041AVyužití masivně paralelního sekvenování panelu genů spojených s dětskou epilepsií a epileptickou encefalopatií pro diagnostiku příčin epilepsie v ČRProf. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.2. lékařská fakulta UK8 388
5.15-32791AZměny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou léčbou nádorů rinobazeMUDr. David Netuka, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice Praha4 627
6.15-34524APatofyziologický podklad neuronálních okruhů u OCD: Translační studie zacílená na glutamátergní regulaci v přední cingulární kůřeprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví16 980
7.15-29370AGenetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenieMUDr. Ladislav Vyklický jr., DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.11 011
8.15-30456APrevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětíDoc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.2. lékařská fakulta UK6 350
9.15-28038APoruchy řeči a analýza jejich mechanismů u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění.Ing. Jan Rusz, Ph.D.1. lékařská fakulta UK8 163
10.15-32133APredikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancíMUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno7 636
11.15-29900AÚčinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem.MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví9 927
12.15-31984ATranslační výzkum a vývoj selektivních nukleotidových inhibitorů kináz pro terapii Alzheimerovy choroby.MUDr. Petr Džubák, Ph.D.Lékařská fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci11 071
13.15-33115APorucha hemato-encefalické bariéry jako časný biomarker postischemické epileptogenezedoc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.10 156
14.15-33250APredikce terapeutické odpovědi u pacientů s depresivním onemocněním pomocí nových metod EEG analýzy.MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví6 560
15.15-32715AFamiliární agregace neurodegenerativního parkinsonismu s demencí v ČR – klinická, molekulárně- genetická a morfologická studie (HORPARK)MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.Lékařská fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci3 903
16.15-28616AMitochondriální dysfunkce při bipolární afektivní porušeMgr. Jana Hroudová, Ph.D.1. lékařská fakulta UK7 508
17.15-28998AEndofenotypy psychotického onemocněníDoc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví9 568
18.15-31538ADiagnostika a terapie orofaciální bolestiProf. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.3. lékařská fakulta UK12 047
19.15-33087A*Ochrana hlavního silenceru REST telomerovým proteinem TRF2 v glioblastomech: implikace pro vývoj účinné neoperativní léčbyM.Sc. Patrycja Anna Klos, Ph.D.Středoevropský technologický institut9 629
20.15-25602ABiomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocněníMUDr. Petr Dušek, Ph.D.1. lékařská fakulta UK15 622
21.15-28967AModulátory mitochondriálních enzymů k léčbě neurodegenerativních onemocněníassoc. prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové8 134
22.15-30954AVývoj multifunkčního léčiva na Alzheimerovu nemoc: kombinace inhibitoru AChE a derivátu melatoninuprof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové9 105

 

Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 78 návrhů projektů, financováno 20 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-26883ARegulační mechanismy buněk přirozené imunity u transplantace ledvinyProf. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny6 955
2.15-28541ADysregulace imunitního systému: vlastnosti lymfocytů u pacientů s immunodeficiencí a autoimunitními projevydoc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.2. lékařská fakulta UK17 112
3.15-32198APříprava rekombinantních mimotopů indukujících neutralizační protilátky proti HIV-1 gp120 glykoproteinu pomocí technologie vysokoafinitních ligandůdoc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.Lékařská fakulta – UPOL6 248
4.15-29078ALidský střevní virom, viry v krvi a rozvoj ostrůvkové autoimunity ve dvou severských novorozeneckých kohortách s vysokým rizikem diabetu 1. typuMUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.2. lékařská fakulta UK9 785
5.15-34065AVýznam S100A11 (calgizzarinu) v patogenezi revmatoidní artritidyMgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.Revmatologický ústav7 357
6.15-28064AImunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětůdoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 991
7.15-31662ALidské močové exosomy – zdroj nových biomarkerů pro diagnostiku a sledování nemocí ledvinDoc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.1. lékařská fakulta UK7 451
8.15-28017AÚčinek nových antimikrobních látek proti Burkholderia cenocepacia: studium genomu a transkriptomu s ohledem na bakteriální evoluci v lidském hostiteliMUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.2. lékařská fakulta UK4 615
9.15-33369AVyužití vlastností izolátů Giardia intestinalis, původce nejběžnější střevní protozoární nákazy, pro diagnostikuRNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.1. lékařská fakulta UK8 226
10.15-32961ABuněčné mikrovesikuly v diagnostice roztroušené sklerózydoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.1. lékařská fakulta UK14 963
11.15-32935AAnalýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapiiMgr. Andrea Knight, Ph.D.Lékařská fakulta – MU8 654
12.15-28807AMechanismy vzniku a šíření glykopeptidové rezistence u Staphylococcus haemolyticusMgr. Gabriela Balíková Novotná, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.6 746
13.15-28732AVliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějůMgr. Marcela Vlková, Ph.D.Lékařská fakulta – MU11 146
14.15-30186AAlarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškozeníprof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice Praha6 942
15.15-33686AStudium vztahu mezi infekcí virem Epsteina a Barrové a rozvojem IgA nefropatiedoc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc6 519
16.15-28659APrognostické faktory rozvoje orgánového a tkáňového postižení u vybraných systémových chorob pojivaProf. MUDr. Horák Pavel, CSc.Lékařská fakulta – UPOL10 511
17.15-29225AStudium vaginální mikrobioty ve vztahu k rekurentnímu vulvovaginálnímu dyskomfortudoc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové10 777
18.15-28663AMolekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdrojedoc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.Lékařská fakulta v Plzni10 914
19.15-28157AVčasná detekce mikrobiálních agens způsobujících zvlášť závažné infekční stavy pomocí nejnovějších molekulárně mikrobiologických technologiíMUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.2. lékařská fakulta UK9 957
20.15-29336AZměny imunologické reaktivity u pacientů s recidivujícími aftamiMUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 148

