Jak správně citovat převzaté texty v návrzích projektů?

Převzaté texty v návrzích projektů je nutné citovat podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (viz např. článek 5.2. Zadávací dokumentace). Citace a odkazy provedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj. Základní ustanovení Zadávací dokumentace, dle kterého je použití převzatého textu bez citace ”hrubým porušením respektovaných standardů vědecké práce a podmínek této zadávací dokumentace a je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže”, zůstává v platnosti.