Jak stanovit limity pro definici dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku?

Jednotlivé účetní jednotky postupují v souladu s nastavenou hranicí uvedenou v prováděcích vyhláškách dle typu subjektu (příp. dle úpravy v interních směrnicích instituce).