MZ VES 2021/J Seznam financovaných projektů (celkem 115)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 31+9 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-01-00469Nové přístupy ke zvýšení inzulín-senzitizujících účinků cvičení: zaměření na metabolismus PAHSA (ETAPA)MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.14 246*
2.NU21-01-00448Nové diagnostické a prognostické markery v preoperační a postoperační péči o pacienty s nádory štítné žlázydoc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.Endokrinologický ústav18 979*
3.NU21-01-00146Analýza volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statinyprof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 775
4.NU21-01-00096Vliv laparoskopické sleeve gastrectomie vs. endoskopické gastroplikace na tělesnou hmotnost, metabolické parametry a složení mikrobiomu u pacientů s obezitou: randomizovaná, otevřená studieprof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny12 884*
5.NU21-01-00085Vliv nízkosacharidové diety na kontrolu diabetu 1. typu a rozvoj ostrůvkové autoimunityprof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole16 522*
6.NU21-01-00259Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoeDoc. MUDr. Jan Polák, Ph.D, MBAFakultní nemocnice Královské Vinohrady19 793*
7.NU21J-01-00017Včasná detekce rozvoje endokrinní orbitopatie u pacientů s dysfunkcí štítné žlázy a metody hodnocení její aktivity a závažnostiJan SchovánekFakultní nemocnice Olomouc6 984
8.NU21J-01-00040Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostatyRNDr. Jana Vítků, Ph.D.Endokrinologický ústav6 979

 


Panel
č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 26+3 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-02-00584Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaciMUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady11 874
2.NU21-02-00135Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorůdoc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové13 882
3.NU21-02-00289Neurozobrazení v predikci hemoragických komplikací po mechanické rekanalizační léčbě cévní mozkové příhodydoc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESOFakultní nemocnice v Motole6 723
4.NU21-02-00388Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorůDoc. MUDr. Pavel Osmančík, PhDFakultní nemocnice Královské Vinohrady13 475
5.NU21-02-00402Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síníchprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta15 719
6.NU21J-02-00039Vliv zvýšené proliferace kardiomyocytů na elektrickou remodelaci myokardu a vnímavost k arytmiím u tlakově přetíženého neonatálního srdceMVDr. Veronika Olejničková, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta6 996
7.NU21J-02-00021Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobamiPharmDr. Alejandro Carazo, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové6 830

 


Panel
č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 87+10 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-03-00128Klinická a biologická problematika BCR-ABL1-pozitivních leukémiíprof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta15 265*
2.NU21-03-00386Inovativní léčebné postupy a mechanismy lékové rezistence u lymfomu z plášťových buněkDoc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta17 695
3.NU21-03-00122Vzácné gynekologické sarkomy (studie REGYS)prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze21 564*
4.NU21-03-00273Nanoterapeutika dopravující proteázový inhibitor a cytostatika pro pokročilou léčebnou strategii chemorefrakterních nádorů hlavy a krku.RNDr. Petr Chytil, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.17 699
5.NU21-03-00195Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerůprof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.10 558
6.NU21-03-00545Mitochondriálně cílený tamoxifen jako lék proti nádoru ledvinProf. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.14 992
7.NU21-03-00411Časné rozpoznání faktorů spojených s agresivním chováním Non-Hodgkinova lymfomuProf. MUDr. Marek Trněný, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze19 948*
8.NU21-03-00506VÝZNAM MUTAČNÍHO SPEKTRA NÁDOROVÝCH BUNĚK VE VÝVOJI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMUKari Jussi Hemminki, M.D., Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň13 376
9.NU21-03-00076Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro identifikaci molekulárních vzorců u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomemdoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta11 370*
10.NU21-03-00499Prospektivní studie na včasnou detekci karcinomu pankreatu a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometriíprof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice14 197
11.NU21-03-00461CANNES Cervical Cancer Lymph Node Staging: Prospektivní multicentrická zobrazovací studie srovnávající diagnostickou přesnost ultrazvukového vyšetření, MRI a PET/CT v předoperačním hodnocení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem děložního hrdlaMUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze11 435*
12.NU21-03-00223Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krkudoc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 564*
13.NU21-03-00032Nová lokální terapie myelomové kostní nemociJulio Rodríguez BagóFakultní nemocnice Ostrava12 448
14.NU21-03-00338Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenemDoc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta15 330*
15.NU21-03-00145Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů.MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.10 564
16.NU21-03-00421Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střevaprof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 706
17.NU21-03-00238Komplexní analýza sex cord-stromálních nádorů ováriaDoc. MUDr. Kristýna mejcová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta17 120*
18.NU21-03-00539Vliv stresu endoplazmatického retikula na imunitní stav nádorů a účinnost imunoterapie při léčbě ovariálního a renálního karcinomuprof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav11 897
19.NU21-03-00372Malé vazebné proteiny cílené na proteiny imunitní kontrolní dráhy PD-1/PD-L1 jako nové diagnostické nástrojeRNDr. Petr Malý, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.13 135
20.NU21-03-00306Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologiedoc., MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno17 407
21.NU21-03-00565Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémieRNDr. Monika Beličková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze12 806
22.NU21J-03-00019Prognosticky významné prediktivní znaky karcinomu penisu: molekulární a morfologická studie.MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady6 978
23.NU21J-03-00062Sonodynamicky senzitivní lipidové nanovezikuly jako nosiče látek s řízeným uvolňováním pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukuMgr. Barbora Hošíková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta5 029

