Příloha_č_2_Finanční alokace VES 2016

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 52 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-27496ARole inzulinové rezistence v rozvoji srdečního selhání u nemocných s diabetem 2.typuprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny23 169 000
2.16-30345AFeochromocytom jako model chronické aktivace stresové osy v patogenezi metabolických poruchMUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 909 000
3.16-31604AMitochondriální směrování jako účinná léčba nádoru slinivky břišní a diabetu melitu 2. typuprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.11 804 000
4.16-27994AVliv bezlepkové diety na reziduální kapacitu beta buněk, imunitní funkce a střevní mikrobiom u dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typudoc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole14 266 000
5.16-28040ADlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritériíprof. MUDr. Kateřina Kaňkova, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)10 037 000
6.16-27262ASrovnání vlivu aplikace autologních kmenových buněk a standardní revaskularizace na oxygenaci tkání a průběh syndromu diabetické nohyMUDr. Michal Dubský, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny14 456 000
7.16-27317AIndukce hyperbilirubinémie rostlinnými flavonolignany k prevenci zvýšeného oxidačního stresuprof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBAUniverzita Karlova v Praze (1. LF)9 164 000
8.16-33574AVliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocněníMUDr. Michal Tomčík, Ph.D.Revmatologický ústav6 962 000
9.16-32665ANádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstatadoc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.Endokrinologický ústav13 482 000
10.16-30384AMetabolismus organických a anorganických sloučenin síry u vybraných lidských onemocněníprof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)11 263 000
11.16-29182AVliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorůIng. Michaela Šiklová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (3. LF)13 593 000
Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 51 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-30299ANanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRIdoc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně11 464 000
2.16-27630AMarkery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporoudoc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny5 155 000
3.16-27420APřístupy k zabránění rozvoje srdeční atrofie po implantaci levostranné srdeční podpory: studie na potkaním modelu heterotopické transplantace srdceprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 627 000
4.16-27465ASledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografieMUDr. Michal PazderníkInstitut klinické a experimentální medicíny16 055 000
5.16-28525AFunkční hodnocení koronárních stenóz a jeho ovlivnění morfologií plátů a genetickým polymorfismem vybraných genůdoc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 734 000
6.16-29084AMolekulární mechanismy familiární hypercholesterolémieRNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Fakultní nemocnice Brno7 401 000
7.16-30537ACirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaciMUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně14 227 000
8.16-30571AKlinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QTdoc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno10 454 000
9.16-32478AProjekt EndoMaze HYBRID- podrobné zhodnocení bezpečnosti a efektivity hybridní ablace perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace sínídoc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (3. LF)11 001 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-29032AAktivace dráhy ERK jako prognostický nástroj a možný terapeutický cíl u dlaždicových karcinomů hlavy a krku a maligního melanomuprof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.12 195 000
2.16-29622AVLIV TERAPEUTICKÉ INHIBICE BCR SIGNALIZACE NA GENOVOU EXPRESI U B BUNĚČNÝCH MALIGNIT A JEJÍ PROGNOSTICKÝ A PREDIKTIVNÍ VÝZNAMdoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno9 915 000
3.16-31586AVývoj senzitivní metody pro včasnou diagnostiku a sledování lymfomů centrální nervové soustavy pomocí onkogenních miRNA v likvoru a plazměMgr. Vít Pospíšil, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)9 998 000
4.16-31689AProtinádorové účinky chelatační léčby u myelodysplastického syndromu a identifikace nových terapeutických biomarkerů.doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSC.Ústav hematologie a krevní transfúze9 666 000
5.16-31765AVyužití tkáňových/cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a zpřesnění restagingu karcinomu rekta po neoadjuvantní léčběprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno14 802 000
6.16-31997ADiagnostické a prognostické dopady korelace miRNA expresního profilu s morfologickou heterogenitou u „triple-negative“ karcinomů prsuprof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)11 984 000
7.16-32318ANeinvazivní diagnostika karcinomů plic s použitím proteomických biomarkerů z dechového kondenzátu.prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.Fakultní nemocnice Olomouc11 208 000
