Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2019

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2019_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015, 2016, 2017,2018 a 2019) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/ a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP.pdf“.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu(místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci Dílčí zprávy bude vytvořen jednoznačný otisk (Hash), který tuto Dílčí zprávu identifikuje. Dílčí zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tento jedinečný otisk porušen. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2019 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách: http://www.azvcr.cz/.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 23. ledna 2020 do 12 hodin.

Přílohy

 

Vážení příjemci, u níže uvedených projektů prozatím nebyla schválena Vámi podaná žádost o změnu projektu, proto Vám bude dílčí zpráva otevřena až po schválení žádosti o změnu a  úpravě projektu v ISVP (budeme informovat řešitele emailem a následně Vám bude zaslán dodatek), děkujeme za pochopení.

Panel Reg. číslo Název Příjemce příp. měněná instituce Řešitel
P04 15-25602A Biomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocnění Univerzita Karlova MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
P02 16-27630A Markery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporou Institut klinické a experimentální medicíny doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
P01 16-30384A Metabolismus organických a anorganických sloučenin síry u vybraných lidských onemocnění Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
P02 16-30571A Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT Fakultní nemocnice Brno Doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
P04 16-31380A Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese Národní ústav duševního zdraví MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
P09 16-31921A Neznámá příčina DFNB1 hluchoty u pacientů s pouze jednou patogenní mutací v GJB2 genu – komplexní analýza pomocí nových molekulárně genetických metod. Univerzita Karlova MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.
P09 16-33002A Kloubní sonografie u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou: Hodnocení subklinické synovitidy a poškození kloubu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
P03 17-31141A Imunosenescence myeloidních buněk indukovaná u pacientů po léčbě neuroblastomu. Fakultní nemocnice Brno MUDr. Zdenka Křenová
P02 NV18-02-00080 Elektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selhání Institut klinické a experimentální medicíny MUDr. Kamil Sedláček