VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2018 – 2021

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 29. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:
– zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2018 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
– ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021,
– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 30. 5. 2017 a končí dnem 11. 7. 2017 (do 23:59 hod.).Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 12. 7. 2017 a končí dne 28. 2. 2018,  kdy MZ  na internetové adrese http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2018–2021_3718_3.html vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna v den vyhlášení veřejné soutěže na internetových stránkách MZ.Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (dále jen „aplikace“). Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: j9gfq5d (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – návrh projektu VES 2018“. Přílohy, které musí uchazeč doručit do podatelny poskytovatele, se doručují na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2018“.

Žádosti doručené po termínu (viz výše) nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty.

           

Kontakt

– Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na internetové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR https://www.azvcr.cz/helpdesk,
– na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, tel.:  224 972 318, e-mail: .
– Kontakt na Technickou podporu systému ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999

             

Práva poskytovatele

– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,
– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,
– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč nevyžádá,
– nevracet uchazečům předložené žádosti,
– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.Ostatní podmínky

– podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,
– konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele, 
– uzavírání smluv, resp. vydání rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v březnu 2018, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.Shrnutí

– Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
– Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
– Manuál – Vyplnění a podání návrhu projektu v ISVP (ZDE)
– Kontakt na Technickou podporu systému ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: , tel. číslo +420 222 269 999
– Helpdesk přes webové rozhraní, na adrese https://www.azvcr.cz/helpdesk, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
– Helpdesk, mailová adresa pro zasílání dotazů, která bude přeposílat dotazy do helpdesku pro ty, kteří nechtějí přistupovat přes web – 
– Zadávací dokumentace (ZDE)
– Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (ZDE)
– Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
– Prezentace – Aktivace a přihlášení do ISVP (seminář ÚVN Praha) (ZDE)
– Příručka pro podání návrhu projektu v ISVP v roli navrhovatel (ZDE)


[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůPřílohy

ZD_VES 2018 (PDF, 870Kb)
Checklist 2018 (PDF, 52Kb)
ČP_FO_prokázání_způsobilosti (PDF, 36Kb)
ČP_PO_prokázání_způsobilosti (PDF, 41Kb)
ČP_FO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 36Kb)
ČP_PO mimo ČR_prokázání_způsobilosti (PDF, 41Kb)
ČP_FO_SÚKL (PDF, 34Kb)
ČP_PO_SÚKL (PDF, 34Kb)
ČP_PO_rozpočtová pravidla (PDF, 45Kb)
ČP_výzkumná organizace (PDF, 43Kb)
Aktivace_a_přihlášení_do_ISVP (PDF, 339Kb)