8.16-33444AKlinická klasifikace sekvenčních variant v nekódujících regulačních oblastech genů predisponujících ke vzniku karcinomu prsuMgr. Jan Ševčík, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)4 901 000
9.16-33617AVyužití high-throughput technologií pro screening cirkulujících plasmatických mikroRNA u myelodysplastického syndromuIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze7 910 000
10.16-34405AAdoptivní imunoterapie hematologických malignit u seniorů: preklinická a klinická studieMUDr. Petr LesnýÚstav hematologie a krevní transfúze11 204 000
11.16-31643ABiopsie sentinelové uzliny versus systematická pánevní lymfadenektomie v léčbě časných stádií karcinomu děložního hrdlaProf. MUDr. David Cibula, CSc.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)6 638 000
12.16-28375AStudium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatuMudr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)10 530 000
13.16-29857ANarušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě Hodgkinova lymfomu: translační studie.prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (3. LF)20 973 000
14.16-30544ANová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapieMgr. Martin Hrubý, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.15 136 000
15.16-31092APéče o nemocné staršího věku (≥65 let) s Non- Hodgkinovými lymfomy – analýza faktorů ovlivňujících volbu léčby a osud nemocnýchprof. MUDr. Marek Trněný, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze10 916 000
16.16-31966AStřevobiom: Mikrobální a imunitní profil nádoru ve vztahu k heterogenitě a agresivitě kolorektálního karcinomu.Mgr. Eva Budinska, Ph.D.Masarykův onkologický ústav10 685 000
17.16-32743APrediktivní stratifikace pacientů s CLL pro terapie využívající monoklonální protilátky cílené na antigen CD20Mgr. Martin Trbušek, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)7 754 000
18.16-32339AVliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategieProf. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)20 958 000
19.16-34152ASenzitizace karcinomů vaječníku k experimentálním terapeutikům cílenou inhibicí CDK12 kinázové aktivityMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.9 427 000
20.16-34272AEncyklopedie CLL podskupin: unikátní znalostní databáze vybavená bioinformatickými nástroji použitelná v personalizované biomedicíně a klinické praxiNikos Darzentas, Ph.D.Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut)9 099 000
21.16-28600ACílená léčba chemorezistentních nádorů pomocí micelárního nosiče léčiv působícího třemi synergickými mechanismyprof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole17 040 000
22.16-29447AVyhledávání mutací predisponujících k familiárním hematologickým a onkologickým onemocněnímprof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut)11 860 000
23.16-32198AGenetické a epigenetické prediktivní biomarkery úspěšnosti léčby inhibitory angiogeneze u pacientů s karcinomem kolorektadoc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)9 151 000
24.16-29959ABioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČRdoc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)14 737 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

25.16-30954AAnalýza stromálního mikroprostředí, molekulárních a imunohistochemických aspektů maligního melanomu.doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)13 782 000
26.16-33209ASekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádoryprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)15 227 000
27.16-28135APříprava polyklonálních nádorově specifických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostatyRNDr. Daniel Smrž, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)10 761 000
28.16-33485AIntegrativní analýza genomických změn v DNA reparačních systémech u myelodysplastického syndromu a jejich význam v patogeneziRNDr. Hana Votavová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze8 996 000
29.16-30268AMutovaný nukleofosmin jako potenciální cíl pro imunoterapii akutní myeloidní leukémieRNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze10 093 000
30.16-32030AVyužití disulfiramu v nové roli léčebného prostředku pro rekurentní metastatické nádory prsu rezistentní na chemo a endokrinní terapiiprof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)8 997 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 74 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-29148ASonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trialprof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha15 424 000
2.16-29900AGenetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchyprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Ostravská univerzita v Ostravě (LF)8 397 000
3.16-30805AEfekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocíIng. Jiří Mekyska, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)10 874 000
4.16-31868AOvlivnění kognitivních funkcí a konektivity mozku pomocí neinvazivní mozkové stimulace u pacientů s mírnou kognitivní poruchou u Alzheimerovy chorobyMUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut)8 067 000
