Kdy se musí k projektu vyjadřovat etická komise?

Souhlasné stanovisko etické komise k danému projektu musí být předloženo vždy uchazečem nebo spoluuchazečem, ke kterému se vztahuje zákonná povinnost tzn. v případě, že se jedná (i) o poskytování zdravotní péče, (ii) o výzkum s lidskými subjekty, a (iii) o výzkum s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

V případě, že se jedná o výzkum na biologickém materiálu (pacientských vzorcích), který byl odebrán např. v rámci jiného projektu, je taktéž nutné přiložit stanovisko etické komise vč. daného informovaného souhlasu, který byl použit v rámci odběru tohoto biologického materiálu, v tomto informovaném souhlasu by pak mělo být explicitně uvedeno, že vzorky budou dále využity např. v následujících projektech apod.

Etická komise zde výslovně potvrdí správnost přiloženého „Informovaného souhlasu pacienta/osoby zařazené do výzkumného souboru“ a odpovídá za jeho soulad s předpisy, pokud je Informovaný souhlas podle příslušného zákona vyžadován. Dále je nutné v případě předpokládané práce s lidmi doložit vyjádření etické komise k ochraně lidských bytostí.

Při podání projektu postačí kopie, při uzavírání smlouvy, je nutné doložit originál, úředně ověřenou kopii či dokument s elektronickou konverzí.