Mohou být do soutěže podávány projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků?

Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech), a nebo klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotnických prostředcích) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“), které nejsou schváleny, případně řádně ohlášeny/registrovány nebo které by vyžadovaly provedení podstatných změn/změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem, apod.), vyjma klinických hodnocení/ zkoušek prováděných nekomerčními zadavateli. Zadavatelem klinického hodnocení/ klinické zkoušky musí být uchazeč/spoluuchazeč. Poskytovatel zdravotních služeb nemusí být zadavatelem klinického hodnocení/klinické zkoušky, nicméně musí být vždy uchazečem/ spoluuchazečem (resp. budoucím příjemcem/spolupříjemcem).