Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 1 – Metabolické a endokrinní choroby (doručeno 37 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-31796ATkáňová hypoxie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – metabolické a hemodynamické souvislostidoc. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze7 769 000
2.17-32727AInovativní strategie pro personalizovanou medicínu: molekulární přístupy cílené na vliv dědičných metabolických chorob způsobených mutacemi v PPORNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.14 137 000
3.17-33127AStanovení rizika progrese časné axiální spondyloartritidy na podkladě moderních biomarkerůprof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.Revmatologický ústav8 613 000
4.17-28231AExprese biotransformačních enzymů u primárních nádorů jaterRNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové14 656 000
5.17-30528APredikce gestačního diabetu na základě metabolizmu steroidůIng. Martin Hill, DrSc.Endokrinologický ústav11 204 000
6.17-28882AGenetické polymorfismy, MiRNA a vybrané bioindikátory aktivity – vzájemné vztahy při diagnostice a léčbě těžké familiární hypercholesterolemieProf. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova15 900 000
7.17-31754AVztah solubilního endoglinu k hypercholesterolémii u pacientů s diabetes mellitus 2 typu a vliv léčebné intervence.Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova8 942 000
Panel č. 2 – Choroby oběhové soustavy (doručeno 29 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-28220AFarmakologické zásahy do metabolické cesty cytochromu P-450 jako nový přístup pro léčbu chronického srdečního selháníProf. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBAFakultní nemocnice Olomouc9 756 000
2.17-28265APrognostický význam T1 mapování myokardu a globálního longitudinálního speckle strainu u pacientů s chronickou aortální regurgitacíMUDr. Radka Kočková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 038 000
3.17-28103AVztah mezi arteriální stěnou a perivaskulární tukovou tkání v iniciální fázi aterogenezeMUDr. Ivana Králová Lesná, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny4 229 000
4.17-28784AMechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhánídoc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny10 517 000
5.17-32872AKorelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmatMUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 353 000

Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 84 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-28980ANové prognostické a prediktivní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a v průběhu léčbydoc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.1. lékařská fakulta Univerzita Karlova19 842 000
2.17-30015ASrovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first- liver first approach v randomizované studiidoc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCSFakultní nemocnice Ostrava18 106 000
3.17-31398ADlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogeneziIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze10 301 000
4.17-28404AAnalýza exprese, genetických a epigenetických změn HNF1B u vybraných typů solidních nádorůprof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze16 367 000
5.17-28470AVýznam markerů oxysterolové dráhy pro hormonální terapii karcinomu prsuRNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace6 861 000
6.17-28518AToll-like receptory v karcinogenezi a rezistenci vůči terapii u nádorového onemocnění prostatyProf. Dr. Zoran CuligFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně14 804 000
7.17-30089ADetailní genomická analýza zbytkových klonů mnohočetného myelomu: přístup pro individualizaci cílené terapieprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Fakultní nemocnice Ostrava12 983 000
8.17-30138AAdikce na oxidativní fosforylaci jako nová vlastnost nádorových onemocnění a její využití pro vývoj nových účinných protirakovinných postupůprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.15 340 000
9.17-30397AMutační analýza primitivních buněčných populací u chronické myeloidní leukémie: za hranicí BCR-ABL1prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno8 062 000
10.17-30920AZkoumání získané chemorezistence pomocí profilovaní genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střevaIng. Veronika Vymetálková, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.8 774 000
11.17-32758AImunopatologické mechanismy geneze, průběhu a léčebné odpovědi glioblastomuDoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno5 667 000
12.17-31834AInhibice BCR signalosomu u B buněčných malignitdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci9 183 000
13.17-32030APredikce odpovědi na systémovou léčbu u high-grade serózního karcinomu vaječníků – využití modelu BRCA1/2 pozitivních a negativních nádorůdoc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 905 000
14.17-31141AImunosenescence myeloidních buněk indukovaná u pacientů po léčbě neuroblastomu.MUDr. Zdenka KřenováFakultní nemocnice Brno8 481 000
15.17-29389ASekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkceprof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.Masarykův onkologický ústav13 294 000
16.17-29343AAnalýza mikroprostředí kostní dřeně u extramedulárního relapsu mnohočetného myelomudoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Lékařská fakulta Masarykova univerzita10 212 000

Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 4 – Neurovědy a duševní zdraví (doručeno 59 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-32292ADetekce léze u nelezionální epilepsie s využitím multimodálního zobrazováníProf. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Středoevropský technologický institut Masarykova univerzita13 082 000
2.17-29452AModulace senzorimotorických sítí při cílené terapii spasticity po ischemickém iktuProf. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci9 033 000
3.17-28905AÚloha střevního mikrobiomu a autoimunitních mechanismů u pacientek s mentální anorexiíProf. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 829 000
4.17-30833ARole frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studieprof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.12 990 000
5.17-32478AVývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchyMUDr. Michal Goetz, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole8 157 000
6.17-32445APříčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchouDoc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.1. lékařská fakulta Univerzita Karlova7 847 000
7.17-32957AVztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenieprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví13 269 000
8.17-28427AVýznam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě.MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.14 248 000
9.17-30101ARizikové faktory ischemické cévní mozkové příhody u mladých pacientů: vztah k epidemiologickým, sociálním, ekonomickým parametrům a životnímu styludoc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc8 595 000
10.17-31852AVztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofreniedoc.MUDr. Jiří Masopust, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví13 553 000
11.17-32318AVliv rehabilitace na poruchy stoje a chůze u neurodegenerativních onemocnění bazálních gangliíMUDr. Hana Brožová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze7 170 000
Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby (doručeno 54 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-29239AKlinické aspekty multirezistentních infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi studované na klinicky relevantním modelu sepseKonstantinos Papagiannitsis, Ph.D.Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova7 621 000
2.17-31269AMolekulární epidemiologie a zdokonalení identifikace dermatofyt v České republiceDoc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc12 447 000
3.17-31538AIdiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida: prognostický model a markeryRNDr. Martin Gregor, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.10 524 000
4.17-28055AStanovení fenotypu a funkce imunitních buněk jakožto prediktorů odpovědi na léčbu u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krkuRNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova13 933 000
5.17-31765APotenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcíProf. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (Ministerstvo obrany)11 278 000
6.17-31248APodíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidyDoc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.1. lékařská fakulta Univerzita Karlova11 803 000
7.17-31333AVývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, zaměřeného na proteomické rozdílyprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Lékařská fakulta Masarykova univerzita11 903 000
8.17-32612AKlinicky suspektní artralgie: charakteristika preklinické fáze revmatoidní artritidyMUDr. Mária Filková, PhDRevmatologický ústav7 411 000
9.17-30460AMolekulární charakterizace mechanismů adaptivní rezistence a tolerance k antibiotikům u kmenů Staphylococcus aureus způsobujících chronické infekcedoc. MVDr. Oto Melter, PhD.2. lékařská fakulta Univerzita Karlova8 681 000
10.17-31593AAnalýza T buněk proti BK polyomaviru a lidskému adenoviru u příjemců haploidentického štěpu s hemoragickou cystitidouRNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfúze8 176 000

Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 6 – Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína (doručeno 31 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-28797AG-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studiedoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 796 000
2.17-28778AMolekulární a imunologická charakterizace hraničních změn ledvinných štěpůMgr. Petra Hrubá, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny8 353 000
3.17-29992AGenetická variabilita BKV v ČR a její vliv na patogenezi infekce u pacientů po transplantaci ledvinRNDr. Martina Saláková, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova12 720 000
4.17-31540APopulační farmakokinetika profylaktických antibiotik během kardiochirurgických operací s využitím mimotělního oběhuMUDr. Jan Strojil, Ph.D.Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci8 094 000
5.17-29084ATerapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového inženýrstvíMUDr. Ondrej Mestak, Ph.D.Nemocnice Na Bulovce11 700 000
Panel č. 7 – Věkově specifické skupiny chorob (doručeno 39 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-31403ADiagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v patogenezi systémové zánětlivé odpovědi plodu.Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.Ústav pro péči o matku a dítě7 830 000
2.17-30965AMitochondriální onemocnění s instabilitou mitochondriální DNAIng. Markéta Tesařová, PhD1. lékařská fakulta Univerzita Karlova13 333 000
3.17-29786AIdentifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvinMgr. Martina Živná, Ph.D.1. lékařská fakulta Univerzita Karlova11 704 000
4.17-33104ATerapeutický potenciál nových thiosemicarbazonů v dětské onkologii: možnosti překonání Pgp- zprostředkované lékové rezistenceprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita9 047 000
5.17-29111AKlíčová role karyotypu při stratifikaci rizika předčasné kardiovaskulární morbidity a mortality u žen s Turnerovým syndromemMUDr. Eva Klásková, Ph.D.Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci12 576 000
6.17-29423AAnalýza genetických variant asociovaných s mentální retardaci a poruchami autistického spektra s využitím sekvenování nové generaceprof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.2. lékařská fakulta Univerzita Karlova11 820 000
7.17-30500AKongenitalni katarakty – využití metod sekvenování nové generace v diagnostickém a léčebném algoritmudoc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D1. lékařská fakulta Univerzita Karlova10 797 000
8.17-31564AAplikace látek pro zefektivnění neinvazivní léčby fibrózního stavu u onemocnění pes equinovarusMgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.9 404 000

Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 8 – Biomedicínské technologie (doručeno 88 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-28587AMR traktografie a neurografie u pacientů s poruchami periferního nervového systémuMgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny5 656 000
2.17-29241AProprotein konvertáza subtilisin/kexin 9 (PCSK9) v patofyziologii a léčbě věkem podmíněné suché formy makulární degeneraceprof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova9 962 000
3.17-29680APoužití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látekIng. Dominik Rejman, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.16 736 000
4.17-29874AOptimalizace nanostrukturálních dermálních náhrad na zvířecím modeluMVDr. Martin Faldyna, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.11 948 000
5.17-30753AVyužití metod paralelního sekvenování pro monitorování dynamiky orálního mikrobiomu v průběhu rozvoje a terapie onemocnění parodontu.Ing. Jiří Janata, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.9 445 000
6.17-31276AVšestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem.prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno14 128 000
7.17-31847AOptimalizace diagnostického algoritmu expanzí nadledvinMUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci6 967 000
8.17-29009ANová metoda transplantace Langerhansových ostrůvků do omentaProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny13 013 000
9.17-31945AVývoj neinvazivní diagnostiky extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnuMUDr. Jiří Dolina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno9 053 000
10.17-31909AVývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázieMUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha13 424 000
11.17-30281ARadiofrekvenční ablace v terapii onemocnění žlučových cest a pankreatuMUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 522 000
12.17-30439AModerní biotechnologické a behaviorální přístupy ve výzkumu zubního kazu a strategie jeho prevenceprof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně11 945 000
13.17-31016AMorfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhodyMUDr Tomáš Belšan, CScÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha15 262 000
14.17-30091AUnikátní biosyntetické enzymy jako klíč k novým bioaktivním látkámMgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích7 648 000
15.17-30748ANová metoda kombinace funkčních zobrazovacích metod a nádorové genomiky pro neinvazivní fenotypizaci a sledování efektu léčby plicních karcinomůProf. MUDr. Miloš Pešek, CSc.Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova11 774 000
16.17-33136ANeurominer: odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozkudoc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita3 152 000
17.17-32285AFunkcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvěDoc. RNDr. Ján Sabo, CSc.Univerzitní centrum energeticky efektivních budov České vysoké učení technické v Praze9 211 000
18.17-29701AIschémií modifikovaný albumin a cirkulující mikroRNA jako nové technologie k monitorování tkáňové ischémie po cévních rekonstrukcích na břišní aortěprof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně11 582 000

Seznam projektů financovaných z VES 2017 (celkem 89 projektů)

Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství (doručeno 52 návrhů projektů)
Poř. č.Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelInstituceÚčelová podpora v Kč
1.17-29520ADlouhodobé trendy sekundární prevence ICHS a predikce rizika ve vybraném vzorku české populace – česká část studie EURASPIRE VMUDr. Jan Bruthans, CSc.Thomayerova nemocnice9 985 000
2.17-28539AVariabilita a změny ve složení nazofaryngeálního mikrobiomu u pacientů s transplantací kmenových krvetvorných buněkdoc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové6 632 000
3.17-31777AValidace analýzy metylace promotorů TSG spojených s HPV indukovanou karcinogenezí jako screeningového vyšetření análního karcinomu v rizikové populaciRNDr Jana Kašpírková, PhDLékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova8 623 000
4.17-29256AMolekulární surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v České republice, hodnocení vakcinační strategie a doporučení k aktualizaciMUDr. Jana KozákováStátní zdravotní ústav, příspěvková organizace6 195 000
5.17-31670AŽivotní styl a kardiometabolická rizika u českých dětí a mladých dospělých: průřezová a prospektivní studie.RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.Endokrinologický ústav8 256 000
6.17-31921AViry v souvislosti s alimentárními infekcemi – molekulární epidemiologie a metody rychlé detekceMgr. Petra Vašíčková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.11 677 000
7.17-32801ACentrálně účinná antidota pro léčbu otrav organofosfátyPharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové9 195 000
8.17-29622AAnalýza efektivity prenatální diagnostiky vrozených vad a přežívání dětí narozených s vrozenou vadou v České republice v období 1994 – 2015MUDr. Antonín Šípek, CSc.Thomayerova nemocnice4 233 000
9.17-29447ANEUROPALIATIVNÍ A REHABILITAČNÍ PŘÍSTUP PRO ZACHOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ V POKROČILÉ FÁZI VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍPhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Lékařská fakulta Ostravská univerzita5 275 000