Kam mají být zasílány přílohy, které se nepřikládávají do ISVP k danému návrhu projektu?

Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit v průběhu soutěžní lhůty v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny AZV ČR na adrese Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“ nebo podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu do datové schránky AZV ČR pod předmětem zprávy „NEOTVÍRAT – VES 202X“.