 


Panel
č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 42+9 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-04-00445Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbiditMUDr. Martina Bočková, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 971
2.NU21-04-00443Efekt bezlepkové diety na klinické příznaky, imunitní parametry a metabolom u neurodegenerativních onemocnění s alfa-synukleinopatiíMUDr. Hana Brožová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 737
3.NU21-04-00305Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dyspláziíprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 354
4.NU21-04-00307Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčběMUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví14 941*
5.NU21-04-00652Role kognitivní rezervy pro hodnocení nefarmakologické intervenceMUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut9 783
6.NU21-04-00254Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazováníprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 337
7.NU21-04-00405Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování.prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví9 713
8.NU21-04-00535Definice časného kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci v kontextu genetických polymorfismů a dalších biomarkerůMUDr. Petr Dušek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 587*
9.NU21-04-00100Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů.Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 376
10.NU21-04-00601Mechanizmy kardiální a respirační dysfunkce odpovědné za zvýšené riziko náhlého neočekávaného úmrtí při epilepsiiBSc John Gordon Ralph Jefferys, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta11 208
11.NU21J-04-00077Využití dynamických parametrů funkční konektivity mozku jako diagnostického biomarkeru neurodegenerativních nemocíMartin GajdošMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut5 183
12.NU21J-04-00024Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace.Mgr. Renáta Androvičová, PhD.Národní ústav duševního zdraví6 901

 


Panel
č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 38+8 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-05-00438Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcíprof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno11 980
2.NU21-05-00446Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózyPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové11 972
3.NU21-05-00278In vitro aktivita nových hybridních linkosamidových antibiotik u klinických kmenů Clostridioides (Clostridium) difficileMgr. Zdeněk Kameník, PhD.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.9 935
4.NU21-05-00322Myokiny a metabolicky aktivní molekuly v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatiíProf. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.Revmatologický ústav11 448
5.NU21-05-00341Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémechdoc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta9 463
6.NU21-05-00681Důsledky hybridizace pro šíření antifungálních rezistencí a vymezení druhů u patogenních hub: modelová studie u rodu Aspergillus a TrichophytonMUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta11 954
7.NU21-05-00522Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocněníProf. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 465
8.NU21-05-00276Význam nově popsaného cytokinu IL-40 v patogenezi revmatoidní artritidyMgr. Lucie Andrés Cerezo, PhD.Revmatologický ústav11 788*
9.NU21-05-00143Skryté zoonózy – odhalování nových patogenů z volné přírodydoc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.13 777*
10.NU21-05-00482Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnocení jejich potenciálu pro kombinační terapiidoc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové8 350
11.NU21J-05-00035Synergie lytických bakteriofágů a antibiotik v léčbě povrchových infekcí způsobených Staphylococcus aureusMgr. Tibor Botka, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta6 994
12.NU21J-05-00056Paměť vrozené imunity jako nástroj pro obranu organismu před mikrobiální a SARS-CoV-2 pneumonií se závažným průběhemMarco De Zuani, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně6 502

