Co je open science a musím ji v rámci řešení projektu implementovat?

Open science neboli otevřená věda, by měla např. přinést zlepšení dostupnosti výsledků ve vědě a nových technologií a inovací pro všechny, zrychlit a zefektivnit spolupráci a sdílení poznatků mezi vědci, zamezit opakování prováděných výzkumů, opakovaně využívat již dostupná data atd. a to nejčastěji otevřeným přístupem k recenzovaným publikacím – Open Access a k výzkumným datům – Open Data.

Open Access prozatím není vyžadováno obecně závaznou legislativou, tudíž publikování v Open Access můžeme pouze doporučit a ponecháváme rozhodnutí v rukou řešitelů našich projektů. Pokud to zvyklosti, charakter výsledku a podmínky řešení projektu v daném oboru umožňují, je vhodné publikovat výsledky formou Open Access, případně mohou být publikační výstupy předány do otevřených digitálních repositářů, a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele.

Oproti tomu Open Data, resp. práce s výzkumnými daty je již mj. zakotvena v novele zák. 130/2002 Sb. (od roku 2022), proto bude požadováno, aby příjemci měli zpracovaný plán pro správu výzkumných dat (DMP – Data Management Plans).