5.16-28119AAnalýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění pomocí „motion capture“ kamerových systémůprof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 086 000
6.16-31754ANeuroanatomický podklad sociálních a jazykových deficitů: neurozobrazení a psychopatologie u neurovývojových poruchprof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)7 588 000
7.16-33798AModulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBSprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut)9 525 000
8.16-32791ADiabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenieMUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví8 984 000
9.16-28914APorucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývojprof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 379 000
10.16-27243AMikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenieprof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové)5 910 000
11.16-27611AInterakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemociIng. Zdenka Krištofiková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví12 448 000
12.16-32696AVyužití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchyMUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví10 300 000
13.16-27075ANEURODEGENERATIVNÍ PROCESY U PACIENTŮ EXPONOVANÝCH METANOLU: PROSPEKTIVNÍ STUDIE PO HROMADNÉ OTRAVĚ METANOLEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 471 000
14.16-31380ATranskraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární depreseMUDr. Tomáš Novák, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví6 119 000
15.16-30206ACelogenomové a RNA masivně paralelní sekvenování jako nástroj pro objasnění příčin vzácných typů dědičných neuropatií.MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)5 850 000
16.16-29651ADiagnostické neurofyziologické a laboratorní markery a patofyziologické mechanismy funkčních poruch hybnostiMUDr. Tereza Serranová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 440 000
17.16-31457ANeurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruchprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)9 421 000
18.16-30210AZměny organizace a aktivace senzomotorického systému u pacientů s cervikální dystonií při léčbě botulotoxinemMUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc6 973 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 63 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-29937AKomplexní analýza humánních rotavirových infekcí v České republice včetně atypických a emergentních kmenů směřující k vývoji nových detekčních metodRNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.8 749 000
2.16-33746AMetabolické abnormality kosterního svalu u pacientů s idiopatickými zánětlivými myopatiemiprof.MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.Revmatologický ústav9 425 000
3.16-34238AVývoj a testování nových perspektivních antivirotik a jejich proléčiv aktivních proti viru klíšťové encefalitidydoc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.8 998 000
4.16-28126AImunosupresivní působení původce černého kašle a experimentální vývoj nových vakcinačních nástrojů pro jeho prevenciprof. Peter ŚeboMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.9 920 000
5.16-27726ANové antimikrobiální peptidy pro lokální léčbu osteomyelitidy a prevenci infekcí implantátů v ortopediiRNDr. Václav Čeřovský, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.7 757 000
6.16-33542ARole Hsp90 (Heat shock protein 90) u vybraných revmatických onemocněníMUDr. Michal Tomčík, Ph.D.Revmatologický ústav6 741 000
7.16-29916AVyužití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmudoc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně9 432 000
8.16-27522APřírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocněníRNDr. Jan Hošek, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Farmaceutická fakulta)10 431 000
9.16-30782AVyužití omics technologií pro lepší poznání patogenity Bordetella pertussisRNDr. Branislav Večerek, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.10 716 000
10.16-27676AImunomodulační ligandy cílené na prozánětlivou dráhu IL- prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., 23/Th17 jako nový nástroj k vývoji zevních MBA
antipsoriatických léků
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady10 597 000
11.16-32838ABuňky vrozené imunity u diabetu mellitu 1. typu: Objasnění role dendritických buněk, monocytů a neutrofilů v patogenezi T1Dprof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.Fakultní nemocnice v Motole13 223 000
12.16-27449AFekální bakterioterapie u pacientů s ulcerózní kolitidoudoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny6 418 000
13.16-31593APolymikrobiální biofilm jako komplexní mikrobiom v rámci léčby nozokomiálních infekcíIng. Veronika Holá, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)11 419 000
Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 44 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-27546ANeinvazivní hodnocení pokročilosti jaterní cirhózy a portální hypertenze pomocí shear-wave elastografie u pacientů čekajících na transplantaci jaterMUDr. Jan Šperl, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny5 981 000
