Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (dále jen „AZV“) je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky se sídlem Ruská 85, 100 05 Praha 10, IČ 03009491. Je samostatnou účetní jednotkou.

AZV byla zřízena Opatřením Ministerstva zdravotnictví zřizovací listinou ze dne 1. dubna 2014 pod čj.: MZDR 10256/2014/VLP ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydaného pod čj.: MZDR 51831/2016-1/OPŘ ze dne 6. září 2016.

Základním účelem AZV je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“.


AZV v rámci své činnosti zajišťuje zejména:

a) Přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu, včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů (dále jen „Projekt“);

b) Hodnocení a výběr návrhů Projektů k poskytnutí účelové podpory na jejich řešení;

c) Přípravu podkladů pro poskytování účelové podpory Projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o navýšení rozpočtu;

d) Odbornou a věcnou kontrolu řešení vybraných podpořených Projektů a spolupráci s MZ při kontrole plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí navýšení rozpočtu a čerpání účelové podpory;

e) Hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů Projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků;

f) Zpracování návrhů výdajů AZV a zpráv o její činnosti;

g) Provádění kontroly plnění cílů Projektu ve smyslu §13 odst. 2 a 3 Zákona;

h) Činnosti vyplývající ze schválených evropských Projektů, kde je AZV příjemcem dotace;

i) Jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem;

j) Spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami;

k) Archivování dokumentů v průběhu řešení Projektů, včetně doby 180 dnů od data ukončení řešení Projektu potřebné pro zhodnocení projektu. Poté budou veškeré dokumenty předány MZ k archivaci v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

l) Plnění dalších úkolů na základě pověření MZ.

AZV zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle Zákona, a to na programové Projekty, ve kterých příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů Programů (§ 3 odst. 2 písm. b) Zákona).

Účelová podpora je poskytována z výdajů MZ formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek České republiky nebo územních samosprávných celků (§ 4 odst. 1 Zákona).