Řešitelé představili nejlépe hodnocené projekty ukončené v roce 2022

„Prezentace nejlépe hodnocených projektů je pro naši agenturu vždy takovým malým svátkem. Je opravdu radostné sledovat, jak se jejich kvalita meziročně zvyšuje a jak obrovským vývojem u nás celá oblast biomedicínského výzkumu v posledních deseti letech prošla,“ uvedl prof. Ondřej Slabý, předseda Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR, na výroční konferenci, která se uskutečnila 9. října 2023 v prostorách 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Konferenci zahájil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek, který úvodem vzpomněl předčasně zesnulého zakladatele AZV ČR prof. Miroslava Rysku: „Agenturu doslova vydupal ze země a jsem nesmírně rád, že její rozvoj nadále úspěšně pokračuje – troufnu si říci, že mílovými kroky. Je to opravdová bašta biomedicínského výzkumu v ČR a slibuji, že peníze na ni vždycky budou.“

Před více než sedmi desítkami účastníků konference AZV ČR vystoupili řešitelé s těmito projekty:

P01 Metabolické a endokrinní choroby
* prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. – Etiologie závažných poruch metabolismu sirných aminokyselin: využití pro cílenou diagnostiku a personalizovanou léčbu v České republice
* doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. – Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetu

P02 Choroby oběhové soustavy
* doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. – Katetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studie

P03 Nádorové choroby
* prof. MUDr. David Cibula, CSc. – Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla – Část 2
* prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. – Komplexní prognostický a prediktivní panel pro pacienty s chronickou lymfocytární leukémií: nástroj sekvenování nové generace vhodný pro klinickou praxi i studium genetického pozadí průběhu choroby
* Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. – Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenomu ke karcinomu

P04 Neurovědy a duševní zdraví
* prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. – Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie
* prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. – Neurobiologické a psychologické markery reakce na extrémní stres a jeho dopad na potomky – třígenerační studie přeživších holokaust a jejich potomků
* doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. – Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí

P05 Poruchy imunity a infekční choroby
* RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D. – Změny imunitního repertoáru a leukocytární signalizace u pacientů s vrozenými poruchami imunity a autoinflamatorními projevy
* prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. – Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy

P06 Poruchy orgánové funkce a intenzivní medicína
* prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. – Operační tolerance po transplantaci ledviny

P07 Věkově specifické skupiny chorob
* prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. – Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu
* prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. – Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstu
* prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. – Primární ciliární dyskineze: Genetické, strukturální a funkční determinanty průběhu a prognózy onemocnění

P08 Biomedicínské technologie
* doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery
* RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. – Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie

P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství
* doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. – Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One Health

Velký díky patří všem přednášejícím, účastníkům konference a také 2. LF UK a FN Motol! Těšíme se na viděnou opět napřesrok! 🙂