OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VE VĚCI ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH V ROCE 2020 Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů u běžících projektů v roce 2020.

Do způsobilých nákladů hrazených z účelově určených prostředků, lze do konce roku 2020, zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:

– poplatky a cestovní náklady za trvale zrušené či neuskutečněné konference v roce 2020 (až 100 %);

Pozn. pokud je však konference přesunuta na jiný termín platí stále upozornění zde http://azvcr.cz/aktuality/upozorneni-k-zahranicnim-pracovnim-cestam-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru


– ostatní nerealizované pracovní cesty, resp. cestovní náklady (až 100 %);
– náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií;
– do doplňkových (režijních) nákladů lze zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace;
– do osobních nákladů lze zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace;

Nevyčerpané prostředky z položky cestovné v roce 2020, bude možné použít a čerpat (při vytvoření FÚUP, NÚUP) v roce 2021. Následující rok bude o tyto prostředky navýšen limit pro cestovné – analogie k senátnímu návrhu zákonapodle kterého budou moci cestovní kanceláře za zrušené zájezdy dávat poukazy.

(Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/penize-za-zaplacene-zajezdy-mohou-vracet-cestovky-az-v-zari-schvalil-senat-40320765)

Bez žádosti o schválení změny (nebude zapotřebí dodatek či nové rozhodnutí) je možné realizovat přesuny účelově určených prostředků přidělených příjemci, resp. spolupříjemci mezi položkami Osobní náklady a Ostatní provozní náklady, a to až do výše max.  50 000,- Kč, tyto přesuny jsou možné do konce roku 2020.

Veškeré změny, přesuny, náklady musí být specifikovány a řádně zdůvodněny v dílčí či závěrečné zprávě. Ze zdůvodnění musí vyplývat jejich nezbytnost pro řešení projektu, musí být účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, vydaným omezením a v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru.

Dále řešitele projektů upozorňujeme, že pokud dojde v souvislosti s řešením této krizové situace ke zpoždění harmonogramu řešeného projektu, je rovněž nutné vše zdůvodnit v následující dílčí či závěrečné zprávě. U projektů končících k 31. 12. 2020 je možné požádat o prodloužení řešení projektu (bez nároku na další účelovou podporu), avšak žádost je nutné podat ještě před samotným ukončením (nejpozději do konce října, raději dříve).