2.16-32302AKondenzát vydechovaného vzduchu jako zdroj proteomických biomarkerů pro neinvazivní hodnocení plicního postižení u asthmatu a cystické fibrózy.MUDr. Petr Džubák, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc7 946 000
3.16-28249ATransplantace pankreatických ostrůvků do podkožní kapsy – preklinická studieMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 550 000
4.16-28458ATrimaleolární zlomeniny hlezna – CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčbaMUDr. Michal Tuček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha6 187 000
5.16-28663AFunkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčbydoc. MUDr. František Duška, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (3. LF)14 507 000
6.16-27477ADiagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci jaterdoc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny8 138 000
7.16-31852APredikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použitíprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)14 577 000
8.16-31173AMasivně paralelní sekvenování (MPS) pro objasňování příčin časných dědičných poruch sluchu u českých pacientů s vyloučenými mutacemi v GJB2 genu.prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)6 964 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 49 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-33018ATransgenní a farmakologická komplementace dědičného defektu mitochondriální ATP syntázyRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.14 715 000
2.16-31932AMolekulární mechanismy dědičných poruch glykosylaceRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)11 570 000
3.16-31211ASTANOVENÍ GENETICKÉ DIAGNÓZY U DĚTÍ S PORUCHOU RŮSTU POMOCÍ METOD SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE – CESTA K INDIVIDUALIZOVANÉ LÉČBĚprof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMAUniverzita Karlova v Praze (2. LF)10 801 000
4.16-32105ADiamondova-Blackfanova anémie jako vrozená porucha biogeneze ribozomů: molekulární, buněčné a klinické aspektyprof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)12 412 000
5.16-32341AMitochondriální onemocnění s očními komplikacemi – studium rizikových faktorů a optimalizace diagnosticko- terapeutického algoritmudoc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 614 000
6.16-27800APoškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbidituMUDr. Jan Janota, Ph.D.Thomayerova nemocnice8 287 000
7.16-30186ABiologie BCR/ABL1-pozitivních leukémiíMUDr. Jan Zuna, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)9 781 000
8.16-34083AReceptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věkuprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita (LF)14 697 000
9.16-33923ANový test pro klasickou a variantní Niemann-Pickovu chorobu typu C. Zjištění patogenity častých alel spojovaných s pozdními formami NPC.MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)5 616 000
10.16-27761ADlouhodobé sledování komplexního kardiovaskulárního profilu matky, plodu a dětí narozených z patologické gravidityprof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (3. LF)10 389 000
11.16-28784AOvlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulacíprof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.České vysoké učení technické v Praze (Fakulta biomedicínského inženýrství)6 921 000
12.16-28587ANeinvazivní detekce intraamniální infekce stanovením dominantní bakterie v cervikální tekutinědoc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD.Fakultní nemocnice Hradec Králové6 430 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 96 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-28637AHojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálůprof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBAVšeobecná fakultní nemocnice v Praze15 034 000
2.16-30833AProspektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantaci biologického implantátu na bázi kolagen IMUDr. Andrea Šprláková-PukováFakultní nemocnice Brno5 153 000
3.16-31881ATechnické aspekty a klinické aplikace ultrasonografické elastografie v oblasti hlavy a krkuprof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)4 444 000
4.16-32568AVývoj a standardizace metody analýzy přestaveb genů pro antigení receptory pomocí sekvenování nové generace pro využití v imunohematologiiEva Froňková, M.D., Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)9 686 000
5.16-28594APokročilá metoda fluorescenčně naváděné endoskopické chirurgieMUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole16 404 000
6.16-28462ATerapie chronické parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinůMUDr. Jan VokurkaFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 640 000
7.16-29835AMolekulárně-genetické markery predikce účinnosti radioterapie u nádorů hlavy a krkuprof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně17 005 000
8.16-30965ACharakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidydoc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIRÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha10 706 000
9.16-31314AIdentifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirurgické léčbyprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno12 250 000