 


Panel
č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 30+3 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-06-00021Molekulární markery akutního poškození ledvin u zemřelých dárců vyššího věkuprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny12 823*
2.NU21-06-00370Odlišení low-grade infekce TEP kyčle a kolena od aseptických komplikací s využitím imunocytologické analýzy a strojového učeníprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta11 061
3.NU21-06-00363Prohloubení poznatků o etiopatogenezi maligní hypertermie (MH) a zefektivnění diagnostického algoritmu MH pro českou populaci.Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 721
4.NU21-06-00084Vliv typu polyetylénu UHMWPE na životnost náhrady kolenního kloubu a souvislost s designem kloubních ploch implantátuprof. MUDr. David Pokorný, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta8 795
5.NU21-06-00408Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 055
6.NU21-06-00512Využití fosfodiesteráz k terapeutické manipulaci buněk chrupavky a kostiMgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta11 172
7.NU21-06-00086Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokemdoc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně12 827*
8.NU21-06-00356Změny vaskularizace, fyzikálních a histopatobiochemických vlastností ligamentum flavum bederní páteře v závislosti na úrovni páteřního segmentu a topické lokalizaci a na přítomnosti lumbální spinální stenózydoc. MUDr. Jiří Skála- Rosenbaum, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady6 860
9.NU21J-06-00078Regenerace kosterního svalu u přeživších kritického stavu: jak předejít selhání satelitních buněk?MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta6 427
10.NU21J-06-00027Rekurence primární sklerózující cholangitidy po transplantaci jater: klíčová role osy střeva-játra v terapii a diagnosticeMUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny6 947

 


Panel
č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 38+1 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-07-00550Využití ketogenní diety v léčbě dědičných poruch ATP syntázyRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 027
2.NU21-07-00225Spektrum somatických mutací detekovaných NGS a jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky dospívajících a mladých dospělých pacientů s Ph pozitivními leukémiemidoc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze16 308
3.NU21-07-00189Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí.Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBAFakultní nemocnice Brno14 941
4.NU21-07-00247Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu.MUDr. Pavel Vodička, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.13 124
5.NU21-07-00033Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin IIMgr. Martina Živná, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta13 146
6.NU21-07-00285Studium mikrobiální dysbiózy a deregulace mikroRNA pro účely individualizace terapeutického přístupu k dětským pacientům s nespecifickými střevními zánětyDoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno11 763
7.NU21-07-00419Molekulárně genetická charakterizace dětských mozkových nádorů asociovaných se syndromy predispozice k nádorovým onemocněnímMUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole13 498
8.NU21-07-00335Analýza genetických příčin vysokého vzrůstu a hodnocení souvisejících onkologických, muskuloskeletálních a kardiovaskulárních rizikDoc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta13 556
9.NU21J-07-00058Kvantifikace intra-amniálního zánětu u předčasného odtoku plodové vody na pozadí globální proteomické odpovědiMgr. Marie Vajrychová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové4 771

 


