OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VE VĚCI ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH V ROCE 2021 Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR prodloužení přechodných změn ve stanovení způsobilých nákladů u běžících projektů také v roce 2021.

– Do způsobilých nákladů hrazených z účelově určených prostředků lze do konce roku 2021 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie onemocnění COVID-19:
– poplatky a cestovní náklady za trvale zrušené či neuskutečněné konference v roce 2021 (až 100 %);


Pozn. pokud je však konference přesunuta na jiný termín platí stále upozornění zde http://azvcr.cz/aktuality/upozorneni-k-zahranicnim-pracovnim-cestam-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru.

V případě, že Vám v roce 2021 budou vráceny prostředky z minulých let, např. z přesunutých a následně zrušených konferencí, doporučujeme tyto prostředky vrátit poskytovateli MZ ČR (na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 s oznámením na email ).

– ostatní nerealizované pracovní cesty, resp. cestovní náklady (až 100 %);
– náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií;
– do doplňkových (režijních) nákladů lze zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace;
– do osobních či provozních nákladů lze zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace, čerpání v osobních nákladech je možné adekvátně s řešením projektu, v rámci provozních nákladů musí být čerpáno dle náboru pacientů, provedených pokusů apod. tzn. podloženými činnostmi. Pokud nebude plněn harmonogram, je nutné zaručit u projektu jeho finální naplnění např. prodloužením řešení apod. V případě, že by situace neumožňovala další řešení projektu, je možné požádat o ukončení řešení projektu z objektivních důvodů.

Nevyčerpané prostředky z položky cestovné v roce 2020/2021, bude možné použít a čerpat (při vytvoření FÚUP, NÚUP) v roce 2021/2022.O tyto prostředkybude navýšen limit pro cestovné.

Bez žádosti o schválení změny (nebude zapotřebí dodatek či nové rozhodnutí) je možné realizovat přesuny účelově určených prostředků přidělených příjemci, resp. spolupříjemcimezi položkami Osobní náklady a Ostatní provozní náklady, a to až do výše max.  50 000,- Kč,tyto přesuny jsou možné do konce roku 2021.

Veškeré změny, přesuny, náklady musí být specifikovány a řádně zdůvodněny v dílčí či závěrečné zprávě. Ze zdůvodnění musí vyplývat jejich nezbytnost pro řešení projektu, musí být účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, vydaným omezením a v souvislosti s bojem proti šíření epidemie COVID-19.

Dále řešitele projektů upozorňujeme, že pokud dojde v souvislosti s řešením této krizové situace ke zpoždění harmonogramu řešeného projektu, je rovněž nutné vše zdůvodnit v následující dílčí či závěrečné zprávě.

Prodlužování projektů je možné (bez nároku na další účelovou podporu)v rámci trvání daného programu (tj. do roku 2022 resp. 2026), prozatím mohou požádat o prodloužení všechny projekty vyjma projektů ze soutěže VES 2019 (MZ již požádalo o prodloužení programu, stanovisko RVVI je zatím kladné, ale prodloužení programu musí ještě schválit vláda). U projektů končících k 31. 12. 2021 je možné požádat o prodloužení řešení projektu, avšak žádost je nutné podat ještě před samotným ukončením (nejpozději do konce října, raději dříve). Prodloužit projekt lze např. o půl roku či rok. Prodloužené projekty musí nalézt finanční prostředky v rámci přidělené a schválené účelové podpory, tj. převodem FÚUP či NÚUP, nebo musí vložit finanční prostředky z jiných zdrojů (často institucionální). Přičemž platí, že příjemce je povinen takto v průběhu řešení vytvořený FÚUP či NÚUP vyčerpat a zúčtovat nejpozději k poslednímu dni řešení projektu.

V případě, že spolu/příjemce nemůže na základě svých vnitřních předpisů NÚUP tvořit (a nemá jiné možnosti např. vytvoření FÚUP do výše 5 % přidělené účelové podpory), je možné na základě žádosti o změnu požádat o ponížení účelové podpory pro daný rok apřesun předmětnéfinanční částkyna rok následující. Nezbytnou podmínkou pro navýšení podpory v následujícím roce je podání (do konce října) a zprocesování žádosti o změnu vč. nabytí účinnosti dodatku a vrácení předmětné finanční částky na výdajový účet MZ (2528001/0710 s oznámením na email )před koncem roku! Pokud by tak nebylo učiněno, finanční částku pro následující rok nebude možné vyplatit.

Pokud je část projektu financována z vlastních vkladů spolu/příjemcůa nebyly-li tyto prostředky v daném roce vyčerpány, měly by být vloženy v dalším roce (resp. je nutné dodržet procentuální poměr míry účelové podpory). Vlastní prostředky (uvedené v návrhu projektu) by měly býtvyčerpány k poslednímu dni řešení projektu.

Příloha:

Formulář žádosti o schválení změny projektu.docx