10.16-31501ATkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínudoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.Masarykova univerzita (LF)19 749 000
11.16-31806ANové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modeluMUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.8 256 000
12.16-34134ASystém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním obdobíMUDr. Libor Janoušek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 414 000
13.16-34342AMultifunkční nanoclustery jako platforma pro cílené doručování léčivprof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.Vysoká škola chemicko- technologická v Praze (Fakulta chemicko- inženýrská)11 916 000
14.16-27790AMolekulárni markery v diagnostice a monitorování léčby novými modalitami u myelodysplastického syndromu.doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)12 517 000
15.16-34414AUrčení genových oblastí náchylných ke vzniku mutací ovlivňujících sestřih mRNAMUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut)9 618 000
16.16-28427AMonitorování dynamiky metabolismu triglyceridů v játrech metodami MRIIng. Milan Hájek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny6 999 000
17.16-28254AŘízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněkMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 054 000
18.16-31028AÚčinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatuprof. MUDr Miroslav Zavoral, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha12 306 000
19.16-29680AFunkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomózprof. RNDr. Evžen Amler, CSc.České vysoké učení technické v Praze (Fakulta biomedicínského inženýrství)9 163 000
20.16-29738ADetekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipuMUDr. Martin ČeganKrajská zdravotní, a.s.11 311 000
21.16-30366ALipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace.prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové)9 966 000
22.16-31156AVyužití proteomiky, imunohistochemie a nových experimentálních metod pro typizaci amyloiduMUDr. Petr Džubák, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (LF)10 106 000
23.16-27653APrevence vzniku jícnových stenóz po endoskopické resekci nebo disekci časných neoplazií jícnu – experimentální studiedoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 618 000

MZ – VES 2016 Seznam projektů financovaných z VES 2016 Příloha č. 2 (celkem 139 projektů)

Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 70 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceCelkové náklady v Kč
1.16-27109AVývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokůmdoc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace8 241 000
2.16-33463AAnalýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizikaprof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta)8 213 000
3.16-31333AAnalýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholemPhDr. Ladislav CsémyNárodní ústav duševního zdraví5 523 000
4.16-31921ANeznámá příčina DFNB1 hluchoty u pacientů s pouze jednou patogenní mutací v GJB2 genu – komplexní analýza pomocí nových molekulárně genetických metod.MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (2. LF)5 456 000
5.16-34390AVývoj nových insekticidů proti komárům přenášejícím malárií šetrných pro životní prostředídoc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové5 504 000
6.16-28352ADlouhodobé sledování vývoje kardiochirurgické léčby ischemické choroby srdeční s dopadem na úspěšnost sekundární prevenceprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 450 000
7.16-28157AKohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítěMUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze (1. LF)3 763 000
8.16-28174APéče zaměřená na zvláštnosti pacienta: individualizovaná péče (teorie, diagnostika, intervence)prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.Univerzita Karlova v Praze (Lékařská fakulta v Hradci Králové)3 217 000
9.16-28628ATrajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demencePhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci (Fakulta zdravotnických věd)7 610 000
10.16-31207AGenetika a epidemiologie Alzheimerovy chorobyprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Ostravská univerzita v Ostravě (LF)7 771 000
11.16-31488AMolekulární epidemiologie listerióz s využitím metod sekvenace nové generacedoc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.5 513 000
12.16-33002AKloubní sonografie u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou: Hodnocení subklinické synovitidy a poškození kloubuprof. MUDr. Pavla DoležalováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze2 755 000
13.16-33934ASkrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. Případ rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesiadoc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Fakulta veterinární hygieny a ekologie)5 940 000
14.16-29614APorovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stoliceMUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha14 708 000
15.16-27648AProbe-based konfokální laserová endomikroskopie v histopatologické diagnostice neoplastických lézí trávicího traktudoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny9 132 000