Jakým způsobem mám zohlednit genderovou dimenzi v projektovém návrhu?

V rámci konkrétního projektu by měla být integrace genderové dimenze popsána (napříč přílohou „popis projektu“), nejčastěji v části „vyjádření podstaty projektu a jeho návaznosti na Program“, pokud je to pro řešení projektu relevantní, popis dopadů na řešení možných biologických odlišností (pohlaví) nebo odlišností ve zkušenostech a potřebách žen a mužů (gender). Některé výsledky řešení projektu mohou mít nižší relevanci, pokud nebyly např. zohledněny fyzické rozdíly mezi ženami a muži apod.

Vždy by pak mělo být zdůvodněno, proč genderovou rovnost nelze uplatnit např. v rámci bodu „informace o (personální i materiálně technické) připravenosti“, kdy není možné zajistit vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rámci řešení projektu (např. pohlavně specifické nádorové choroby, ultra-vzácná onemocnění apod.), v části „očekávané výsledky“, pak v případě, že výsledný dopad řešení projektu nepřináší ženám a mužům stejný prospěch apod.