Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2019 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou veřejnou soutěž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

– zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2020 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023,

– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.


Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.


Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.


Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 16. 5. 2019 a končí dnem 28. 6. 2019 (do 12:00 hod.).


Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 29. 6. 2019 a končí dne 21. 2. 2020,  kdy MZ  na internetové adrese http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2020-2023_4012_3.html vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.


Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.


Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu. V příloze rovněž naleznete stručnou příručku, jak vyplnit a podat návrh projektu v aplikaci ISVP.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU20-0X-00XXX“ /příp. „AZV – NU20J-0X-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací). Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2020“.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.


Kontakt

– dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR ,

– technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999,

na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 318, e-mail: .


Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:

– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,

– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,

– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč nevyžádá,

– nevracet uchazečům předložené žádosti,

– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.


Ostatní podmínky

– podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,

– konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,

– uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2020, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.


Shrnutí

– Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)

– Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)

– Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese , tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)

– Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999

– Zadávací dokumentace (ZDE)

– Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)

– Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)

Přílohy

Vyplnění_a_podání_návrhu_projektu_VES2020_ISVP (PDF, PDF, 3963kB)

ZD VES 2020 (PDF, 856kB)

ČP_FO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 36kB)

ČP_FO_prokázání_způsobilosti (PDF, 36kB)

ČP_FO_SÚKL (PDF, 34kB)

ČP_PO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 41kB)

ČP_PO_prokázání_způsobilosti (PDF, 41kB)

ČP_PO_rozpočtová pravidla (PDF, 45kB)

ČP_PO_SÚKL (PDF, 34kB)

ČP_výzkumná organizace (PDF, 43kB)

Checklist 2020 (PDF, 52kB)

Aktivace_a_přihlášení_do_ISVP (PDF, 601kB)