Panel
č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 73+3 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-08-00228Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokálních kortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imagingMUDr Martin Kynčl, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta12 057
2.NU21-08-00533Cílená genová terapie farmakorezistentní fokální epilepsieprof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta11 811
3.NU21-08-00023Xenotransplantáty nádorových buněk metastazujícího onemocnění jako nástroj preklinického výzkumuMgr. Karel Souček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 037
4.NU21-08-00280Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgiidoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole17 871*
5.NU21-08-00432Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických datIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.13 897
6.NU21-08-00407Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapiiDoc. Martin Pumera, Ph.D.Vysoká škola chemicko- technologická v Praze/Fakulta chemické technologie23 019*
7.NU21-08-00561Využití ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace k léčbě okluzí metalických stentůMUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 636
8.NU21-08-00237Pokročilé sekvenační metody pro analýzu strukturních přestaveb nádorového genomuMgr. Karla Plevová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut16 260*
9.NU21-08-00057Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů u prekanceróz děložního hrdlaMUDr. Milan Anton, C.Sc.Fakultní nemocnice Brno10 747
10.NU21-08-00286Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchyMgr. Nataliya Romanyuk, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.9 783
11.NU21-08-00324Evaluace nových biomarkerů Fabryho choroby u vybraných skupin pacientů v České republiceRNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta11 442
12.NU21-08-00373Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemociMgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta16 334*
13.NU21-08-00359Klasifikace mozkových tumorů pomocí pokročilých metod analýzy dat multimodálního MR zobrazení difuzeMUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno7 425
14.NU21-08-00312Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS.Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 920
15.NU21-08-00510Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhodydoc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně15 230
16.NU21-08-00521Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelůProf. MUDr. Martin Repko, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 159
17.NU21-08-00078Elektrochemický biosenzor pro analýzu bodových mutací v DNA u kolorektálního karcinomuMgr. Martin Bartošík, Ph.D.Masarykův onkologický ústav7 702
18.NU21-08-00488Terapeutický potenciál Sertoliho buněk v léčbě mužské neplodnostidoc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta7 712
19.NU21J-08-00043Feritin jako nástroj pro enzymy-řízenou aktivaci proléčivMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta6 120
20.NU21J-08-00081Role hipokampu v neokortikálních epileptických sítích; předoperační diagnostikaIng. Radek Janča, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická6 987

 


Panel
č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 48+10 návrhů projektů)

PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU21-09-00357Výhody fotodynamické a sonodynamické terapie u multiresistentních mikroorganismůProf. RNDr. Hana Kolářová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta11 215*
2.NU21-09-00548Komplexní integrovaný rámec zdravotní péče pro zlepšení výsledného stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice (CARES CZ)Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 111
3.NU21-09-00028Charakterizace kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí vůči betalaktamovým antibiotikům v České republice.doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta9 413
4.NU21-09-00067PODPORA ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ: VYUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ PRO UDRŽENÍ MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ, PREVENCI A VČASNOU DIAGNOSTIKU DEPRESE, ÚZKOSTI A KOGNITIVNÍCH PORUCH U SENIORŮ V KOMUNITĚDoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta4 727
5.NU21-09-00564Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen.MUDr. Petr Janků, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta4 319
6.NU21-09-00297Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladůMUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.Revmatologický ústav13 967*
7.NU21-09-00362Kohortová prospektivní studie nových nutričních faktorů mezi rodinami (KOMPAS)MUDr. Jan Gojda, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady14 449*
8.NU21-09-00300Role sestry a péče o ni v době pandemieMgr. Ivana Chloubová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta7 053
9.NU21-09-00541Role oxidativního stresu při hojení dekubitů u pacientů s míšní lézíprof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 578*
10.NU21-09-00558Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii.Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.Masarykův onkologický ústav11 752*
11.NU21-09-00007mHealth intervence poskytovaná v ordinaci praktického lékaře s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typudoc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta10 732*
12.NU21-09-00031Vývoj nové efektivní strategie umožňující identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu endometriadoc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Masarykův onkologický ústav12 427*
13.NU21J-09-00064Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie.MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví5 845
14.NU21J-09-00004Srovnání nových a tradičních metod tréninku inspiračního svalstva u pacientů s CHOPN založených na vzdáleném monitorováníPhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Brno3 856

 

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.