Musí se účet u ČNB používat u nových i pokračujících projektů?

Ano. Novela zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech ukládá za povinnost všem institucím, uvedeným v §3 písm. h) bod 10-14 tohoto zákona za povinnost zřídit si účet u ČNB. V opačném případě dochází k porušení rozpočtové kázně.

U fyzických osob a soukromých vysokých škol, které jsou přímými příjemci státní dotace, zákon tok finančních prostředků neupravuje a způsob plateb tak zůstává nezměněn (finanční prostředky tak mohou přijímat na konto, vedené u jakékoliv komerční banky).

Prostředky pro spolupříjemce převedené na účet nepodléhající státní pokladně již mohou být vedeny mimo účty ČNB (mohou i na ČNB). Uvedený postup platí pro instituce, uvedené v § 3 písm. h) bod 10 až 14 zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.