 

Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 45 návrhů projektů, financováno 10 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-26519AFenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-lézeMUDr. Mariana WohlfahrtováInstitut klinické a experimentální medicíny6 511
2.15-26865AAlloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárcůProf. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny7 524
3.15-32801ATerapeutický potenciál mesenchymálních kmenových buněk v experimentální sepsi prasat.Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.Lékařská fakulta v Plzni4 876
4.15-33232AIdentifikace nových možností léčby achondroplásie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Lékařská fakulta – Masarykova univerzita9 890
5.15-26746AVliv normalizace glykémií po transplantaci pankreatu na pokročilou formu diabetické retinopatieProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 099
6.15-31881AAlterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti její protekceProf. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCMFakultní nemocnice Hradec Králové7 063
7.15-31269AStudium nových materiálů pro artikulační povrchy kloubních náhradProf.MUDr. David Pokorný, CSc.1. lékařská fakulta UK8 908
8.15-26638AIdentifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzouMUDr. Alena Paříková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny5 028
9.15-31102A*Operační terapie ruptury rotátorové manžety za pomocí autologních mesenchymálních kmenových buněk – prospektivní klinická studieAss.Prof. Vojtěch Havlas, Ph.D.Fakultní nemocnice Motol9 996
10.15-33629AVývoj inovativních biotribologických prostředků pro obnovení mezní lubrikace.Doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D.2. lékařská fakulta UK6 559

 

Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 37 návrhů projektů, financováno 8 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-30626AExtensivní genomické profilování pro personalisovanou diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby u dětíprof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.2. lékařská fakulta UK19 155
2.15-28208AUrčení příčin vzácných geneticky podmíněných nemocí pomocí metod analýzy genomu a zhodnocení přínosů tohoto přístupu pro klinicko-diagnostickou praxiIng. Stanislav Kmoch, CSc.1. lékařská fakulta UK16 044
3.15-28525AFenotypová plasticita leukemických buněk a její genetický podklad – vztah k terapii a detekci minimální reziduální nemociMUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.2. lékařská fakulta UK13 532
4.15-28848AZvýšení citlivosti leukemických pacientů na léčbu L- asparaginázou ovlivněním metabolických drahMgr. Júlia Starková, Ph.D.2. lékařská fakulta UK11 215
5.15-28979AStudium prevalence poruch de novo syntézy purinů u pacientů s neurologickým postiženímIng. Marie Zikánová, Ph.D.1. lékařská fakulta UK3 269
6.15-31586ANové diagnostické metody vzácných nefropatií u dětí umožňující individualizaci léčby na základě molekulární patofyziologie chorobyProf. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.2. lékařská fakulta UK10 583
7.15-34621AKandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u dětí s vysoce rizikovými neuroblastomyprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Přírodovědecká fakulta – Masarykova univerzita7 348
8.15-33297AiPS buněčné modely X-vázaných lysosomálních nemocí s postižením srdeční funkce jako nástroj pro vývoj nových diagnostických a terapeutických postupůRNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D.1. lékařská fakulta UK8 794

 

Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 82 návrhů projektů, financováno 19 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-26588AAnalýza interakcí nádorových buněk s mikroprostředím metodami hmotnostní cytometrie a proteinových arraysProf. MUDr. Jan Starý, DrSc.2. lékařská fakulta UK18 823
2.15-32484AVyužití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cestMUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Lékařská fakulta – MU17 185
3.15-25781ANová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosičeIng. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny10 601
4.15-27178AKvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce – rozvoj metodikydoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 668
5.15-28142AMonitorování dynamiky orálního mikrobiomu vysoce účinnými metodami paralelního sekvenování v průběhu rozvoje a terapie onemocnění parodontu.Ing. Jiří Janata, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.9 915
6.15-25710AIdentifikace individuální dynamiky glykemických exkurzí u pacientů s diabetem pro zlepšení rozhodovacích postupů ovlivňujících dávkování inzulínudoc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.Fakultní nemocnice Motol6 985
7.15-27726AAntibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbraprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Lékařská fakulta – UPOL16 035
8.15-31604ACílené poškození DNA opravných mechanismů jako prostředek léčby rakovinyRNDr. Karel Koberna, CSc.Lékařská fakulta – UPOL17 562
9.15-31063ABuněčné markery vedoucí ke specifické léčbě „na míru“ schizofrenním pacientůmYuh-Man Wadeley, Ph.D., MSc.Lékařská fakulta – MU9 415
10.15-29241ANanovlákenná biodegradabilní maloprůměrová cévní náhradaProf. RNDr. David Lukáš, CSc.Fakulta textilní – Technická univerzita v Liberci10 431
11.15-32497ABioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantátyprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.19 608
12.15-32534A*Využití autologních mezenchymálních buněk kostní dřeně v terapii defektů kloubní chrupavky – multicentrická prospektivní klinická studieProf. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBAFakultní nemocnice Motol15 280
13.15-29835AAnalýza funkční organizace epileptogenních sítí s využitím teorie grafů: význam pro předoperační diagnostiku pacientů s neokortikální epilepsií.Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.2. lékařská fakulta UK11 404
14.15-33094ANanovlákenné nosiče léčiv s řízeným uvolněním pro hojení ran založené na enkapsulaci funkcionalizovaných nanodiamantových částicProf. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., HDRFakulta biomedicínského inženýrství – ČVUT5 978
15.15-25924ATransplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněkRNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny6 177
16.15-27941AVyužití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče lékůMUDr. Tomáš Grus, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze15 743
17.15-33459ABiomedicínská fotonická zařízení pro pokročilou lékařskou diagnostiku a terapiiRNDr. Martin Kuneš, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové16 169
18.15-33018AVyužití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrstvíMUDr. Martin Molitor, Ph.D.Nemocnice Na Bulovce21 042
19.15-25813AVývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgiiRNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.1. lékařská fakulta UK7 595

 

Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 53 návrhů projektů, financováno 15 projektů)

Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady (v tis. Kč)
1.15-27579AMonoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními.prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny5 695
2.15-26779AIncidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.2. lékařská fakulta UK5 625
3.15-31899ADědičná recesivní onemocnění u českých Romů – zefektivnění a rozšíření diagnostiky s využitím homozygotního mapování a celoexomového sekvenování.MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.2. lékařská fakulta UK5 705
4.15-29111ARegistr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovnidoc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Lékařská fakulta – Masarykova univerzita7 954
5.15-30782AZměny ve složení mikrobiomu jako rizikový faktor v rozvoji psoriázyProf. MUDr. Jana Hercogová, CSc.Nemocnice Na Bulovce6 492
6.15-32942ACase management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujícíchDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.Fakulta humanitních studií – UK8 172
7.15-31921APrevalence spasticity v populaci pacientů postižených ischemickým iktem v karotickém povodíProf. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc3 615
8.15-33968AVyužití moderních metod molekulární genetiky k vyšetřování genotoxických změn u rizikových populacídoc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav11 233
9.15-31847AVývoj nových dezinfekčních činidel proti patogenům vyskytujících se v nemocničním prostředíMgr. Ondrej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové7 218
10.15-34887AMolekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice.MUDr. Pavla Křížová, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace6 401
11.15-26877AVliv časného postnatálního osídlení novorozenců E. coli na výskyt alergie, vybraných imunologických charakteristik a složení střevní mikrobiotyRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.1. lékařská fakulta UK7 183
12.15-27580AVnímání chutí, oxidatívní poškození a mikroprostředí střeva v kolorektální karcinogeneze: důsledky na riziko nemoci, jeho prognózu a prevenci.MUDr. Pavel Vodička, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.16 465
13.15-30494AIncidence hyperlipoproteinémie u dlouhodobě přeživších osob po léčbě Hodgkinova lymfomu v dětství nebo dospívání a u zdravých dobrovolníkůMUDr. Michaela ČepelováFakultní nemocnice Motol5 207
14.15-33437AVliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézyMgr. Petra Juřeníková, Ph.D.Lékařská fakulta – Masarykova univerzita5 899
15.15-31000AIntervenční postupy v preventivní kardiologiiprof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.Zdravotně sociální fakulta – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích7 633

Vysvětlivky:
* žadatel odstoupil z veřejné soutěže po vyhlášení výsledků, projekt řešen nebude