Je omezen věk v projektu podaného v rámci Podprogramu 2 (Podpora rozvoje juniorních výzkumníků)?

V rámci VES 2024

Navrhovatel, později řešitel, splňuje podmínku, že uplynulo nejvýše 8 let (pro VES 2024J je rozhodný rok 2015) od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

Pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje. Tyto skutečnosti (udělení titulu, rodičovská dovolená apod.) dokládá navrhovatel prostřednictvím čestného prohlášení.

V mci soutěží VES 2021, VES 2022 a VES 2023

Řešitel, spoluřešitelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu, tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let.

V rámci soutěže VES 2020

Řešitelem musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let

Tyto pravidla dle dané VES trvají i v případě udělení dotace, po celou dobu řešení projektu i rámci případných změn.

Navrhovatel/Řešitel je osoba zodpovědná uchazeči/příjemci za řešení projektu.

Spolunavrhovatel/Spoluřešitel je osoba zodpovědná spoluuchazeči/spolupříjemci za dílčí řešení projektu.

Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození.