Panely
zajišťují odborné a ekonomické posouzení a hodnocení návrhů Projektů, dílčích a závěrečných zpráv Projektů. Členy Panelů, včetně jejich předsedů a místopředsedů, jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh předsednictva AZV, které vybírá členy Panelů z návrhů MZ a odborné veřejnosti.

Složení Panelů, způsob jejich činnosti, podmínky nepodjatosti členů Panelů, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích Projektů jsou upraveny Statutem a jednacím řádem Panelů AZV. V čele Panelu je předseda a místopředseda.

Panely zejména vypracovávají interní posudky návrhů Projektů, zajišťují vypracování posudků návrhů Projektů externími oponenty a připravují podklady a doporučení pro jednání Vědecké rady. Dále hodnotí dílčí a závěrečné zprávy o řešení Projektů a připravují doporučení pro jednání Vědecké rady týkající se postupů řešení a výsledků přijatých Projektů.

Předseda Panelu se po dobu funkčního období nemůže ucházet o účelovou podporu v pozici navrhovatele / řešitele. Členům Panelů náleží za výkon činností spojených s výkonem této funkce odměny. Odměny členů Panelů stanovuje předseda AZV na návrh předsednictva AZV.


Panely AZV :

P01: Metabolické a endokrinní choroby

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (místopředseda)

prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.


P02: Choroby oběhové soustavy

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., FIUA

prof. MUDr. David Sedmera, DrSc.

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.


P03: Nádorové choroby

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (předseda)

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Indrák, M.D., DrSc.

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.


P04: Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN (předseda)

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FEAN, FANA (místopředseda)

prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.


P05: Poruchy imunity a infekční choroby

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. (místopředseda)

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

RNDr. Petr Novák, Ph.D.

prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Tomčík Ph.D.


P06: Poruchy orgánové funkce a intenzivní medicína

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

doc. RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, Dr.Sc.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC


P07: Věkově specifické skupiny chorob

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

MUDr. Pavel Vodička, CSc.


P08: Biomedicínské technologie

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (předseda)

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.


P09: Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (předseda)

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (místopředseda)

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

MUDr. Barbora Macková

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.


P10: Muskuloskeletální medicína

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (místopředseda)

doc. MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

MUDr. Jan Vaculík, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.