Účast zahraničního uchazeče na projektu

Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odst. (2) s tím, že způsobilost podle odst. (2) písm. (b) až (f) se prokazuje čestným prohlášením (viz zadávací dokumentace 9. Přílohy část 9.6. Příloha 6 – Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti Uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku).