Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v bodě 5.3. (16) Zadávací dokumentace:

  1. doklady a čestná prohlášení k prokázání způsobilosti podle článku 4.2 této zadávací dokumentace;
  2. seznam pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského i zahraničního specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu);
  3. nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, není-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;
  4. doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;
  5. plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou. Tuto plnou moc je potřeba připojit jako přílohu v aplikaci a zároveň doručit v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny poskytovatele, na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“;
  6. nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky;
  7. příloha „Motivační účinek“ – srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory v případě, že se řešení projektu účastní podnik;
  8. seznam vhodných oponentů – uveďte posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);
  9. v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;
  10. seznam písemných příloh.